Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
2.7.1. Придбання основних засобів за грошові кошти та їхні еквіваленти : Бухгалтерський фінансовий облік : Бібліотека для студентів

2.7.1. Придбання основних засобів за грошові кошти та їхні еквіваленти


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 

магниевый скраб beletage

Об’єкт основних засобів можна вважати придбаним за грошові кошти, якщо в до-говорі передбачається платіж за нього грошима, або розрахунок активами, які визна-ються еквівалентами грошових коштів.

Склад витрат підприємства, що формують первісну вартість об’єкта основних за-собів, визначений п. 8 П(С)БО 7.

Суми, сплачені постачальникові активів

Суми, сплачені за основні засоби, можуть покривати не тільки безпосередньо вар-тість основних засобів, а й вартість різних послуг, наданих постачальником у зв’язку з продажем цих основних засобів.

Залежно від умов постачання до складу цих витрат можуть входити:

—        вартість об’єкта основних засобів;

—        вартість тари об’єкта основних засобів;

—        вартість транспортних послуг з перевезення об’єкта основних засобів;

—        витрати на установку, монтаж, випробування, налагодження об’єкта основних засобів;

—        витрати на введення в експлуатацію об’єкта основних засобів;

—        вартість технічної документації;

—        витрати на навчання персоналу методам і прийомам роботи з об’єктами;

—        витрати на гарантійне обслуговування об’єкта основних засобів;

—        витрати на страхування ризику доставки об’єкта основних засобів;

—        право покупця використовувати марку виробника (продавця) об’єкта осно-вних засобів у рекламних цілях;

—        вартість експортних ліцензій;

—        збори і податки, що стягнуті на території експортера об’єкта основних засобів (якщо об’єкт основних засобів імпортується);

—        ввізне мито.

Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика

Реєстраційні збори

До реєстраційних зборів належать збори на реєстрацію автомобілів у Державто-інспекції, реєстрацію високотехнологічного і небезпечного для здоров’я устаткуван-ня в органах Держоргтехнагляду (для устаткування високого тиску, хімічного устат-кування), збори за нотаріальну реєстрацію угод щодо придбання об’єктів основних засобів (наприклад, при придбанні квартир у приватних осіб) тощо.

Реєстраційні збори належать до складу валових витрат підприємства згідно з п. 5.4 ст. 5 Закону про оподаткування прибутку підприємства, тобто вони включа-ються до складу основних засобів.

Державне мито

До складу первісної вартості основних засобів можуть включатися такі види мита:

—        за посвідчення договорів відчуження житлових будинків, квартир гара-жів, а також інших об’єктів нерухомого майна, що перебувають у власності громадянина-продавця;

—        за посвідчення договорів відчуження земельних ділянок, що перебувають у власності громадянина-продавця;

—        за посвідчення договорів купівлі-продажу майна державних підприємств, а та-кож за посвідчення договорів застави;

—        за посвідчення договорів відчуження транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів;

—        за посвідчення доручень на право користуватися майном.

Витрати на сплату державного мита відносяться до складу валових витрат під-приємства згідно п. 5.2 ст. 5 Закону про оподаткування прибутку, тобто вони включа-ються до складу основних засобів.

Непрямі податки, що не відшкодовуються підприємству

Існують такі непрямі податки, що включаються до складу первісної вартості об’єк та основних засобів: податок на додану вартість, акцизний збір, збір до Пенсійного фонду, єдиний збір, який стягується у пунктах пропуску через державний кордон України.

Відшкодування ПДВ за наявності податкової накладної відбувається в загально-му порядку. При відсутності податкової накладної суми сплаченого ПДВ включа-ються до складу первісної вартості основних засобів. Також не підлягають відшко-дуванню суми ПДВ, сплачені (нараховані) при придбанні товарів (робіт, послуг), використаних для виробництва продукції (робіт, послуг), звільненої від ПДВ.

Суми сплаченого акцизного збору включаються до вартості основних засобів у всіх випадках.

Збір до Пенсійного фонду сплачується при придбанні об’єктів нерухомості в роз-мірі 1% від вартості об’єкта нерухомості.

До складу первісної вартості основних засобів включаються такі місцеві збори:

—        збір на видачу ордера на квартиру;

—        збір за надання дозволу на розміщення об’єктів торгівлі;

—        збір за право використання суб’єктами підприємницької діяльності, пов’язаних з їхньою діяльністю, приміщень, що знаходяться в центральній частині населе-ного пункту та в будинках, що є пам’ятниками історії і архітектури.

Ці місцеві збори включаються в балансову вартість групи основних фондів.

Розділ 2. Облік основних засобів та інших необоротних матеріальних активів

Витрати по страхуванню ризику транспортування основних засобів

Витрати по страхуванню ризику транспортування основних засобів включаються як у первісну вартість основних засобів, так і в балансову вартість основних фондів згідно з п. 8.4 ст. 8 Закону про оподаткування прибутку.

Ризиком транспортування називається випадок псування або зникнення об’єкта основних засобів, що відбувся в процесі його транспортуванням покупцеві. При цьо-му такий випадок повинен мати ознаки ймовірності і випадковості настання.

Витрати на установку, монтаж, налагодження основних засобів

До витрат на установку, монтаж, налагодження основних засобів належать витра-ти на придбання різних деталей, оснащення та інших матеріальних активів, а також витрат на електроенергію, газ, воду (якщо є технологічна необхідність у таких вит-ратах). Крім того, до складу вартості основних засобів включається оплата робіт або послуг сторонніх організацій, а також витрати на заробітну плату з відрахуванням на соціальні заходи працівникам, які займаються установкою, монтажем або нала-годженням устаткування, і витрати на спецодяг, спецхарчування персоналу, засоби індивідуального захисту. Залежно від умов постачання ці витрати може нести про-давець (постачальник), у такому випадку вони окремо не калькулюються і включа-ються до вартості основних засобів.

Якщо ці витрати несе саме підприємство-покупець, то вони включаються до скла-ду основних засобів і основних фондів на підставі окремих калькуляцій.

Інші витрати, безпосередньо пов’язані з доведенням основних засобів до стану, в якому вони придатні для використання із запланованою метою

П(С)БО 7 не встановлює переліку таких витрат. Підприємство визначає їх само-стійно. Очевидно, до цих витрат можуть бути віднесені витрати на послуги наукових, проектних, конструкторських та інших організацій, необхідні для введення об’єкта в експлуатацію і виходу його на встановлений технологічний режим, а також витра-ти на спецлітературу, природоохоронні заходи, ліцензії й інші спеціальні дозволи. Законом про оподаткування прибутку включення такого роду витрат до балансової вартості груп основних фондів не передбачено.

Порядок відображення в бухгалтерському обліку операцій з придбання основних засобів за грошові кошти залежить:

—        від місця придбання (територія України або ввезення з інших територій, у тому числі зі спеціальних (вільних) економічних зон);

—        від способу розрахунку (з авансуванням, тобто з передоплатою, або з оплатою після надходження);

—        від використання посередників, у тому числі працівників підприємства, що за-куповують основні засоби за готівку;

—        від того, підлягають чи не підлягають амортизації придбані об’єкти;

—        від того, у яких видах діяльності вони використовуються (оподатковуваних або не оподатковуваних ПДВ);

—        від термінів введення в експлуатацію (на момент одержання або після вико-нання ряду заходів: монтаж, пусконаладочні роботи);

—        від наявності або відсутності витрат, пов’язаних із придбанням об’єкта: тран-спортування, страхування тощо;

Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика

—        від того, чи є продавець пов’язаною особою;

—        від того, чи є продавець платником ПДВ.

При надходженні основних засобів, придбаних за грошові кошти в постачальни-ків, складаються бухгалтерські проводки (табл. 2.3).

Таблиця 2.3

Бухгалтерські проведення щодо обліку надходження основних засобів

 

№ з/п  Зміст господарської операції           Кореспондуючі рахунки

 

           

            Дебет  Кредит

1          Сплачено рахунок постачальника за об’єкт основних засобів   371      311

2          Відображено суму податкового кредиту з ПДВ    641      644

3          Отримано об’єкт основних засобів від постачальника   152      371

4          Відображено розрахунки з податкового кредиту з ПДВ  644      371

5          Сплачено витрати по страхуванню ризиків транспортування об’єктів            377      311

6          Відображено витрати зі страхування об’єкта        152      377

7          Сплачено послуги  транспортної організації по доставці об’єкта          377      311

8          Відображено суму податкового кредиту по ПДВ 641      643

9          Відображено вартість транспортних послуг, пов’язаних із придбанням основних засобів    152      371

10        Відображено суму ПДВ        643      371

11        Зараховано об’єкт до складу основних засобів     10        152

Приклад 2.1. Підприємство закуповує на митній території України обладнання вартістю 36 000 грн (у тому числі ПДВ 6000 грн). Крім цього, сплачено автотранспортному підприєм-ству за перевезення вказаного об’єкта основних засобів 720 грн (у тому числі ПДВ 120 грн), а також сплачено спеціалізованій фірмі за встановлення і налагодження обладнання 360 грн (у тому числі ПДВ 60 грн).

Бухгалтерські записи за вказаними операціями відображені в табл. 2.4.

Таблиця 2.4

Бухгалтерські проведення щодо обліку надходження основних засобів

 

№ з/п  Зміст операції            Кореспонденція рахунків     Сума, грн

 

           

            Дебет  Кредит          

 

1          Одержання об’єкта основних засобів        152      631      30 000

2          Визначення податкового кредиту з ПДВ   641      631      6000

3          Погашення кредиторської заборгованості перед постачальником устаткування         631      311      36 000

4          Відображення послуг щодо перевезення облад-нання    152      631      600

5          Визначення податкового кредиту з ПДВ   641      631      120

6          Погашення кредиторської заборгованості перед автотранспортним підприємством 631      311      720

7          Відображення послуг зі встановлення і налагод-ження обладнання     152      631      300

Розділ 2. Облік основних засобів та інших необоротних матеріальних активів

Продовження табл. 2.4

8          Визначення податкового кредиту з ПДВ   641      631      60

9          Введення об’єкта в експлуатацію   104      152      30 900

Підприємство імпортує обладнання митною вартістю 100 000 дол. США (далі — USD). Курс НБУ на дату оформлення вантажної митної декларації становить 5,34 грн за 1 USD. При імпорті обладнання підприємство сплачує ПДВ в сумі 106 800 грн, а також митні платежі на загальну суму 4800 грн.

Бухгалтерські проведення вказаних операцій наведено в табл. 2.5.

Таблиця 2.5

Бухгалтерські проведення щодо обліку надходження основних засобів

 

№ з/п  Зміст операції            Кореспонденція рахунків     Сума, грн

 

           

            Дебет  Кредит          

 

1          Сплачується ПДВ при імпорті обладнання           641      311      106800

2          Сплачуються митні платежі            685      311      4800

3          Одержання обладнання від іноземного поста-чальника (100000 USD х 5,34) 152      632      534000

4          Списання митних платежів            152      685      4800

5          Введення в експлуатацію обладнання       104      152      538800

6          Сплата постачальникові вартості обладнання     632      312      534000