Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
14.3.4. Облік інших доходів : Бухгалтерський фінансовий облік : Бібліотека для студентів

14.3.4. Облік інших доходів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 

магниевый скраб beletage

До складу інших доходів входять доходи від:

—        реалізації фінансових інвестицій;

—        реалізації необоротних активів;

—        реалізації майнових комплексів;

—        неопераційних курсових різниць;

—        безоплатно одержаних необоротних активів;

—        іншої звичайної діяльності.

Інші доходи обліковуються на рахунку 74 «Інші доходи». За кредитом рахунка 74 «Інші доходи» відображається збільшення (отримання) доходів, за дебетом — суми непрямих податків і списання в порядку закриття на рахунок 79 «Фінансові резуль-тати». Рахунок призначено для обліку доходів, що виникають у процесі звичайної діяльності, але не пов’язані з операційною і фінансовою діяльністю підприємства.

Рахунок 74 «Інші доходи» має такі субрахунки»:

741      «Дохід від реалізації фінансових інвестицій»;

742      «Дохід від відновлення корисності активів»;

743      «Дохід від реалізації майнових комплексів»;

744      «Дохід від неопераційної курсової різниці»;

745      «Дохід від безоплатно отриманих активів»;

746      «Інші доходи від звичайної діяльності».

На субрахунку 741 «Дохід від реалізації фінансових інвестицій» узагальнюється інформація про доходи від реалізації фінансових інвестицій.

 

Розділ 14. Облік доходів і фінансових результатів

На субрахунку 742 «Дохід від відновлення корисності активів» узагальнюється інформація про доходи від реалізації необоротних активів.

На субрахунку 743 «Дохід від реалізації майнових комплексів» узагальнюється інформація про доходи від реалізації майнових комплексів.

На субрахунку 744 «Дохід від неопераційної курсової різниці» узагальнюється інформація про курсові різниці за активами та зобов’язаннями в іноземній валюті, які пов’язані з фінансовою та інвестиційною діяльністю підприємства.

На субрахунку 745 «Дохід від безоплатно отриманих активів» узагальнюється інформація про доходи від безоплатно отриманих необоротних активів, фінансових інвестицій і цільового фінансування капітальних інвестицій. Дохід від цільового фі-нансування капітальних інвестицій і безоплатно отриманих необоротних активів, що підлягають амортизації, визначається в сумі, пропорційній сумі амортизації відповід-них активів одночасно з її нарахуванням.

На субрахунку 746 «Інші доходи від звичайної діяльності» узагальнюється ін-формація про інші доходи від звичайної діяльності, які не відображені на інших субрахунках рахунка 74 «Інші доходи», зокрема від списання кредиторської забор-гованості, що не виникла в ході операційного циклу, при закінченні терміну позо-вної давності, від вартості від’ємного гудвілу, яка визнається доходом, сума дооцінки об’єктів необоротних активів у випадках, що передбачені Положеннями (Стандарта-ми) бухгалтерського обліку.

Первинні документи для обліку інших доходів: рахунки, рахунки-фактури, акти приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів, накладні товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, довідки бухгалтерії тощо.

Кореспонденцію рахунків з обліку інших доходів наведено в табл. 14.5.

За кожним об’єктом отримання відповідних доходів та іншими ознаками, визна-ченими підприємством, організовується аналітичний облік інших доходів.

Реєстром синтетичного обліку по рахунку 74 «Інші доходи» є Журнал 6.

Таблиця 14.5

Кореспонденція рахунків з обліку інших доходів

 

№ з/п

1 2 3 4 Зміст господарської операції           Кореспонденція рахунків

 

           

            Дебет                                    Кредит

 

            Відображаються доходи, одер-жані від реалізації фінансових інвестицій         377 «Розрахунки з іншими дебіторами»   741 «Дохід від реалізації фінансових інвестицій»

 

            Відображаються доходи, одер-жані від реалізації необоротних активів            377 «Розрахунки з іншими дебіторами»   742 «Дохід від віднов-лення корисності акти-вів»

 

            Відображаються доходи, одер-жані  від  реалізації  майнових комплексів        377 «Розрахунки з іншими дебіторами»   743 «Дохід від реалізації майнових комплексів»

 

            Відображаються доходи, одер-жані від неопераційних курсо-вих різниць       377 «Розрахунки з іншими дебіторами»   744 «Дохід від неопера-ційної курсової різниці»

Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика

Продовження табл. 14.5

 

5          Відображаються доходи, одер-жані від безоплатно отриманих активів           10        «Основні засоби»

11        «Інші необоротні мате-

ріальні активи»

12        «Нематеріальні активи»

15 «Капітальні інвестиції»

20        «Виробничі запаси»

21        «Поточні біологічні ак-

тиви»

22        «Малоцінні та швидко-

зношувані предмети»

28 «Товари»   745 «Дохід від безоплат-но одержаних активів»

6          Відображаються    доходи    від збільшення балансової вартості фінансових інвестицій, оціне-них на дату балансу за справед-ливою вартістю  14 «Довгострокові фінан-сові інвестиції» 35 «Поточні фінансові ін-вестиції»         746 «Інші доходи від зви-чайної діяльності»

7          Відображаються   суми   непря-мих податків, що були отримані у складі інших доходів        74 «Інші доходи»          64 «Розрахунки за подат-ками і платежами»

8          Списуються інші доходи на фі-нансові  результати  від  іншої звичайної діяльності    74 «Інші доходи»            793 «Результати іншої звичайної діяльності»