Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
2.8.3. Ліквідація основних засобів : Бухгалтерський фінансовий облік : Бібліотека для студентів

2.8.3. Ліквідація основних засобів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 

Загрузка...

Якщо за певних обставин основний засіб не відповідає ознакам активу, то прий ма-ється рішення про його списання. До таких обставин належать події, внаслідок яких об’єкт основних засобів цілком втрачає свої первісні якості, відновлення яких неможливе.

Підприємство може визнати невідповідність об’єкта основних засобів вимогам, що пропонуються, до активів і без будь-яких «додаткових» подій. До таких випадків, як правило, належать рішення про списання об’єкта основних засобів внаслідок його морального зносу, тобто ліквідація (списання) основних засобів відбувається за са-мостійним рішенням підприємства.

Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика

Однією з умов ліквідації основних фондів за власною ініціативою є їхній фізич-ний або моральний знос, у результаті якого об’єкти стають непридатними до подаль-шої експлуатації або їх використання на підприємстві стає економічно недоцільним. У цих випадках підприємство може прийняти рішення про ліквідацію об’єктів осно-вних засобів за власною ініціативою.

Першим кроком у процесі ліквідації основних засобів є визначення причин ви-никнення непридатності основних засобів до подальшого використання, неможливос-ті або неефективності ремонту. Для цих цілей, а також для документального оформ-лення списання таких основних засобів з балансу підприємства за наказом керівника створюється постійно діюча комісія. До складу комісії, як правило, входять головний інженер або заступник керівника підприємства (голова комісії), керівник відповід-ного структурного підрозділу, головний бухгалтер або його заступник, особа, на яку покладена відповідальність за збереження основних засобів. Комісія здійснює огляд об’єкта, що підлягає списанню, використовуючи для цього необхідну документацію, дані бухгалтерського обліку, встановлює його непридатність до подальшого викорис-тання і конкретні причини списання об’єкта, визначає можливість використання окре-мих вузлів, деталей, матеріалів, отриманих від демонтажу об’єкта, і оцінює їх тощо.

За результатами проведених заходів комісія складає акт списання основних за-собів (ф. № 03-3 або № 03-4) у двох примірниках, що підписуються членами комісії, головним бухгалтером і затверджуються керівником підприємства. До зазначених документів додається інвентарна картка обліку основних засобів (ф. № 03-6), у якій відображаються відповідні записи про вибуття, а також виконуються певні помітки в описі інвентарних карток з обліку основних засобів (ф. № 03-7), картці обліку руху основних засобів (ф. № 03-8), інвентарному списку основних засобів (ф. № 03-9).

Як правило, після ліквідації основних засобів у розпорядженні підприємства за-лишаються різні матеріальні цінності (запасні частини тощо), що обов’язково пови-нні бути зараховані на баланс підприємства. Оприбуткування таких цінностей здій-снюється на підставі акта про прийом матеріальних цінностей, у якому обов’язково повинна бути визначена їхня вартість. Вартість ТМЦ, отриманих у результаті лікві-дації основних засобів, визначається виходячи з ціни можливого використання або реалізації. У бухгалтерському обліку вартість оприбуткованих ТМЦ включається до складу доходів. Враховуються такі доходи на рахунку 719 «Інші доходи від опера-ційної діяльності» і відображаються в рядку 060 «Інші операційні доходи» Звіту про фінансові результати (ф. № 2).

Податки, що сплачуються при ліквідації об’єктів основних засобів, у бухгалтер-ському обліку відображаються в складі витрат.

Різниця між первісною вартістю ліквідованого об’єкта основних засобів і нарахо-ваною амортизаціє списується на витрати звітного періоду, в якому відбулося ухва-лення рішення про його ліквідацію.

Інструкцією № 291 для відображення залишкової вартості списаних необоротних активів і витрат, пов’язаних з їхньою ліквідацією (розбирання, демонтаж) передба-чений субрахунок 976 «Списання необоротних активів» рахунка 97 «Інші витрати». Оскільки витрати підприємства, пов’язані з ліквідацією об’єктів основних засобів, не належать до витрат операційної діяльності, то підприємствами, що використовують у бухгалтерському обліку рахунки класів 8 і 9, при відображенні подібних операцій рахунки класу 8 не використовуються. Підприємствами, що використовують у бух-

Розділ 2. Облік основних засобів та інших необоротних матеріальних активів

галтерському обліку тільки рахунки класу 8, при відображенні зазначених витрат за-стосовується рахунок 85 «Інші витрати».

Відповідно до П(С)БО 16 «Витрати», залишкова вартість ліквідованих (списаних) необоротних активів, а також витрати на їхню ліквідацію (розбирання, демонтаж і т.п.) належать до витрат, що виникають під час звичайної діяльності (крім фінансових ви-трат), але не пов’язані безпосередньо з виробництвом і/або реалізацією продукції (то-варів, робіт, послуг). У П(С)БО 3 «Звіт про фінансові результати» для відображення таких витрат у Звіті про фінансові результати підприємства (ф. № 2) передбачено ря-док 160 «Інші витрати». В бухгалтерському обліку здійснюються записи (табл. 2.17).

Таблиця 2.17

Ліквідація об’єктів основних засобів

 

№ з/п  Зміст господарської операції           Бухгалтерський облік

 

           

            Дебет  Кредит

1          Списання суми нарахованого зносу          131      104

2          Списання залишкової вартості об’єкта основних засобів                      

 

            – для підприємств, що використовують рахунки класів 8 і 9      976      104

 

            – для підприємств, що використовують тільки рахунки класу 8            85        104

3          Списання витрат, пов’язаних з ліквідацією об’єкта основних за-собів                       

 

            – для підприємств, що використовують рахунки класів 8 і 9      976      66, 64,65 та ін.

 

            – для підприємств, що використовують тільки рахунки класу 8            85        66, 64, 65 та ін.

4          Списання сум витрат на фінансовий результат підприємства:             

 

            – для підприємств, що використовують рахунки класів 8 і 9      793      976

 

            – для підприємств, що використовують тільки рахунки класу 8            793      85

5          Оприбуткування металобрухту       209      746

6          Списання сум доходу на фінансовий результат   746      793

Вибуття основних засобів з експлуатації може бути пов’язане з змушеною замі-ною, наприклад, у випадку руйнування об’єкта, зносу, крадіжки або псування, а та-кож у випадку виникнення обставин нездоланної сили.

При ліквідації основних засобів у зв’язку зі вимушеною заміною особливу увагу варто звернути на оформлення документів, що підтверджують необхідність вимуше-ної заміни об’єктів основних засобів, тому що виконання цієї вимоги дасть можли-вість підприємству віднести вартість ліквідованих об’єктів основних засобів до скла-ду валових витрат.

Однією з причин вимушеної заміни об’єктів основних засобів є виникнення об-ставин нездоланної сили (форс-мажорні обставини). Це пожежі, повені, інші стихій-ні лиха.

Що стосується документального підтвердження таких обставин, то, згідно зі ст. 12 Закону про податок на прибуток, такими документами є:

— підтвердження Торгово-промислової палати України про настання обставин нездоланної сили або стихійного лиха на території України;

Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика

—        підтвердження уповноважених органів іншої держави, легалізованих консуль-ськими установами України, у випадку дії обставин нездоланної сили або сти-хійного лиха на території такої держави;

—        рішення Президента України про введення надзвичайної екологічної ситуації в окремих місцевостях України, затверджене Верховною Радою України, або рішення Кабінету Міністрів України про визнання окремих місцевостей по-терпілими від повені, посухи, пожежі й інших видів стихійного лиха.

При документальному оформленні вибуття об’єкта основних засобів у результаті аварії до акта списання основних засобів (ф. № 03-4) обов’язково повинна бути при-кладена копія акта про аварії, а також пояснено причини, що призвели до аварії, і зазначено заходи, що прийняті до винних осіб.

У випадку виведення з експлуатації об’єктів основних засобів у зв’язку з установ-ленням факту розкрадання, зникнення такого об’єкта необхідно відповідне докумен-тальне підтвердження, видане правоохоронними органами.

У бухгалтерському обліку буде здійснено відповідні записи (табл. 2.18).

Таблиця 2.18

Виведення з експлуатації об’єктів основних засобів

 

№ з/п  Зміст господарської операції           Бухгалтерський облік

 

           

            Дебет  Кредит

1          Списання суми нарахованого зносу          131      103

2          Списання залишкової вартості ліквідованого об’єкта основних за-собів                    

 

            – для підприємств, що використовують рахунки класів 8 і 9      977      103

 

            – для підприємств, що використовують тільки рахунки класу 8            85        103

3          Списання витрат, пов’язаних з ліквідацією об’єкта основних за-собів                       

 

            – для підприємств, що використовують рахунки класів 8 і 9      977      66, 64,65 та ін.

 

            – для підприємств, що використовують тільки рахунки класу 8            85        66, 64, 65 та ін.

4          Списання сум витрат на фінансовий результат              

 

            – для підприємств, що використовують рахунки класів 8 і 9      793      977

 

            – для підприємств, що використовують тільки рахунки класу 8            793      85

5          Оприбуткування ТМЦ, отриманих від розбирання об’єкта основ-них засобів           209      746

6          Списання доходу на фінансовий результат          746      793