Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
2.11. Облік операцій з поліпшення основних засобів : Бухгалтерський фінансовий облік : Бібліотека для студентів

2.11. Облік операцій з поліпшення основних засобів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 

магниевый скраб beletage

Основним документом, що регламентує питання відображення в бухгалтерсько-му обліку витрат на ремонт основних засобів, є П(С)БО 7 (п. 14 та 15). Ремонти умовно поділяють на два типи:

—        поточні ремонти здійснюються за необхідності і виконуються в основному власними силами. До поточних ремонтів належать дрібні роботи щодо заміни або ремонту окремих зношених деталей, вузлів машин, обладнання, елементів конструкції будівель та споруд, а також профілактичні ремонти й огляди для підтримки об’єктів у первісному робочому стані;

—        капітальні ремонти здійснюються з періодичністю понад один рік, при цьому здійснюються повне розбирання, заміна або відновлення всіх зношених деталей,

Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика

вузлів. Капітальні ремонти поліпшують об’єкти основних засобів та призводять до зростання майбутніх економічних вигод (модернізація, модифікація, добудо-ва, реконструкція та ін.) від використання об’єктів.

Ремонтні роботи організовуються і проводяться підрядним і господарським спо-собами.

Підрядний спосіб полягає в тому, що для проведення ремонтів залучаються спе-ціалізовані ремонтні підприємства й інші сторонні організації, які виконують ремон-ти за договорами.

Господарський спосіб являє собою виконання ремонтних робіт силами і засобами самого підприємства. Облік ремонтів, які здійснюються підрядним способом, прово-диться на підставі договорів або наряд-замовлень. Передача основних засобів у ре-монт оформляється накладною-вимогою. У міру закінчення ремонту підрядник пись-мово повідомляє замовникові. Закінчений ремонт обладнання приймається за актом.

Розрахунки з підрядчиками за капітальний ремонт обладнання проводиться згід-но з рахунками за повністю закінчені ремонтні роботи по об’єкту в цілому відповідно до вартості ремонту. До рахунків прикладаються акти приймання виконаних робіт.

Приймання закінчених робіт з ремонту і поліпшення основних засобів (модерні-зація, добудова, реконструкція тощо) оформляється актом приймання-передачі від-ремонтованих, реконструйованих та модернізованих об’єктів також оформляється довідка-розшифровка.

Рішення про характер і ознаки здійснюваних підприємством робіт, тобто чи спря-мовані вони на підвищення техніко-економічних можливостей (модернізацію, моди-фікацію, добудову, реконструкцію) об’єкта, що приведе в майбутньому до збільшення економічних вигод, чи здійснюються вони для підтримання об’єкта в придатному для використання стані та одержання первісно визначеної суми майбутніх економічних вигод від його використання, приймається керівником підприємства з урахуванням результатів аналізу існуючої ситуації та суттєвості таких витрат. Зокрема, заміна окремих важливих компонентів (частин) основних засобів (двигунів тощо) може бути відображена як заміна об’єкта основних засобів, якщо термін корисного вико-ристання такої частини відрізняється від терміну корисного використання основних засобів, до яких належить цей компонент. У цьому випадку заміна такого компонен-та відображається як капітальні інвестиції у придбання нового об’єкта основних за-собів і замінений об’єкт списується. Витрати на поліпшення основних засобів для відновлення майбутніх економічних вигод, очікуваних від їхнього використання, ви-знаються капітальними інвестиціями за умови, що балансова вартість активу не пе-ревищує суми його очікуваного відшкодування. Сумою очікуваного відшкодування вважається найбільша з двох оцінок: чиста вартість реалізації або теперішня вартість майбутніх чистих грошових надходжень від використання основних засобів, включа-ючи його ліквідаційну вартість.

Витрати на капітальний ремонт об’єкта основних засобів визнаються витрата-ми звітного періоду. Такі витрати можуть бути визнані капітальними інвестиціями, якщо витрати на значний огляд і капітальний ремонт можуть бути ідентифіковані з окремою замортизованою частиною (компонентом) основних засобів. Витрати на ре-монт можуть бути визнані капітальними інвестиціями, якщо ціна придбання активу вже відображає зобов’язання (необхідність) підприємства здійснити в майбутньому витрати для приведення активу до стану, в якому він придатний для використання.

Розділ 2. Облік основних засобів та інших необоротних матеріальних активів

Наприклад, у разі придбання будівлі, яка потребує ремонту, витрати на ремонт прий-маються на збільшення первісної вартості цієї будівлі до суми, яка може бути відшко-дована від використання будівлі в майбутньому.

Згідно з п. 14 П(С)БО 7, вартість робіт, що приводить до збільшення очікуваних майбутніх вигод від об’єкта основних засобів, включається до капітальних інвестицій з майбутнім збільшенням первісної вартості основних засобів. Підставою для виз-нання капітальними інвестиціями витрат, пов’язаних з поліпшенням основних засо-бів, є зростання внаслідок цих витрат очікуваного терміну корисного використання об’єкта, кількості та/або якості продукції (робіт, послуг), яка виробляється (надаєть-ся) цим об’єктом.

Бухгалтерські проведення щодо обліку капітального ремонту основних засобів показано в табл. 2.21.

Таблиця 2.21

Бухгалтерські проведення щодо обліку капітального ремонту основних засобів

 

№ з/п  Зміст господарської операції           Кореспонденція рахунків

 

           

            Дебет                         Кредит

1          Здійснено капітальний ремонт об’єкта осно-вних засобів підрядним способом         152 «Придбання (виготовлення) основних засобів» 631 «Розрахунки з вітчизняними по-стачальниками»

2          Відображено ПДВ     641 «Розрахунки за податками»      631 «Розрахунки з вітчизняними по-стачальниками»

3          Збільшено первісну вартість об’єкта осно-вних засобів  10 «Основні засо-би»           152 «Придбання (виготовлення) основних засобів»

4          Оплачено ремонт об’єкта основних засобів         631 «Розрахунки з вітчизняними по-стачальниками»            311 «Поточні ра-хунки в національ-ній валюті»

Прикладами такого поліпшення є:

а)         модифікація, модернізація об’єкта основних засобів з метою подовження тер-

міну його корисної експлуатації або збільшення його виробничої потужності;

б)         заміна окремих частин устаткування для підвищення якості продукції (робіт,

послуг);

в)         впровадження ефективнішого технологічного процесу, завдяки чому змен-

шаться первісно оцінені виробничі витрати;

г)         добудова (надбудова) будівлі, що збільшить кількість місць (площу) будівлі,

обсяги та/або якість виконуваних робіт (послуг) чи умови їх виконання.

Згідно з п. 15 П(С)БО 7, витрати, що здійснюються для підтримання об’єкта в робочому стані та одержання первісно визначеної суми майбутніх економічних ви-год від його використання (технічний огляд, технічне обслуговування, ремонт тощо), включаються до складу витрат звітного періоду.

До технічних паспортів, інвентарних карток або інших реєстрів аналітичного обліку відповідних об’єктів основних засобів заносяться дані про змінені техніко-економічні характеристики (вартість, потужність, площу тощо) в результаті їх поліпшення.

Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика

Бухгалтерські проведення щодо обліку поточного ремонту основних засобів по-казано в табл. 2.22.

Таблиця 2.22

Бухгалтерські проведення щодо обліку поточного ремонту основних засобів

 

№ з/п  Зміст господарської операції           Кореспонденція рахунків

 

           

            Дебет                             Кредит

1          Здійснено  поточний   ремонт   об’єкта основних засобів силами сторонньої організації     23 «Виробництво»,

91        «Загальновиробничі

витрати»,

92        «Адміністративні

витрати»,

93        «Витрати на збут»,

941 «Витрати на дослі-

дження і розробки»   631 «Розрахунки з вітчизняними по-стачальниками»

2          Відображено ПДВ     641 «Розрахунки за податками»      631 «Розрахунки з вітчизняними по-стачальниками»

4          Оплачено ремонт об’єкта основних за-собів       631 «Розрахунки з ві-тчизняними постачаль-никами»            311 «Поточні рахун-ки в національній валюті»

За МСФЗ (як і в Україні), подальші витрати на поліпшення основних засобів визначаються як актив тільки тоді, коли вони покращують стан активу, підвищуючи оцінений спочатку рівень його продуктивності.

Відповідно до міжнародних стандартів, визнані витрати, пов’язані з об’єктом основних засобів, повинні додаватися до балансової вартості цього активу, якщо є ймовірність того, що майбутні економічні вигоди, які перевищують первісно оціне-ний рівень продуктивності існуючого активу, будуть мати місце. Всі інші витрати ви-знаються як витрати періоду, в якому вони були понесені.

Поточні і капітальні ремонти плануються відповідними технічними службами за-лежно від стану основних засобів.

Наприкінці кожного року відповідна служба визначає, які закріплені за нею об’єкти потребують капітального ремонту, граничні терміни експлуатації, періодич-ність проведених ремонтів, складає графік ремонтів.

Бухгалтерія заносить вартість ремонтів до інвентарної картки і визначає вид поліпшення: або це ремонт (підтримання об’єкта в робочому стані), або модерніза-ція. Витрати на модернізацію в бухгалтерському обліку збільшують вартість об’єкта основних засобів і далі амортизуються.

Витрати на підтримання об’єкта в робочому стані відносяться на відповідні ви-тратні рахунки. Для податкового обліку всі витрати на поліпшення фіксуються та відносяться на збільшення балансової вартості груп основних засобів.

Розділ 2. Облік основних засобів та інших необоротних матеріальних активів