Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
3.4. Облік оренди у орендодавця : Бухгалтерський фінансовий облік : Бібліотека для студентів

3.4. Облік оренди у орендодавця


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 

магниевый скраб beletage

Вартість об’єкта операційної оренди й нарахування амортизації відображаються орендодавцем на рахунках бухгалтерського обліку класу 1 «Необоротні активи».

Амортизація по об’єктах операційної оренди нараховується орендодавцем у зви-чайному порядку відповідно до П(С)БО 7 «Основні засоби» і П(С)БО 8 «Немате-ріальні активи», а також враховуючи положення Наказу про облікову політику під-приємства.

Сума амортизації відноситься на рахунок 949 «Інші витрати операційної діяль-ності».

Дохід від операційної оренди визнається іншим операційним доходом (рахунок 713 «Дохід від операційної оренди активів»).

У разі отримання орендної плати наперед вона спочатку відображається у складі доходів майбутніх періодів по дебету рахунку 69 «Доходи майбутніх періодів», які систематично зараховуються до доходів звітного періоду.

Облік операційної оренди на рахунках бухгалтерського обліку в орендодавця представлені в табл. 3.6.

Таблиця 3.6

Основні бухгалтерські проведення операцій з обліку операційної оренди

 

№ з/п  Зміст операції            Дебет  Кредит           Сума, грн

1          Нарахована орендна плата  377 «Розрахунки з ін-шими дебіторами»   713 «Дохід від операцій-ної оренди активів»        240

2          Нараховані         податкові зобов’язання з ПДВ    713 «Дохід від операцій-ної оренди активів»        641 «Розрахунки за по-датками»           40

3          Нарахована    амортизація на об’єкт оренди         949 «Інші витрати опе-раційної діяльності»          131 «Знос основних за-собів»    150

4          Нараховані витрати орен-додавця з укладання угоди про операційну оренду            949 «Інші витрати опе-раційної діяльності»      685 «Розрахунки з ін-шими кредиторами»            300

5          Відображення податково-го кредиту з ПДВ у складі вартості послуг пов’язаних з укладанням угоди про операційну оренду    641 «Розрахунки за по-датками»    685 «Розрахунки з ін-шими кредиторами»            60

яозділ 3. Облік орендних операцій

Продовження табл. 3.6

6          Отримана орендна плата    311 «Поточні рахунки в національній валюті»      377 «Розрахунки з ін-шими дебіторами»   240

7          Визначено фінансовий ре-зультат від операції:

– списано дохід від орен д-них операцій

– списано витрати    713 «Дохід від операцій-ної оренди активів» 791 «Результат основної діяльності»     791 «Результат основної діяльності»

949 «Інші витрати опе-раційної діяльності»          200 450

Якщо основною діяльністю орендодавця є здавання в оренду об’єктів необорот-них активів, то доцільно відобразити дохід від отриманої орендної плати за кредитом рахунка 703 «Дохід від реалізації робіт, послуг».

Орендодавець відображає в бухгалтерському обліку наданий у фінансову оренду об’єкт як дебіторську заборгованість орендаря в сумі мінімальних орендних платежів та негарантованої ліквідаційної вартості за вирахуванням фінансового доходу, що підлягає одержанню, із визнанням іншого доходу (доходу від реалізації необоротних активів). Одночасно залишкова вартість об’єкта фінансової оренди виключається з балансу орендодавця з відображенням у складі інших витрат.

Витрати орендодавця з укладання угоди про фінансову оренду (юридичні по-слуги, комісійні винагороди) визнаються іншими витратами того звітного періоду, в якому вони мали місце.

Різниця між сумою мінімальних орендних платежів та негарантованої ліквіда-ційної вартості об’єкта фінансової оренди і теперішньою вартістю зазначеної суми, визначеної за орендною ставкою відсотка, є фінансовим доходом орендодавця.

Розподіл фінансового доходу між звітними періодами протягом терміну оренди здійснюється із застосуванням орендної ставки відсотка на залишок дебіторської за-боргованості орендаря на початок звітного періоду.

Приклад розподілу фінансового доходу між звітними періодами наведено в до-датку 2 до П(С)БО 14 «Оренда».

Приклад 3.4. Визначення орендодавцем суми фінансового доходу та її розподілу між відпо-відними звітними періодами. Підприємство-орендодавець уклало угоду про фінансову оренду устаткування з підприємством-орендарем на таких умовах:

справедлива вартість об’єкта фінансової оренди 164 456 грн;

строк оренди — 3 роки, починаючи з 02.01.200Х року;

орендна ставка відсотка становить 24% річних;

мінімальні орендні платежі одержують один раз на півроку (30.06 і 31.12).

після завершення строку оренди право власності на устаткування переходить орендареві.

Теперішня вартість суми мінімальних орендних (дорівнює справедливій вартості об’єкта) платежів розраховується за формулою:

 

            TBA = Ax       [fi- 1 VI

{   (1+0"J

Отже, 

A = TBA/        [l          1     _ 1:0,12

^     (1 + 0,12)6J         = 164 456х(1ч-

 

(3.3)

 

Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика

Таким чином, мінімальні орендні платежі становлять 240 000 грн. (40 000 х 6). Фінансовий дохід дорівнює: 40 000 х 6 — 164 456 = 240 000 — 164 456 = 75 544 грн. Розрахунок фінансових доходів у складі орендних платежів показано в табл. 3.7.

Таблиця 3.7

Розрахунок фінансових доходів у складі орендних платежів

 

            Орендні платежі       Залишок

зобов’язання

з оренди на

кінець періоду

Дата    Мінімальна сума орендних платежів, що сплачується регу-лярно (ануїтет)     Фінансові витрати*  За устаткування**        

 

02.01.20х1      —        —        —        164 456

30.06.20х1      40 000 19 735 20 265 144 191

31.12.20х1      40 000 17 303 22 697 121 494

30.06.20х2      40 000 14 579 25 421 96 073

21.12.20х2      40 000 11 529 28 471 67 602

30.06.20х3      40 000 8 112   31 888 35 714

31.12.20х3      40 000 4 286***         35 714 0

Разом  240 000           75 544 164 456          

* Визначається як добуток залишку заборгованості орендаря на попередню дату плате-жу та орендної ставки відсотка за період (24% : 2 = 12%).

** Визначається як різниця між сумою орендного платежу та фінансового доходу. *** Визначається з урахуванням залишку заборгованості орендаря (40 000 — 35 714).

Розподіл фінансового доходу між звітними періодами протягом строку фінансо-вої оренди переглядається, якщо негарантована ліквідаційна вартість зменшувалася. Витрати орендодавця з укладання угоди про фінансову оренду (юридичні послуги, комісійні винагороди) визнаються іншими витратами того звітного періоду, в якому вони мали місце.

Відображення фінансової оренди на рахунках бухгалтерського обліку в орендо-давця:

1)         передача у фінансову оренду активу (основних засобів) за залишковою вартіс-

тю 02.01.200Х р.

Дт субрахунка 131 «Знос основних засобів» — 35 544 грн; Дт субрахунка 161 «Заборгованість за майно, що передано у фінансову орен-ду» — 164 456 грн Кт субрахунка 104 «Машини й обладнання» на суму 200 000 грн;

2)         нарахування доходів від фінансової оренди 30.06.200Х р.:

Дебет субрахунка 377 «Розрахунки з іншими дебіторами» — 19 735 грн. Кредит субрахунка 733 «Інші доходи від фінансових операцій» — 19 735 грн.