Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
16.4. Внески до Пенсійного фонду та фондів соціального страхування : Бухгалтерський фінансовий облік : Бібліотека для студентів

16.4. Внески до Пенсійного фонду та фондів соціального страхування


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 

магниевый скраб beletage

Пенсійний фонд

Основним документом, який регулює основи та механізм функціонування систе-ми загальнообов’язкового державного пенсійного страхування є Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 р. №1058-IV.

Загальна структура пенсійної системи є трирівневою:

Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика

—        солідарна пенсійна система — перший рівень;

—        накопичувальна пенсійна система — другий рівень;

—        система недержавного пенсійного забезпечення — третій рівень. Солідарна пенсійна система функціонує за участю Пенсійного фонду України.

Виплата пенсій та надання соціальних послуг здійснюється за рахунок коштів Пен-сійного фонду, які формуються за рахунок надходжень страхових внесків від працю-ючих осіб. Солідарна пенсійна система є обов’язковою.

Накопичувальна пенсійна система функціонує за участю накопичувального фон-ду та органів його управління. Накопичувальна пенсійна система є обов’язковою.

Накопичувальний Пенсійний фонд створюється як цільовий позабюджетний фонд з метою акумулювання страхових внесків застрахованих осіб, які передбача-ється враховувати на накопичувальних пенсійних рахунках та інвестувати з метою отримання інвестиційного доходу в інтересах застрахованих осіб. За допомогою дру-гого рівня планується збільшити розмір пенсійних виплат за рахунок інвестиційного доходу. В накопичувальному фонді грошові кошти будуть використовуватися для оплати договорів страхування довічних пенсій або одноразових виплат застрахова-ним особам при досягненні ними пенсійного віку.

Система недержавного пенсійного забезпечення функціонує за участю банків-ських установ, недержавних пенсійних фондів та органів їхнього управління, страхо-вих організацій. Система недержавного пенсійного забезпечення є добровільною.

Одним з основних джерел надходжень до Пенсійного фонду є страхові внески — грошові кошти відрахувань на соціальне страхування та збори — грошові кошти, які сплачуються на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування.

Категорії платників та розміри страхових внесків наведено в табл. 16.30.

Таблиця 16.30

Механізм справляння внесків до Пенсійного фонду

 

№ з/п  Категорія платників  Розмір страхових внесків від об’єкта оподаткування

Нарахування внесків

1          Підприємства, установи та організації усіх форм власності, виду діяльності та госпо-дарювання (в т.ч. ті, що обрали особливий спосіб оподаткування, крім платників фік-сованого сільськогосподарського податку), а також інші роботодавці, які використову-ють працю найманих працівників і здій-снюють витрати на оплату їхньої праці    33,2% фактичних витрат на оплату праці працівників (у т.ч. в натуральній формі), винагород фізичним особам за виконання робіт (послуг) за договорами цивільно-правового характеру, що підлягають об-кладенню ПДФО, а також допомоги у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю (об’єкт оподаткування);

 

            Фізичні особи — СПД (у т.ч. ті, які обра-ли особливий порядок оподаткування) та інші особи, які використовують працю фі-зичних осіб на умовах трудового договору або за договорами цивільно-правового ха-рактеру      4% від об’єкта оподаткування для працівників-інвалідів

2          Платники     фіксованого    сільськогоспо-дарського податку     26,96% від об’єкта оподаткування для всіх працівників (у т.ч. інвалідів)

Розділ 16. Облік розрахунків з бюджетом та органами соціального страхування

Продовження табл. 16.30

3          Підприємства всеукраїнських громадських організацій інвалідів, у яких кількість інва-лідів становить не менше ніж 50% загаль-ної чисельності працюючих        4% від об’єкта оподаткування для всіх працівників цих підприємств; 33,2% для осіб, які виконують роботи за договорами цивільно-правового характе-ру

4          Фізичні особи — СПД, члени їхніх сімей, які беруть участь у підприємницькій діяль-ності, за винятком тих, що обрали особли-вий спосіб оподаткування (за себе)       33,2% суми доходу (прибутку), що отри-маний від такої діяльності та підлягає об-кладенню ПДФО, але не менше від міні-мального страхового внеску

5          Особи, які забезпечують себе роботою са-мостійно, провадять адвокатську, нотарі-альну, творчу та іншу діяльність і отриму-ють дохід від такої діяльності   

 

6          Фізичні особи — СПД, які обрали особли-вий  спосіб   оподаткування   (фіксований податок, єдиний податок), та члени їхніх сімей, які беруть участь у підприємницькій діяльності (за себе)        У фіксованому розмірі

7          Підприємства, установи, організації, що виплачують грошове забезпечення, допо-могу (у т.ч. по догляду за дитиною до до-сягнення нею трирічного віку)         50% мінімального страхового внеску (на 2009 рік). З кожним роком відсоток збіль-шуватиметься на 10.

8          Особо, які беруть участь добровільно у за-гальнодержавному пенсійному страхуван-ні       У розмірі, визначеному договором, але не менше від мінімального страхового вне-ску

Утримання внесків

1          Громадяни, які працюють на умовах трудо-вого договору (контракту), за договорами цивільно-правового характеру або викону-ють роботу на інших умовах, передбачених законодавством        2% суми доходу у вигляді заробітної пла-ти, інших винагород, що підлягає обкла-денню ПДФО

2          Особи льотних екіпажів повітряних су-ден цивільної авіації (пілоти, штурмани, бортінженери, бортмеханіки, бортрадисти, льотчики-спостерігачі)   і   бортоператори, які виконують спеціальні роботи в польо-тах       1% суми доходу у вигляді заробітної пла-ти, інших винагород, що підлягає обкла-денню ПДФО, якщо дохід не перевищує 150 грн;

2% — від 150 до 250 грн; 3% — від 250 до 350 грн; 4% — від 350 до 500 грн; 5% — понад 500 грн.

3          Застраховані особи, які мають статус держ-службовців або працюють на посадах, що дають право на отримання пенсії за спеці-альними законами України    1% суми доходу у вигляді заробітної пла-ти, інших винагород, що підлягає обкла-денню ПДФО, якщо дохід не перевищує 150 грн;

2% — від 151 до 250 грн; 3% — від 251 до 350 грн; 4% — від 351 до 500 грн; 5% — понад 500 грн.

Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика

До внесків на обов’язкове державне соціальне страхування належать:

—        внески на обов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності і витратами, зумовленими народженням і похован-ням;

—        внески на обов’язкове державне соціальне страхування на випадок безро-біття;

—        внески на обов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працез-датності.

Основним документом, який регулює правові, організаційні та фінансові основи загальнообов’язкового державного соціального страхування громадян у зв’язку з тим-часовою втратою працездатності, у зв’язку з вагітністю та пологами, народженням ди-тини та необхідністю догляду за нею, а також надання послуг санаторно-курортного лікування на оздоровлення застрахованих осіб та членів їхніх сімей, є Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності і витратами, зумовленими народженням і похованням» від 18.01.2001 за № 2240-III.

Загальнообов’язкове державне страхування на випадок безробіття передбачає систему прав, обов’язків та гарантій, які передбачають матеріальне забезпечення на випадок безробіття за незалежних від застрахованих осіб обставин та надання соці-альних послуг за рахунок коштів фонду загальнообов’язкового державного соціаль-ного страхування на випадок безробіття. Основним нормативним документом є За-кон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» від 2 березня 2000 р. за № 1533-III.

Правову основу, економічний механізм та організаційну структуру загально-обов’язкового державного страхування громадян від нещасного випадку на виробни-цтві та професійного захворювання, які призвели до втрати працездатності або заги-белі застрахованих на виробництві визначає Закон України від 23 вересня 1999 р. за № 1105-XIV «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещас-ного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності».

Категорії платників та розміри страхових внесків наведено в табл. 16.31.

На рахунках бухгалтерського обліку нарахування страхових внесків відносяться на витрати діяльності і відображаються проводкою: Дт 15 «Капітальні інвестиції», 23 «Виробництво», 91 «Загальновиробничі витрати», 92 «Адміністративні витрати», 93 «Витрати на збут», 94 «Інші витрати операційної діяльності», 97 «Інші витрати» тощо; Кт 651 «За пенсійним забезпеченням», 652 «За соціальним страхуванням», 653 «За страхуванням на випадок безробіття».

Утримання страхових внесків із заробітної плати зменшують нарахований дохід працівника і відображаються проводкою: Дт 66 «Розрахунки за виплатами працівни-кам»; Кт 651 «За пенсійним забезпеченням», 652 «За соціальним страхуванням», 653 «За страхуванням на випадок безробіття».

Розділ 16. Облік розрахунків з бюджетом та органами соціального страхування

Таблиця 16.31

Механізм справляння внесків до фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування

 

№ з/п  Категорія платників  Розмір страхових внесків залежно від об’єкта оподаткування

Внески до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

1          Підприємства,   установи,   організації   та інші юридичні особи незалежно від форми власності і виду діяльності       1,4% фактичних витрат на оплату пра-ці найманих працівників, які включають витрати на виплату основної та додатко-вої заробітної плати, інші заохочувальні і компенсаційні виплати, у тому числі в на-туральній формі, і підлягають обкладенню ПДФО

2          Іноземні   підприємства,   розташовані   в України         

 

3          Філії та інші відокремлені підрозділи, які самостійно здійснюють розрахунки з опла-ти праці         

 

4          Фізичні особи, що використовують працю найманих працівників      

 

5          Підприємства та організації громадських організацій інвалідів, де кількість інвалі-дів становить не менше 50% загальної чи-сельності працюючих за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить не менше 25% від суми загальних витрат на оплату праці  0,7% фактичних витрат на оплату праці на-йманих працівників-інвалідів, у тому чис-лі в натуральній формі; 1,4% фактичних витрат на оплату праці ін-ших найманих працівників, у тому числі в натуральній формі

6          Підприємства,   установи    й    організації 0,5% фактичних витрат на оплату праці УТОГ та УТОС                                                найманих працівників, у тому числі в на-туральній формі

7          Наймані працівники, які працюють за тру-довими договорами            0,5% суми оплати праці, що включає осно-вну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, в тому числі в натуральній формі, і під-лягає обкладенню ПДФО, якщо заробітна плата не перевищує рівння прожиткового мінімуму, установленого для працездатної особи;

1% — якщо заробітна плата перевищує рі-вень прожиткового мінімуму, установле-ного для працездатної особи

8          Наймані   працівники-інваліди,   що   пра-цюють на підприємствах і в організаціях УТОГ та УТОС            0,25% суми оплати праці, що включає основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні і компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, і підлягає обкладенню ПДФО

Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика

Продовження табл. 16.31

9          На добровільних засадах:

– особи, що займаються підприємниць-кою, адвокатською, творчою та іншою діяльністю, пов’язаною з отриманням доходу безпосередньо від цієї діяль-ності, в тому числі члени творчих спі-лок і творчі працівники, що не є члена-ми творчих спілок;

– фізичні особи, що виконують роботи (послуги) за цивільно-правовими уго-дами;

– громадяни України, які працюють за її межами і не застраховані в іншій кра-їні, якщо інше не передбачене міжна-родними договорами, ратифікованими Верховною Радою України     3,4% суми оподатковуваного доходу (при-бутку)

Внески до Фонду соціального страхування на випадок безробіття

 

1          Підприємства,   установи,   організації   та інші юридичні особи незалежно від форми власності і виду діяльності       1,6% фактичних витрат на оплату пра-ці найманих працівників, які включають витрати на виплату основної та додатко-вої заробітної плати, інші заохочувальні і компенсаційні виплати, у тому числі в на-туральній формі, і підлягають обкладенню ПДФО

2          Іноземні підприємства, розміщені в Укра-їні       

 

3          Філії та інші відокремлені підрозділи, які самостійно здійснюють розрахунки з опла-ти праці         

 

4          Фізичні особи, які використовують працю найманих працівників       

 

5          Підприємства та організації громадських організацій інвалідів, де кількість інвалідів становить не менше 50% загальної чисель-ності працюючих і за умови, що фонд опла-ти паці таких інвалідів становить не менше 25% суми загальних витрат на оплату праці        Звільнені  від  сплати  внесків  у  части-ні   витрат   на   оплату   праці   найманих працівників-інвалідів; 1,6% фактичних витрат на оплату праці ін-ших найманих працівників, у тому числі в натуральній формі

6          Підприємства,   установи   й   організації УТОГ та УТОС          Звільнені від сплати внесків

7          Наймані працівники, які працюють за тру-довими договорами. Не є платниками внесків: – працюючі пенсіонери та особи, у яких виникло право на пенсію (відповідно до чинного законодавства); – іноземці та особи, які тимчасово пра-цюють за наймом в Україні; – застраховані особи на період відпуст-ки по догляду за дитиною до досягнен-ня нею 3-річного віку (6-річного — на підставі медичного висновку)           0,6% суми оплати праці, що включає осно-вну та додаткову заробітну плату, інші за-охочувальні та компенсаційні виплати, в тому числі в натуральній формі, і підлягає обкладенню ПДФО

Розділ 16. Облік розрахунків з бюджетом та органами соціального страхування

Продовження табл. 16.31

8          На добровільних засадах:

– особи, що займаються підприємниць-кою, адвокатською, творчою та іншою діяльністю, пов’язаною з отриманням доходу безпосередньо від цієї діяль-ності, у тому числі члени творчих спі-лок і творчі працівники, що не є члена-ми творчих спілок;

– фізичні особи, що виконують роботи (послуги) за цивільно-правовими уго-дами;

– громадяни України, які працюють за її межами і не застраховані в іншій кра-їні, якщо інше не передбачене міжна-родними договорами, ратифікованими Верховною Радою України     1,8% суми оподатковуваного доходу (при-бутку)

Внески до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві

 

1          Підприємства,   установи,   організації   та інші юридичні особи незалежно від форми власності і виду діяльності       Об’єктом оподаткування є фактичні ви-трати на оплату праці найманих праців-ників, які включають витрати на виплату основної та додаткової заробітної плати, інші заохочувальні і компенсаційні випла-ти, в тому числі в натуральній формі, і під-лягають обкладенню ПДФО. Розмір страхового тарифу залежить від класу професійного ризику виробництва, до якого віднесене підприємство

2          Іноземні підприємства, розміщені в Укра-їні       

 

3          Філії та інші відокремлені підрозділи, які самостійно здійснюють розрахунки з опла-ти праці         

 

4          Фізичні особи, що використовують працю найманих працівників      

 

5          На добровільних засадах:

– особи, що займаються підприємниць-кою, адвокатською, творчою та іншою діяльністю, пов’язаною з отриманням доходу безпосередньо від цієї діяль-ності;

– фізичні особи, що виконують роботи (послуги) за цивільно-правовими уго-дами  Мінімальна заробітна плата

Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика