Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
3.1. Економічна сутність і визначення оренди : Бухгалтерський фінансовий облік : Бібліотека для студентів

3.1. Економічна сутність і визначення оренди


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 

Загрузка...

Здійснення підприємницької діяльності із залученням активів на умовах орен-ди займає значне місце в господарській діяльності. З економічної точки зору оренда являє собою одержання майна у тимчасове користування за визначену винагороду. Передача майна в користування зумовлена рядом причин:

—        власник майна в даний момент не відчуває потреби у використанні цього май-на, а для реалізації майна необхідних передумов немає;

—        громадянин або організація, не будучи власником майна, має потребу в його використанні (іноді епізодично);

—        потреба у використанні даного майна може бути тривалою або постійною, але його придбання у власність неможливе або економічно недоцільне.

Правове регулювання орендних операцій здійснюється законодавством України. Але в деяких законодавчих документах поняття оренди збігається з поняттям лізинг (наприклад, Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств»). Слово «лізинг» є транскрипцією відповідного англійського терміну «lease», що в перекладі означає «оренда». У світовій практиці термін «лізинг» використовується для відо-браження різного роду угод, які основані на оренді майна довготривалого користу-вання.

Між орендою і всіма видами лізингу існують суттєві розбіжності:

а)         оренда — двостороння угода між орендодавцем і орендарем, а лізинг — щонай-

менше тристороння, де, крім лізингодавця й лізингоодержувача, фігурує продавець

лізингового майна. Лізингова угода оформляється, як правило, двома договорами:

купівлі-продажу — між продавцем і лізингодавцем і власне лізингу — між лізинго-

давцем і лізингоодержувачем;

б)         діяльність лізингодавця принципово відрізняється від діяльності орендодав-

ця. Якщо орендодавець здає в оренду своє майно, то лізингодавець передає у лізинг

майно, яке він спеціально придбав, як правило, за прямою вказівкою майбутнього

лізингоодержувача. Сутність діяльності лізингодавця полягає у фінансуванні тимча-

сового користування лізингоодержувачем майном шляхом надання йому майнового

кредиту;

в)         роль лізингоодержувача більш активна, ніж роль орендаря. При першій пе-

редачі майна у лізинг лізингоодержувач сам знаходить виробника (власника) лі-

зингового майна і вибирає конкретний вид цього майна. На відміну від орендаря,

лізингоодержувач наділяється правами й обов’язками, що властиві покупцеві. Хоча

формально покупцем є лізингодавець, майно передається продавцем безпосередньо

лізингоодержувачу. При цьому останній здійснює всі процедури, пов’язані з при-

йняттям майна;

г)         у випадку оренди орендодавець несе відповідальність перед орендарем за вста-

новлені недоліки об’єкта оренди, а в операціях лізингу лізингодавець відповідає за

такі недоліки тільки тоді, коли він сам вибирав продавця (постачальника) об’єкта

лізингу або втручався у вибір лізингоодержувачем постачальника майна, виду майна,

його характеристик тощо.

Відображення в обліку та розкриття у фінансовій звітності операцій з оренди не-оборотних активів регулюється П(С)БО 14 «Оренда», яке діє з 01.10.2000 року. Структуру П(С)БО 14 наведено в табл. 3.1.

Розділ 3. Облік орендних операцій

Таблиця 3.1

Основні розділи і характеристика П(С)БО 14 «Оренда»

 

Загальні положення  пп. 1–4           Визначається сфера дії Положення та терміни, що в ньому використовуються

Облік оренди в орендаря     пп. 5–9           Наводиться порядок ведення бухгалтерського обліку фінансової та операційної оренди в орен-даря, оцінки фінансових інвестицій при прид-банні

Облік оренди в орендодавця          пп. 10–18       Описується порядок ведення бухгалтерського обліку фінансової та операційної оренди в орен-додавця

Продаж активу з укладанням угоди   про   його   одержання продавцем в оренду     пп. 19–20       Наводиться порядок продажу активу з укладан-ням угоди про його одержання продавцем в орен-ду

Розкриття    інформації    про оренду у Примітках до фінан-сової звітності      пп. 21–24       Наводиться перелік обов’язкових питань, які необхідно розкрити в Примітках до фінансової звітності

Додатки         пп. 24–25       Наводиться приклад розрахунку фінансових до-ходів та фінансових витрат у складі орендних платежів.

Цей стандарт застосовують підприємства, організації та інші юридичні особи не-залежно від форм власності (крім бюджетних установ). Норми цього стандарту не поширюються на:

—        орендні угоди, пов’язані з розвідкою та використанням природних ресурсів (за винятком оренди земельних ділянок);

—        угоди щодо використання авторських і суміжних прав;

—        угоди щодо оренди цілісних майнових комплексів.

Згідно з П(С)БО 14 «Оренда», під орендою розуміють угоду, за якою орендода-вець передає орендарю право користування активом протягом погодженого строку за платіж (або ряд платежів).

Об’єктами оренди є необоротні активи, до складу яких входять, зокрема, основні засоби, нематеріальні активи та інші необоротні матеріальні активи.