Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
2.6. Характеристика рахунків з обліку необоротних матеріальних активів : Бухгалтерський фінансовий облік : Бібліотека для студентів

2.6. Характеристика рахунків з обліку необоротних матеріальних активів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 

магниевый скраб beletage

Для обліку основних засобів та інших необоротних матеріальних активів у від-повідності з Планом рахунків бухгалтерського обліку призначені такі балансові і позабалансові рахунки 1-го класу «Необоротні активи» і 0-го класу «Позабалансові рахунки»:

—        10 «Основні засоби».

—        11 «Інші необоротні матеріальні активи».

—        13 «Знос (амортизація) необоротних активів».

—        15 «Капітальні інвестиції».

—        01 «Орендовані необоротні активи».

—        02 «Активи на відповідальному збереженні».

Рахунок 10 призначений для обліку господарських засобів, які віднесені до скла-ду основних засобів. За дебетом рахунка 10 «Основні засоби» відображається над-ходження основних засобів на баланс підприємства, які обліковуються за первісною вартістю, суми витрат, що пов’язані з поліпшенням об’єкта, суми дооцінки вартості об’єктів основних засобів. За кредитом цього рахунка відображається вибуття осно-вних засобів, суми уцінки вартості об’єктів.

Рахунок 10 «Основні засоби» кореспондує:

за дебетом з кредитом рахунків      за кредитом з дебетом рахунків

15        «Капітальні інвестиції».        13 «Знос необоротних активів».

16        «Довгострокова дебіторська заборго-        16 «Довгострокова дебіторська заборго-ваність».            ваність».

37 «Розрахунки з різними дебіторами».     37 «Розрахунки з різними дебіторами».

41 «Пайовий капітал».         42 «Додатковий капітал».

Розділ 2. Облік основних засобів та інших необоротних матеріальних активів

42 «Додатковий капітал».    84 «Інші операційні витрати».

46 «Несплачений капітал».  85 «Інші витрати».

48 «Цільове фінансування і цільові над- 94 «Інші витрати операційної діяльності».

ходження».    97 «Інші витрати».

53 «Довгострокові зобов’язання з оренди». 99 «Надзвичайні витрати».

71 «Інший операційний дохід».

73        «Інші фінансові доходи».

74        «Інші доходи».

Рахунок 11 «Інші необоротні матеріальні активи» призначений для обліку і уза-гальнення інформації про наявність і рух необоротних матеріальних активів.

Рахунок 13 «Знос (амортизація) необоротних активів» призначений для узагаль-нення інформації про нараховану амортизацію і індексацію зносу необоротних мате-ріальних активів. За кредитом рахунка відображається нарахування амортизації та індексації зносу, за дебетом — зменшення суми зносу.

Рахунок 13 має такі субрахунки:

131      «Знос основних засобів».

132      «Знос інших необоротних матеріальних активів». Рахунок 13 «Знос необоротних активів» кореспондує:

за дебетом з кредитом рахунків      за кредитом з дебетом рахунків

10        «Основні засоби».     15 «Капітальні інвестиції».

11        «Інші необоротні матеріальні активи». 23 «Виробництво».

42 «Додатковий капітал».    39 «Витрати майбутніх періодів».

42 «Додатковий капітал». 83 «Амортизація».

91        «Загальновиробничі витрати».

92        «Адміністративні витрати».

93        «Витрати на збут».

94        «Інші витрати операційної діяльності». 99 «Надзвичайні витрати».

Рахунок 15 «Капітальні інвестиції» призначений для обліку витрат на придбання або створення матеріальних і нематеріальних необоротних активів. За дебетом ра-хунка відображається збільшення понесених витрат на придбання або створення нео-боротних активів, за кредитом — їхнє зменшення.

Рахунок 15 має такі субрахунки:

151      «Капітальне будівництво» — відображаються витрати на будівництво, що здійснюється як господарським, так і підрядним способами. На цьому субрахунку також ведеться облік устаткування, що підлягає монтажу в процесі будівництва, та авансові платежі для фінансування будівництва.

152      «Придбання (виготовлення) основних засобів» — призначений для обліку витрат на придбання або виготовлення власними силами необоротних матеріальних активів, облік яких ведеться на рахунку 10.

153      «Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів» — ві-дображаються витрати підприємства на придбання або виготовлення власними сила-ми необоротних матеріальних активів, облік яких ведеться на рахунку 11.

Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика

Рахунок 15 «Капітальні інвестиції» кореспондує:

за дебетом з кредитом рахунків      за кредитом з дебетом рахунків

13 «Знос необоротних активів»      10 «Основні засоби»

20 «Виробничі запаси»        11 «Інші необоротні матеріальні активи»

22        «Малоцінні швидкозношувані пред- 28 «Товари»

мети»  30 «Каса»

23        «Виробництво»         31 «Рахунки в банках»

28 «Товари»   37 «Розрахунки з різними дебіторами»

30        «Каса»            42 «Додатковий капітал»

31        «Рахунки в банках»   48 «Цільове фінансуванні і цільове над-33 «Інші грошові кошти»          ходження»

37 «Розрахунки з різними дебіторами»     50 «Довгострокові позики»

39 «Витрати майбутніх періодів»    60 «Короткострокові позики»

41 «Пайовий капітал»          64 «Розрахунки за податками і платежа-

42 «Додатковий капітал»     ми»

46        «Неоплачений капітал»        85 «Інші витрати»

47        «Забезпечення майбутніх витрат і пла- 97 «Інші витрати» тежів»         99 «Надзвичайні витрати»

48        «Цільове фінансування і цільові над-ходження»

50 «Довгострокові кредити»

53 «Довгострокові зобов’язання з оренди»

60 «Короткострокові кредити»

63        «Розрахунки з постачальниками і під-рядчиками»

64        «Розрахунки за податками і платежами»

65        «Розрахунки зі страхувальниками»

66        «Розрахунки з оплати праці»

68 «Розрахунки з іншими операціями» 71 «Інший операційний дохід»

73        «Інші фінансові доходи»

74        «Інші доходи»

 

94        «Інші витрати операційної діяльності»

95        «Фінансові витрати»