Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
14.3.1. Облік доходів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) : Бухгалтерський фінансовий облік : Бібліотека для студентів

14.3.1. Облік доходів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 

магниевый скраб beletage

Для узагальнення інформації про доходи від реалізації призначено рахунок 70 «Доходи від реалізації».

Рахунок 70 «Доходи від реалізації має такі субрахунки: 701 «Дохід від реалізації готової продукції»;

Розділ 14. Облік доходів і фінансових результатів

702      «Дохід від реалізації товарів»;

703      «Дохід від реалізації робіт, послуг»;

704      «Вирахування з доходу»;

705      «Перестрахування».

За кредитом субрахунків 701 «Дохід від реалізації готової продукції» — 703 «До-хід від реалізації робіт і послуг» відображається збільшення (отримання) доходу, за дебетом — сума непрямих податків (акцизного збору, податку на додану вартість та інших непрямих податків, передбачених чинним законодавством), що підлягають сплаті до бюджету; результат операцій перестрахування (в кореспонденції з рахун-ком 705 «Перестрахування»); результат зміни резервів незароблених премій (в стра-хових організаціях) і списання в порядку закриття на рахунок 79 Фінансові резуль-тати».

На субрахунку 701 «Дохід від реалізації готової продукції» узагальнюється ін-формація про доходи від реалізації готової продукції.

На субрахунку 702 «Дохід від реалізації товарів» узагальнюється інформація про реалізацію товарів на підприємствах торгівлі.

На субрахунку 703 «Дохід від реалізації робіт і послуг» підприємства і організа-ції, які виконують роботи і надають послуги, узагальнюють інформацію про доходи від реалізації робіт і послуг, про результати змін резервів незароблених премій.

Бухгалтерський облік доходів від реалізації ведеться окремо по кожному об’єкту реалізації (готова продукція, товари, роботи, послуги). Для кожного об’єкту відпо-відно до плану рахунків відкривається відповідний субрахунок. Аналітичний облік може бути організовано за окремими видами продукції, групами товарів, видами ро-біт (послуг). Для таких потреб підприємства можуть відкривати додаткові субрахун-ки до рахунка 70 «Доходи від реалізації».

На субрахунку 704 «Вирахування з доходу» за дебетом відображаються суми над-ходжень за договорами комісії, агентськими та іншими аналогічними договорами на користь комітентів, принципалів; сума наданих після дати реалізації знижок покуп-цям, вартість повернутої покупцями продукції і товарів та інші суми, що підлягають вирахуванню з доходу. За кредитом відображається списання дебетових оборотів на рахунок 79 «Фінансові результати».

На субрахунку 705 «Перестрахування» підприємства, що є страховиками відпо-відно до Закону України «Про страхування», узагальнюють інформацію про частки страхових платежів (страхових внесків, страхових премій) за договорами перестра-хування. За дебетом субрахунка 705 «Перестрахування» відображаються суми часток страхових платежів (страхових внесків, страхових премій), що належать перестраху-вальникам за договорами перестрахування, за кредитом — частки страхових платежів (страхових внесків, страхових премій), що повертаються перестрахувальникам при достроковому припиненні договору перестрахування. Щомісячне сальдо рахунка 705 «Перестрахування» списується (закривається) в кореспонденції з субрахунком 703 «Дохід від реалізації робіт і послуг».

Первинні документи з обліку доходів від реалізації: договори купівлі-продажу, договори міни, рахунки, рахунки-фактури, накладні, платіжні вимоги, виписки бан-ку, акти виконаних робіт, наданих послуг, довідки бухгалтерії тощо.

Узагальнення інформації за рахунком 70 «Доходи від реалізації» здійснюється в Журналі 6.

Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика

Аналітичний облік доходів від реалізації організовується за видами продукції, товарів, робіт, послуг, напрямами реалізації, тобто для забезпечення інформацією служби збуту підприємства, що має керувати цим процесом.

Таблиця 14.1

Кореспонденція рахунків з обліку доходів від реалізації

 

№ з/п

1

2 3

4 5 6

7 8 9

10 11 12 13

14

15        Зміст господарської операції           Кореспонденція рахунків

 

           

            Дебет                          Кредит

 

            Відображається операція відвантаження го-тової продукції покупцям 36   «Розрахунки   з покупцями   та   за-мовниками»   701 «Дохід від реа-лізації готової про-дукції»

 

            Відображається операція реалізації товарів в роздрібній торгівлі           30 «Каса»       702 «Дохід від реа-лізації товарів»

 

            Відображається операція реалізації робіт, послуг  36   «Розрахунки   з покупцями   та   за-мовниками»            703 «Дохід від ре-алізації робіт і по-слуг»

 

            Відображається операція реалізації продук-ції, товарів, робіт, послуг іншим дебіторам          37 «Розрахунки з ін-шими дебіторами»          70 «Доходи від реа-лізації»

 

            Визнається дохід від погашення заборгова-ності з оплати праці у натуральній формі            66   «Розрахунки   з оплати праці»         70 «Доходи від реа-лізації»

 

            Належать  до  доходів поточного  періоду суми доходів майбутніх періодів (передпла-та періодичних видань, доходи від операцій-ної оренди активів тощо)   69 «Доходи майбут-ніх періодів»    70 «Доходи від реа-лізації»

 

            Відображається списання сум сальдо субра-хунка 705 «Перестрахування» на дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)    705 «Перестрахуван-ня»      70 «Доходи від реа-лізації»

 

            Відображається операція нарахування сум непрямих   податків,   що  враховуються   у складі доходів від реалізації        70 «Доходи від реа-лізації»  64 «Розрахунки за податками і плате-жами»

 

            Відображаються суми, які не є доходом і підлягають виключенню з нього (знижки, що надаються покупцям, повернення това-рів, готової продукції тощо)           704 «Вирахування з доходу»           36 «Розрахунки з покупцями та за-мовниками»

 

            Відображається   надходження   страхових платежів від страхувальника         70 «Доходи від реа-лізації»            76 «Страхові плате-жі»

 

            Відносяться на фінансові результати дохо-ди від реалізації        791 «Результат опе-раційної діяльності»            70 «Доходи від реа-лізації»

 

            Відображається списання на фінансові ре-зультати сум вирахування з доходу           791 «Результат опе-раційної діяльності»  704 «Вирахування з доходу»

 

            Відображається   надходження   страхових платежів від страхувальників        30        «Каса»;

31        «Рахунки в бан-

ках»     76 «Страхові плате-жі»

 

            Відображається заборгованість страхуваль-ників зі сплати страхових платежів         36   «Розрахунки   з покупцями   та   за-мовниками»     76 «Страхові плате-жі»

 

            Відображається операція  віднесення сум страхових платежів до складу доходів від реалізації робіт і послуг 76 «Страхові плате-жі»        703 «Дохід від ре-алізації робіт і по-слуг»

Розділ 14. Облік доходів і фінансових результатів