Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
10.6. Особливості формування, обліку та використання резервного капіталу : Бухгалтерський фінансовий облік : Бібліотека для студентів

10.6. Особливості формування, обліку та використання резервного капіталу


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 

магниевый скраб beletage

Резервний капітал підприємства — це сума резервів, створених відповідно до за-конодавства або на підставі установчих документів за рахунок нерозподіленого при-бутку.

Обов’язковість створення резервного капіталу (резервного фонду) передбачена законодавчо. Підприємства формують резервний капітал як гарантію виконання сво-їх зобов’язань.

Мінімальний розмір резервного капіталу для господарських товариств (АТ і ТОВ) визначено на рівні 25% величини статутного капіталу. Підприємство може за-фіксувати в установчих документах інший розмір резервного капіталу, однак він не повинен бути меншим від законодавчо встановленого рівня.

Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика

Розмір щорічних відрахувань до резервного фонду також визначається в уста-новчих документах підприємства й не може бути меншим ніж 5% чистого прибутку, отриманого підприємством за звітний рік.

При цьому Господарським кодексом (ст. 87) для господарських товариств перед-бачено можливість формувати фонди розвитку на підставі установчих документів. Оскільки законодавством не визначено переліку фондів, підприємство в установчих документах може передбачити напрями використання прибутку, що був отриманий в результаті господарської діяльності (після сплати встановлених законом податків, зборів, покриття збитків), і нормативи відрахувань у створені фонди.

Для узагальнення інформації про стан і рух резервного капіталу використовуєть-ся рахунок 43 «Резервний капітал»:

—        за кредитом рахунка 43 відображається створення резервного капіталу;

—        за дебетом рахунка 43 — його використання.

Сальдо цього рахунка відображає залишок резервного капіталу на кінець звітно-го періоду. Для обліку резервного капіталу за видами і напрямами використання під-приємство на свій розсуд може або вести аналітичний облік, або відкривати до цього рахунка додаткові субрахунки.

Наприклад, підприємство відповідно до установчих документів може створити резервний фонд, спрямований на виконання якої-небудь програми. Припустимо, на виконання програми по поліпшенню технічного стану підприємства й переозброєн-ню. А оскільки технічне переозброєння підприємства — процес тривалий, бухгалте-рові доцільно відкрити субрахунок, на якому будуть акумулюватися необхідні ко-шти. Із цією метою підприємство й відкриє, наприклад, субрахунок 431 «Резерв на капітальні інвестиції».

Як уже зазначалося, резервний капітал формується за рахунок щорічних відраху-вань у резервний фонд не менше ніж 5% чистого прибутку. При цьому чистий при-буток розраховується як алгебрична сума прибутку від звичайної діяльності й над-звичайного прибутку, надзвичайного збитку й податків з надзвичайного прибутку.

Іншими словами, чистий прибуток відображається в ряд. 220 ф. № 2 «Звіт про фінансові результати», що розраховується в такий спосіб:

ряд. 220 = ряд. 190 + ряд. 200 — ряд. 205 — ряд. 210,

де ряд. 190 — отриманий підприємством у результаті господарської діяльності при-буток протягом звітного періоду за вирахуванням податку на прибуток;

ряд. 200 — сума надзвичайних доходів (наприклад, сума страхових відшкодувань від стихійних лих, пожеж);

ряд. 205 — сума надзвичайних витрат (збитки від стихійних лих за вирахуванням суми відшкодування);

ряд. 210 — сума податку на прибуток від надзвичайної діяльності.

Рішення про напрями використання резервного капіталу приймається власника-ми підприємства.

Резервний капітал може бути використаний:

—        на збільшення статутного капіталу;

—        виплату дивідендів по привілейованих акціях;

—        погашення боргів при ліквідації товариства;

—        покриття непередбачених витрат у випадку недостатності прибутку.

озділ 10. Облік власного капіталу

Приклад 10.4. Підприємство за підсумками звітного року отримало чистий прибуток у роз-мірі 50 000 грн. Відповідно до установчих документів, відрахування до резервного фонду ста-новлять 5% чистого прибутку.

Використання коштів резервного фонду буде відображено в таблиці (табл. 10.8).

Таблиця 10.8

Відображення операцій в обліку

 

№ з/п  Зміст господарської операції           Кореспонденція рахунків     Сума, грн

 

           

            Дебет                        Кредит

 

1          Спрямовано прибуток на створення резервного фонду

(50 000 х 5%) 443 «Прибуток, ви-користаний у звіт-ному році»            43 «Резервний ка-пітал»      2500

2          Відображення   використання   ре-зервного капіталу для збільшення прибутку з метою покриття непе-редбачених витрат   43 «Резервний ка-пітал»      441 «Нерозподіле-ний прибуток»   500

3          Збільшення статутного капіталу за рахунок резервного капіталу           43 «Резервний ка-пітал»      40 «Статутний ка-пітал»           1 000

4          Відображено використання резерв-ного капіталу на виплату дивіден-дів по привілейованих акціях            43 «Резервний ка-пітал»      441 «Нерозподіле-ний прибуток»   1 000