Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
РОЗДІЛ14. ОБЛІК ДОХОДІВ І ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ : Бухгалтерський фінансовий облік : Бібліотека для студентів

РОЗДІЛ14. ОБЛІК ДОХОДІВ І ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 

магниевый скраб beletage

Мета вивчення розділу: сформувати в студентів знання щодо сутності, оціню-вання, класифікації доходів і фінансових результатів, методології обліку доходів від реалізації продукції, інших операційних доходів, фінансових доходів, доходів від над-звичайної діяльності, фінансових результатів від звичайної діяльності та від надзви-чайних подій, методології обліку процесів формування і використання прибутку.

Після вивчення розділу студенти повинні знати:

•          класифікацію доходів та фінансових результатів;

•          характеристику об’єктів, що обліковуються на рахунках доходів і фінансових результатів;

•          порядок визнання доходів і методологію визначення фінансових результатів;

•          кореспонденцію рахунків за операціями визнання доходів і визначення фінан-сових результатів;

Студенти повинні вміти:

•          виконувати кореспонденції рахунків за операціями визнання доходів і визна-чення фінансових результатів;

•          складати первинні документи з обліку доходів і фінансових результатів;

•          заповнювати бухгалтерські реєстри і форми фінансової звітності, що містять інформацію про доходи і фінансові результати діяльності;

•          обчислювати фінансові результати.

Основні терміни

Валовий дохід — це економічна вигода, яку підприємство одержало (або має одер-жати).

Відсотки — плата за використання грошових коштів, їхніх еквівалентів або сум, що є заборгованістю підприємства.

Дивіденди — частина чистого прибутку, розподілена між учасниками (власника-ми) відповідно до частки їх участі у власному капіталі підприємства.

Інвестиційна діяльність — це операції придбання і реалізації необоротних акти-вів, а також таких фінансових інвестицій, які не є складовою еквівалентів грошових коштів.

Надзвичайна діяльність — це подія або операція, яка чітко відрізняється від зви-чайної діяльності підприємства, та не очікується, що вона буде повторюватися періо-дично.

Операційна діяльність — це основна статутна діяльність підприємства, а також інші види діяльності, які не є інвестиційною або фінансовою діяльністю.

Основна діяльність — це здійснення операцій, пов’язаних із виробництвом або реалізацією продукції (товарів, послуг), що є визначальною метою створення підпри-ємства та забезпечує основну частку його доходу.

Розділ 14. Облік доходів і фінансових результатів

Прибуток — це частина виручки, що залишається після відшкодування всіх ви-трат на виробничу й комерційну діяльність підприємства.

Роялті — платежі за використання нематеріальних активів підприємства (патен-тів, торговельних марок, авторського права, програмних продуктів тощо).

Фінансова діяльність — це діяльність, яка призводить до зміни розміру та складу власного і позичкового капіталу підприємства.

Чистий дохід — це зменшений валовий дохід на економічні елементи, які визначе-ні законодавчо. До чистого доходу не включаються суми, які надходять від третьої осо-би, податок на додану вартість, акциз, мито, будь-які надані торговельні знижки тощо.