Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
14.5. Облік використання прибутку : Бухгалтерський фінансовий облік : Бібліотека для студентів

14.5. Облік використання прибутку


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 

магниевый скраб beletage

Основним узагальнюючим показником діяльності підприємства є чистий прибу-ток. У ринкових умовах максимізація чистого прибутку — головне завдання фінан-сового менеджменту.

Різниця між різними видами доходів і прибутків (кредит рахунка 79 «Фінансові результати») і різними видами витрат (дебет рахунка 79 «Фінансові результати») є

Розділ 14. Облік доходів і фінансових результатів

кінцевим фінансовим результатом діяльності підприємства. Таким чином, якщо кре-дитовий оборот рахунка 79 «Фінансові результати» більший за дебетовий, то на суму різниці обліковується нерозподілений прибуток звітного періоду. У випадку, якщо дебетовий оборот рахунка 79 «Фінансові результати» більший від кредитового обо-роту, тобто підприємство здійснило більше витрат, ніж отримало доходів, то таке під-приємство має непокриті збитки.

Нерозподілений прибуток — це частина чистого прибутку, що отриманий за пев-ний період і підлягає розподілу.

Рахунок 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)» призначений для об-ліку нерозподілених прибутків або непокритих збитків. Кредитове сальдо рахунка означає наявність нерозподіленого прибутку, дебетове — непокритих збитків.

Напрями розподілу нерозподіленого прибутку визначаються власниками під-приємства або їхніми уповноваженими органами згідно з установчими документами. Нерозподілений прибуток може розподілятися у вигляді дивідендів власникам акцій акціонерних товариств у розмірах, що обумовлені установчими документами та збо-рами акціонерів. Одним з головних завдань фінансового менеджменту акціонерних товариств є пошук оптимальних шляхів розподілу прибутку. Важливим принципом є забезпечення можливості реінвестування прибутку. Іншими напрямами розподілу прибутку є: поповнення статутного капіталу, створення резервного капіталу, нараху-вання частини премій за облігаціями тощо. Крім того, прибуток є основним фінансо-вим джерелом реалізації соціальних програм.

Використання прибутку в поточному періоді відображається за дебетом субра-хунку 443 «Прибуток, використаний у звітному періоді».

Первинними документами обліку використання прибутку слугують довідки та розрахунки бухгалтерії.

Аналітичний облік за субрахунком 443 «Прибуток, використаний у звітному пе-ріоді» ведеться за напрямами використання. За всіма аналітичними позиціями облік ведеться наростаючим підсумком з початку року.

Кореспонденцію рахунків з обліку нерозподіленого прибутку показано в табл. 14.9.

Таблиця 14.9

Кореспонденція рахунків з обліку нерозподіленого прибутку

 

№ з/п  Зміст господарської операції           Кореспонденція рахунків

 

           

            Дебет                             Кредит

1          Відображається використання прибут-ку на збільшення резервного капіталу 443 «Прибуток, вико-ристаний у звітному періоді»          43 «Резервний капі-тал»

2          Відображається використання прибут-ку на збільшення статутного капіталу  443 «Прибуток, вико-ристаний у звітному періоді»          40 «Статутний капі-тал»

3          Відображається використання прибут-ку на збільшення пайового капіталу    443 «Прибуток, вико-ристаний у звітному періоді»          41 «Пайовий капітал»

4          Відображається списання частини не-розподіленого прибутку, використано-го у звітному періоді на виплату диві-дендів акціонерам     441 «Прибуток нероз-поділений»   443 «Прибуток, вико-ристаний у звітному періоді»

Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика

Продовження табл. 14.9

5          Відображається нарахування дивіден-дів акціонерам за результатами звітного періоду        443 «Прибуток, вико-ристаний у звітному періоді»    671 «Розрахунки за нарахованими диві-дендами»

6          Відображається    операція     покриття збит ків звітного періоду за рахунок ре-зервного капіталу   43 «Резервний капі-тал»           442 «Непокриті збит-ки»

7          Відображається    операція     покриття збитків звітного періоду за рахунок па-йового капіталу       41 «Пайовий капітал»    442 «Непокриті збит-ки»

8          Відображається    операція     покриття збитків звітного періоду за рахунок ін-шого вкладеного капіталу            422 «Інший вкладе-ний капітал»    442 «Непокриті збит-ки»