Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
14.3.3. Облік фінансових доходів : Бухгалтерський фінансовий облік : Бібліотека для студентів

14.3.3. Облік фінансових доходів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 

магниевый скраб beletage

Доходи від фінансової діяльності:

—        доходи від участі в капіталі;

—        дивіденди одержані;

—        відсотки одержані;

—        інші доходи від фінансових операцій.

Доходи від участі в капіталі — це доходи від фінансових інвестицій, які облікову-ються за методом участі в капіталі.

Метод участі в капіталі — це метод обліку інвестицій, згідно з яким балансова вартість інвестицій відповідно збільшується або зменшується на суму збільшення або зменшення частки інвестора у власному капіталі об’єкта інвестування.

Метод участі в капіталі застосовується для обліку інвестицій в асоційовані і до-чірні підприємства, в спільну діяльність зі створенням юридичної особи (спільного підприємства).

Доходи від участі в капіталі обліковуються на рахунку 72 «Доходи від участі в ка-піталі». Рахунок призначено для узагальнення інформації про доходи від інвестицій, які здійснені в асоційовані, дочірні чи спільні підприємства і облік яких ведеться за методом участі в капіталі. За кредитом відображається збільшення (отримання) дохо-ду, за дебетом — списання в порядку закриття на рахунок 79 «Фінансові результати».

Рахунок 72 «Доходи від участі в капіталі» має такі субрахунки:

721      «Дохід від інвестицій в асоційовані підприємства»;

722      «Дохід від спільної діяльності»;

723      «Дохід від інвестицій у дочірні підприємства».

На субрахунку 721» Дохід від інвестицій в асоційовані підприємства» узагальню-ється інформація про доходи, що пов’язані зі збільшенням частки інвестора в чистих активах об’єкта інвестування внаслідок отримання асоційованими підприємствами прибутків.

На субрахунку 722 «Дохід від спільної діяльності» узагальнюється інформація про доходи, що пов’язані зі збільшенням частки інвестора в чистих активах об’єкта інвестування внаслідок отримання спільними підприємствами прибутків.

На субрахунку 723 «Дохід від інвестицій у дочірні підприємства» узагальнюється інформація про доходи, що пов’язані зі збільшенням частки інвестора в чистих акти-вах об’єкта інвестування внаслідок отримання дочірніми підприємствами прибутків.

Первинні документи для обліку доходів від участі в капіталі: рахунки, платіжні доручення, довідки бухгалтерії тощо.

За кожним об’єктом інвестування та іншими ознаками, визначеними підприєм-ством, організовується аналітичний облік доходів від участі в капіталі (табл. 14.3).

Реєстром синтетичного обліку за рахунком 72 «Дохід від участі в капіталі» при журнально-ордерній формі обліку є Журнал 6.

Для узагальнення інформації про доходи, які отримані в процесі фінансової ді-яльності, використовується рахунок 73 «Інші фінансові доходи». Рахунок призна-чено для обліку доходів, що виникають в процесі фінансової діяльності підприєм-ства, зокрема дивідендів, відсотків та інших доходів від фінансової діяльності, які не враховуються на рахунку 72 «Доходи від участі в капіталі». За кредитом рахунка відображається визнана сума доходу, за дебетом — списання кредитового обороту на рахунок 79 «Фінансові результати».

Розділ 14. Облік доходів і фінансових результатів

Таблиця 14.3

Кореспонденція рахунків з обліку доходів від участі в капіталі

 

№ з/п  Зміст господарської операції           Кореспонденція рахунків

 

           

            Дебет                                    Кредит

1          Відображаються доходи, одер-жані за інвестиціями пов’я-заним сторонам і визначені за методом участі в капіталі        141  «Інвестиції  пов’яза-ним сторонам за методом обліку участі в капіталі»   721      «Дохід від інвестицій

в асоційовані підприєм-

ства»

722      «Дохід від спільної ді-

яльності»

723      «Дохід від інвестицій

у дочірні підприємства»

2          Відображаються    нараховані підприємством дивіденди           373 «Розрахунки за нара-хованими доходами»      141 «Інвестиції пов’яза-ним сторонам за методом обліку участі в капіталі

3          Відображаються   збитки   ін-вестора за інвестиціями по-в’язаним сторонам, що облі-чуються за методом участі в капіталі     96 «Втрати від участі в ка-піталі»    141 «Інвестиції пов’яза-ним сторонам за методом обліку участі в капіталі

4          Списано доходи від участі в капіталі на фінансові резуль-тати  72 «Дохід від участі в ка-піталі»      792 «Результат фінансо-вих операцій»

Рахунок 73 «Інші фінансові доходи має такі субрахунки:

731      «Дивіденди одержані»;

732      «Відсотки одержані»;

733      «Інші доходи від фінансових операцій».

На субрахунку 731 «Дивіденди одержані» узагальнюється інформація про диві-денди, що мають бути отримані від інших підприємств, які не є асоційованими, до-чірніми і спільними.

На субрахунку 732 «Відсотки одержані» узагальнюється інформація про відсо-тки за облігаціями чи іншими цінними паперами, за якими не ведеться облік на су-брахунку 731 «Дивіденди одержані», зокрема винагороди за здані в фінансову оренду необоротні активи тощо.

На субрахунку 733 «Інші доходи від фінансових операцій» узагальнюється ін-формація про інші доходи від фінансової діяльності, які не знайшли відображення на інших субрахунках рахунка 73 «Інші фінансові доходи», зокрема про доходи від амортизації премії за емітованими облігаціями.

Первинні документи для обліку інших фінансових доходів: рахунки, платіжні до-ручення, довідки бухгалтерії тощо.

За кожним об’єктом отримання відповідних доходів та іншими ознаками, визна-ченими підприємством, організовується аналітичний облік інших фінансових до-ходів.

Реєстром синтетичного обліку за рахунком 73 «Інші фінансові доходи» при журнально-ордерній формі обліку є Журнал 6.

Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика

Таблиця 14.4

Кореспонденція рахунків з обліку інших фінансових доходів

 

№ з/п  Зміст господарської операції           Кореспонденція рахунків

 

           

            Дебет                              Кредит

1          Відображаються доходи, що належать до отримання у вигляді дивідендів за корпоративними правами            373   «Розрахунки   за нарахованими дохода-ми»            731 «Дивіденди одер-жані»

2          Відображаються доходи, що належать до отримання у вигляді відсотків за облігаціями        373   «Розрахунки   за нарахованими дохода-ми»         732 «Відсотки одержа-ні»

3          Відображаються доходи, що належать до отримання у вигляді відсотків за ак-тиви, надані у фінансову оренду            16 «Довгострокова де-біторська     заборгова-ність»       732 «Відсотки одержа-ні

4          Відображаються доходи за отримані роялті          30        «Каса»

31        «Поточні рахунки в

національній валюті»           733 «Інші доходи від фінансових операцій»

5          Відображаються доходи від наданих у фінансову оренду активів          68 «Розрахунки за ін-шими операціями»   732 «Відсотки одержа-ні

6          Списано інші фінансові доходи на фі-нансові результати           73 «Інші фінансові до-ходи»            792 «Результат фінан-сових операцій»