Warning: session_start() [function.session-start]: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_ccd07a383ad0f4077a3f4250bb9e6906, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
2.7.2. Придбання основних засобів шляхом обміну на інші основні засоби : Бухгалтерський фінансовий облік : Бібліотека для студентів

2.7.2. Придбання основних засобів шляхом обміну на інші основні засоби


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 

магниевый скраб beletage

Первісна вартість об’єкта основних засобів, отриманого шляхом обміну на інший об’єкт основних засобів, визначається залежно від того, подібні чи неподібні такі об’єкти.

Об’єкти, що мають різне функціональне призначення, наприклад, компресор і токарний верстат, автомобіль і комп’ютер, неподібні. Неподібними є також об’єкти з однаковим функціональним призначенням, але різною справедливою вартістю. Наприклад, верстати різної потужності або з різним ступенем зносу, тобто, з різною вартістю. Поняття «справедлива вартість» є аналогом застосування для цілей опо-датковування поняття «звичайна ціна». Згідно з п. 1.20 ст. 1 Закону про оподатку-вання прибутку, звичайна ціна — це ціна продажу товарів (робіт, послуг) продавцем, включаючи суму нарахованих (сплачених) відсотків, вартість іноземної валюти, що може бути отримана у випадку їхнього продажу особам, не пов’язаним із продавцем, при звичайних умовах ведення господарської діяльності.

Порядок визначення справедливої вартості (і звичайної ціни) — компетенція під-приємства. На практиці справедлива вартість об’єкта — це, у більшості випадків, дого-вірна ціна. Сторони договору інформовані про те, що при продажі за цінами, нижчими за звичайні (справедливими), бази оподаткування ПДВ і валові доходи визначати-муться розрахунковим шляхом. Тому сторони повинні бути готові довести, що їхні договірні ціни відповідають звичайним або справедливим. Однак можливі випадки, коли одній зі сторін договору не вдається переконати іншу встановити ціни на рівні справедливої вартості. У цьому випадку сторона, яка переконана в наявності таких відмінностей, здійснює бухгалтерський і податковий облік, виходячи не з записів у

Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика

первинних документах, а з розрахункових (звичайних) значень справедливої вартос-ті. Первісна вартість об’єкта основних засобів, отриманого шляхом обміну, не переви-щує справедливої вартості переданого об’єкта, конкретна ж його величина залежить від того, який об’єкт використовується для міни — подібний чи неподібний.

Загальний порядок визначення первісної вартості об’єкта, отриманого шляхом обміну, приведений на схемі (рис. 2.1).

Основні засоби

 

Придбання шляхом обміну на подібний актив

 

Придбання шляхом обміну на неподібний актив

 

 

 

Первісна вартість

 

Первісна вартість

 

 

 

Та з двох величин, що менше залиш-

кової вартості переданого активу або

справедлива вартість переданого активу

 

Справедлива вартість переданого активу

 

 

 

Прибуток не визначається, можливий збиток

 

Будь-які грошові компенсації

 

Визначається фінансовий результат

 

Рис. 2.1. Схема визначення первісної вартості основних засобів, отриманих шляхом обміну

При обміні подібних об’єктів основних засобів первісна вартість отриманого об’єкта залежить від того, чи перевищує залишкова вартість переданого об’єкта його справедливу вартість. Тобто для оцінювання отриманого об’єкта необхідно порівня-ти залишкову вартість переданого об’єкта з його справедливою вартістю. Визначити справедливу вартість об’єкта, що вже експлуатується, можна тільки виходячи зі спра-ведливої вартості аналогічного нового об’єкта. Виключення складають лише об’єкти нерухомості, ціна яких мало залежить від терміну експлуатації.

Якщо залишкова вартість переданого об’єкта дорівнює або нижча від справедливої, то первісна вартість об’єкта основних засобів, отриманого в обмін на подібний об’єкт, дорівнює залишковій вартості переданого об’єкта основних засобів (п. 12 П(С)БО 7).

Договірна вартість подібних об’єктів, як правило, дорівнює справедливій.

Якщо залишкова вартість переданого об’єкта перевищує його справедливу вар-тість, то первісною вартістю об’єкта основних засобів, отриманого в обмін на поді-бний об’єкт, є справедлива вартість переданого об’єкта (п. 12 П(С)БО 7). Така ситуа-ція можлива, якщо уцінка об’єкта не була здійснена вчасно.

Звичайно, можливі випадки заниження договірної ціни, тобто встановлення її нижче справедливої. Але для обліку в цьому випадку варто завжди вважати, що до-говірна вартість є справедливою. Перевищення залишкової вартості об’єкта над спра-ведливою (тобто договірною) його вартістю, згідно з п. 12 П(С)БО 7, включається до складу витрат підприємства.

Розділ 2. Облік основних засобів та інших необоротних матеріальних активів

При обміні подібних активів, згідно з п. 9 П(С)БО 15, дохід не визнається. Тому при відображенні в бухгалтерському обліку таких операцій субрахунок 742 «Дохід від реалізації необоротних активів» не використовується. Відображення таких опе-рацій у бухгалтерському обліку залежить:

—        від того, яка з двох подій — передача чи одержання об’єкта — відбувається ра-ніше;

—        від співвідношення залишкової вартості, справедливої вартості і продажної ціни.

Приклад 2.2. Підприємство проводить обмін насоса однієї марки на насос іншої марки. Справедлива вартість переданого насоса рівняється його залишковій вартості і становить 2600 грн, нарахований знос — 400 грн. Договірна вартість насоса дорівнює справедливій. По-даткові зобов’язання дорівнюють податковому кредиту і становлять 520 грн.

Запис у бухгалтерському обліку у випадку, коли передача об’єкта передує одер-жанню, наведено в табл. 2.6.

Таблиця 2.6

Бухгалтерські проведення щодо обліку обміну основних засобів

 

№ з/п  Зміст операції            Кореспонденція рахунків     Сума, грн

 

           

            Дебет  Кредит          

 

1          Списання первісної вартості насоса 1       361      104      3000

2          Списання нарахованого зносу        131      361      400

3          Податкові зобов’язання       361      641      520

4          Одержання насоса 2 152      631      2600

5          Податковий кредит  641      631      520

6          Введення в експлуатацію насоса 2 104      152      2600

7          Залік зустрічних вимог         631      361      3120

Бухгалтерські записи у випадку одержання об’єкта до передачі еквівалентного йому наведено в табл. 2.7.

Таблиця 2.7

Бухгалтерські проведення щодо обліку обміну основних засобів

 

№ з/п  Зміст операції            Кореспонденція рахунків     Сума, грн

 

           

            Дебет  Кредит          

 

1          Одержання насоса 2 152      631      2600

2          Податкові розрахунки з ПДВ           643      631      520

3          Податкові зобов’язання       644      641      520

4          Передача насоса 1: Списання первісної вартості Списання зносу        361 131           104 361           3000 400

5          Податкові розрахунки з ПДВ           361      644      520

6          Податковий кредит  641      643      520

7          Залік зустрічних вимог         631      361      3120

8          Введення в експлуатацію насоса 2 104      152      2600

Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика

Приклад 2.3. Підприємство обмінює токарні верстати. Залишкова вартість переданого вер-стата 200 000 грн, нарахований знос — 50 000 грн. Справедлива вартість верстата — 15 0000 грн. Договірна ціна дорівнює справедливій. Податкові зобов’язання і податковий кредит однакові і становлять 30 000 грн. Витрати підприємства від цієї операції дорівнюють різниці між залиш-ковою і справедливою вартістю (200 000 — 150 000 = 50 000).

Якщо договірна вартість отриманого об’єкта нижча, то витрати відображаються за дебетом рахунка 976 «Списання необоротних активів».

Таблиця 2.8

Бухгалтерські проведення щодо обліку обміну основних засобів

 

№ з/п  Зміст операції            Кореспонденція рахунків     Сума, грн

 

           

            Дебет            Кредит

 

1          Передача верстата 1: списання первісної вартості списання зносу       361 131           104 361            250000 50000

2          Податкові зобов’язання       361      641      30000

3          Одержання верстата 2         152      631      150000

4          Податковий кредит  641      631      30000

5          Залік зустрічних вимог         631      361      180000

6          Відображення витрат підприємства          976      361      50000

7          Відображення збитків          793      976      50000

8          Введення в експлуатацію верстата 2         104      152      150000

У випадку, якщо договором передбачена доплата за отриманий шляхом обміну об’єкт, то для визначення первісної вартості отриманого об’єкта справедлива (залишкова) вар-тість переданого об’єкта збільшується на суму коштів або їхніх еквівалентів, що пере-раховуються. Якщо навпаки, — підприємство одержує доплату за переданий об’єкт, — то первісна вартість отриманого об’єкта зменшується на суму отриманих грошей або їхніх еквівалентів (п. 13 П(С)БО 7). При обміні неподібних активів доход визнається.

Згідно з п. 23 П(С)БО 15 «Дохід» сума доходу за бартерним контрактом визна-чається за справедливою вартістю активів, одержаних або які підлягають одержанню підприємством. При доплаті за об’єкти грошовими коштами (еквівалентами коштів) для визначення доходу справедлива вартість отриманих активів коригується на суму сплачених (зменшується) або отриманих (збільшується) коштів.

Пункт 23 П(С)БО 15 «Дохід» пов’язує дохід не зі справедливою вартістю пере-даних, а зі справедливою вартістю отриманих активів. Але оскільки визначити цю вартість на практиці важко, то п. 24 П(С)БО 15 пропонує альтернативний варіант: якщо справедливу вартість отриманих активів визначити неможливо, то дохід визна-чається за справедливою вартістю активів, переданих за бартерною угодою.

Відображення в бухгалтерському обліку операцій обміну неподібних основних засобів залежить від ряду чинників:

—        від того, яка з подій — відвантаження чи одержання основних засобів відбу-вається раніше — цей чинник має першочергове значення для відображення операцій з урахуванням вимог податкового законодавства в частині оподатку-вання бартерних операцій;

—        від співвідношення залишкової, справедливої і продажної вартості об’єкта основних засобів.

Розділ 2. Облік основних засобів та інших необоротних матеріальних активів

Приклад 2.4. Підприємство обмінює комп’ютер первісною вартістю 8000 грн із сумою зно-су 3000 грн на верстат. Справедлива вартість обміну встановлена на рівні 7200 грн, у тому числі ПДВ 1200 грн.

Бухгалтерський облік зазначених операцій (при передачі, що передує одержан-ню) виглядатиме так, як показано в табл. 2.9.

Таблиця 2.9

Бухгалтерські проведення щодо обліку обміну основних засобів

 

№ з/п  Зміст операції            Кореспонденція рахунків     Сума, грн

 

           

            Дебет  Кредит          

 

1          Відвантаження об’єкта основних засобів (ком п’ю-тера)           361      742      7200

2          Податкові зобов’язання       742      641      1200

3          Чистий дохід від продажу    742      793      6000

4          Списання зносу переданого об’єкта          131      104      3000

5          Списання первісної вартості переданого об’єкта 793      104      5000

6          Фінансовий результат          793      441      1000

7          Одержання об’єкта ОЗ (верстата)  104      631      6000

8          Податковий кредит  641      631      1200

9          Залік взаємних вимог в межах бартерної угоди    631      361      7200

Бухгалтерський облік зазначених операцій (при одержанні, що передує передачі) показано в табл. 2.10.

Таблиця 2.10

Бухгалтерські проведення щодо обліку обміну основних засобів

 

№ з/п  Зміст операції            Кореспонденція рахунків     Сума, грн

 

           

            Дебет  Кредит          

 

1          Одержання об’єкта ОЗ (верстата)  104      631      6000

2          Податкові розрахунки з ПДВ           644      631      1200

3          Податкові зобов’язання по першій події в межах бартерної угоди         643      641      1200

4          Відвантаження об’єкта ОЗ (комп’ютера) покупце-ві       361      742      7200

5          Податкові розрахунки з ПДВ           742      643      1200

6          Чистий дохід від продажу    742      793      6000

7          Списання зносу переданого об’єкта основних за-собів  131      104      3000

8          Списання первісної вартості переданого об’єкта основних засобів (комп’ютера)      793      104      5000

9          Фінансовий результат          793      441      1000

10        Податковий кредит по другій події в межах бар-терної угоди    641      644      1200

11        Залік взаємних вимог в межах бартерної угоди    631      361      7200

Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практикаWarning: Unknown: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_ccd07a383ad0f4077a3f4250bb9e6906, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/www/nelvin/data/mod-tmp) in Unknown on line 0