Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
10.4. Порядок формування, обліку та використання пайового капіталу : Бухгалтерський фінансовий облік : Бібліотека для студентів

10.4. Порядок формування, обліку та використання пайового капіталу


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 

магниевый скраб beletage

Пайовий капітал — це сукупність коштів фізичних і юридичних осіб, добровільно розміщених у товаристві для здійснення його господарської діяльності.

Величина й порядок формування пайового капіталу законодавством не встанов-лені, а визначаються установчими документами товариства й спеціальними законо-давчими актами.

Пайовий капітал створюється на підставі обов’язкових і додаткових пайових вне-сків пайовиків.

Спільно пайовики формують юридичну особу — виробничий кооператив, кре-дитну спілку, житлово-будівельний кооператив, споживче товариство, колективне сільськогосподарське підприємство.

Розмір, строки й порядок внесення обов’язкових пайових внесків визначаються статутом або загальними зборами членів товариства.

Розділ 10. Облік власного капіталу

Кожний член товариства має свою частку в майні товариства (вона визначається розміром внеску й нарахованими на нього дивідендами) і відповідає за зобов’язаннями товариства в межах внесеного ним обов’язкового пайового внеску.

Отриманий за підсумками фінансового року прибуток (після сплати податку на прибуток) розподіляється пропорційно сумам пайових внесків кожного члена това-риства в порядку, встановленому загальними зборами пайовиків, залежно від частки в пайовому капіталі.

Якщо підприємство (товариство) за результатами діяльності одержало збиток, то він покривається за рахунок обов’язкових пайових внесків.

Обов’язкові пайові внески підлягають поверненню при ліквідації підприємства.

На загальних зборах може бути ухвалено рішення про внесення додаткових па-йових внесків. Такі внески повертаються пайовикам у разі виходу з товариства або за першою їхньою вимогою.

За підсумками фінансового року на додаткові пайові внески також може розподі-лятися прибуток у порядку, встановленому загальними зборами.

Крім того, в деяких з перерахованих вище товариствах існують свої особливос-ті порядку формування пайового капіталу. Наприклад, пайовий капітал споживчого товариства також формується з обов’язкових і додаткових пайових внесків членів товариства. Однак розмір внесків не визначається статутом, а змінюється залежно від оплати або повернення пайових внесків членами споживчих товариств.

Якщо за рішенням загальних зборів членів товариства пайовий капітал направля-ється на покриття збитків, то члени товариства поновлюють суму обов’язкових пайо-вих внесків у строки й у порядку, які встановлені зборами членів товариства.

Члени виробничого кооперативу зобов’язані на момент держреєстрації внести не менше ніж 10% пайового капіталу, а іншу частину — протягом року від дня держре-єстрації.

Пайовий капітал колективних сільськогосподарських підприємств складається з частини вартості майна в речовій формі (основні засоби, виробничі запаси тощо), розділеної на паї між членами підприємства, і частини вартості майна, не розділеної на паї між його членами.

Пайовий капітал формується коштами або майном, якщо це не суперечить ви-могам статуту. Якщо пай вносять майном, то його потрібно оцінити відповідно до стандартів бухгалтерського обліку.

Облік пайового капіталу ведеться на рахунку 41 «Пайовий капітал».

За кредитом рахунка 41 «Пайовий капітал» відображається формування (збіль-шення) пайового капіталу в кореспонденції з рахунками обліку коштів або матеріаль-них цінностей.

За дебетом рахунка 41 «Пайовий капітал» — зменшення пайового капіталу в ко-респонденції з рахунками обліку коштів, розрахунків зі членами (у разі їхнього ви-буття) або з рахунком «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)».

Аналітичний облік за рахунком 41 «Пайовий капітал» ведеться за видами внесків (обов’язкових і додаткових), а також за учасниками.

Для обліку внесків до пайового капіталу кредитних спілок пропонується вико-ристовувати субрахунки:

—        411 «Обов’язкові пайові внески»;

—        412 «Додаткові пайові внески».

Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика

Внесення обов’язкових пайових внесків відображається в бухгалтерському облі-ку таким проведенням:

Дт 301 «Каса в національній валюті», 311 «Поточні рахунки в національній ва-люті»

Кт 411 «Пайовий капітал» (за кожним пайщиком).

Внесення додаткових пайових внесків відображається в бухгалтерському обліку таким проведенням:

Дт 301 «Каса в національній валюті», 311 «Поточні рахунки в національній ва-люті»

Кт 412 «Пайовий капітал» (за кожним пайщиком).

Приклад 10.2. Загальні збори членів кредитної спілки «Сяйво» в кількості 500 членів ухва-лили рішення щодо внесення обов’язкових пайових внесків у розмірі 200 грн на кожного члена спілки.

Операція щодо внесення цих внесків до каси спілки буде відображена в бухгалтерському обліку таким проведенням:

Дт 301 «Каса в національній валюті»

Кт 411 «Пайовий капітал» (за кожним пайщиком) на суму 100 000 грн.

По закінченні звітного року отримано чистий прибуток у розмірі 50 000 грн. Рішенням загальних зборів 40% прибутку розподіляється між членами спілки пропорційно розмірам обов’язкових пайових внесків з подальшим включенням їх у пайовий капітал.

У бухгалтерському обліку ці операції відображаються проведеннями (в аналітичному об-ліку за членами спілки) (табл. 10.5).

Таблиця 10.5

Відображення операцій в обліку

 

№ з/п  Зміст господарської операції           Кореспонденція рахунків     Сума, грн

 

           

            Дебет  Кредит          

 

1          Розподілено дохід на обов’язкові пайові внески кожному пайовикові  441 «Пайовий капі-тал»       672 «Розрахунки за іншими виплатами»          40*

2          Збільшено пайові внески кожного пайовика*      672 «Розрахунки за іншими виплатами»   411 «Пайовий капі-тал»  40

* — (50000 грн х 40%) : 500 осіб. = 40 грн/осіб.

Розподілений дохід на обов’язкові пайові внески з метою оподатковування необ-хідно розглядати як дивіденди. Адже згідно з п. 1.9 Закону про прибуток дивіденди — це платежі, здійснювані юридичною особою — емітентом корпоративних прав на ко-ристь власника корпоративних прав у зв’язку з розподілом частини прибутку такого емітента, розрахованої за правилами бухгалтерського обліку. А відповідно до П(С) БО 15 «Дохід» дивіденди — це частина чистого прибутку, розподіленого між учасни-ками відповідно до часток їхньої участі у власному капіталі.

У наведеному прикладі дивіденди не підлягають оподатковуванню, оскільки вони виплачуються у вигляді паїв всім учасникам пропорційно розмірам обов’язкових па-йових внесків, при цьому, пропорції участі пайовиків не змінюються. У цьому випад-ку, відповідно до пп. 7.8.5 Закону про прибуток, не нараховується авансовий внесок за податком на прибуток і, згідно з пп. 4.3.17 Закону № 889 «Про податок з доходів фізичних осіб», дивіденди не обкладаються податком з доходів фізичних осіб.

Розділ 10. Облік власного капіталу

Операції щодо формування й зміни пайового капіталу оформлюються бухгалтер-ською довідкою, складеною в довільній формі.

В обліку операції з пайовим капіталом будуть відображені, як показано в табл. 10.6.

Таблиця 10.6

Відображення операцій в обліку

 

№ з/п

1 2

3

4          Зміст господарської операції           Кореспонденція рахунків

 

           

            Дебет  Кредит

 

            Оприбутковано  внески  членів  жит-лово-будівельного кооперативу 30        «Каса»

31        «Рахунки в банку»     41 «Пайовий капітал»

 

            Поповнено пайовий капітал за рахунок нерозподіленого прибутку      44 «Нерозподілені при-бутки (непокриті збит-ки)»            41 «Пайовий капітал»

 

            Направлено на зменшення пайового капіталу суму непокритого збитку         41 «Пайовий капітал»            44 «Нерозподілені при-бутки (непокриті збит-ки)»

 

            Направлено пайові внески на форму-вання статутного капіталу при реорга-нізації підприємства в акціонерне     41 «Пайовий капітал»          40 «Статутний капі-тал»

Формування та зміни пайового капіталу в сільськогосподарських кооперативах

 

1          Відображено формування не подільно-го капіталу в сільськогосподарському виробничому кооперативі (СВК) 10        «Основні засоби»

11        «Інші   необоротні

матеріальні активи»  411 «Неподільний ка-пітал»

2          Відображено внески до пайового капі-талу в СВК          10        «Основні засоби»

11        «Інші   необоротні

матеріальні активи»  412 «Пайовий капітал»

3          Відображено виділення паю члену коо-перативу, який виходить з СВК         412 «Пайовий капітал»            67 «Розрахунки з учас-никами»

4          Відображено повернення паю членам кооперативу грошовими коштами       67 «Розрахунки з учас-никами»         30        «Каса»

31        «Рахунки в банку»