Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
2.8.4. Передача основних засобів до статутного капіталу іншого підприємства : Бухгалтерський фінансовий облік : Бібліотека для студентів

2.8.4. Передача основних засобів до статутного капіталу іншого підприємства


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 

Загрузка...

Відповідно до п. 4 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 «Баланс», затвердженого наказом МФУ від 31.03.99 р. № 87 (далі — П(С)БО 2 «Баланс»), ак-тиви, утримувані підприємством з метою збільшення прибутку (відсотків, дивіден-

Розділ 2. Облік основних засобів та інших необоротних матеріальних активів

дів і т.п.), зростання вартості капіталу або інших вигод для інвестора, вважаються фінансовими інвестиціями. Фінансові інвестиції на період більше одного року, а та-кож усі інвестиції, що не можуть бути вільно реалізовані в будь-який момент, розгля-даються як довгострокові фінансові інвестиції (п. 17 П(С)БО 2 «Баланс»). Внески до статутних капіталів інших підприємств, як вкладення підприємства в активи, що утримуються з метою одержання прибутку, розцінюються як довгострокові фінан-сові інвестиції. Для відображення довгострокових фінансових інвестицій у балансі передбачено рядок 040, в якому показуються довгострокові фінансові інвестиції, що враховуються за методом участі в капіталі, а також рядок 045, у якому відображають-ся інші фінансові інвестиції.

Відповідно до Інструкції № 291, для узагальнення інформації про наявність і рух довгострокових інвестицій (вкладень) до статутних капіталів інших підприємств, створених на території України або за кордоном, призначено рахунок 14 «Довгостро-кові фінансові інвестиції».

Передача основних засобів як внесок до статутних капіталів інших підприємств в обліку інвестора інтерпретується як звичайна зміна форми активу: дебет рахунка «Довгострокові фінансові інвестиції» — кредит відповідних рахунків обліку основ-них засобів.

Передача об’єктів основних засобів як внесок до статутного капіталу іншого підприємства виконується за вартістю, погодженою засновниками (учасниками) і зафіксованою в установчому договорі. Ця вартість і буде вважатися справедливою вартістю переданих об’єктів, за якою визначається собівартість фінансової інвести-ції. Найчастіше оцінена (справедлива) вартість не збігається із залишковою вартістю переданих об’єктів. Отже, можлива ситуація, коли вартість, за якою оцінений об’єкт учасниками, може виявитися вищою або нижчою від тієї оцінки, за якою він врахо-вується у сторони, яка передає об’єкт. У випадку позитивної різниці між оціненою (справедливою) і залишковою вартістю переданих основних засобів у інвестора ви-никнуть доходи. Якщо ж різниця між залишковою вартістю переданих основних за-собів і справедливою вартістю інвестицій буде негативною, то сума такої різниці під-лягає включенню до складу витрат інвестора.

Щодо документального оформлення такої операції відзначимо, що передача об’єктів основних засобів як внесок до статутного капіталу іншого підприємства оформляється в звичайному порядку актом за формою № 03-1.

Ця операція відображається за допомогою записів, наведених у табл. 2.19.

Таблиця 2.19

Передача об’єктів основних засобів до статутного капіталу іншого підприємства

 

№ з/п  Зміст господарської операції           Дебет  Кредит

1          Списання залишкової вартості основних засобів, які передаються до статутного капіталу іншого підприємства 14        104

2          Списання зносу основних засобів, які передаються до статутного капіталу іншого підприємства   131            104

3          Відображення різниці між залишковою вартістю переданих осно-вних засобів і справедливою вартістю інвестиції       14        746

Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика

Продовження табл. 2.19

4          Формування фінансового результату         746      793

5          Коригування податкового кредиту по ПДВ (методом «червоне сторно»)        641      644

6          Списання суми коригування:                    

 

            – для підприємств, які користуються рахунками класів 8 і 9       977      644

 

            – для підприємств, які використовують тільки рахунки класу 8 85        644

7          Списання затрат на фінансовий результат:                     

 

            – для підприємств, які користуються рахунками класів 8 і 9       793      977

 

            – для підприємств, які використовують тільки рахунки класу 8 793      85