Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ : Бухгалтерський фінансовий облік : Бібліотека для студентів

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 

магниевый скраб beletage

1.         Закон України під 16.07.1999 р. за № 996-ХІV «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні».

2.         Закон України від 06.07.1995 р. за № 265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування і послуг», зі змінами та доповненнями.

3.         Кодекс законів про працю України.

4.         Закон України «Про оплату праці» від 24.03.1995 р. за № 108/95, зі змінами та до пов-неннями.

5.         Закон України «Про відпустки» від 15.11.1996 р. за № 504/96-ВР.

6.         Закон України «Про індексації грошових доходів населення», у редакції від 25.04.1997 р. за № 234/97-ВР.

7.         Закон України «Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування» від 26.06.1997 р. за № 400/97-ВР.

8.         Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» від 02.03.2000 р. за № 1533-III.

9.         Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, обумовленими народженням і похованням» від 18.01.2001 р. за № 2240-III.

10.       Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного

випадку на виробництві і професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності»

від 21.09.1999 р. за № 1105-ХIV.

11.       Закон України «Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв’язку з порушенням термінів їх виплати» від 19.10.2000 р. за № 2050-III.

12.       Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затв. наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 р. за № 87.

13.       Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 «Баланс», затв. наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 р. за № 87.

14.       Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові результати», затв. наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 р. за № 87.

15.       Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 «Звіт про рух грошових коштів», затв. наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 р. за № 87.

16.       Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 5 «Звіт про власний капітал», затв. на-казом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 р. за № 87.

17.       Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби», затв. наказом Мініс-терства фінансів України від 27.04.2000 р. за № 92.

18.       Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи», затв. наказом Міністерства фінансів України від 18.10.1999 р. за № 242.

19.       Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси», затв. наказом Міністерства фінансів України від 20.10.1999 р. за № 246.

20.       Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська заборгованість», затв. наказом Міністерства фінансів України від 08.10.1999 р. за № 237.

21.       Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 «Зобов’язання», затв. наказом Мініс-терства фінансів України від 31.01. 2000 р. за № 20.

22.       Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 12 «Фінансові інвестиції», затв. наказом Міністерства фінансів України від 26.04.2000 р. за № 91.

23.       Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 14 «Оренда», затв. наказом Міністерства фінансів України під 28 07.2000 р. за № 181.

писок рекомендованої літератури

24.       План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських опе-рацій підприємств і організацій, затв. наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. за № 291, зі змінами та доповненнями.

25.       Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу зобов’язань і господарських операцій підприємств та організацій, затв. наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. за № 291, зі змінами та доповненнями.

26.       Порядок подання фінансової звітності, затв. постановою КМУ від 28.02.2000 р. за № 419.

27.       Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Кваліфікаційні харак-теристики професій працівників бухгалтерського обліку, затв. Міністерством праці та соціаль-ної політики 28.12.2001 р.

28.       Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затв. поста-новою Правління НБУ від 15.12.2004 р. за № 637.

29.       Наказ Міністерства Статистики України від 15.02.1996 р. за № 51 «Про затвердження типових форм первинного обліку касових операцій».

30.       Указ Президента України від 12.06.1995 р. за № 436 «Про застосування штрафних санк-цій за порушення норм регулювання обігу готівки» у редакції Указу Президента України від 11.05.1999 р. за № 491/99.

31.       Інструкція про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах, затв. постановою Правління НБУ від 12.11.2003 р. за № 492.

32.       Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті», затв. постано-вою Правління НБУ № 22 від 21.01.2004 р.

33.       Положення про порядок емісії пластикових карток і здійсненні операцій по їхньому ви-користанню, затв. постановою НБУ від 24.09.1999 р. за № 479.

34.       Положення про порядок уцінки й реалізації продукції, що залежалася, із групи товарів широкого вжитку та продукції виробничо-технічного призначення, затв. наказом Міністерства економіки, Міністерства фінансів України від 15.12.1999 р. за № 149/300.

 

35.       Інструкція з інвентаризації основних коштів, нематеріальних активів, товарно-мате-ріальних цінностей, коштів і документів та розрахунків, затв. наказом Міністерства фінансів України від 11.08.1994 р. за № 69, зі змінами й доповненнями.

36.       Закон України «Про податок з доходів фізичних осіб» від 22.05.2003 р. за № 889-ІV.

37.       Інструкція про порядок нарахування платником податку податкового кредиту щодо по-датку з доходів фізичних осіб, затв. наказом ДПАУ 22.09.2003 р. за № 442.

38.       Інструкція зі статистики заробітної плати, затв. наказом Держкомстату від 13.01.2004 р. № 5.

39.       Інструкція зі статистики чисельності працівників, зайнятих у народному господарстві України, затв. наказом Мінстату України від 07.07.1995 р. за № 171.

40.       Порядок розрахунку середньої заробітної плати, затв. постановою КМУ від 08.02.1995 р. за № 100.

 

41.       Порядок розрахунку середньої заробітної плати (доходу) для розрахунку виплат по загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню, затв. постановою КМУ під 26.09.2001 р. за № 1266.

42.       Наказ Міністерства статистики України «Про затвердження типових форм первинного обліку по розрахунках з робітниками та службовцями по заробітній платі» від 22.05.1996 р. за № 144.

43.       Порядок сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування окремих видів гос-подарських операцій, затв. постановою КМУ від 03.11.1998 р. за № 1740.

44.       Інструкція про порядок вирахування й сплати підприємствами, установами, організа-ціями й громадянами збору на обов’язкове державне пенсійне страхування, інших платежів, а також обліку їхнього надходження до Пенсійного фонду України, затв. постановою Правління Пенсійного фонду України від 03.06.1999 р. за № 4–6.

45.       Інструкція про службові відрядження в межах України та за кордон, затв. Наказом МФУ від 13.03.1998 р. за № 59.

Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика

46.       Постанова КМУ від 23.04.1999 р. за № 663 «Про норми відшкодування витрат на від-рядження в межах України та за кордон».

47.       Методичні рекомендації із застосування облікових реєстрів бухгалтерського обліку, затв. наказом МФУ від 29.12.2000 р. за № 356.

48.       Методичні рекомендації з формування собівартості будівельно-монтажних робіт, затв. наказом Держбуду України від 7.05.2002 р. за № 81.

49.       Методичні рекомендації з формування собівартості перевезень (робіт, послуг) на тран-спорті, затв. наказом Міністерства транспорту України від 05.02.2001 р. за № 65.

50.       Методичні рекомендації з формування складу витрат складу витрат і порядку їх плану-вання в торговельній діяльності, затв. наказом Міністерства економіки з питань європейської інтеграції України від 22.05.2002 р. за № 145.

51.       Методичні рекомендації з формування собівартості продукції (робіт, послуг) у промис-ловості, затв. наказом Держкомпромполітики України від 02.02.2001 р. за № 47.

52.       Бутинець Ф. Ф. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник для студентів спеціальності 7.050106 «Облік і аудит». — 2-е вид., доп. і перероб. — Житомир: ЖІТІ, 2000. — 640 с.

53.       Бутинець Ф. Ф. та ін. Бухгалтерський управлінський облік: Навч. посібник для студен-тів спеціальності 7.050106 «Облік і аудит». — Житомир: ЖІТІ, 2000. — 448 с.

54.       Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. — 3-є вид., перероб. і доп. — Житомир: ЖІТІ, 2001. — 672 с.

55.       Бухгалтерський облік та фінансова звітність в Україні: Навч.-практ. посібник / За ред. С. Ф. Голова. — Дніпропетровськ, ТОВ «Баланс-Клуб», 2000. — 768 с.

56.       Голов С. Ф. Управлінський бухгалтерський облік. — К.: Скарби, 1998. — 384 с.

57.       Кондраков Н. П. Бухгалтерський облік: Навч. допомога. — 2-е вид., доп. І перероб. — М.: ИНФРА-М, 1998. — 584 с.

58.       Організація бухгалтерського обліку: Навч. посібник для студентів вузів спеціальності 7.050106 «Облік і аудит» / Ф. Ф. Бутинець, О. В.Олійник, М. М. Шигун, С. М. Шулепова. — 2-е вид., доп. і перероб. — Житомир: ЖІТІ, 2001. — 576 с.

59.       Савченко Е. Н. Касові операції для початківців. — 2-е вид., перероб. — Xарків: Фактор, 2000. — 102 с.

60.       Солошенко Л. Облік запасів відповідно до П(С)БО. — Xарків: Фактор, 2000. — 140 с.

61.       Управлінський облік. Збірник завдань і вправ для студентів спеціальності 7.050106 «Об-лік і аудит» / Н. М. Малюга, І. А. Белоусова та ін. — Житомир: ЖІТІ, 2001. — 256 с.