Warning: session_start() [function.session-start]: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_5de0d0c6cef7e20d7a607988f907696a, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
14.3.2. Облік інших операційних доходів : Бухгалтерський фінансовий облік : Бібліотека для студентів

14.3.2. Облік інших операційних доходів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 

магниевый скраб beletage

До складу інших операційних доходів входять усі доходи, що безпосередньо не пов’язані з реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг), а саме:

—        доходи від реалізації іноземної валюти;

—        доходи від реалізації інших оборотних активів;

—        доходи від операційної оренди активів;

—        доходи від операційної курсової різниці;

—        пені, штрафи, неустойки, визнані боржниками;

—        доходи від відшкодування раніше списаних активів;

—        доходи від списання кредиторської заборгованості, яка виникла в ході опера-ційного циклу після закінчення терміну позовної давності;

—        доходи від безоплатно одержаних оборотних активів;

—        інші доходи від операційної діяльності.

Інші операційні доходи обліковуються на рахунку 71 «Інший операційний до-хід». За кредитом рахунка 71 «Інший операційний дохід» відображається збільшен-ня (отримання) доходу, за дебетом — суми непрямих податків і списання в порядку закриття на рахунок 79 «Фінансові результати».

Рахунок 71 «Інший операційний дохід» має такі субрахунки:

711      «Дохід від реалізації іноземної валюти»;

712      «Дохід від реалізації інших оборотних активів»;

713      «Дохід від операційної оренди активів»;

714      «Дохід від операційної курсової різниці»;

715      «Одержані штрафи, пені, неустойки»;

716      «Відшкодування раніше списаних активів»;

717      «Дохід від списання кредиторської заборгованості»;

718      «Одержані гранти та субсидії»;

719      «Інші доходи від операційної діяльності».

На субрахунку 711 «Дохід від реалізації іноземної валюти» узагальнюється інфор-мація про доходи від реалізації іноземної валюти в операціях її продажу на Українській Міжбанківській валютній біржі в процесі здійснення зовнішньоекономічної діяльності.

На субрахунку 712 «Дохід від реалізації інших оборотних активів» узагальнюєть-ся інформація про доходи від реалізації інших оборотних активів (виробничих запа-сів, малоцінних і швидкозношуваних предметів та ін.).

На субрахунку 713 «Дохід від операційної оренди активів» узагальнюється ін-формація про доходи від оренди (крім фінансової) майна, якщо ця діяльність не є предметом (ціллю) створення підприємства.

На субрахунку 714 «Дохід від операційної курсової різниці» узагальнюється ін-формація про доходи від курсових різниць за активами і зобов’язаннями підприєм-ства, що пов’язані з його операційною діяльністю.

На субрахунку 715 «Отримані штрафи, пені, неустойки» узагальнюється інфор-мація про штрафи пені, неустойки та інші санкції за порушення умов господарських договорів, які визнані боржниками чи за якими отримані рішення судів, арбітражних судів про їх стягнення, а також про суми відшкодування нанесених збитків.

На субрахунку 716 «Відшкодування раніше списаних активів» узагальнюється інформація про суми відшкодування підприємству вартості раніше списаних оборот-них активів.

Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика

На субрахунку 717 «Дохід від списання кредиторської заборгованості» узагаль-нюється інформація про доходи від списання кредиторської заборгованості, що ви-никла в ході операційного циклу, по закінченні терміну позовної давності.

На субрахунку 718 «Дохід від безоплатно отриманих активів» узагальнюється ін-формація про доходи від безоплатно отриманих оборотних активів (крім фінансових інвестицій) і доходи від цільового фінансування, що пов’язане з операційною діяль-ністю.

На субрахунку 719 «Інші доходи від операційної діяльності» узагальнюється інформація про інші доходи від операційної діяльності, які не знайшли свого відо-браження на інших субрахунках рахунка 71 «Інший операційний дохід», зокрема про доходи від операцій з тарою, доходи від інвентаризацій, доходи від діяльності житлово-комунального господарства, дитячих дошкільних закладів, будинків від-починку, санаторіїв та інших закладів оздоровчого і культурного призначення тощо. Підприємства, що є страхувальниками у відповідності з Законом України «Про стра-хування», на цьому субрахунку узагальнюють інформацію про інші доходи від стра-хової діяльності, зокрема комісійні винагороди за перестрахування, частки від стра-хових сум і страхових відшкодувань, що належать до сплати перестрахувальниками, суми, що повернуті із централізованих страхових резервних фондів, повернуті суми страхових резервів інших, ніж резерв незароблених премій.

Первинні документи для обліку інших операційних доходів: довідки бухгалтерії, рахунки, рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні, платіжні вимоги, акти ін-вентаризації, прибуткові касові ордери тощо.

Таблиця 14.2

Кореспонденція рахунків з обліку інших операційних доходів

 

№ з/п

1 2

3

4

5 6       Зміст господарської операції           Кореспонденція рахунків

 

           

            Дебет  Кредит

 

            Відображається дохід від реаліза-ції іноземної валюти    311 «Поточні рахунки в національній валюті»            711 «Дохід від реалізації іноземної валюти»

 

            Відображаються доходи від реалі-зації виробничих запасів       377 «Розрахунки з інши-ми дебіторами»            712 «Дохід від реалізації інших оборотних акти-вів»

 

            Відображаються доходи від опе-раційної оренди активів           377 «Розрахунки з інши-ми дебіторами»            713 «Дохід від операцій-ної оренди активів»

 

            Відображаються доходи від опе-раційної курсової різниці         30        «Каса»

31        «Поточні рахунки в

національній валюті»

37 «Розрахунки з різни-

ми дебіторами»         713 «Дохід від операцій-ної оренди активів»

 

            Відображаються штрафи, пені, не-устойки, що визнані боржниками підприємства або щодо яких одер-жано позитивні рішення суду         37 «Розрахунки з різни-ми дебіторами»     715 «Одержані штрафи, пені, неустойки»

 

            Відображається  сума  відшкоду-вань раніше списаних активів 375 «Розрахунки за від-шкодуванням   зав даних збитків»    716 «Відшкодування ра-ніше списаних активів»

Розділ 14. Облік доходів і фінансових результатів

Продовження табл. 14.2

7          Відображається списання креди-торської заборгованості, за якою минув термін позовної давності            50        «Довгострокові пози-

ки»

51        «Довгострокові вексе-

лі видані»

60 «Короткострокові по-зики»

62        «Короткострокові век-

селі видані»

63        «Розрахунки з поста-

чальниками та підрядни-

ками»

68 «Розрахунки за інши-ми операціями»   717 «Дохід від списання кредиторської заборго-ваності»

8          Відображаються отримані підпри-ємством гранти та субсидії   30        «Каса»

31        «Поточні рахунки в

національній валюті»

20        «Виробничі запаси»

21        «Поточні біологічні ак-

тиви»

28 «Товари»

48 «Цільове фінансуван-ня та цільові надходжен-ня»     718 «Одержані гранти та субсидії»

9          Відображаються   доходи   за   ре-зультатами отриманих надлишків у ході проведення інвентаризацій            10        «Основні засоби»

11        «Інші необоротні ма-

теріальні активи»

12        «Нематеріальні акти-

ви»

20        «Виробничі запаси»

21        «Поточні біологічні ак-

тиви»

22        «Малоцінні та швид-

козношувані предмети»

23        «Незавершене вироб-

ництво»

25        «Напівфабрикати»

26        «Готова продукція»

28 «Товари»   719 «Інші доходи від опе-раційної діяльності»

10        Списано інший операційний до-хід на фінансові результати     71 «Інший операційний дохід»       791 «Результат основної діяльності»

За видами доходів та іншими напрямами, визначеними підприємством, організо-вується аналітичний облік інших операційних доходів.

Реєстром синтетичного обліку за рахунком 71 «Інший операційний дохід» є Жур-нал 6.

Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практикаWarning: Unknown: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_5de0d0c6cef7e20d7a607988f907696a, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/www/nelvin/data/mod-tmp) in Unknown on line 0