Warning: session_start() [function.session-start]: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_40af9f9f27afee4b36c9facb26e1a188, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
10.2. Характеристика рахунків з обліку власного капіталу : Бухгалтерський фінансовий облік : Бібліотека для студентів

10.2. Характеристика рахунків з обліку власного капіталу


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 

магниевый скраб beletage

Сума власного капіталу на етапі створення підприємства, як правило, дорівнює сумі статутного капіталу. В процесі діяльності підприємства сума власного капіталу може змінюватися за рахунок зміни його складових: статутного капіталу, пайового капіталу, додаткового капіталу, вилученого капіталу та суми нерозподіленого при-бутку.

Для відображення формування, змін і використання власного капіталу призна-чені такі балансові рахунки:

—        Рахунок 40 «Статутний капітал» призначено для облiку та узагальнення

iнформацiї про стан та рух статутного капiталу пiдприємства.

За кредитом рахунка 40 «Статутний капiтал» вiдображається збiльшення статут-ного капiталу, за дебетом — його зменшення (вилучення). Сальдо на цьому рахунку повинно вiдповiдати розмiру статутного капiталу, який зафіксовано в установчих до-кументах підприємства.

Аналітичний облік статутного капіталу ведеться за видами капiталу за кожним засновником, учасником, акцiонером тощо.

Рахунок 40 «Статутний капiтал» кореспондує:

за дебетом з кредитом рахункiв      за кредитом з дебетом рахункiв

41 «Пайовий капiтал»;         41 «Пайовий капiтал»;

45        «Вилучений капiтал»;           42 «Додатковий капiтал»;

46        «Неоплачений капiтал»;       43 «Резервний капiтал»;

67 «Розрахунки з учасниками».       44 «Нерозподiленi прибутки (непокритi

збитки)»;

46 «Неоплачений капiтал»; 67 «Розрахунки з учасниками».

—        Рахунок 41 «Пайовий капiтал» призначено для облiку й узагальнення

iнформацiї про суми пайових внескiв членiв споживчого товариства, колективного

сiльськогосподарського пiдприємства, житлово-будівельного кооперативу, кредит-

ної спiлки та iнших пiдприємств, що передбаченi установчими документами.

Колективнi сiльськогосподарськi пiдприємства (КСП) на рахунку 41 «Пайовий капiтал» облiковують частину вартостi майна, яка була розпайована мiж його чле-нами, частину вартостi майна, яка не була розпайована мiж його членами, а також зростання (зменшення) вартостi майна протягом дiяльностi пiдприємства.

Аналiтичний облiк за рахунком 41 «Пайовий капiтал» ведеться за видами капiталу.

Рахунок 41 «Пайовий капiтал» кореспондує:

за дебетом з кредитом рахункiв      за кредитом з дебетом рахункiв

30        «Каса»;           10 «Основнi засоби»;

31        «Рахунки в банках»;  11 «Iншi необоротнi матерiальнi акти-40 «Статутний капiтал»;  ви»;

44 «Нерозподiленi прибутки (непокритi 12 «Нематерiальнi активи»;

збитки)»;        14 «Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї»;

67 «Розрахунки з учасниками».       15 «Капiтальнi iнвестицiї»;

Розділ 10. Облік власного капіталу

20        «Виробничi запаси»;

21        «Тварини на вирощуваннi та вiд го-

дiвлi»;

22        «Малоцiннi та швидкозношуванi пред-

мети»;

28 «Товари»;

30        «Каса»;

31        «Рахунки в банках»;

35 «Поточнi фiнансовi iнвестицiї»;

40 «Статутний капiтал»;

42 «Додатковий капiтал»;

44 «Нерозподiленi прибутки (непокритi

збитки)»;

50 «Довгостроковi позики»;

60 «Короткостроковi позики»;

63 «Розрахунки з постачальниками та

пiдрядниками»;

66        «Розрахунки з оплати працi»;

67        «Розрахунки з учасниками»;

68        «Розрахунки за iншими операцiями».

— Рахунок 42 «Додатковий капiтал» призначено для узагальнення iнформацiї про суми, на якi вартiсть реалiзацiї випущених акцiй перевищує їхню номiнальну вартiсть, а також про суми дооцiнки необоротних активiв i фiнансових iнструментiв та вартiсть необоротних активiв, безкоштовно отриманих пiдприємством вiд iнших осiб, iншi види додаткового капiталу.

За кредитом рахунка 42 «Додатковий капiтал» вiдображається збiльшення додат-кового капiталу, за дебетом — його зменшення.

Рахунок 42 «Додатковий капiтал» має такi субрахунки:

421      «Емiсiйний дохiд»;

422      «Iнший вкладений капiтал»;

423      «Дооцiнка активiв»;

424      «Безоплатно одержанi необоротнi активи»;

425      «Iнший додатковий капiтал».

На субрахунку 421 «Емiсiйний дохiд» вiдображається рiзниця мiж продажною i номiнальною вартiстю первiсно розмiщених акцiй.

На субрахунку 422 «Iнший вкладений капiтал» облiковують iнший вкладений засновниками пiдприємств (крiм акцiонерних товариств) капiтал, що перевищує ста-тутний капiтал, iншi внески без рiшень про змiни розмiру статутного капiталу тощо.

На субрахунку 423 «Дооцiнка активiв» вiдображається сума дооцiнки (уцiнки) необоротних активiв i фiнансових iнструментiв, яку здiйснюють у випадках, перед-бачених законодавством та положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку. За-лишок додаткового капiталу на цьому субрахунку зменшується в разi уцiнення та вибуття зазначених активiв, зменшення їхньої корисностi.

На субрахунку 424 «Безоплатно одержанi необоротнi активи» вiдображається вартiсть необоротних активiв, безоплатно одержаних пiдприємством вiд iнших осiб.

Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика

Залишок додаткового капiталу на цьому субрахунку зменшується на суму визнано-го доходу протягом строку корисного використання безоплатно одержаних об’єктів необоротних активiв (окрiм землi) i при вибуттi таких активiв i землi.

На субрахунку 425 «Iнший додатковий капiтал» облiковують iншi види додатко-вого капiталу, якi не можуть бути включенi до наведених вище субрахункiв.

Рахунок 42 «Додатковий капiтал» кореспондує:

за дебетом з кредитом рахункiв      за кредитом з дебетом рахункiв

10        «Основнi засоби»;     10 «Основнi засоби»;

11        «Iншi необоротнi матерiальнi акти- 11 «Iншi необоротнi матерiальнi акти-

ви»;     ви»;

12        «Нематерiальнi активи»;      12 «Нематерiальнi активи»;

13        «Знос необоротних активiв»;          13 «Знос необоротних активiв»;

14        «Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї»; 14 «Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї»;

15        «Капiтальнi iнвестицiї»;        15 «Капiтальнi iнвестицiї»; 20 «Виробничi запаси»;         20 «Виробничi запаси»;

22 «Малоцiннi та швидкозношуванi пред- 21 «Тварини на вирощуваннi та вiд-

мети»; годiвлi»;

28 «Товари»;  22 «Малоцiннi та швидкозношуванi пред-

35 «Поточнi фiнансовi iнвестицiї»;  мети»;

40        «Статутний капiтал»;           25 «Напiвфабрикати»;

41        «Пайовий капiтал»;   26 «Готова продукцiя»;

43        «Резервний капiтал»;            27 «Продукцiя сiльськогосподарського ви-

44 «Нерозподiленi прибутки (непокритi робництва»;

збитки)»;        28 «Товари»;

45        «Вилучений капiтал»;           30 «Каса»;

46        «Неоплачений капiтал»;       31 «Рахунки в банках»;

54 «Вiдстроченi податковi зобо в’язання»; 35 «Поточнi фiнансовi iнвестицiї»;

74 «Iншi доходи».      46 «Неоплачений капiтал»;

48 «Цiльове фiнансування i цiльовi над-ходження».

— Рахунок 43 «Резервний капiтал» призначено для узагальнення iнформацiї про стан та рух резервного капiталу пiдприємства, створеного вiдповiдно до чинного законодавства та установчих документів за рахунок нерозподiленого прибутку.

За кредитом рахунка 43 «Резервний капiтал» вiдображається створення резервiв, за дебетом — їх використання. Сальдо цього рахунку вiдображає залишок резервного капiталу на кiнець звiтного перiоду.

Аналiтичний облiк резервного капiталу ведеться за його видами та напрямами використання.

Рахунок 43 «Резервний капiтал» кореспондує:

за дебетом з кредитом рахункiв      за кредитом з дебетом рахункiв

40 «Статутний капiтал»;      42 «Додатковий капiтал»;

44        «Нерозподiленi прибутки (непокритi 44 «Нерозподiленi прибутки (непокритi

збитки)».        збитки)».

Розділ 10. Облік власного капіталу

—        Рахунок 44 «Нерозподiленi прибутки (непокритi збитки)» — ведеться облiк

нерозподiлених прибуткiв чи непокритих збиткiв поточного та минулих рокiв, а та-

кож використаного в поточному роцi прибутку.

За кредитом рахунку вiдображається збiльшення прибутку вiд усiх видiв дiяль-ностi, за дебетом — збитки та використання прибутку.

Рахунок 44 «Нерозподiленi прибутки (непокритi збитки)» має такi субрахунки:

441      «Прибуток нерозподiлений»;

442      «Непокритi збитки»;

443      «Прибуток, використаний у звiтному перiодi».

На субрахунку 441 «Прибуток нерозподiлений» вiдображаються наявнiсть та рух нерозподiленого прибутку.

На субрахунку 442 «Непокритi збитки» вiдображаються непокритi збитки. Їх списання здiйснюють за рахунок нерозподiленого прибутку, резервного, пайового чи додаткового капiталу тощо.

На субрахунку 443 «Прибуток, використаний у звiтному перiодi» вiдображаються розподiл прибутку мiж власниками (нарахування дивiдендiв), вiдрахування в резерв-ний капiтал та iнше використання прибутку в поточному перiодi. Сальдо на цьому субрахунка у кiнцi року закривається у кореспонденцiї iз субрахунками 441 та/або 442 з виведенням сальдо на одному з цих субрахункiв.

Виправлення помилок за минулий рiк, що виявленi в поточному роцi, вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 6 «Виправлення помилок i змiни у фiнансових звiтах» вiдображається кореспонденцiєю рахунка 44 «Нерозподiленi прибутки (непокритi збитки)» з рахунками бухгалтерського облiку вiдповiдних об’єктiв класiв 1–6.

Рахунок 44 «Нерозподiленi прибутки (непокритi збитки)» кореспондує:

за дебетом з кредитом рахункiв      за кредитом з дебетом рахункiв

40        «Статутний капiтал»;           41 «Пайовий капiтал»;

41        «Пайовий капiтал»;   42 «Додатковий капiтал»;

 

43        «Резервний капiтал»;            43 «Резервний капiтал»;

44        «Нерозподiленi прибутки (непокритi 44 «Нерозподiленi прибутки (непокритi збитки)»;       збитки)»;

67 «Розрахунки з учасниками»;       79 «Фiнансовi результати».

79 «Фiнансовi результати».

—        Рахунок 45 «Вилучений капiтал» — ведеться облiк вилученого капiталу у

разi викупу власних акцiй (часток) у акцiонерiв з метою їх перепродажу, анулювання

(зменшення статутного капiталу) тощо.

За дебетом рахунка 45 «Вилучений капiтал» вiдображається фактична собi-вартiсть акцiй власної емiсiї або часток, викуплених господарським товариством у його учасникiв, за кредитом — вартiсть анульованих або перепроданих акцiй (часток).

Рахунок 45 «Вилучений капiтал» має такi субрахунки:

451      «Вилученi акцiї»;

452      «Вилученi вклади й паї»;

453      «Iнший вилучений капiтал».

Аналiтичний облiк вилученого капiталу ведеться за видами акцiй (вкладiв, паїв). Рахунок 45 «Вилучений капiтал» кореспондує:

Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика

за дебетом з кредитом рахункiв      за кредитом з дебетом рахунків.

30        «Каса»;           30 «Каса»;

31        «Рахунки в банках»;  31 «Рахунки в банках»; 34 «Короткостроковi векселi одержанi»;           40 «Статутний капiтал»; 50 «Довгостроковi позики»;           42 «Додатковий капiтал»; 52 «Довгостроковi зобов’язання за облi-            46 «Неоплачений капiтал». гацiями»;

60 «Короткостроковi позики»;

62 «Короткостроковi векселi виданi».

— Рахунок 46 «Неоплачений капiтал» — призначено для узагальнення iнформацiї про змiни у складi неоплаченого капiталу пiдприємства.

За дебетом рахунка вiдображається заборгованiсть засновникiв (учасникiв) гос-подарського товариства за внесками до статутного капiталу пiдприємства, за креди-том — погашення заборгованостi за внесками до статутного капiталу.

Аналiтичний облiк неоплаченого капiталу ведеться за видами розмiщених нео-плачених акцiй (для акцiонерних товариств) та за кожним засновником (учасником) пiдприємства.

Рахунок 46 «Неоплачений капiтал» кореспондує:

за дебетом з кредитом рахункiв      за кредитом з дебетом рахункiв:

 

30        «Каса»;

31        «Рахунки в банках»; 40 «Статутний капiтал»; 42 «Додатковий капiтал»; 45 «Вилучений капiтал».

 

 

10        «Основнi засоби»;

11        «Iншi необоротнi матерiальнi активи»;

12        «Нематерiальнi активи»;

 

14        «Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї»;

15        «Капiтальнi iнвестицiї»;

 

20        «Виробничi запаси»;

21        «Тварини на вирощуваннi та вiдгодiвлi»;

22        «Малоцiннi та швидкозношуванi предмети»; 28 «Товари»;

 

30        «Каса»;

31        «Рахунки в банках»;

 

34        «Короткостроковi векселi одержанi»;

35        «Поточнi фiнансовi iнвестицiї»; 40 «Статутний капiтал»;

42 «Додатковий капiтал»;

50        «Довгостроковi позики»;

51        «Довгостроковi векселi виданi»;

52        «Довгостроковi зобов’язання за облiгацiями»; 60 «Короткостроковi позики»;

 

62        «Короткостроковi векселi виданi»;

63        «Розрахунки з постачальниками та пiдряд-никами»;

 

66        «Розрахунки з оплати працi»;

67        «Розрахунки з учасниками»;

68        «Розрахунки за iншими операцiями».

 

Розділ 10. Облік власного капіталуWarning: Unknown: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_40af9f9f27afee4b36c9facb26e1a188, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/www/nelvin/data/mod-tmp) in Unknown on line 0