Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
12.6. Облік інших поточних зобов’язань : Бухгалтерський фінансовий облік : Бібліотека для студентів

12.6. Облік інших поточних зобов’язань


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 

магниевый скраб beletage

Облік інших поточних зобов’язань ведеться на рахунку 68 «Розрахунки за інши-ми операціями».

Рахунок 68 «Розрахунки за іншими операціями» має такі субрахунки:

681      «Розрахунки за авансами одержаними» — призначений для обліку одержа-них авансів для поставки матеріальних цінностей або для виконання робіт, надання послуг;

682      «Внутрішні розрахунки» — призначений для всіх видів поточних розрахунків з дочірніми підприємствами;

683      «Внутрішньогосподарські розрахунки» — призначений для обліку внутріш-ньогосподарських розрахунків з виробничими одиницями і господарствами, ви-діленими на окремий баланс, по операціях взаємного відвантаження матеріальних цінностей, реалізації робіт, продукції, послуг, передачі витрат загальноуправлінської діяльності, виплати заробітної плати цих господарств тощо;

684      «Розрахунки за нарахованими відсотками» — призначений для обліку нара-хованих відсотків за:

 

1)         використання коштів або товарів (робіт, послуг), отриманих в кредит;

2)         використання майна, отриманого в користування (орендні, лізингові операції тощо);

3)         іншими операціями;

685      «Розрахунки з іншими кредиторами» — призначений для обліку операцій, які

не передбачені для обліку на інших субрахунках рахунка 68 «Розрахунки за іншими

операціями», а саме: з різними організаціями за операціями некомерційного характе-

ру (навчальними закладами та науково-дослідними установами тощо); з най мачами

квартир і особами, які проживають у гуртожитках житлово-комунального господар-

ства підприємства, з батьками дітей за відвідування дитячих закладів, за іншими опе-

раціями.

Бухгалтерські записи в обліку інших поточних зобов’язань наведені в табл. 12.6.

Аналітичний облік інших поточних зобов’язань ведеться окремо за підприєм-ствами, організаціями, установами та фізичними особами, з якими здійснюються розрахунки.

Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика

Таблиця 12.6

Кореспонденція рахунків по операціях з обліку інших поточних зобов’язань

 

№ з/п  Зміст господарської операції           Кореспондуючі рахунки

 

           

            Дебет  Кредит

1          Отримано аванс від покупця на по-точний рахунок       311 «Поточні рахунки в національній валюті»            681 «Розрахунки за авансами одержаними»

2          Відображено погашення заборгова-ності  681     «Розрахунки     за авансами одержаними» 361 «Розрахунки з віт-чизняними покупцями»

3          Одержано виробничі запаси від до-чірніх підприємств  20 «Виробничі запаси»        682 «Внутрішні розра-хунки»

4          Погашено короткострокову позику дочірнім підприємством в рахунок поточних взаєморозрахунків            60 «Короткострокові по-зики»        682 «Внутрішні розра-хунки»

5          Здійснено поточні розрахунки з до-чірніми підприємствами     682 «Внутрішні розра-хунки»          30            «Каса»,

31        «Розрахунки в бан-

ках»

6          В рахунок погашення заборгованос-ті  перед  дочірнім  підприємством видано довгостроковий вексель            682 «Внутрішні розра-хунки»          51 «Довгострокові век-селі видані»

7          Нараховано відсотки за викорис-тання кредиту  951 «Відсотки за кре-дит»    684 «Розрахунки за на-рахованими відсотками»

8          Погашено заборгованість за нарахо-вані відсотки коштами з поточного рахунка       684 «Розрахунки за на-рахованими     відсотка-ми»      311 «Поточні рахунки в банках в національній валюті»

9          Оплачено заборгованість перед кре-диторами коштами з поточного ра-хунка           685 «Розрахунки з ін-шими кредиторами»        311 «Поточні рахунки в банках в національній валюті»

10        Із   заробітної   плати   працівників утримано кошти за відвідування ді-тьми дитячих дошкільних закладів          66 «Розрахунки за ви-платами працівникам»       685 «Розрахунки з ін-шими кредиторами»