Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
10.5. Особливості формування, обліку та використання додаткового капіталу : Бухгалтерський фінансовий облік : Бібліотека для студентів

10.5. Особливості формування, обліку та використання додаткового капіталу


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 

магниевый скраб beletage

Додатковий капітал має такі види:

—        додатковий вкладений;

—        інший додатковий.

До складу додатково вкладеного капіталу належить перевищення вартості ре-алізації випущених акцій над їхньою номінальною вартістю, а також перевищення вартості реалізації викуплених акцій над вартістю їхнього викупу. Для обліку цих операцій призначений субрахунок 421 «Емісійний дохід».

Вкладений (або такий, що підлягає сплаті) засновниками підприємства (крім ак-ціонерних товариств) капітал, що перевищує статутний капітал, та інші внески, що ви-никають при сплаті заборгованості за розрахунками щодо формування статутного ка-піталу без прийняття рішень про зміну розміру статутного капіталу, також належить

Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика

до складу додаткового капіталу й відображається на субрахунку 422 «Інший вкладе-ний капітал».

Сальдо субрахунків 421 і 422 приводиться в статті «Додатковий вкладений капі-тал» Балансу (рядок 320).

Інший додатковий капітал — це сума дооцінки необоротних активів, а також вар-тість необоротних активів, безкоштовно отриманих підприємством від інших юри-дичних і фізичних осіб, інші види додаткового капіталу (п. 40 П(С)БО 2).

При поповненні іншого додаткового капіталу за рахунок дооцінки активів сума такої дооцінки відображається на субрахунку 423 «Дооцінка активів». Порядок ві-дображення в бухгалтерському обліку дооцінки необоротних активів, передбачений п. 19, 20 П(С)БО 7 і п. 22, 23 П(С)БО 8.

Збільшення додаткового капіталу за рахунок суми дооцінки залишкової вартості об’єкта активу відбувається, якщо:

—        об’єкт до поточного дооцінювання не уцінювався — в такому випадку на збіль-шення додаткового капіталу відноситься вся сума дооцінювання;

—        об’єкт активу до поточного дооцінювання тільки уцінювався — при цьому до складу додаткового капіталу включається сума перевищення суми дооцінки над сумою уцінки;

—        об’єкт активу до поточної дооцінювання й уцінювався, і дооцінювався -до складу додаткового капіталу належить різниця між сумою поточної дооцінки й сумою перевищення попередніх уцінок над сумою попередніх дооцінок.

Уцінка об’єкта основних засобів, щодо якого в попередніх періодах відповідна частина перевищення суми попередніх дооцінок над сумою попередніх уцінок за-лишкової вартості цього об’єкта включалася до складу нерозподіленого прибутку, ві-дображається в такий спосіб:

1.         Сума уцінки об’єкта основних засобів у межах включеної до складу нерозподі-леного прибутку суми дооцінки направляється на зменшення нерозподіленого при-бутку шляхом відновлення суми додаткового капіталу, раніше віднесеного до нероз-поділеного прибутку (дебет субрахунка 441, кредит субрахунка 423).

2.         Додатковий капітал відновлюється на раніше визнані податкові зобов’язання (кредит субрахунка 423 і дебет рахунка 54).

3.         Сума уцінки об’єкта основних засобів у межах наявного (з урахуванням опера-цій 1 і 2) у складі іншого додаткового капіталу залишку перевищення сум попередніх дооцінок над сумою попередніх уцінок такого об’єкта направляється на зменшення іншого додаткового капіталу (дебет субрахунка 423 і кредит рахунка 10).

4.         Залишок суми уцінки включається до складу інших витрат звітного періоду (дебет субрахунка 975 і кредит рахунка 10).

5.         Для відображення в обліку переоціненої первісної вартості й переоціненого зносу сума уцінки зносу відображається за кредитом рахунка 13 і дебету рахунка 10.

Вартість необоротних активів, безкоштовно отриманих підприємством від ін-ших осіб, відображається на субрахунку 424 «Безкоштовно отримані необоротні активи». Одержання таких активів відображається за кредитом цього субрахунка в кореспонденції з дебетом рахунків обліку активів. За дебетом субрахунка відобража-ються податкові зобов’язання, пов’язані з одержанням цих активів (у кореспонденції з кредитом субрахунка 641 «Розрахунки за податками»), а також включення додат-кового капіталу до складу іншого доходу (у кореспонденції з кредитом субрахунка

Розділ 10. Облік власного капіталу

745 «Дохід від безоплатно отриманих активів») при нарахуванні амортизації таких безоплатно отриманих активів, їх вибутті й т.п.

У бухгалтерському обліку первісна вартість необоротних активів, безоплатно отри-маних від юридичних або фізичних осіб, визначається відповідно до п. 10 П(С)БО 7 і виражається в сумі їхньої справедливої вартості, яка визначається на дату одержання таких активів, з урахуванням витрат, передбачених п. 8 П(С)БО 7.

Внаслідок того, що безоплатно отримані необоротні активи приводять до збіль-шення власного капіталу підприємства, у бухгалтерському обліку дохід визнається в сумі амортизації справедливої вартості такого нематеріального активу.

Інші види додаткового капіталу, які не можуть бути відображені на вищенаведе-них субрахунках, відображаються на субрахунку 425 «Інший додатковий капітал». Зокрема, на цьому субрахунку враховується фонд коштів соціальної сфери.

Приклад 10.3. Підприємство «Надія» вирішило поповнити додатковий капітал за рахунок дооцінки своїх основних засобів (сума дооцінки — 3000 грн, сума дооцінки зносу — 350 грн), а також безоплатно отримало верстат на суму 10 000 грн.

В обліку ці операції будуть відображені в таблиці:

Таблиця 10.7

Відображення операцій в обліку

 

№ з/п

1 2

3

4          Зміст господарської операції           Кореспонденція рахунків     Сума, грн

 

           

            Дебет  Кредит          

 

            Відображено    суму    дооцінки основних засобів           10 «Основні засоби» 423 «Дооцінка акти-вів»            3000

 

            Відображено дооцінку зносу           423 «Дооцінка акти-вів»      13 «Знос (амортиза-ція) необоротних ак-тивів   350

 

            Відображено вартість безоплат-но отриманого верстату           10 «Основні засоби» 424 «Безкоштовно от-римані необоротні ак-тиви»      10 000

 

            Відображено дохід в сумі амор-тизації верстату (умовно)           424 «Безкоштовно от-римані необоротні ак-тиви»         745 «Дохід від без-коштовно отриманих активів»            2000