Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
10.9. Особливості формування, обліку та використання неоплаченого і вилученого капіталу : Бухгалтерський фінансовий облік : Бібліотека для студентів

10.9. Особливості формування, обліку та використання неоплаченого і вилученого капіталу


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 

магниевый скраб beletage

Неоплачений капітал — це сума заборгованості власника (учасника) за внесками до статутного капіталу підприємства. Така заборгованість може бути виражена нео-плаченими акціями, на які підписався учасник, або сумою неоплаченого внеску до статутного капіталу, розмір якого визначений установчими документами.

Аналітичний облік неоплаченого капіталу, як і статутного, ведеться по кожному учаснику (засновнику) і по кожному виду розміщених акцій (для акціонерних това-риств).

Неоплачений капітал формується одночасно зі статутним капіталом і відобража-ється проводкою:

Дт 46 «Неоплачений капітал»         Кт 40 «Статутний капітал».

Розмір неоплаченого капіталу відображається в бухгалтерському обліку на ра-хунку 46 «Неоплачений капітал».

Розділ 10. Облік власного капіталу

За дебетом рахунка 46 відображається заборгованість засновників (учасників) господарського товариства за внесками до статутного капіталу підприємства, за кре-дитом — погашення такої заборгованості.

При внесенні учасниками внесків до статутного капіталу розмір неоплаченого капіталу зменшується.

Вилучений капітал — сума засобів, тимчасово вилучених з господарського й фі-нансового обороту.

Підприємство може викупити в акціонерів власні акції або частку у статутному капіталі в учасників з метою їх подальшого продажу або анулювання.

Акціонерне товариство має право викупити в акціонерів оплачені ними акції після прийняття такого рішення зборами акціонерів відповідно до статуту тільки за рахунок засобів, що перевищують статутний капітал, і реалізувати або анулювати ви-куплені акції протягом одного року.

У випадку викупу частки учасника товариством з обмеженою відповідальністю відповідно до його статуту, товариство зобов’язане або реалізувати ці частки в поряд-ку й у строки, встановлені статутом і законом, або зменшити розмір статутного капі-талу. Товариство може викупити в учасника тільки повністю оплачену ним частку.

Суми викуплених акцій (часток) формують (збільшують) вилучений капітал під-приємства. При продажу (розміщенні) акцій (часток) або їх анулюванні розмір ви-лученого капіталу зменшується.

Облік вилученого капіталу ведеться на рахунку 45 «Вилучений капітал».

За Дт рахунка 45 відображається фактична собівартість акцій власної емісії або часток, викуплених господарським товариством у його учасників, за Кт — вартість анульованих або перепроданих акцій (часток).

Як правило, для відображення вилученого капіталу в бухгалтерському обліку за-стосовуються субрахунки:

451      «Вилучені акції» — відображається викуп товариством власних акцій в учас-ників;

452      «Вилучені внески й паї» — викуп товариством часток (внесків, паїв) в учасників.

Приклад 10.6. Загальними зборами акціонерів ухвалено рішення про зменшення статутно-го капіталу на 100 000 грн шляхом викупу й анулювання 25 000 шт. власних акцій. При цьому акції викуповуються за ціною 3 грн, а їхня номінальна вартість — 4 грн.

Така операція буде відображена наступним чином в обліку:

Таблиця 10.11

Відображення операцій в обліку

 

№ з/п

1 2

3

4          Зміст господарської операції           Кореспонденція рахунків     Сума, грн

 

           

            Дебет  Кредит          

 

            Викуплено акції власної емі-сії        451 «Вилучені акції» 672 «Розрахунки за ін-шими виплатами»  75 000

 

            Виплачено компенсацію вар-тості акцій   672 «Розрахунки за ін-шими виплатами»  30        «Каса»

31        «Рахунки в банку»     75 000

 

            Погашено викуплені акції    40 «Статутний капітал»       451 «Вилучені акції» 100 000

 

            Перевищення    номінальної вартості акцій над покупною віднесено на збільшення до-даткового капіталу          451 «Вилучені акції» 425 «Інший додатко-вий капітал    25 000

Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика