Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
16.1. Загальна характеристика податків, зборів та інших обов’язкових платежів : Бухгалтерський фінансовий облік : Бібліотека для студентів

16.1. Загальна характеристика податків, зборів та інших обов’язкових платежів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 

магниевый скраб beletage

За економічним змістом податки — це фінансові відносини між державою і плат-никами податків з при воду примусового відчуження частини знову створеної вартос-ті з метою формування централізованих фондів грошових ресурсів, необхідних для виконання державою своїх функцій.

Податки — не єдина форма акумуляції грошових коштів бюджетом та іншими державними фондами. Існують ще обов’язкові платежі, відрахування та внески, яким притаманні риси податків:

1)         податкові платежі: плата за воду, землю — обов’язкові збори, які стягуються з платників за умови конкретного еквівалентного обміну між державою та платни-ком;

2)         відрахування, внески — обов’язкові збори з юридичних та фізичних осіб, яким притаманні ознаки цільового призначення.

Основними характерними особливостями податків порівняно з обов’язковими платежами є те, що вони:

—        справляються на умовах безповоротності. Повернення податку можливе тіль-ки в разі його переплати або тоді, якщо законодавством передбачено пільги щодо певного податку;

—        мають односторонній характер установлення. Оскільки податок сплачується з метою покриття суспільних потреб, які в основному відокремлені від індиві-дуальних потреб конкретного платника, то він є індивідуально безповоротний. Сплата податку не породжує зустрічного зобов’язання держави вчиняти будь-які дії на користь конкретного платника;

—        можуть бути сплаченими лише до бюджету, а не до іншого грошового центра-лізованого або децентралізованого фонду;

—        не мають цільового призначення;

—        є виключно атрибутом держави і ґрунтуються на актах вищої юридичної сили.

Отже, податки — це обов’язкові платежі, які законодавчо встановлюються держа-вою, сплачуються юридичними та фізичними особами в процесі перерозподілу час-тини вартості валового внутрішнього продукту й акумулюються в централізованих грошових фондах для фінансового забезпечення виконання державою покладених на неї функцій.

Податки і збори, передбачені податковою системою України, згруповані в табл. 16.1.

Кожен вид податків має свої специфічні риси і функціональне призначення та займає окреме місце в податковій системі.

Класифікацію податків наведено на рис. 16.1.

Розділ 16. Облік розрахунків з бюджетом та органами соціального страхування

Таблиця 16.1

Види податків і зборів, передбачених податковою системою України

 

Загальнодержавні податки та збори,         Місцеві податки і збори

інші обов’язкові платежі      

 

1. Податок на додану вартість         1. Податок з реклами

2. Акцизний збір       2. Комунальний податок

3. Податок на прибуток       3. Готельний збір

4. Мито          4. Збір за паркування автотранспорту

5. Плата за землю     5. Ринковий збір

6. Податок з доходів фізичних осіб 6. Збір за право використання місцевої сим-

7. Податок з власників транспортних засобів       воліки

та інших самохідних машин і механізмів    7. Збір за право проведення місцевого аукціо-

8. Збір за геологорозвідувальні роботи, вико-       ну, конкурсного розпродажу й лотерей

нані за рахунок державного бюджету        8. Збір за видачу дозволу на розміщення

9. Збір за спеціальне використання природ-        об’єктів торгівлі та сфери послуг

них ресурсів   9. Збір за право проведення кіно- і телезйомок

10. Збір за забруднення навколишнього се-          10. Збір за участь в бігах на іподромі

редовища       11. Збір з осіб, які беруть участь у грі на тота-

11. Збір на обов’язкове соціальне страхування     лізаторі на іподромі

12. Збір на обов’язкове державне пенсійне          12. Збір за проїзд по території прикордонних

страхування   областей автотранспорту, що прямує за кор-

13. Плата за торговий патент на деякі види         дон

підприємницької діяльності 13. Збір за видачу ордера на квартиру

14. Фіксований сільськогосподарський пода-      14. Курортний збір

ток      15. Збір з власників собак

15. Збір на розвиток виноградарства, садівни-   

цтва і хмелярства     

16. Єдиний збір, який справляється в пунктах    

пропуску через кордон України     

17. Збір за використання радіочастотного ре-     

сурсу України           

18. Податок на нерухоме майно    

19. Податок на промисел    

20. Державне мито  

21. Єдиний податок

Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика

Податки на доходи та прибутки — обов’язкові збори, які стягуються з чистого доходу з фізичних і юридичних осіб у момент його отримання. Безпосередніми об’єктами оподаткування є заробітна плата та інші доходи громадян, прибуток чи валовий дохід підприємства

 

За економічною ознакою об’єкта оподаткування

 

Податки на споживання — обов’язкові збори, які стягуються в процесі споживання товарів, робіт та послуг, причому їхня плата не залежить від результатів фінансово-господарської діяльності, а від розміру споживання. Вони справляються у вигляді непрямих податків

 

Податки на майно — обов’язкові збори, які стягуються внаслідок наявності конкретного виду майна, що перебуває в приватній, колективній та державні формі власності (податок на нерухоме майно, податок з власників транспортних засобів)

 

За економічним

змістом

(за формою

взаємовідносин

платника і

держави)

 

Прямі податки — обов’язкові платежі, які напряму сплачуються платником до бюджету держави залежно від розміру об’єкта оподаткування. Причому сплата такого податку призводить до вартісного зменшення об’єкта оподаткування (податок на прибуток підприємств, податок з доходів фізичних осіб, податок на нерухоме майно, плата за землю, податок з власників транспортних засобів)

Непрямі податки — обов’язкові платежі, які сплачуються платниками опосередковано через цінові механізми, причому сума податку не зменшує об’єкта оподаткування, а збільшує ціну товару (ПДВ, акцизний збір, мито)

 

 

 

За ознакою

органів

державної

влади, які їх

установлюють

 

Загальнодержавні податки — обов’язкові платежі, які встанов-люються найвищими органами влади в державі і є обов’язковими до сплати за єдиними ставками на всій території України. Ці податки можуть формувати доходну частину як державного, так і місцевого бюджетів

Місцеві податки та збори — обов’язкові платежі, які встановлюються місцевими органами влади і є обов’язковими до сплати за встановленими ставками тільки на певній території. Місцеві податки та збори надходять виключно до місцевих бюджетів

 

Податки  з  юридичних  осіб   (податок  на прибуток,  комунальний податок)

 

 

 

Податки з фізичних осіб (податок на доходи фізичних осіб, податок на промисел)

 

 

Змішані (плата за землю, податок з власників транспортних засобів)

Рис. 16.1. Класифікація податків

 

Розділ 16. Облік розрахунків з бюджетом та органами соціального страхування