Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
10.10. Практичний блок Контрольні запитання : Бухгалтерський фінансовий облік : Бібліотека для студентів

10.10. Практичний блок Контрольні запитання


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 

магниевый скраб beletage

1.         Чому власний капітал вважається частиною активів підприємства?

2.         На яких рахунках ведеться облік власного капіталу?

3.         Яким має бути мінімальний розмір статутного капіталу АТ?

4.         За рахунок яких засобів може бути сформований статутний капітал?

5.         Які існують обмеження щодо майна, яке може бути внесено до статутного капіталу?

6.         Які етапи проходить процес формування статутного капіталу?

7.         Вкажіть необхідні розміри внесків учасників та засновників до статутного капіталу ТОВ.

8.         У якому розмірі нараховується пеня за прострочку сплати внесків до статутного капі-талу?

9.         За яким принципом оцінюється майно, що вноситься до статутного капіталу?

 

10.       Яким документом оформлюється передача майна до статутного капіталу?

11.       За рахунок чого можна збільшити розмір статутного капіталу АТ?

12.       За яких умов АТ і ТОВ мають право зменшити розмір статутного капіталу?

13.       У чому полягає призначення пайового капіталу?

14.       Яким чином відбувається розподіл прибутку пайового товариства?

15.       За допомогою яких субрахунків ведеться облік пайового капіталу?

16.       Що включається до складу додаткового капіталу?

17.       Що належить до іншого додаткового капіталу?

18.       З якою метою створюється резервний капітал підприємства?

19.       Які існують обмеження щодо мінімального розміру резервного капіталу та розміру що-річних відрахувань до нього?

20.       На яких субрахунках ведеться облік резервного капіталу?

21.       Як визначається сума нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) та на які цілі вона може бути використана?

22.       У чому полягає призначення дивідендів та що є джерелом їх виплати?

23.       У чому полягає різниця між неоплаченим та вилученим капіталом?

Тести для самоконтролю

1.         Чому дорівнює сума власного капіталу підприємства на етапі його створення:

а)         сумі активів підприємства;

б)         сумі зобов’язань підприємства;

в)         різниці між активами та зобов’язаннями підприємства?

2.         Інвестований капітал — це:

а)         сума безоплатно отриманих активів, а також безповоротна допомога;

б)         сума номінальної вартості простих і привілейованих акцій та додатковий внесений

капітал;

в)         частина прибутку підприємства, реінвестована в розвиток підприємства.

3.         Статутний капітал — це:

а)         частина активів підприємства, яка залишається після вирахування його зобов’язань;

б)         сума внесків засновників товариства;

в)         сума, яка направляється на формування резервного капіталу.

4.         Для ТОВ мінімальний розмір статутного капіталу має бути:

а)         не меншим від суми, яка еквівалентна 1250 мінімальних зарплат;

б)         не меншим від суми, яка еквівалентна 100 мінімальних зарплат;

в)         не меншим від суми, яка еквівалентна 500 мінімальних зарплат.

Розділ 10. Облік власного капіталу

5.         Майно, вилучене з господарського обороту:

а)         не може бути використане як внесок до статутного капіталу;

б)         може бути використане як внесок до статутного капіталу тільки за спеціальним до-

зволом відповідних органів;

в)         може бути використане як внесок до статутного капіталу.

6.         Засновники ТОВ, на момент його реєстрації мають внести до статутного капіталу:

а)         50% внеску;

б)         30% внеску;

в)         20 і більше відсотків внеску.

7.         Якщо статутний капітал формується за рахунок майна товариств із часткою кому-

нального майна, то:

а)         оцінювання майна, внесеного до статутного капіталу, обов’язкове;

б)         оцінювання майна, внесеного до статутного капіталу, не обов’язкове;

в)         оцінювання майна, внесеного до статутного капіталу, проводиться за рішенням засно-

вників.

8.         Додатковий випуск акцій існуючої емісії:

а)         зменшує розмір статутного капіталу АТ;

б)         збільшує розмір статутного капіталу АТ;

в)         не впливає на розмір розмір статутного капіталу АТ.

9.         Зменшення статутного капіталу АТ відбувається за рахунок:

а)         зменшення номінальної вартості раніше випущених акцій;

б)         зменшення кількості раніше випущених акцій шляхом їх викупу та анулювання;

в)         відповіді а і б.

10.       Пайовий капітал є :

а)         початковим капіталом;

б)         додатково внесеним капіталом;

в)         видом довгострокових зобов’язань підприємства.

11.       Покриття збитків пайового товариства відбувається за рахунок:

а)         резервного капіталу;

б)         обов’язкових внесків пайовиків;

в)         додаткового капіталу.

12.       Сума дооцінки необоротних активів включається до складу:

а)         додаткового капіталу;

б)         іншого додаткового капіталу;

в)         статутного капіталу;

13.       Погашення боргів при ліквідації підприємства може бути здійснено за рахунок:

а)         пайового капіталу;

б)         резервного капіталу;

в)         статутного капіталу.

14.       При визначенні суми нерозподіленого прибутку (непокритого збитку):

а)         із суми фінансових результатів діяльності підприємства вираховується сума нарахо-

ваного податку на прибуток;

б)         із суми доходів підприємства вираховується сума його витрат та сума нарахованого

податку на прибуток;

Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика

в) із суми фінансового результату діяльності підприємства вираховується сума ПДВ, акцизного збору та інших непрямих податків.

15.       Покриття збитків минулих років та виплата дивідендів може бути здійснена за рахунок:

а)         резервного капіталу;

б)         статутного капіталу;

в)         нерозподіленого прибутку;

г)         пайового капіталу.

16.       Для виплати дивідендів за привілейованими акціями використовується:

а)         нерозподілений прибуток;

б)         резервний капітал;

в)         відповіді а і б.

17.       Право на отримання дивідендів мають особи, які:

а)         є акціонерами товариства на дату його реєстрації;

б)         є акціонерами товариства на дату виплати дивідендів;

в)         є акціонерами товариства на дату оголошення дивідендів.

18.       Неоплачений капітал показує:

а)         суму фактично сформованого статутного капіталу товариства;

б)         вартість акцій, передплату на які не здійснено;

в)         суму заборгованості засновників та акціонерів за сплатою внесків до статутного капі-

талу.

19.       АТ має право викупити акції власної емісії за рахунок:

а)         резервного капіталу;

б)         нерозподіленого прибутку;

в)         засобів, що перевищують статутний капітал.

20.       За Дт рахунка 45 відображається:

а)         фактична собівартість акцій власної емісії;

б)         фактична собівартість часток, викуплених товариством у його учасників;

в)         вартість анульованих або перепроданих акцій;

г)         відповіді а і б;

ґ) відповіді б і в.