Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
10.3. Порядок формування, зміни та облік статутного капіталу : Бухгалтерський фінансовий облік : Бібліотека для студентів

10.3. Порядок формування, зміни та облік статутного капіталу


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 

магниевый скраб beletage

Статутний капітал господарського товариства формують з метою забезпечення такого товариства активами для ведення підприємницької діяльності. У той же час статутний капітал — свого роду інструмент для створення господарського товари-ства: він виконує роль центру об’єднання майна, на підставі якого створюється юри-дична особа.

Цивільним кодексом України статутний капітал визначений як сума внесків засновників господарського товариства, що визначає мінімальний розмір майна госпо-дарського товариства й гарантує інтереси його кредиторів. У законодавстві, зокрема в Господарському кодексі і Законі України «Про господарські товариства», зустріча-ється також поняття «статутний фонд». Використовуються обидва ці поняття в одно-му й тому ж значенні.

Питання, пов’язані з формуванням статутного капіталу, регулюються Законом «Про господарські товариства», Господарським і Цивільним кодексами України.

Наявність статутного капіталу передбачена законодавством для всіх господар-ських товариств. Що ж стосується розміру статутного капіталу, то для одних то-вариств законодавством не встановлено будь-яких вимог щодо нього, для інших же товариств прийняті обмеження у вигляді мінімального розміру статутного ка-піталу.

Так, для повного і командитного господарських товариств мінімального розміру статутного капіталу не встановлено, оскільки учасники таких товариств (а в коман-дитному товаристві — частина учасників) несуть відповідальність за зобов’язаннями юридичної особи всім своїм майном. Установчий договір повного й командитного товариств повинен містити відомості про розмір статутного капіталу товариства й про склад і строки внесення його учасниками внесків. При створенні таких госпо-дарських товариств питання про розмір стартового (статутного) капіталу вирішують його засновники за своїм розсудом.

Для тих господарських товариств, яким законодавством установлено мінімаль-ний розмір статутного капіталу, наявність капіталу не нижче від такого розміру є обов’язковим, — інакше підприємство не буде навіть зареєстровано.

Мінімальні розміри статутного капіталу, встановлені для різних видів господар-ських товариств, представлено в табл. 10.1.

Таблиця 10.1

Мінімальний розмір статутного фонду

 

Вид господарського товариства     Статутний капітал

 

            Мінімальний розмір                            Особливості

Акціонерне товариство       Не менше суми, еквівалентної 1 250 МЗП*           Розділений на певну кількість акцій однакової номінальної вартості

Товариство з обмеженою відповідальністю         Не менше суми, еквівалентної 100 МЗП    Поділений на частки, розмір яких установлюється статутом

Товариство з додатковою відповідальністю         Не менше суми, еквівалентної 100 МЗП    Поділений на частки, розмір яких установлюється статутом

* Мінімальна заробітна плата

Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика

Як видно з таблиці, при розрахунку мінімального розміру статутного капіталу варто виходити з розміру мінімальної заробітної плати, що діє на момент створення господарського товариства. У той же час вже створене господарське товариство не змінює статутного капіталу у випадку кожної зміни розміру мінімальної заробітної плати.

Кошти й джерела формування статутного капіталу

Статутний капітал формується за рахунок внесків засновників. Внесками заснов-ників і учасників до статутного капіталу господарського товариства можуть бути:

—        гроші — як національна валюта — гривня, так і валютні цінності;

—        цінні папери, до яких належать: акції, облігації, ощадні й інвестиційні серти-фікати, приватизаційні папери, заставні. При передачі до статутного капіталу цінних паперів господарське товариство стає їхнім власником і носієм майно-вих прав, які цими паперами засвідчуються;

—        основні і оборотні засоби — статутний капітал може бути сформований як за рахунок рухомого майна (устаткування, техніки й інших матеріальних цін-ностей), так і нерухомого (земельних ділянок, а також розташованих на них об’єктів, переміщення яких неможливе без їхнього знецінювання або зміни їх-нього призначення, — будинків, споруд тощо);

—        об’єкти інтелектуальної власності — винаходи, корисні моделі, промислові зразки, знаки для товарів і послуг, топографії інтегральних мікросхем і т.п.

З передачею об’єкта інтелектуальної власності до статутного капіталу господар-ського товариства до такого товариства переходять права на інтелектуальну влас-ність.

В окремих випадках законодавство вбачає в інтелектуальній власності:

—        майнові права (виключне право користування об’єктом, право одержання від такого користування вигоди);

—        особисті немайнові права (права авторства).

При цьому відчуження особистих немайнових прав не допускається. У випадку передачі до статутного капіталу об’єктів інтелектуальної власності до господарського товариства переходять тільки майнові права.

Відносно майна, що може бути внесене до статутного капіталу, законодавством встановлені обмеження:

—        забороняється використовувати для формування статутного капіталу бюджет-ні кошти, а також кошти, отримані в кредит і під заставу;

—        не може бути внеском до статутного капіталу майно, вилучене із цивільного обороту;

—        не допускається формування статутного капіталу господарського товариства емітованими ним облігаціями;

—        не допускається формування статутного капіталу господарського товариства векселями.

Порядок формування статутного капіталу

Процес формування статутного капіталу проходить кілька етапів:

1)         ухвалення рішення про формування статутного капіталу;

2)         оцінювання майна, призначеного для формування статутного капіталу;

Розділ 10. Облік власного капіталу

3)         передача майна в рахунок оплати статутного капіталу;

4)         реєстрація господарського товариства;

5)         оформлення прав господарського товариства на майно, внесене до статутного капіталу.

Підставою для формування статутного капіталу є рішення вищого органу госпо-дарського товариства, оформлене протоколом загальних зборів. Рішення приймаєть-ся з таких питань:

—        про формування статутного капіталу;

—        про розподіл статутного капіталу між засновниками;

—        про склад цінностей, якими статутний капітал буде наповнюватися;

—        про затвердження статуту, що містить розділ, який закріплює основні поло-ження про статутний капітал господарського товариства.

На підставі ухваленого рішення засновники господарського товариства проводять оцінювання майна й фактичну передачу його до статутного капіталу товариства. При формуванні статутного капіталу варто звернути увагу на таке:

1.         Кожен з учасників Товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ) до реє-страції товариства зобов’язаний внести до статутного капіталу не менше ніж 50% вне-ску. Залишок не сплаченої частини статутного капіталу необхідно внести протягом першого року діяльності товариства (ч. 3 ст. 144 ЦК). У той же час, згідно з ч. 2 ст. 52 Закону «Про господарські товариства», засновникам слід внести не менш ніж 30% статутного капіталу. Вирішуючи питання про те, якою нормою керуватися в цьому випадку (Цивільного кодексу або Закону «Про господарські товариства»), звернемо-ся до п. 4 Перехідних положень Цивільного кодексу — ним обумовлено, що дія цього Кодексу поширюється на всі правовідносини, що виникли після набрання ним чин-ності. По суті, діє принцип: більш пізня за часом правова норма має вищу юридичну чинність, і тому застосовувати слід норми ЦК, а не Закону «Про господарські товари-ства». Повністю зробити свій внесок учасники ТОВ зобов’язані не пізніше року після реєстрації товариства. При цьому не допускається звільнення учасника від обов’язку внесення вкладу до статутного капіталу товариства.

2.         Згідно зі ст. 11 Закону України «Про акціонерні товариства», кожен засновник акціонерного товариства повинен оплатити повну вартість придбаних акцій до дати затвердження результатів розміщення першого випуску акцій. У разі неоплати (не-повної оплати) вартості придбаних акцій до дати затвердження результатів розмі-щення першого випуску акцій акціонерне товариство вважається не заснованим. До оплати 50% статутного капіталу товариство не має права здійснювати операції, не пов’язані з його заснуванням. На підтвердження внеску засновникам видаються тим-часові свідоцтва.

Оцінювання внесків до статутного капіталу

Загальне правило, якого дотримуються під час оцінювання внесків до статут-ного капіталу, — оцінювання їх за взаємною згодою засновників господарського то-вариства. Лише у випадках, установлених законом, внесок до статутного капіталу обов’язково підлягає незалежному експертному оцінюванню.

Рішення про оцінювання внесків і порядок його проведення обумовлюються в установчих документах господарського товариства, якщо інше не передбачено зако-ном.

Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика

Випадки, коли оцінювання майна, внесеного до статутного капіталу, обов’язкове:

—        якщо статутний капітал формується за рахунок майна господарських това-риств із державною часткою (часткою комунального майна);

—        якщо господарське товариство створюється на базі державного або комуналь-ного майна.

Інших норм, що потребують оцінювання при формуванні статутного капіталу, в законодавчих актах немає. Тому в інших випадках порядок оцінки внесків визнача-ється засновниками товариства (із включенням у його установчі документи). При цьому засновники мають право визначити, будуть вони оцінювати внески самостійно чи запросять незалежного оцінювача.

Незалежне оцінювання майна — це оцінювання, здійснене суб’єктом оцінюваль-ної діяльності. Такими можуть бути:

—        суб’єкти підприємницької діяльності, які одержали відповідний сертифікат, або

—        органи державної влади й органи місцевого самоврядування, що мають повно-важення на здійснення оціночної діяльності.

Суб’єкт оцінювальної діяльності складає звіт про оцінювання майна (акт оціню-вання майна), що містить висновки про вартість майна.

Документом, що фіксує оцінку майна в тих випадках, коли оцінювання внесків до статутного капіталу здійснюється засновниками за взаємною згодою самостійно, є акт оцінки, складений і підписаний засновниками. Оцінювання внеску здійснюється в гривнях.

До статутного капіталу господарських товариств можуть вноситися іноземні ін-вестиції. Вони оцінюються в іноземній конвертованій валюті й у гривнях — за узго-дженням сторін, виходячи з цін міжнародних ринків або ринку України. Документом, що підтверджує вартість іноземної інвестиції у вигляді майна, є митна декларація. У випадку формування статутного капіталу в іноземній валюті суми внеску співзас-новника в такій валюті підлягають перерахуванню в гривні за курсом, установленим НБУ.

Оцінювання майна засновниками господарського товариства може як передува-ти його передачі товариству, так і збігатися за часом з фактичною передачею майна в рахунок оплати статутного капіталу. В останньому випадку вартість майна повинна бути зазначена в акті прийому-передачі, що засвідчує факт передачі майна до статут-ного капіталу.

Передача внеску до статутного капіталу

При оплаті частки в статутному капіталі коштами необхідно відкрити поточний банківський рахунок для формування статутного капіталу. Відповідно до порядку відкриття такого рахунка кошти на рахунок для формування статутного капіталу господарського товариства засновники товариства перераховують до державної ре-єстрації товариства як юридичної особи.

Документальним підтвердженням оплати статутного капіталу коштами є довідка банку про оплату статутного капіталу.

Передача майна до статутного капіталу оформлюється актом прийому-передачі: у ньому варто вказати склад майна і його кількість. Складається й підписується акт засновниками господарського товариства.

Розділ 10. Облік власного капіталу

Після того як статутний капітал сформований, господарське товариство може бути зареєстровано. В числі документів, поданих державному реєстраторові на ре-єстрацію господарського товариства, повинен бути й документ, що підтверджує здійснення засновниками внесків до статутного капіталу. Таким документом є акт прийому-передачі, якщо статутний капітал формується за рахунок майна, або довід-ка банку, якщо статутний капітал формується за рахунок коштів.

Оформлення прав на майно, що передається до статутного капіталу

Після державної реєстрації господарському товариству надається статус юридич-ної особи, що дає йому право здобувати права власності, користування й інші цивіль-ні права й обов’язки. У результаті передачі коштів або майна, як внеску до статутного капіталу, до господарського товариства переходить право власності на передані цін-ності. Таке право повинно бути оформлене у встановленому порядку.

Правовстановлюючими документами на майно створеного господарського това-риства є статут і акт прийому-передачі майна.

Право власності товариства на рухоме майно оформлюється шляхом зарахуван-ня цього майна на баланс даного товариства. Що стосується об’єктів нерухомості, пе-реданих як внесок до статутного капіталу, то право власності на такі об’єкти підлягає державній реєстрації.

При оформленні прав власності на об’єкти нерухомого майна, передані до статут-ного капіталу, господарському товариству видається свідоцтво про право власності.

Збільшення розміру статутного капіталу

Акціонерні товариства (АТ) мають право збільшити розмір статутного капіталу в разі дотримання таких умов:

—        на момент ухвалення рішення про збільшення статутного капіталу всі рані-ше випущені акції АТ повинні бути зареєстровані у встановленому порядку й оплачені його учасниками (акціонерами) за ціною, не нижчою від номінальної вартості таких акцій;

—        метою збільшення статутного капіталу не повинно бути покриття збитків АТ;

—        оплата акцій не повинна здійснюватися за рахунок коштів, отриманих з бюд-жету, у кредит або під заставу.

АТ може збільшити розмір статутного капіталу шляхом:

—        додаткового випуску акцій існуючої номінальної вартості;

—        збільшення номінальної вартості раніше випущених акцій;

—        обміну облігацій товариства на його акції.

Рішення про збільшення, статутного капіталу АТ приймається на загальних збо-рах акціонерів, оформлюється протоколом загальних зборів акціонерів з наступним внесенням змін до статуту АТ і державною реєстрацією змін до статуту АТ.

Для збільшення розміру статутного капіталу Товариства з обмеженою відпові-дальністю (ТОВ) усі його засновники повинні повністю внести свої внески до ста-тутного капіталу товариства. Рішення власників про збільшення розміру статутного капіталу ТОВ приймається зборами учасників і оформлюється протоколом.

Для збільшення розміру статутного капіталу приватного підприємства (ПП) до-сить рішення засновника (засновників), оскільки чинним законодавством не перед-бачено будь-яких інших умов або обмежень. Таке рішення оформлюється наказом або іншим розпорядницьким документом або протоколом зборів засновників.

Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика

На підставі зазначених документів вносяться зміни про збільшення розміру ста-тутного капіталу до статуту ТОВ (ПП), які підлягають обов’язковій державній реє-страції.

Рішення про збільшення розміру статутного капіталу, закріплене в статуті, на-буває чинності від дня внесення змін до Державного реєстру, тобто від дня державної реєстрації змін, внесених до статуту. Джерела збільшення статутного фонду наведено в табл. 10.2.

Таблиця 10.2

Джерела збільшення статутного фонду

 

№ з/п  Вид джерела  Організаційно-правова форма підприємства

 

           

            АО      ТОВ    ПП

1.         Додаткові внески (вклади) учасників         +          +          +

2.         Реінвестиція дивідендів, нарахованих учасникам            +          +          +

3.         Сума індексації балансової вартості основних фон-дів, зменшена на суму індексації зносу за такими основними фондами            +          Не передбачено

Після внесення змін до статуту державний реєстратор видає засновникам (або уповноваженій особі) один оригінал статуту в новій редакції й один оригінал статуту в старій редакції з підтвердженням про проведення держреєстрації змін до статуту.

Підставою для відображення в обліку емітента корпоративних прав (далі — емі-тент) збільшення розміру статутного капіталу є оригінал статуту в новій редакції (після держреєстрації), в якому зазначено розмір статутного капіталу з урахуванням збільшення.

Операції з погашення учасниками (інвесторами) заборгованостей за внесками до статутного капіталу відображаються в обліку на підставі документів, що підтверджу-ють передачу (перерахування) учасниками внесків до статутного капіталу.

Порядок зменшення статутного капіталу

АТ і ТОВ мають право зменшити розмір статутного капіталу за таких умов:

—        якщо про зменшення розміру статутного капіталу сповіщені всі кредитори і з цього приводу в них немає заперечень;

—        якщо попередній випуск акцій зареєстрований (тільки для АТ);

—        якщо в результаті зменшення статутного капіталу його розмір не стане мен-шим від законодавчо встановленого, оскільки невідповідність мінімального розміру статутного капіталу вимогам законодавства є підставою для постано-ви суду про ліквідацію юридичної особи.

Якщо при виході учасника з ТОВ його частка залишається не викупленою самим товариством, іншими учасниками або третіми особами, то ТОВ змушене зменшити розмір статутного капіталу.

АТ і ТОВ зобов’язані зменшити розмір статутного капіталу в тому випадку, якщо за результатами другого й кожного наступного фінансового року вартість їхніх чис-тих активів (різниця між сумою активів підприємства і сумою довгострокових та по-точних зобов’язань) виявиться меншою, ніж вартість статутного капіталу.

Розділ 10. Облік власного капіталу

Для приватних підприємств жодних спеціальних правил зменшення розміру ста-тутного капіталу законодавством не встановлено, отже, його засновник (засновники) має право за своїм розсудом ухвалювати рішення щодо розміру зменшення статутно-го капіталу.

Рішення АТ, ТОВ і ПП про зменшення розміру статутного капіталу приймається в тому самому порядку, що й рішення про його збільшення.

АТ має право зменшити розмір статутного капіталу такими способами:

—        зменшити номінальну вартість раніше випущених акцій, при цьому компенсу-вати акціонерам збитки від такого зменшення;

—        зменшити кількість раніше випущених акцій шляхом їхнього викупу й анулю-вання (якщо це передбачено статутом АТ) і тільки за рахунок сум, що переви-щують статутний капітал.

ТОВ і приватні підприємства можуть зменшити розмір статутного капіталу шля-хом передачі засновникам (учасникам) частини майна ТОВ або ПП пропорційно їх-нім часткам у статутному капіталі.

У випадку, якщо зменшення статутного капіталу проводиться у зв’язку з його пе-ревищенням його вартості над вартістю чистих активів і вартість статутного капіта-лу приводиться у відповідність до реальної вартості чистих активів, які можуть бути розподілені між учасниками, то тоді емітент не повинен компенсувати учасникам вартості, на яку зменшуються їхні корпоративні права в статутному капіталі емітента.

Рішення про зменшення розміру статутного капіталу набуває чинності від дня внесення змін до Державного реєстру, тобто від дня державної реєстрації змін до ста-туту.

Підставою для відображення в обліку емітента зменшення розміру статутного ка-піталу є оригінал статуту в новій редакції (після держреєстрації), в якому зазначено розмір статутного капіталу з урахуванням зменшення.

Відображення в обліку формування та зміни статутного капіталу

Починаючи з дня реєстрації підприємства та за будь-яких змін статутного капіта-лу, в реєстрах бухгалтерського обліку мають бути здійснені певні записи (табл. 10.3).

Таблиця 10.3

Відображення операцій в обліку

 

№ з/п

1

2          Зміст господарської операції           Кореспонденція рахунків

 

           

            Дебет  Кредит

 

            Оголошено статутний капітал        46 «Неоплачений капітал»   40 «Статутний капітал»

 

            Відображено внески до статутного капіталу:

 

            – грошовими коштами         30        «Каса»

31        «Рахунки в банку»     46 «Неоплачений капітал»

 

            – основними засобами        10 «Основні засоби» 46 «Неоплачений капітал»

 

            – іншими необоротними ак-тивами          11 «Інші необоротні мате-ріальні активи» 46 «Неоплачений капітал»

 

            – нематеріальними активами          12 «Нематеріальні активи»  46 «Неоплачений капітал»

 

            – виробничими запасами    20 «Виробничі запаси»        46 «Неоплачений капітал»

Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика

Продовження табл. 10.3

 

3          Нараховано пеню в розмірі 10%     377 «Розрахунки з іншими   746 «Інші доходи від зви-

            річних від суми простроченого       дебіторами»   чайної діяльності»

            платежу щодо внесків до ста-                    

4          тутного капіталу                  

 

            Надійшла сума пені   311 «Поточні рахунки в       377 «Розрахунки з іншими

                        національній валюті»           дебіторами»

            Зміни розміру статутного капіталу

1          Збільшено  розмір  статутного капіталу ТОВ за рахунок до-даткових внесків учасників або внаслідок збільшення кількості учасників:                  

            а) відображено заборгованість        46 «Неоплачений капітал»   40 «Статутний капітал»

            засновників (нових учасників)                  

            за внесками до статутного ка-                   

            піталу            

 

            б) погашення заборгованості за      10 «Основні засоби» 46 «Неоплачений капітал»

            внесками до статутного капіта-      20 «Виробничі запаси»       

            лу        30 «Каса»      

2                      31 «Рахунки в банку»          

 

            Збільшено  розмір  статутного                   

            капіталу ТОВ:                       

            – за рахунок індексації ба-    423 «Дооцінка активів»        40 «Статутний капітал»

            лансової вартості основних           

            засобів                       

 

            – за рахунок реінвестування            443 «Прибуток, викорис-     40 «Статутний капітал»

3          прибутку        таний у звітному періоді»   

 

            Збільшено статутний капітал АТ після оплати його первинної величини

 

            – за   рахунок   нарахованих            671 «Розрахунки за диві-     40 «Статутний капітал»

 

            дивідендів (виплати диві-   дендами»      

            дендів акціями)                    

 

            – за рахунок обміну обліга-  521 «Зобов’язання за об-     40 «Статутний капітал»

            цій на акції     лігаціями»

611 «Поточна заборгова-ність за довгостроковими зобов’язаннями   в   націо-нальній валюті»     

Відображено передачу частки статутного капіталу одного учасника (А) іншому (Б)

 

4          – частку вкладу до статут-ного капіталу учасника Б, переуступлено йому учас-ником А      30            «Каса»

31        «Рахунки в банку»     46 «Неоплачений капітал»

 

            – видано   учаснику   А   його част ку в статутному капіталі      46 «Неоплачений капітал»   30            «Каса»

31        «Рахунки в банку»

5          Зменшено статутний капітал          40 «Статутний капітал»       672 «Розрахунки за інши-ми виплатами»

Розділ 10. Облік власного капіталу

Продовження табл. 10.3

 

6          Повернуто частку в статутному капіталі засновникові

 

            – грошовими коштами         672 «Розрахунки за інши-ми виплатами»  30 «Каса»

 

            – на суму компенсації: • грошовими коштами       672 «Розрахунки за інши-ми виплатами»  30            «Каса»

31        «Рахунки в банку»

 

            • основними засобами:

а)         знос

б)         залишкова вартість

в)         розмір компенсації    13   «Знос   (амортизація) необоротних активів    10 «Основні засоби»

 

           

            972  «Собівартість  реалі-зованих необоротних ак-тивів»          10 «Основні засоби»

 

           

            672 «Розрахунки за інши-ми виплатами»  733 «Інші доходи від фі-нансових операцій»

 

            – матеріальними цінностями          672 «Розрахунки за інши-ми виплатами» 733 «Інші доходи від фі-нансових операцій» 952 «Інші фінансові вит-рати»         733 «Інші доходи від фі-нансових операцій» 641 «Розрахунки за подат-ками»

20 «Виробничі запаси» 28 «Товари»

7          Відображено   суму   грошових коштів, внесених учасником до статутного капіталу, які повер-таються йому при виході з ТОВ        40 «Статутний капітал» 672 «Розрахунки за інши-ми виплатами»        672 «Розрахунки за інши-ми виплатами»

30        «Каса»

31        «Рахунки в банку» і т.д.

8          Нараховано частину прибутку, що належить учасникові            443 «Прибуток, викорис-таний у звітному періоді»       672 «Розрахунки за інши-ми виплатами»

9          Здійснено виплату учасникові належну йому частину прибут-ку (дивіденди)            672 «Розрахунки за інши-ми виплатами»            30        «Каса»

31        «Рахунки в банку»

Приклад 10.1. Приватним підприємством «Лана» та ТОВ «Октан» було прийняте рішення про створення відкритого акціонерного товариства «Окталан». Було зареєстровано інформа-цію про випуск акцій ВАТ «Окталан» та оголошено передплату на 500 000 акцій номінальною вартістю 1,50 грн з розміщенням їх за номінальною вартістю. Засновники повністю оплатили придбані ними акції:

—        ПП «Лана» як внесок до статутного капіталу передала основні засоби на суму 20 000 грн, будівельні матеріали на суму 10000 грн та грошові кошти на суму 150 000 грн;

—        ТОВ «Октан» як внесок до статутного капіталу передало 10 000 акцій ВАТ «Майя» за сумарною оцінною вартістю 35 000 грн, право на товарний знак за оціненою вартістю 25 000 грн та грошові кошти в сумі 210 000 грн.

Залишок акцій передплатили сторонні акціонери із внесенням 40% їхньої вартості на роз-рахунковий рахунок ВАТ «Окталан». Таким чином, акції розподілені між:

—        ПП «Лана» — 120 000 акцій [(20 000 грн + 10 000 грн + 150 000 грн) : 1,50 грн/шт = = 120 000 шт. акцій];

—        ТОВ «Октан» — 180 000 акцій [(35 000 грн + 25 000 грн + 210 000 грн) : 1,50 грн/шт = = 180 000 шт. акцій];

—        передплатники — 200 000 акцій (500 000 шт. — 120 000 шт. — 180 000 шт.)

Операції щодо формування статутного капіталу ВАТ «Окталан» відобразяться в обліку

(табл. 10.4).

Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика

Сума неоплаченого капіталу ВАТ «Окталан» на момент реєстрації становить 180 000 і має бути сплачена не пізніше одного року після реєстрації.

Таблиця 10.4

Відображення операцій в обліку

 

№ з/п  Зміст господарської операції           Кореспонденція рахунків     Сума, грн

 

           

            Дебет  Кредит          

 

1          Оголошено розмір статут-ного капіталу    46 «Неоплачений капі-тал» 40 «Статутний капітал»       750 000

2          Внески ПП «Лана» до статутного капіталу:

 

            – основні засоби       10 «Основні засоби» 46 «Неоплачений капі-тал» 20 000

 

            – будівельні матеріали          207 «Будівельні матері-али»            46 «Неоплачений капі-тал» 10 000

 

            – грошові кошти        311 «Поточні рахунки в національній валюті»      46 «Неоплачений капі-тал» 150 000

3          Внески ТОВ «Октан» до статутного капіталу:

 

            – акції ВАТ «Майя»   143  «Інвестиції  непо-в’язаним сторонам»          46 «Неоплачений капі-тал» 35 000

 

            – право на товарний знак    12 «Нематеріальні ак-тиви» 46 «Неоплачений капі-тал» 25 000

 

            – грошові кошти        311 «Поточні рахунки в національній валюті»      46 «Неоплачений капі-тал» 210 000

4          Відображено   внесення   пе-редплатниками 40% підписа-них акцій [(200 000 акцій х х 1,50 грн/шт.) х 40%]   311 «Поточні рахунки в національній валюті»      685 «Розрахунки з ін-шими кредиторами»            120 000

5          Зменшено   суму   неопла-ченого капіталу на розмір внесків передплатників 685 «Розрахунки з ін-шими кредиторами»            46 «Неоплачений капі-тал» 120 000