Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
12.2. Облік кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги : Бухгалтерський фінансовий облік : Бібліотека для студентів

12.2. Облік кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 

магниевый скраб beletage

Порядок і форми розрахунків між постачальниками і покупцями визначаються в господарських договорах.

Розрахунки з постачальниками і підрядниками відображаються в обліку на під-ставі таких документів: рахунків-фактур, накладних, рахунків, актів прийняття робіт (послуг), товарно-транспортних накладних, податкових накладних, документів тран-спортних підприємств, розрахункових документів про сплату мита, зборів і податків (при розрахунках з іноземними постачальниками і підрядниками). Крім того, підста-вою для оприбуткування та оплати придбаних товарів є документи, що підтверджу-ють їхню якість. При виявленні нестачі або дефекту товарів приймання не припиня-ється, а складається рекламаційний акт, у якому зазначається невідповідність якості, комплектності, асортименту та інших характеристик даним супровідних документів.

Заборгованість перед постачальниками може погашатися шляхом:

1)         безготівкових розрахунків — за допомогою платіжних доручень, платіжних вимог-доручень, чеків, акредитивів, векселів, платіжних вимог, інкасових до-ручень (розпоряджень);

2)         готівкових розрахунків. Документальним підтвердженням таких розрахунків є: чек ЕККА, квитанція до прибуткового касового ордера, копія чека з відміт-кою «оплачено».

Взаємні претензії за розрахунками між платниками та одержувачами коштів роз-глядаються сторонами в претензійно-позовному порядку.

Облік розрахунків з постачальниками та підрядниками ведеться на рахунку 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками», який призначений для обліку поточних зобов’язань з розрахунків з постачальниками, підрядниками за одержані товарно-матеріальні цінності, виконані роботи й надані послуги.

Рахунок 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» має такі субра-хунки:

631      «Розрахунки з вітчизняними постачальниками»;

632      «Розрахунки з іноземними постачальниками»;

633      «Розрахунки з учасниками промислово-фінансових груп (ПФГ), призначе-ний для обліку в учасника ПФГ розрахунків за одержані від учасників ПФГ товарно-матеріальні цінності (роботи, послуги).

Бухгалтерські записи з обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками наведені в табл. 12.2.

Аналітичний облік розрахунків з постачальниками та підрядниками ведеться в розрізі країн за кожним постачальником та підрядником, в розрізі кожного контр-акту, документа (рахунку) на сплату, в гривнях та у валюті, обумовленій у договорі.

Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика

Таблиця 12.2

Кореспонденція рахунків по операціях з обліку розрахунків з постачальниками і підрядниками

 

№ з/п  Зміст господарської операції           Кореспондуючі рахунки

 

           

            Дебет                               Кредит

Виникнення заборгованості

1          Відображено витрати на будівництво підрядним способом      151 «Капітальне будів-ництво»      63 «Розрахунки з по-стачальниками і під-рядниками»

2          Оприбутковано    від    постачальника необоротні активи, які потребують до-даткових витрат з монтажу         15 «Капітальні інвес-тиції»  63 «Розрахунки з по-стачальниками і під-рядниками»

3          Оприбутковано    виробничі    запаси, малоцінні та швидкозношувані пред-мети, напівфабрикати, товари від по-стачальників 20 «Виробничі запаси» 22 «МШП» 25 «Напівфабрикати» 28 «Товари» 63 «Розрахунки з по-стачальниками і під-рядниками»

4          Від постачальника надійшли й опри-бутковані послуги (роботи) виробни-чого характеру  23 «Виробництво»         63 «Розрахунки з по-стачальниками і під-рядниками»

5          Отримано послуги, виконано роботи сторонніх організацій з виправлення браку     24 «Брак у виробницт-ві»           63 «Розрахунки з по-стачальниками і під-рядниками»

6          За невиконання умов договору ви-ставлено претензію постачальнику           374   «Розрахунки   за претензіями» 63 «Розрахунки з по-стачальниками і під-рядниками»

7          Відображено вартість послуг поста-чальника по виконанню гарантійних зобов’язань         47 «Забезпечення май-бутніх витрат і плате-жів»     63 «Розрахунки з по-стачальниками і під-рядниками»

8          Відображено послуги, пов’язані з ор-ганізацією виробництва (ремонт, стра-хування, опалення, освітлення примі-щень цеху)          91 «Загальновиробни-чі витрати»  63 «Розрахунки з по-стачальниками і під-рядниками»

9          Відображено   послуги,   пов’язані   з організацією   управління   підприєм-ства (ремонт, страхування, опалення, освітлення, водопостачання, охорона, зв’язок і т.д.) 92 «Адміністративні витрати»        63 «Розрахунки з по-стачальниками і під-рядниками»

10        Відображено послуги, пов’язані з реа-лізацією продукції           93 «Витрати на збут»           63 «Розрахунки з по-стачальниками і під-рядниками»

11        Відображено послуги, пов’язані з до-слідженнями і розробками          941 «Витрати на дослід-ження і розробки»      63 «Розрахунки з по-стачальниками і під-рядниками»

12        Відображено послуги, пов’язані з лік-відацією наслідків надзвичайних по-дій           99 «Надзвичайні вит-рати»       63 «Розрахунки з по-стачальниками і під-рядниками»

Розділ 12. Облік короткострокових зобов’язань

Продовження табл. 12.2

 

13        Нараховано постачальникам та під-рядникам фінансові санкції за невико-нання договорів 948 «Визнані штрафи, пені, неустойки»    63 «Розрахунки з по-стачальниками і під-рядниками»

14        Відображено суму податкового креди-ту з ПДВ на одержаними ТМЦ, робо-тами, послугами        64 «Розрахунки за по-датками і платежами»  63 «Розрахунки з по-стачальниками і під-рядниками»

Погашення заборгованості

1          Погашено заборгованість перед поста-чальниками з каси, з поточних рахун-ків у банку      63 «Розрахунки з по-стачальниками  і  під-рядниками»       30        «Каса»

31        «Поточні рахунки»

2          Погашено заборгованість перед поста-чальниками акредитивами або чеками лімітованих чекових книжок           63 «Розрахунки з по-стачальниками  і  під-рядниками»  313      «Інші рахунки в

банку в національній

валюті»

314      «Інші рахунки в

банку в іноземній ва-

люті»

3          Погашено заборгованість перед поста-чальниками за рахунок підзвітних сум            63 «Розрахунки з по-стачальниками  і  під-рядниками»        372 «Розрахунки з під-звітними особами»

4          Погашено заборгованість перед поста-чальниками коштами, отриманими як довгострокові позики            63 «Розрахунки з по-стачальниками  і  під-рядниками»  50 «Довгострокові по-зики»

5          Погашено заборгованість перед поста-чальниками коштами, отриманими як короткострокові позики            63 «Розрахунки з по-стачальниками  і  під-рядниками»  60 «Короткострокові позики»

6          Погашено  заборгованість перед по-стачальниками     короткостроковими векселями         63 «Розрахунки з по-стачальниками  і  під-рядниками»       62 «Короткострокові векселі видані»

7          Погашено  заборгованість перед по-стачальниками довгостроковими век-селями    63 «Розрахунки з по-стачальниками  і  під-рядниками          51 «Довгострокові век-селі видані»

8          Проведено взаємозалік заборгованос-ті за бартерною угодою   63 «Розрахунки з по-стачальниками  і  під-рядниками          36 «Розрахунки з по-купцями і замовника-ми»

9          Зменшено суму заборгованості перед постачальником на суму браку, який виник у зв’язку з поставкою неякісних матеріалів 63 «Розрахунки з по-стачальниками  і  під-рядниками    24 «Брак у виробни-цтві»

10        Нараховано штрафи, пені, неустойки, за порушення з боку постачальників умов договорів 63 «Розрахунки з по-стачальниками  і  під-рядниками         715 «Одержані штра-фи, пені, неустойки»

11        Списано безнадійну кредиторську за-боргованість         63 «Розрахунки з по-стачальниками  і  під-рядниками     717 «Доходи від спи-сання кредиторської заборгованості»

12        Відображено залік заборгованості пе-ред постачальником за отримані това-ри, роботи, послуги   63 «Розрахунки з по-стачальниками  і  під-рядниками         371 «Розрахунки за виданими авансами»

Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика