Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
РОЗДІЛ 4. ОБЛІК НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ : Бухгалтерський фінансовий облік : Бібліотека для студентів

РОЗДІЛ 4. ОБЛІК НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 

магниевый скраб beletage

Мета вивчення розділу: сформувати в студентів знання та практичні навички з обліку нематеріальних активів.

Після вивчення розділу студенти повинні знати:

•          порядок визнання нематеріальних активів;

•          методологію обліку операцій з нематеріальними активами;

•          порядок складання первинних документів з обліку нематеріальних активів;

•          систему бухгалтерських записів з обліку нематеріальних активів;

•          методику оцінювання та переоцінювання нематеріальних активів.

Студенти повинні вміти:

•          установлювати одиницю обліку нематеріальних активів;

•          визначати первісну вартість нематеріальних активів;

•          відображати в бухгалтерському обліку операції з надходження, вибуття немате-ріальних активів;

•          розраховувати амортизацію нематеріальних активів та відображати її на рахун-ках бухгалтерського обліку.

Основні терміни

Дослiдження — запланованi підприємством дослiдження, якi воно проводить уперше, щоб отримати i зрозумiти нові наукові та технiчні знання.

Незавершенi капiтальнi iнвестицiї в нематерiальнi активи — капiтальнi iнвестицiї у придбання, створення й модернiзацiю нематерiальних активiв, використання яких за призначенням на дату балансу не вiдбулося.

Накопичена амортизацiя нематерiальних активiв — сума амортизацiї об’єктів нематерiальних активiв з початку їх корисного використання.

Нематерiальний актив — немонетарний актив, який не має матерiальної форми, може бути iдентифiкований та утримується пiдприємством з метою використання протягом бiльше одного року (або одного операцiйного циклу, якщо вiн перевищує один рiк) для виробництва, торгiвлi, в адмiнiстративних цілях, для надання в оренду iншим особам.

Розробки — результати дослiджень та iнших знань, які застосовує пiдприємство для планування i проектування нових або значно удосконалених матерiалiв, приладiв, продуктiв, процесiв, систем чи послуг до початку їхнього серiйного виробництва чи використання.

Розділ 4. Облік нематеріальних активів