Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Практичні вправи для самостійної роботи : Бухгалтерський фінансовий облік : Бібліотека для студентів

Практичні вправи для самостійної роботи


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 

магниевый скраб beletage

Вправа 1

На підставі наведених даних відобразіть на рахунках бухгалтерського обліку господарські операції і визначте фінансовий результат діяльності підприємства (табл. 1).

Таблиця 1

 

№ з/п

1

2 3 4 5 6          Зміст господарської операції           Сума, грн       Бухгалтерський запис          Дохо-ди, грн            Витра-ти, грн

 

           

           

            Дебет    Кредит        

           

 

            Відвантажено готову продукцію покуп-цям:

– вартість реалізації за цінами реаліза-ції (в т.ч. ПДВ);

– собівартість реалізованої продукції          860 000 500 000                                           

 

            Зараховано на поточний рахунок під-приємства у національній валюті вируч-ку від реалізації продукції, що була здій-снена в попередньому звітному періоді      500 000                                             

 

            Реалізовано основні засоби: – первісна вартість – знос – ціна реалізації (в т.ч. ПДВ) 48 500

3500

42 000                                   

 

            Реалізовано надлишкові виробничі за-паси:

– ціна реалізації (в т.ч. ПДВ);

– собівартість 40 000 24 000                                   

 

            Оголошено дивіденди за довгостроко-вими фінансовими інвестиціями, якими володіє компанія (фінансові інвестиції облічуються за методом участі в капіталі)  35 000                                   

 

            Нараховано дебіторську заборгованість орендарів за надані в операційну оренду активи (в т.ч. ПДВ)            42 000                                   

Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика

Продовження табл. 1

7

8 9

10 11

12 13   Нараховано штрафні санкції за несво-єчасну сплату до бюджету податку на прибуток         3600                                      

 

            Нараховано банком відсотки за користу-вання короткотерміновим кредитом            12 000                                    

 

            Повернуто готову продукцію від покуп-ців:

– собівартість

– ціна реалізації (в т.ч. ПДВ)           35 000 72 000                                   

 

            Виявлено збитки минулих років                   1500

 

            Нараховано податок на прибуток у бух-галтерському обліку (сума податку на прибуток за даними податкового обліку)  30000                                    

 

            Здійснено відрахування до резервного фонду (5% від суми чистого прибутку)           ?                                             

 

            Нараховано дивіденди акціонерам (за-гальна сума дивідендів становить 40% чистого прибутку)   ?                                              

Вправа 2

На підставі наведених даних визначте суму інших доходів підприємства, класифікуйте до-ходи:

—        дохід від реалізації готової продукції (виручка, в т.ч. ПДВ) — 860 000 грн;

—        дохід від реалізації послуг (виручка, в т.ч. ПДВ) — 145 000 грн;

—        дохід від реалізації іноземної валюти — 23 000 грн;

—        дохід від операційної оренди активів — 14 000 грн;

—        штрафи, визнані боржниками — 4000 грн;

—        дохід від безоплатно одержаних оборотних активів — 25 000 грн;

—        дохід від списання кредиторської заборгованості, за якою минув термін позовної дав-ності, — 17 500 грн;

—        дохід від інвестицій у дочірні підприємства — 43 700 грн;

—        дохід від реалізації необоротних активів — 63 870 грн;

—        дохід від безоплатно одержаних необоротних активів — 34 560 грн;

—        дохід від реалізації фінансових інвестицій — 52 340 грн.

Вправа 3

Визначте результат від реалізації товарів на оптовому торговельному підприємстві на під-ставі наведених даних:

—        отримано товар від постачальника на суму 450 000 грн ( в т.ч. ПДВ);

—        отриманий від постачальника товар реалізовано покупцеві, вартість реалізації за ціна-ми реалізації — 875 000 грн (в т.ч. ПДВ). Покупець частково оплатив за реалізований товар у сумі 400 000 грн і повернув частину товару, що не відповідав вимогам щодо якості на суму 4500 грн;

—        від іншого покупця отримано платіж за раніше відвантажений товар — 345 600 грн, в т.ч. ПДВ. Цьому покупцеві надано знижку відповідно до договору за дострокову опла-ту, розмір знижки 3% від вартості реалізації за ціною реалізації.

Розділ 14. Облік доходів і фінансових результатів

Вправа 4

Підприємство «Податковий рай» надає аудиторські послуги. В жовтні 2008 р. підприєм-ство надало аудиторські послуги ТзОВ «Тетра». Вартість реалізації послуг за цінами реаліза-ції, згідно з актом виконаних робіт, становила 38 700 грн, в т.ч. ПДВ (акт виконаних робіт під-писано). Також у жовтні 2008 р. підприємство надало аудиторські послуги ВАТ «Дніпрогаз» на суму 78 900 грн (акт виконаних робіт у жовтні не підписано). 03.10.2008 р. підприємство отримало авансовий платіж від ТзОВ «Астра» в сумі 45 670 грн., у т.ч. ПДВ. Визначте суму доходу від реалізації послуг за жовтень 2008 р.

Вправа 5

Підприємство реалізувало обладнання на суму 658 000 грн, у т.ч. ПДВ. Залишкова вар-тість обладнання — 453 800 грн, сума нарахованого зносу на момент реалізації — 45600 грн. Сума дооцінки обладнання на момент реалізації, що рахується як залишок на субрахунку 423 «Дооцінка активів», становила 32 000 грн. Визначте дохід від реалізації обладнання.

Вправа 6

01.10.2008 р. підприємство «Сіріус» отримало оплату від іноземного покупця за реалізо-вану готову продукцію в розмірі 300 000 доларів США. 02.10.2008 р. 50% зарахованої валюти перераховано для обов’язкового продажу, другу частину отримано на поточний валютний ра-хунок. 03.10.2008 р. валюту продано за комерційним валютним курсом 5,6 грн за 1 долар США, грошові кошти отримано на поточний рахунок у національній валюті. Курс НБУ гривні до долара (курси валют умовні):

—        01.10.06 р. — $ 1 : 5,50 грн;

—        02.10.06 р. — $ 1 — 5,52 грн;

—        03.10.06 р. — $ 1 — 5,49 грн;

—        31.10.06 р. — $ 1 — 5,40 грн.

Визначте фінансовий результат від реалізації іноземної валюти за умови, що комісійна ви-нагорода банку становить 2% від суми операції.

Вправа 7

На підставі наведених у реєстрі (табл. 2) господарських операцій даних за рік ВАТ «Гелі-ос» необхідно:

—        оформити журнал реєстрації господарських операцій підприємства за звітний період;

—        визначити необхідні суми;

—        вказати назви первинних документів у кожному випадку;

Таблиця 2

 

№ з/п

1 2 3 4 5 6

7 8 9    Зміст господарської операції           Сума, грн

 

            Відображається дохід від реалізації готової продукції, в т.ч. ПДВ           950 000

 

            Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ           ?

 

            Відображається дохід від реалізації виробничих запасів, у т.ч. ПДВ      14 000

 

            Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ           ?

 

            Відображається дохід від відшкодування раніше списаних активів        600

 

            Відображається дохід від виявлених у результаті інвентаризації лишків то-варів        650

 

            Відображається дохід від безоплатно отриманих виробничих запасів  2500

 

            Відображається дохід від реалізації іноземної валюти      452

 

            Відображається сума визнаного доходу від надання об’єктів основних засо-бів у операційну оренду, в т.ч. ПДВ         13000

Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика

Продовження табл. 2

10        Відображаються податкові зобов’язання відносно доходу від орендних опе-рацій    ?

11        Відображається дохід від операційної курсової різниці    523

12        Відображається дохід від операції визнання штрафу постачальником за по-рушення термінів поставки матеріальних цінностей       1500

13        Відображається дохід від безоплатно отриманого комп’ютера (справедлива вартість комп’ютера — 4600 грн)        ?

14        Відображаються доходи від участі в капіталі, одержані за інвестиціями в дочірнє підприємство ВАТ «Північне сяйво»       12 000

15        Відображаються доходи, що належать до отримання у вигляді відсотків за фінансовими інвестиціями до погашення. Номінальна вартість облігацій — 15 000 грн, купонна ставка — 9%. Виплата відсотків здійснюється щорічно в кінці року  ?

16        Відображаються доходи, що належать до отримання у вигляді відсотків на основні засоби, що надані у фінансову оренду ТозВ «Промінь»  820

17        Відображаються доходи, що одержані від реалізації 100 акцій підприємства «Озон» за ціною 20 грн за одну акцію, собівартість придбання цих акцій — 18 грн за одну акцію. Акції було придбано у поточному році з метою по-дальшого перепродажу  ?

18        Відображаються доходи від реалізації основних засобів ТозВ «Ультрафіо-лет». Вартість реалізації — 24 000 грн, в т.ч. ПДВ, первісна вартість — 20 000 грн, знос на момент реалізації — 15 500 грн.        ?

19        Відображається дохід, одержаний від неопераційних курсових різниць           455

20        Відображаються доходи від безоплатно отриманих комплектів спецодягу для робітників, зайнятих у основному виробництві      12 500

21        Відображаються доходи від дооцінки поточних фінансових інвестицій (ак-цій ВАТ «Сонячний зайчик»)            632

22        Відображається списання на фінансовий результат доходів від реалізації        ?

23        Відображається списання на фінансовий результат інших операційних до-ходів       ?

24        Відображається списання на фінансовий результат доходів від участі в ка-піталі       ?

25        Відображається списання на фінансовий результат інших фінансових до-ходів          ?

26        Відображається списання на фінансовий результат інших доходів        ?

Вправа 8

На підставі даних для виконання вправи, що подані у фрагменті оборотно-сальдової відо-мості ВАТ «Південь», визначте фінансовий результат діяльності підприємства, визначте суму податку на прибуток за даними фінансового обліку (табл. 3).

Таблиця 3

 

Рахунок          Обороти за період, грн

 

            Дебет  Кредит

701 «Дохід від реалізації готової продукції»           1 548 000        1 548 000

702 «Дохід від реалізації товарів»    45 000 45 000

Розділ 14. Облік доходів і фінансових результатів

Продовження табл. 3

704 «Вирахування з доходу»           3 000   3 000

711 «Дохід від реалізації іноземної валюти»          450      450

712 «Дохід від реалізації оборотних активів»        750      750

713 «Дохід від операційної оренди активів»         1200    1200

714 «Дохід від операційної курсової різниці»        240      240

715 «Отримані штрафи, пені, неустойки»  15 700 15 700

716 «Відшкодування раніше списаних активів»    650      650

723 «Дохід від інвестицій у дочірні підприємства»          25 000 2500

731 «Дивіденди отримані»  5000    5000

741 «Дохід від реалізації фінансових інвестицій»  450      450

742 «Дохід від реалізації необоротних активів»    750      750

744 «Дохід від неопераційної курсової різниці»    890      890

901 «Собівартість реалізованої готової продукції  900 000           900 000

902 «Собівартість реалізованих товарів»   24 000 24 000

92 «Адміністративні витрати»        65 000 65 000

93 «Витрати на збут»           25 000 25 000

942 «Собівартість реалізованої іноземної валюти»           350      350

943 «Собівартість реалізованих виробничих запасів»     460      460

945 «Втрати від операційної курсової різниці»     270      270

947 «Нестачі і втрати від псування цінностей»     420      420

95 «Відсотки за кредит»       750      750

971 «Собівартість реалізованих фінансових інвестицій» 375      375

972 «Собівартість реалізованих необоротних активів»    760      760

974 «Втрати від неопераційних курсових різниць»          990      990

791 «Результат основної діяльності»          ?          ?

792 «Результат фінансових операцій»        ?          ?

793 «Результат іншої звичайної діяльності»           ?          ?

981 «Податок на прибуток від звичайної діяльності»       ?          ?

441 «Нерозподілені прибутки»        ?          ?

442 «Непокриті збитки»       ?          ?

РОЗДІЛ 15. ОБЛІК ВИТРАТ ДІЯЛЬНОСТІ

Мета вивчення розділу: сформувати в студентів знання щодо сутності, оцінюван-ня, класифікації, методології обліку собівартості реалізованої продукції, операційних витрат, витрат іншої звичайної діяльності, витрат від надзвичайної діяльності, витрат на сплату податку на прибуток.

Після вивчення розділу студенти повинні знати:

•          характеристику об’єктів, що обліковуються на рахунках обліку витрат;

•          порядок формування собівартості реалізованої продукції;

•          номенклатуру статей загальновиробничих витрат;

•          номенклатуру статей адміністративних витрат, витрат на збут, інших витрат операційної діяльності;

•          склад витрат іншої звичайної діяльності, фінансових витрат, інших витрат;

•          види надзвичайних витрат;

•          кореспонденцію рахунків за операціями формування та списання витрат діяль-ності;

•          порядок складання первинних документів з обліку формування та списання ви-трат підприємства і окремих його підрозділів.

Студенти повинні вміти:

•          складати первинні документи, що підтверджують накопичення та списання витрат;

•          характеризувати об’єкти, що обліковуються на рахунках класу 9 «Витрати ді-яльності», на рахунках класу 8 «Витрати за елементами»;

•          розраховувати суми загальновиробничих, адміністративних витрат, витрат на збут, інших операційних витрат, інших витрат відповідно до вимог П(С)БО 16 «Витрати»;

•          визначати суми надзвичайних витрат;

•          відображати інформацію про витрати у фінансовій звітності.

Основні терміни

Адміністративні витрати — це витрати, пов’язані з обслуговуванням виробни-цтва і управління ним у масштабі всього підприємства.

Витрати — зменшення економічних вигод внаслідок вибуття активів або збіль-шення зобов’язань, які призводять до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілу власниками).

Витрати на збут — витрати, безпосередньо пов’язані зі збутом продукції (това-рів, робіт, послуг).

Елемент витрат — сукупність економічно однорідних витрат.

Загальновиробничі витрати — це витрати, пов’язані з обслуговуванням основних і допоміжних виробництв (цехів) підприємств і управління ними.

Розділ 15. Облік витрат діяльності

Нормальна потужність — очікуваний середній обсяг діяльності, який може бути досягнутий за умов звичайної діяльності підприємства протягом декількох років чи операційних циклів з урахуванням запланованого обслуговування виробництва.

Об’єкт витрат — продукція, роботи, послуги чи вид діяльності підприємства, які потребують визначення пов’язаних з їхнім виробництвом (виконанням) витрат.

Прямі витрати — витрати, які можуть бути віднесені безпосередньо на конкрет-ний об’єкт витрат економічно доцільним шляхом.

15.1. Економічна сутність та класифікація витрат

В економічній теорії існують різні точки зору щодо сутності витрат, що поясню-ється різними підходами в поглядах на природу економічного буття. Базовими під-ходами до визначення вартості матеріальних благ в економічній теорії є витратний і маржиналістський.

Витратний підхід у теорії вартості реалізовували в своїх працях Д. Рікардо, К. Маркс, Ф. Енгельс та ін. Витратами, за К. Марксом, є сума витрат минулої (уре-чевленої в засобах виробництва) праці і безпосередньо живої праці, що витрачена на виробництво товару. Це дійсні витрати виробництва (c + v + m). На відміну від дій-сних витрат виробництва як витрат минулої і безпосередньо живої праці, К. Маркс визначає їхнє друге значення як капіталістичних витрат на виробництво (c + v). Тре-тє значення витрат виробництва, за К. Марксом, — це витрати виробництва у зна-ченні ціни виробництва (c + v + p). Ціна виробництва — це ціна, яка необхідна для того, щоб в умовах капіталізму товар потрапляв на ринок. Таким чином, виведена К. Марксом категорія капіталістичних витрат виробництва, що не включає ніяких елементів доданої вартості, і категорія індивідуальних витрат виробництва капіталу, що функціонує (c + v + частина m), характеризують два різні аспекти простого від-творення. Перша з цих категорій характеризує процес простого відтворення на ви-щому рівні абстракції, а друга — процес простого відтворення в умовах господарської практики на мікрорівні, коли йдеться про взаємовідносини капіталістів.

Маржиналістський підхід у теорії вартості, в основу якого покладено принцип корисності товарів і послуг, розглядали А. Маршалл, В. Паретто та інші економісти. На перше місце в аналізі виробництва А. Маршалл поставив попит, тобто потреби людини. Такий підхід передбачає, що місце та роль витрат розглядається в приклад-ному аспекті як складовий елемент ціни, що формується під дією сил попиту і пропо-зиції, тобто під дією сукупності факторів у системі функціонування ринку.

Досі в економічній літературі немає єдиної точки зору щодо правомірності вжи-вання в тих чи інших господарських операціях термінів «затрати» та «витрати». У бухгалтерському обліку поширена диференційована інтерпретація цих понять, і та-ким чином, досягається достовірне формування фінансового результату. Термін «за-трати» вживається, коли йдеться про виробництво, а термін «витрати» застосовують, коли мають на увазі витрати діяльності.

Обґрунтований облік витрат дає змогу керувати діяльністю підприємства, досяга-ти мінімізації витрат і максимізації прибутку. Надзвичайно важливим є впроваджен-ня на підприємстві таких методів обліку витрат, завдяки яким можна контролювати рух продукції, збереженість та раціональне використання матеріальних цінностей і майна.

Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика

У відповідності з п. 6 П(С)БО 16 «Витрати», витратами звітного періоду визна-ються або зменшення активів, або збільшення зобов’язань, які призводять до змен-шення власного капіталу підприємства (за винятком зменшення капіталу внаслідок його вилучення чи розподілу між власниками), за умови, що ці витрати можуть бути достовірно оцінені. Витрати визнаються витратами відповідного періоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони здійснені. Такий підхід відповідає принципам Міжнародних стандартів фінансової звітності та принципу нарахування і відповідності доходів і витрат, що застосовується в національних стандартах обліку і звітності.

Витрати підприємства можна класифікувати за різними ознаками. Класифікація витрат потрібна для визначення вартості продукції та для ціноутворення. Великого значення набуває науково обґрунтована класифікація витрат для забезпечення про-цесу управління ними.

Витрати класифікуються за такими ознаками:

1)         за економічними елементами;

2)         за статтями калькуляції;

3)         за видами діяльності;

4)         за календарним періодом;

5)         за доцільністю;

6)         за способом віднесення на собівартість;

7)         за єдністю складу;

8)         за відношенням до обсягів виробництва;

9)         за відношенням до виробничого процесу. За економічними елементами витрати класифікуються на:

 

—        матеріальні витрати (сировина та основні матеріали, купівельні напівфабри-кати та комплектуючі вироби, паливо, енергія, запасні частини, тара й тарні матеріали, допоміжні матеріали тощо);

—        витрати на оплату праці (заробітна плата за окладами і тарифами, оплата від-пусток та іншого невідпрацьованого часу, премії інші витрати на оплату праці);

—        відрахування на соціальні заходи (відрахування на пенсійне забезпечення, від-рахування на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття, відрахування на загальнообов’язкове державне соціальне страху-вання від нещасних випадків на виробництві, відрахування на загально обов’яз-кове державне соціальне страхування від тимчасової втрати працездатності);

—        витрати на амортизацію (суми нарахованої амортизації необоротних активів);

—        інші операційні витрати (витрати на відрядження, витрати на оплату послуг комерційних банків, послуг зв’язку, витрати на охорону праці тощо).

Принципи класифікації витрат за статтями калькуляції підприємства формують самостійно і самостійно визначають самі статті калькуляції залежно від галузевих особливостей, особливостей виробничого процесу тощо.

Витрати класифікуються:

за видами діяльності на:

—        витрати звичайної діяльності (операційної, фінансової, іншої звичайної);

—        витрати надзвичайної діяльності; за календарним періодом на:

—        поточні (пов’язані з виробництвом і реалізацією продукції даного періоду);

Розділ 15. Облік витрат діяльності

—        одноразові (пов’язані з підготовкою виробництва). за доцільністю на:

—        продуктивні (доцільні для окремого виробництва, виправдані);

—        непродуктивні (брак продукції, оплата понадурочних робіт, втрати від просто-

їв тощо);

за способом віднесення на собівартість на:

—        прямі (витрати, які безпосередньо включаються до собівартості конкретного виду продукції на підставі первинних документів);

—        непрямі (витрати, які потребують розподілу між видами продукції пропорцій-но вибраній базі, тому що не можуть бути віднесені безпосередньо до конкрет-ного виду продукції економічно доцільним шляхом);

за єдністю складу на:

—        одноелементні (економічно однорідні витрати, наприклад, паливо, енергія, ма-теріали, заробітна плата);

—        комплексні (складаються з декількох економічних елементів, наприклад, за-гальновиробничі витрати);

за відношенням до обсягів виробництва на:

—        умовно-постійні (змінюються пропорційно зміні обсягів виробництва);

—        умовно-змінні (не змінюються або майже не змінюються пропорційно зміні обсягів виробництва);

за відношенням до виробничого процесу на:

—        основні (безпосередньо пов’язані з виробничим процесом виготовлення про-дукції (надання послуг, виконання робіт);

—        накладні ( витрати, що пов’язані з управлінням виробництвом).

15.2. Облік собівартості реалізованої продукції

До складу собівартості реалізованої продукції, згідно з П(С)БО 16 «Витрати», входить виробнича собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг), нерозподілені постійні загальновиробничі витрати і понаднормові виробничі витрати.

Для узагальнення інформації про собівартість реалізації використовується ра-хунок 90 «Собівартість реалізації». За дебетом рахунка відображається виробнича собівартість реалізованої готової продукції, робіт, послуг; фактична собівартість ре-алізованих товарів (без торговельних націнок), а за кредитом — списання в порядку закриття дебетових оборотів на рахунок 79 «Фінансові результати».

Рахунок 90 «Собівартість реалізації» має такі субрахунки:

—        901 «Собівартість реалізованої готової продукції»;

—        902 «Собівартість реалізованих товарів»;

—        903 «Собівартість реалізованих робіт і послуг»;

—        904 «Страхові виплати».

На субрахунку 901 «Собівартість реалізованої готової продукції» ведеться облік виробничої собівартості реалізованої готової продукції.

На субрахунку 902 «Собівартість реалізованих товарів» відображається собівар-тість реалізованих товарів, яка визначається згідно з П(С)БО 9 «Запаси».

Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика

На субрахунку 903 «Собівартість реалізованих робіт і послуг» ведеться облік со-бівартості реалізованих за звітний період робіт і послуг.

На субрахунку 904 «Страхові виплати» підприємства, які є страхувальниками відповідно до Закону України «Про страхування», узагальнюють інформацію про страхові суми і страхові відшкодування за умовами договорів страхування (перестра-хування) при настанні страхових випадків.

Первинними документами для обліку собівартості реалізації є довідки бухгалтерії.

Дані рахунку 90 «Собівартість реалізації» відображаються в Журналі 5 (5А).

Кореспонденцію рахунків з обліку реалізації показано в табл. 15.1.

Таблиця 15.1

Кореспонденція рахунків з обліку собівартості реалізації

 

№ з/п

1 2

3

4

5 6       Зміст господарської операції           Кореспонденція рахунків

 

           

            Дебет  Кредит

 

            Відображається   списання   собівартості реалізованої продукції           901 «Собівартість ре-алізації»            26 «Готова продук-ція»

 

            Відображається   списання   собівартості реалізованих товарів на підприємствах оптової торгівлі  902 «Собівартість ре-алізованих товарів»         281 «Товари на скла-ді»

 

            Відображається   списання   собівартості реалізованих товарів на підприємствах роздрібної торгівлі            902 «Собівартість ре-алізованих товарів»  282 «Товари в тор-гівлі»

 

            Відображається   списання   собівартості реалізованих товарів на підприємствах громадського харчування    902 «Собівартість ре-алізованих товарів»  23 «Виробництво»

 

            Відображається списання постійних не-розподілених загальновиробничих вит рат 90 «Собівартість реа-лізації»     91 «Загальновироб-ничі витрати»

 

            Відображається   списання   собівартості реалізації на фінансові результати    79 «Фінансові резуль-тати»            90 «Собівартість ре-алізації»

15.3. Облік операційних витрат

15.3.1. Облік адміністративних витрат

Витрати, що пов’язані з операційною діяльністю, які не включаються до собівар-тості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), поділяються на адміністративні витрати, витрати на збут, інші операційні витрати.

Згідно з П(С)БО 16 «Витрати», до складу адміністративних витрат належать ви-трати, що спрямовані на обслуговування і управління підприємством, а саме:

—        загальні корпоративні витрати (організаційні витрати, витрати на проведення зборів акціонерів, представницькі витрати тощо);

—        витрати на службові відрядження й утримання апарату управління підприєм-ством та іншого загальногосподарського персоналу;

—        витрати на утримання основних засобів, інших необоротних матеріальних ак-тивів загальногосподарського призначення (операційна оренда, страхування

Розділ 15. Облік витрат діяльності

майна, амортизація, ремонти, опалення, освітлення, водопостачання, водовід-ведення, охорона тощо);

—        винагороди за професійні послуги (юридичні, аудиторські, з оцінки майна тощо);

—        витрати на зв’язок (поштові, телеграфні, телефонні, телекс, факс тощо);

—        амортизація нематеріальних активів загальногосподарського призначення;

—        витрати на врегулювання спорів у судових органах;

—        податки, збори та інші передбачені законодавством обов’язкові платежі (крім податків, зборів і обов’язкових платежів, що включаються у виробничу собі-вартість продукції, робіт, послуг);

—        плата за розрахунково-касове обслуговування та інші послуги банків;

—        інші витрати загальногосподарського призначення.

Первинні документи для обліку адміністративних витрат: розрахунки бухгалтерії,

бухгалтерські довідки, рахунки, накладні, рахунки-фактури, видаткові касові ордери, табелі обліку використання робочого часу, авансові звіти, акти на списання малоцінних та швидкозношуваних предметів, розрахунки амортизації необоротних активів тощо.

Загальна методика обліку адміністративних витрат полягає в тому, що на першо-му етапі вони групуються на дебеті рахунка 92 «Адміністративні витрати», на другому етапі списуються загальною сумою на рахунок 79 «Фінансові результати». Для потреб управління проводиться групування адміністративних витрат за ознаками прямого або непрямого відношення до того чи іншого виду продукції, центру відповідальності. Вони можуть також групуватися за функціями, що виконуються адміністративним персоналом для забезпечення ефективності процесу управління підприємством.

За дебетом рахунка 92 «Адміністративні витрати» відображається сума визнаних адміністративних витрат, за кредитом — списання на рахунок 79 «Фінансові резуль-тати».

Аналітичний облік адміністративних витрат ведеться за статтями витрат (табл. 15.2).

Таблиця 15.2

Кореспонденція рахунків з обліку адміністративних витрат

 

№ з/п  Зміст господарської операції           Кореспонденція рахунків

 

           

            Дебет  Кредит

1          Відображається списання виробничих запасів на адміністративні витрати     92   «Адміністративні витрати»        20 «Виробничі запа-си»

2          Відображається нарахування заробітної плати адміністративному персоналу 92   «Адміністративні витрати»        66 «Розрахунки з оп-лати праці»

3          Відображаються відрахування на соці-альні заходи з заробітної плати адміні-стративного персоналу            92   «Адміністративні витрати»      65 «Розрахунки за страхуванням»

4          Відображається нарахування амортиза-ції необоротних активів загальногоспо-дарського призначення            92   «Адміністративні витрати»      13 «Знос необорот-них активів»

5          Відображаються витрати на відряджен-ня управлінського персоналу  92   «Адміністративні витрати»            372 «Розрахунки з підзвітними особами»

6          Відображається нарахування податків, зборів та інших обов’язкових платежів           92   «Адміністративні витрати»  64 «Розрахунки за по-датками і платежами»

Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика

Продовження табл. 15.2

7          Відображається  нарахування  вартості послуг зв’язку, охорони, аудиторських, юридичних та інших послуг сторонніх організацій          92   «Адміністративні витрати»      685 «Розрахунки з ін-шими кредиторами»

8          Відображається   списання  передачі   в експлуатацію малоцінних та швидко-зношуваних предметів загальногоспо-дарського призначення      92   «Адміністративні витрати»      22   «Малоціннні   та швидкозношувані предмети»

9          Відображаються           витрати           на розрахунково-касове обслуговування          92   «Адміністративні витрати»  311 «Поточні рахун-ки в національній ва-люті»

10        Відображається списання частини ви-трат майбутніх періодів на адміністра-тивні вит рати           92   «Адміністративні витрати»  39 «Витрати майбут-ніх періодів»

11        Відображається списання сум витрат за елементами на адміністративні витра-ти (для підприємств, які застосовують рахунки класу 8 «Витрати за елемента-ми»)         92   «Адміністративні витрати»      80            «Матеріальні ви-

трати»;

81        «Витрати на оп-

лату праці»;

82        «Відрахування на

соціальні заходи»;

83        «Амортизація»;

84        «Інші операційні

витрати»

12        Відображається   списання   адміністра-тивних витрат на фінансові результати        79    «Фінансові    ре-зультати»  92   «Адміністративні витрати

15.3.2. Облік витрат на збут

Згідно з П(С)БО 16 «Витрати» витрати на збут включають такі витрати, які по-в’я зані з реалізацією (збутом) продукції (товарів, робіт, послуг):

—        витрати на ремонт тари;

—        витрати пакувальних матеріалів для підготовки до збуту готової продукції на складах готової продукції;

—        оплата праці і комісійні винагороди продавцям, торговельним агентам і пра-цівникам підрозділів, що забезпечують збут;

—        витрати на рекламу і дослідження ринку (маркетинг);

—        витрати на передпродажну підготовку товарів;

—        витрати на відрядження працівників, що забезпечують збут продукції;

—        витрати на утримання основних засобів, інших необоротних матеріальних ак-тивів, що пов’язані зі збутом продукції, товарів, робіт, послуг (операційна орен-да, страхування, амортизація, ремонт, опалення, освітлення, охорона тощо);

—        витрати на транспортування, перевалку і страхування готової продукції (това-рів), транспортно-експедиційні та інші послуги, що пов’язані з транспортуван-ням продукції (товарів) відповідно до умов договорів поставки;

—        витрати на гарантійний ремонт і гарантійне обслуговування;

Розділ 15. Облік витрат діяльності

—        витрати на страхування готової продукції (товарів), що зберігається на скла-дах підприємства;

—        витрати на транспортування готової продукції (товарів) між складами підроз-ділів (представництв) підприємства;

—        інші витрати, що пов’язані зі збутом продукції, товарів, робіт, послуг.

Облік витрат на збут ведеться на рахунку 93 «Витрати на збут». За дебетом ра-хунка відображається сума визнаних витрат на збут, за кредитом — списання на ра-хунок 79 «Фінансові результати».

Первинні документи для обліку витрат на збут: рахунки, накладні, рахунки-фактури, видаткові касові ордери табелі обліку використання робочого часу, авансо-ві звіти, акти на списання малоцінних та швидкозношуваних предметів, розрахунки амортизації необоротних активів тощо. Щомісячне списання витрат на збут на фі-нансові результати оформлюється довідками бухгалтерії.

Аналітичний облік витрат на збут ведеться в розрізі статей витрат.

Інформація про витрати на збут узагальнюється в Журналі 5.

Кореспонденцію рахунків з обліку витрат на збут подано в табл. 15.3.

Таблиця 15.3

Кореспонденція рахунків з обліку витрат на збут

 

№ з/п  Зміст господарської операції           Кореспонденція рахунків

 

           

            Дебет  Кредит

1          Відображається  списання  виробни-чих запасів на витрати на збут    93 «Витрати на збут»           20 «Виробничі запаси»

2          Відображається нарахування заробіт-ної плати персоналу, що забезпечує збут продукції, товарів, робіт, послуг 93 «Витрати на збут»           66 «Розрахунки з оп-лати праці»

3          Відображаються відрахування на со-ціальні заходи з ФОП персоналу, що забезпечує  збут  продукції,  товарів, робіт, послуг           93 «Витрати на збут»           65 «Розрахунки за страхуванням»

4          Відображається нарахування аморти-зації необоротних активів, що забез-печують збут      93 «Витрати на збут»          13 «Знос необоротних активів»

5          Відображаються  витрати  на  відря-дження   персоналу,   що   забезпечує збут продукції, товарів, робіт, послуг 93 «Витрати на збут»           372 «Розрахунки з під-звітними особами»

8          Відображається передача в експлу-атацію    підрозділам    підприємства, що забезпечують збут малоцінних та швидкозношуваних предметів      93 «Витрати на збут»           22 «Малоціннні та швидкозношувані предмети»

9          Відображаються суми витрат на по-слуги стороннім організаціям, що за-безпечують збут продукції, товарів, робіт,  послуг  (послуги  рекламного характеру, послуги, надані при реалі-зації тощо)        93 «Витрати на збут»          685 «Розрахунки з ін-шими кредиторами»

10        Відображається   створення  забезпе-чення гарантійних зобов’язань   93 «Витрати на збут»           472 «Забезпечення га-рантійних зобов’язань»

Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика

Продовження табл. 15.3

11        Відображається списання сум витрат за елементами на витрати на збут (для підприємств, які застосовують рахун-ки класу 8 «Витрати за елементами»)         93 «Витрати на збут»           80        «Матеріальні   ви-

трати»;

81        «Витрати на оплату

праці»;

82        «Відрахування на

соціальні заходи»;

83        «Амортизація»;

84        «Інші   операційні

витрати»

12        Відображається списання витрат на збут на фінансові результати        79 «Фінансові резуль-тати» 93 «Витрати на збут»

15.3.3. Облік інших витрат операційної діяльності

До складу інших витрат операційної діяльності, відповідно до П(С)БО 16 «Вит-рати», включаються:

—        витрати на дослідження і розробки відповідно до П(С)БО 8 «Нематеріальні активи»;

—        собівартість реалізованої іноземної валюти, яка для цілей бухгалтерського об-ліку визначається шляхом перерахунку іноземної валюти в грошову одиницю України за курсом Національного банку України на дату продажу іноземної валюти плюс витрати, що пов’язані з продажем іноземної валюти;

—        собівартість реалізованих виробничих запасів, яка для цілей бухгалтерського обліку складається з їхньої облікової вартості і витрат, що пов’язані з їхньою реалізацією;

—        сума безнадійної дебіторської заборгованості і відрахування до резерву сум-нівних боргів;

—        втрати від операційної курсової різниці (тобто від зміни курсу валюти за опе-раціями, активами та зобов’язаннями, що пов’язані з операційною діяльністю підприємства);

—        втрати від знецінення запасів;

—        нестачі і втрати від псування цінностей;

—        визнані штрафи, пені, неустойки;

—        витрати на утримання об’єктів соціально-культурного призначення;

—        інші витрати операційної діяльності.

Для обліку інших витрат операційної діяльності призначено рахунок 94 «Інші ви-трати операційної діяльності». На рахунку 94 «Інші витрати операційної діяльності» ведеться облік витрат операційної діяльності підприємства, крім витрат, які відобра-жаються на рахунках 90 «Собівартість реалізації», 91 «Загальновиробничі витрати», 92 «Адміністративні витрати», 93 «Витрати на збут».

Рахунок 94 «Інші витрати операційної діяльності» має такі субрахунки:

941      «Витрати на дослідження і розробки»;

942      «Собівартість реалізованої іноземної валюти»;

943      «Собівартість реалізованих виробничих запасів»;

Розділ 15. Облік витрат діяльності

944      «Сумнівні та безнадійні борги»;

945      «Втрати від операційної курсової різниці»;

946      «Втрати від знецінення запасів»;

947      «Нестачі і втрати від псування цінностей»;

948      «Визнані штрафи, пені, неустойки»;

949      «Інші витрати операційної діяльності».

За дебетом рахунка 94 «Інші витрати операційної діяльності» відображається сума визнаних витрат, за кредитом — списання на рахунок 79 «Фінансові результати».

На субрахунку 941 «Витрати на дослідження і розробки» ведеться облік усіх ви-трат, що пов’язані з дослідженнями і розробками, які здійснює підприємство, якщо такі дослідження і розробки відповідають П(С)БО 8 «Нематеріальні активи».

На субрахунку 942 «Собівартість реалізованої іноземної валюти» відображається балансова вартість реалізованої іноземної валюти на дату реалізації.

На субрахунку 943 «Собівартість реалізованих виробничих запасів» ведеться облік собівартості реалізованих виробничих запасів (сировини, матеріалів, відходів тощо).

На субрахунку 944 «Сумнівні та безнадійні борги» узагальнюється інформація про нарахування резерву сумнівних боргів на заборгованість, яка є фінансовим ак-тивом (крім придбаної заборгованості і заборгованості, яка призначається для про-дажу), про суму списаної безнадійної заборгованості у випадку недостатності нарахо-ваної суми резерву сумнівних боргів і про суму списаної безнадійної заборгованості, за якою створення резерву сумнівних боргів не передбачено.

На субрахунку 945 «Втрати від операційної курсової різниці» ведеться облік втрат за активами та зобов’язаннями операційної діяльності підприємства від зміни курсу гривні до іноземної валюти.

На субрахунку 946 «Втрати від знецінення запасів» ведеться облік втрат, які пов’язані зі знеціненням (уціненням) запасів, відповідно до П(С)БО 9 «Запаси».

На субрахунку 947 «Нестачі і втрати від псування цінностей» ведеться облік не-стач грошових коштів та інших цінностей і втрат від псування цінностей, які виявле-но в процесі заготовки, перероблення, зберігання і реалізації. Одночасно зі списанням на витрати цінностей, в нестачі яких винуватців не встановлено, балансова вартість списаних активів зараховується на забалансовий рахунок 07 «Списані активи».

На субрахунку 948 «Визнані штрафи, пені, неустойки» ведеться облік визнаних економічних санкцій за невиконання підприємством норм законодавства та умов до-говорів.

На субрахунку 949 «Інші витрати операційної діяльності» узагальнюється інфор-мація про такі витрати операційної діяльності, які не знайшли свого відображення на інших субрахунках рахунка 94 «Інші витрати операційної діяльності», зокрема ви-трати житлово-комунальних і обслуговуючих господарств, дитячих дошкільних за-кладів, будинків відпочинку, санаторіїв та інших закладів оздоровчого й культурного призначення.

Кореспонденцію рахунків з обліку інших операційних витрат подано в табл. 15.4.

Аналітичний облік інших витрат операційної діяльності ведеться в розрізі видів і статей витрат.

Інформація про інші витрати операційної діяльності узагальнюється в Журналі 5 (5А).

Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика

Таблиця 15.4

Кореспонденція рахунків з обліку інших операційних витрат

 

№ з/п  Зміст господарської операції           Кореспонденція рахунків

 

           

            Дебет                                      Кредит

1          Відображаються витрати на виконання досліджень і роз-робок            941 «Витрати на до-слідження   і   розроб-ки»     66 «Розрахунки з оплати праці»; 65 «Розрахунки за страхуван-ням» 20 «Виробничі запаси»;

2          Відображається на дату реа-лізації вартість реалізованої іноземної валюти      942 «Собівартість ре-алізованої    іноземної валюти»       334 «Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті»

3          Відображається собівартість реалізованих      виробничих запасів та МШП    943 «Собівартість ре-алізованих   виробни-чих запасів» 20 «Виробничі запаси»; 22 «Малоцінні та швидкозношу-вані предмети»

4          Відображається    створення резерву сумнівних боргів   944 «Сумнівні та без-надійні борги»          38 «Резерв сумнівних боргів»

5          Відображаються втрати від операційних  курсових  різ-ниць в результаті зміни кур-су гривні по відношенню до іноземних валют   945 «Втрати від опе-раційної курсової різ-ниці»  312 «Поточні рахунки в інозем-ній валюті»

6          Відображається сума уцінки запасів           946 «Втрати від знеці-нення запасів»        20 «Виробничі запаси»; 22 «Малоцінні та швидкозношу-вані предмети»; 28 «Товари»

7          Відображається     списання нестачі виробничих запасів, МШП,   готової   продукції, товарів         947 «Нестачі і втрати від псування ціннос-тей»          20 «Виробничі запаси»; 22 «Малоцінні та швидкозношу-вані предмети»; 26»Готова продукція»; 28 «Товари»

8          Відображається списання на витрати штрафів, пені, не-устойок за невиконання або неналежне  виконання  під-приємством умов договорів, чинного законодавства  948 «Визнані штрафи, пені, неустойки»            63        «Розрахунки з постачальни-

ками та підрядниками»;

64        «Розрахунки за податками й

платежами»;

65        «Розрахунки за страхуван-

ням»

9          Відображаються         витра-ти   на  утримання   об’єктів соціально-культурної    сфе-ри, що знаходяться на балан-сі підприємства    949 «Інші витрати опе-раційної діяльності»          20 «Виробничі запаси»; 22 «Малоцінні і швидкозношу-вані предмети»; 26 «Готова продукція»; 28 «Товари»;

63        «Розрахунки з постачальни-

ками та підрядниками»;

64        «Розрахунки за податками і

платежами»;

65        «Розрахунки за страхуван-

ням;

66        «Розрахунки з оплати праці»

озділ 15. Облік витрат діяльності

Продовження табл. 15.4

10        Відображається     списання витрат   за   елементами   на інші   витрати   операційної діяльності  (при  умові  ви-користання   підприємством рахунків класу 8 «Витрати за елементами»)   94 «Інші витрати опе-раційної діяльності»  80        «Матеріальні витрати»;

81        «Витрати на оплату праці»;

82        «Відрахування на соціальні

заходи»;

83        «Амортизація»;

84        «Інші операційні витрати»

11        Відображається     списання інших   витрат   операційної діяльності на фінансові ре-зультати         791 «Результат опера-ційної діяльності»           94 «Інші витрати операційної ді-яльності»

15.4. Облік фінансових витрат

Діяльність, яка приводить до змін власного та позичкового капіталу, за змістом є фінансовою. У результаті фінансової діяльності виникають фінансові витрати.

До фінансових витрат відносять витрати на відсотки (за користування кредита-ми, за емітованими облігаціями, за фінансовою орендою тощо) та інші витрати під-приємства, що пов’язані із залученням позичкового капіталу.

Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про фі-нансові витрати та її розкриття у фінансовій звітності визначає Положення (Стан-дарт) бухгалтерського обліку 31 «Фінансові витрати». Фінансові витрати — витра-ти на відсотки та інші витрати підприємства, пов’язані із запозиченнями. Фінансові вит рати визнаються витратами того звітного періоду, в якому вони були нараховані, крім випадку, коли облікова політика підприємства передбачає капіталізацію фінан-сових витрат, пов’язаних зі створенням кваліфікаційного активу. Капіталізація фі-нансових витрат — включення фінансових витрат до собівартості кваліфікаційного активу. Кваліфікаційний актив — це актив, який обов’язково потребує суттєвого часу для його створення. Норма капіталізації фінансових витрат — частка від ділення се-редньозваженої величини фінансових витрат та суми всіх непогашених запозичень (крім тих, що безпосередньо пов’язані з кваліфікаційним активом або мають цільове призначення) підприємства протягом звітного періоду. Капіталізація фінансових ви-трат застосовується лише до суми тих фінансових витрат, яких можна було б уник-нути, якби не здійснювалися витрати на створення кваліфікаційного активу. Витрати на створення кваліфікаційного активу для цілей капіталізації включають лише ви-трати, для здійснення яких сплачуються грошові кошти, передаються інші активи або приймаються зобов’язання з нарахування відсотків.

У разі безпосереднього позичання коштів з метою створення кваліфікаційного активу сумою фінансових витрат, що підлягає включенню до собівартості квалі-фікаційного активу, є фактичні, визнані у звітному періоді, фінансові витрати, які пов’язані з цим запозиченням (за вирахуванням доходу від тимчасового фінансового інвестування запозичених коштів). Якщо запозичення безпосередньо не пов’язані зі створенням кваліфікаційного активу, то сума фінансових витрат, що підлягає вклю-ченню до собівартості кваліфікаційного активу, є добутком норми капіталізації та

Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика

середньозважених витрат на створення кваліфікаційного активу (з урахуванням ви-трат на створення такого кваліфікаційного активу на початок звітного періоду, вклю-чаючи раніше капіталізовані фінансові витрати).

Фінансові витрати обліковуються на рахунку 95 «Фінансові витрати». Рахунок 95 «Фінансові витрати» має такі субрахунки:

951      «Відсотки за кредит»;

952      «Ін