Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
16.3. Місцеві податки і збори : Бухгалтерський фінансовий облік : Бібліотека для студентів

16.3. Місцеві податки і збори


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 

магниевый скраб beletage

Місцеві податки i збори — це обов’язкові платежі, які, згідно із законодавством, запроваджуються органами місцевого самоврядування на підпорядкованих їм тери-торіях i повністю зараховуються до відповідних місцевих бюджетів.

Перелік місцевих податків i зборів, механізм справляння та порядок їхньої спла-ти, граничний розмір ставок установлюються органами місцевого самоврядування відповідно до Закону України від 25.06.1991 р. за № 1251-XII «Про систему оподат-кування» та Декрету Кабінету Мiнiстрiв України від 20.05.1993 р. за № 56-93 «Про місцеві податки i збори».

Платники зобов’язані сплачувати місцеві податки i збори в терміни, визначені відповідними рішеннями органів місцевого самоврядування з урахуванням таких особливостей:

1.         Окремі місцеві збори сплачуються до місцевих бюджетів нерегулярно, до здій-снення певної дії, до видачі дозволу. Це стосується зборів за видачу ордера на квартиру, за видачу дозволу на розміщення об’єктів торгівлі. Розрахунки в такому разі зі зборів не подаються.

2.         Місцеві податки i збори сплачуються до місцевих бюджетів регулярно їх без-посередніми платниками. Це стосується податку з реклами, комунального по-датку, збору за право користування знаками місцевої символіки. У багатьох випадках встановлюється щомісячна сплата перелічених платежів i кварталь-на періодичність подання звітності.

3.         Окремі мiсцевi податки i збори сплачуються до місцевих бюджетів регуляр-но органами, уповноваженими справляти ці платежі. Це стосується збору за паркування автомобiлiв, готельного, ринкового, курортного зборів. У багатьох випадках встановлюється щоденна або щодекадна сплата таких зборів i щомі-сячна перiодичнiсть подання звiтностi.

Комунальний податок — це обов’язковий місцевий податок, який нараховується на основі неоподаткованого мiнiмуму доходів громадян та середньооблікової чисель-ності працюючих.

Механізм справляння податку наведений у табл. 16.17.

Таблиця 16.17

Комунальний податок

 

Елемент податку       Характеристика

Платники       Юридичні особи, за винятком бюджетних установ, планово-дотацiйних організацій, та сільськогосподарських підприємств

Об’єкт            Фонд оплати працi, розрахований виходячи з офiцiйно встановленого нео-податкованого мiнiмуму доходiв громадян (незалежно вiд фактично спла-ченої заробiтної плати), помноженого на середньоспискову чисельнiсть працюючих за звітний місяць

Ставка            Граничний розмiр ставки не повинен перевищувати 10%

Реклама — iнформацiя про особу чи товар, розповсюджена в будь-якій формі та в будь-який спосiб i призначена сформувати або підтримати обiзнанiсть споживачiв реклами та їх інтерес щодо таких особи чи товару.

Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика

Основнi засади рекламної дiяльностi в Українi, регулювання правових вiдносин, що виникають у процесi створення, розповсюдження, одержання реклами, визначає Закон України вiд 11.07.2003 за № 1121-IV «Про рекламу».

Механiзм справляння податку з реклами представлено в табл. 16.18.

Таблиця 16.18

Податок з реклами

 

Елемент податку       Характеристика

Платники       Усi юридичнi та фізичнi особи, якi оплачують послуги за вста новлення та розмiщення реклами, що носить комерцiйно-iнформацiйний характер

Об’єкт            Вартiсть послуг за встановлення та розмiщення реклами, а у випадку, коли рекламнi роботи виконуються власними силами рекламодавця, — сума фактично здійснених витрат

Ставка            0,1% вартостi послуг за розмiщення одноразової реклами всiх видiв; 0,5% вартостi за розміщення реклами на тривалий час (бiльше одного дня);

0,3% вартості за розміщення реклами на майнi, товарах народного спожи-вання або одязi

Ринковий збiр — це плата за право зайняття мiсця для торгiвлi на ринках усiх форм власностi, зокрема у павiльйонах, на критих i вiдкритих столах, майданчиках для торгiвлi з автомашин, вiзкiв, мотоциклiв, ручних вiзкiв.

Механізм справляння збору наведено в табл. 16.19.

Таблиця 16.19

Ринковий збiр

Елемент податку       Характеристика

 

Платники       Юридичнi особи усiх форм власностi, їхні фiлiї, вiддiлення, представ-ництва та громадяни, якi реалізують сільськогосподарську, промислову продукцiю та iншi товари на ринках

Об’єкт            Плата за торговi мiсця на ринках та в павільйонах, на критих i відкритих столах, майданчиках для торгiвлi з автомашин, вiзкiв, мотоциклiв, ручних вiзкiв за кожний день торгiвлi

Ставка            Для фiзичних осiб — вiд 0,05 до 0,15 неоподатковуваних мінімумів доходів

громадян.

Для юридичних осiб — вiд 0,2 до 2 неоподатковуваних мінімумів доходів

громадян.

Збiр за паркування автотранспорту — це збiр, який стягується з юридичних та фiзичних осiб за паркування автомобiлiв у спецiально обладнаних або відведених для цього місцях.

Механізм справляння збору наведено в табл. 16.20.

Таблиця 16.20

Збiр за паркування автотранспорту

 

Елемент податку       Характеристика

Платники       Юридичні особи та громадяни, які припарковують автомобiлi у спеціаль-но обладнаних або відведених для цього місцях

Розділ 16. Облік розрахунків з бюджетом та органами соціального страхування

Продовження табл. 16.20

 

Об’єкт

 

Плата за стоянку з розрахунку за один час паркування

 

 

 

Ставка

 

Ставка збору за паркування автотранспорту встановлюється з розрахунку за одну годину паркування. Її граничний розмір у спеціально обладнаних місцях не повинен перевищувати 3% неоподатковуваного мінімуму дохо-дів громадян, а у відведених місцях — 1%

 

Курортний збiр — це збiр з громадян, якi тимчасово перебувають у курортнiй мiсцевостi.

Механізм справляння наведено в таблиці 16.21.

Таблиця 16.21

Курортний збір

 

Елемент податку       Характеристика

Платники       Громадяни, якi прибувають до курортної мiсцевості

Об’єкт            Плата за послуги при реєстрацiї громадян установами, вiдповiдальними за дотриманням правил паспортної системи

Ставка            Не бiльше ніж 10% неоподатковуваного мiнiмуму доходiв громадян

Збiр за участь у бiгах на iподромi — це збiр, який стягується з юридичних осiб та громадян, якi виставляють своїх коней на змаганнях комерцiйного характеру. Механізм справляння збору наведено в табл. 16.22.

Таблиця 16.22

Збiр за участь у бiгах на iподромi

 

Елемент податку       Характеристика

Платники       Юридичнi особи та громадяни, якi виставляють своїх коней на змаганнях комерційного характеру

Об’єкт            Плата за участь у бiгах при реєстрацiї учасникiв

Ставка            Не бiльше трьох неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян

Збiр за виграш у бiгах на iподромi — це збiр, який стягується з осiб, якi виграли на iподромi у грi на тоталiзаторi.

Механізм справляння збору наведено в табл. 16.23.

Таблиця 16.23

Збiр за виграш у бiгах на iподромi

 

Елемент податку       Характеристика

Платники       Особи, які виграли у грі на тоталізаторі на іподромі

Об’єкт            Сума виграшу у бiгах на iподромi

Ставка            Не повинна перевищувати 6% вiд суми виграшу

Збiр з осiб, якi беруть участь у грi на тоталiзаторi на iподромi — це збiр, який стягується у виглядi відсоткової надбавки до плати, визначеної за участь у грi. Механізм справляння збору наведено в табл. 16.24.

Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика

Таблиця 16.24

Збiр з осiб, якi беруть участь у грi на тоталiзаторi на iподромi

 

Елемент податку       Характеристика

Платники       Учасники гри на тоталiзаторi на iподромi, якi придбали бiлети на участь у грi

Об’єкт            Вартiсть бiлетiв на участь у грi на тоталiзаторi

Ставка            Не повинна перевищувати 5% вiд суми плати, визначеної за участь у грi на тоталiзаторi

Збiр за проведення мiсцевого аукцiону, конкурсного розпродажу i лотерей — це збiр, який стягується за право проведення мiсцевих аукцiонiв, конкурсного розпродажу i лотерей.

Механізм справляння збору наведено в табл. 16.25.

Таблиця 16.25

Збiр за проведення мiсцевого аукціону, конкурсного розпродажу i лотерей

Елемент податку       Характеристика

 

Платники       Юридичнi i фiзичнi особи, якi мають дозвiл на проведення мiсцевого аукцiону, конкурсного продажу i лотерей, що видається уповноваженою органiзацiєю

Об’єкт            Вартiсть заявлених на мiсцевi аукцiони, конкурсний розпродаж товарiв виходячи з їх початкової цiни або сума, на яку випускається лотерея

Ставка            0,1% вартостi заявлених товарiв або суми, на яку випускається лотерея, але не бiльше трьох неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян iз кожного учасника

Збiр за видачу ордера на квартиру — це збiр за послуги, пов’язанi з видачею документiв, якi дають право на заселення квартири. Механізм справляння збору наведено в табл. 16.26.

Таблиця 16.26

Збiр за видачу ордера на квартиру

 

Елемент податку       Характеристика

Платники       Одержувачі ордера на квартиру

Об’єкт            Плата за послуги, пов’язанi з видачею документiв, якi дають право на за-селення квартири

Ставка            30% неоподатковуваного мiнiмуму доходiв громадян

Збiр за право використання мiсцевої символiки — це збiр за право використовувати цю символiку в комерційних цілях.

Механізм справляння збору наведено в табл. 16.27.

Таблиця 16.27

Збiр за право використання місцевої символіки

 

Елемент податку       Характеристика

Платники       Юридичнi особи та громадяни, якi використовують мiсцеву символiку в комерцiйних цiлях

Розділ 16. Облік розрахунків з бюджетом та органами соціального страхування

Продовження табл. 16.27

 

Об’єкт

 

Вартість виробленої продукцiї, виконаних робiт, наданих послуг

 

 

 

Ставка

 

Для юридичних осiб — 0,1% вартостi виробленої продукцiї, виконаних робiт, наданих послуг iз використанням мiсцевої символіки. Для громадян, якi займаються пiдприємницькою дiяльнiстю — 5 неопо-датковуваних мiнiмумiв доходiв громадян

 

Збiр за право проведення кiно- i телезйомок — це збiр, який стягується за право проведення кіно- i телезйомок.

Механізм справляння збору наведено в табл. 16.28.

Таблиця 16.28

Збiр за право проведення кiно- i телезйомок

 

Елемент податку       Характеристика

Платники       Комерційні кіно- і телеорганізації, включаючи організації з іноземними інвестиціями, та зарубіжні організаці, які проводять зйомки

Об’єкт            Фактичні витрати на проведення необхідних для здійснення зйомок до-даткових заходів місцевими органами виконавчої влади

Ставка            Не повинна перевищувати фактичнi витрати на проведення зазначених заходiв

Збiр за видачу дозволу на розмiщення об’єктiв торгiвлi — це плата за оформлення та видачу дозволiв на торгiвлю у спецiально вiдведених для цього мiсцях. Механізм справляння збору наведено в табл. 16.29.

Таблиця 16.29

Збір за видачу дозволу на розміщення об’єктів торгiвлi

 

Елемент податку       Характеристика

Платники       Юридичні та фізичні особи, які реалізують сільськогосподарську, промис-лову продукцію та інші товари у спеціально відведених місцях

Об’єкт            Плата за видачу дозволу на розмiщення об’єктiв торгiвлi

Ставка            Не повинен перевищувати:

– 20 неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян для суб’єктів, якi постiйно здiйснюють торгiвлю у спеціально відведених для цього мiсцях;

– одного неоподатковуваного мiнiмуму доходiв громадян за день за од-норазову торгiвлю