Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
12.1. Облік короткострокових кредитів банків : Бухгалтерський фінансовий облік : Бібліотека для студентів

12.1. Облік короткострокових кредитів банків


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 

магниевый скраб beletage

Короткострокові кредити банків — це сума поточних зобов’язань підприємства перед банками за отриманими від них позиками.

Короткострокові кредити надаються банками у разі тимчасових фінансових труд-нощів на підприємствах, що виникають у зв’язку з витратами виробництва та обігу і не забезпечені надходженням коштів у відповідному періоді.

Облік поточних зобов’язань підприємств перед банками за отриманими від них кредитами та позиками в національній та іноземній валютах, строк повернення яких

Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика

не перевищує 12 місяців з дати Балансу, та за позиками, термін погашення яких минув, ведеться на рахунку 60 «Короткострокові позики». За кредитом рахунка 60 «Короткострокові позики» відображаються суми одержаних кредитів (позик), за де-бетом — сума їх погашення та переведення до довгострокових зобов’язань у разі від-строчення кредитів (позик).

У процесі обліку кредитів банків слід розрізняти основну суму боргу, що відобра-жається на рахунку 60 «Короткострокові позики», та відсотки, що на неї нараховані, які в обліку відображаються за кредитом рахунку 684 «Розрахунки за нарахованими відсотками» кореспонденції з дебетом рахунку 951 «Відсотки за кредит».

Рахунок 60 «Короткострокові позики» має такі субрахунки:

601      «Короткострокові кредити банків у національній валюті»;

602      «Короткострокові кредити банків в іноземній валюті»;

603      «Відстрочені короткострокові кредити банків у національній валюті»;

604      «Відстрочені короткострокові кредити банків в іноземній валюті»;

605      «Прострочені позики в національній валюті»;

606      «Прострочені позики в іноземній валюті». Бухгалтерські записи з обліку короткострокових кредитів наведені в табл. 12.1.

Таблиця 12.1

Облік короткострокових кредитів банків

 

№ з/п  Зміст господарської операції           Кореспондуючі рахунки

 

           

            Дебет  Кредит

1          На поточний рахунок отримано корот-кострокову позику банку          31 «Рахунки в банках»          60 «Короткострокові позики»

2          Нараховано відсотки за використання кредиту    951 «Відсотки за кре-дит»    684 «Розрахунки за нарахованими відсот-ками»

3          Списано нараховані відсотки за отри-маний кредит у кінці звітного періоду на фінансові результати підприємства 792 «Результат фінан-сових операцій»      951 «Відсотки за кре-дит»

4          Погашено  короткостроковий  кредит банку         60   «Короткострокові позики»       31 «Рахунки в банках»

5          Погашено заборгованість перед бан-ком за нарахованими відсотками            684 «Розрахунки за на-рахованим відсотками»        31 «Рахунки в банках»

6          Короткостроковий кредит пролонго-вано і переведено у довгостроковий     601 «Короткострокові кредити банку в наці-ональній валюті»     603 «Відстрочені ко-роткострокові креди-ти банків у національ-ній валюті»

 

           

            603 «Відстрочені ко-роткострокові   креди-ти банків у національ-ній валюті»            501 «Довгострокові кредити банку у наці-ональній валюті»

7          Не оплачений у строк короткостроко-вий кредит переведено до складу про-строчених позик       601 «Короткострокові кредити банку в наці-ональній валюті»         605 «Прострочені по-зики в національній валюті»

8          Нарахування   пені  за   прострочення платежів за відсотками за кредит         948 «Визнані штрафи, пені, неустойки»    685 «Розрахунки з ін-шими кредиторами»

Розділ 12. Облік короткострокових зобов’язань

Аналітичний облік короткострокових кредитів банків ведеться за позикодавцями (банками) в розрізі кожного кредиту (позики) окремо та за строками їхнього пога-шення.

Заборгованість підприємства за короткостроковими кредитами банків відобра-жається в Балансі у складі його поточних зобов’язань — розділ IV Пасиву, рядок 500.