Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
10.1. Економічна сутність поняття «власний капітал» та його класифікація : Бухгалтерський фінансовий облік : Бібліотека для студентів

10.1. Економічна сутність поняття «власний капітал» та його класифікація


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 

магниевый скраб beletage

Кожне підприємство для забезпечення своєї господарської діяльності повинно мати певну суму капіталу.

Термін «капітал» походить від латинського capitalis — головний. З точки зору по-літекономії капітал — це вартість, яка має властивість самозростати і приносити при цьому додаткову вартість.

Розрізняють два види капіталу:

—        капітал-власність — капітал, який приносить дохід у вигляді відсотків (кошти, які продаються на ринку капіталів);

—        капітал-функція — кошти, надані в кредит іншим підприємцям (позичені ко-шти), які приносять дохід у вигляді частини прибутку на позичений капітал, що залишається після сплати відсотків (підприємницький дохід).

У бухгалтерському обліку капітал є сукупністю майнових засобів, призначених для використання у господарських цілях, виражених у грошових одиницях, або сума джерел фінансових ресурсів підприємства, які використовуються для формування його майна (тобто сума активів або рівна їм сума пасивів підприємства).

На етапі створення підприємства, коли воно ще не має заборгованості перед кре-диторами, основне балансове рівняння матиме вигляд:

Активи = Власний капітал,

у якому сума власного капіталу буде складатися із суми внесків засновників підпри-ємства для початку діяльності.

У процесі здійснення фінансово-господарської діяльності підприємства в ньо-го виникають взаємовідносини з різними кредиторами, як внутрішніми (працівни-ки підприємства), так і зовнішніми (банки, кредитні організації, державні органи та фонди і т.д.). В результаті таких відносин у підприємства з’являються зобов’язання

Розділ 10. Облік власного капіталу

(як поточні так і довгострокові). В такому випадку основне балансове рівняння ма-тиме вигляд:

Активи = Власний капітал (зобов’язання перед власниками) + + Зобов’язання (поточні та довгострокові).

Тоді власний капітал — це частина активів підприємства, яка залишається після вирахування його зобов’язань.

Власний капітал підприємства можна класифікувати за такими ознаками:

1.         За формою:

—        інвестований капітал — сума простих і привілейованих акцій (за їхньою номі-нальною вартістю), додатково внесений капітал;

—        дарчий капітал — сума безоплатно отриманих активів, а також безповоротна допомога;

—        нерозподілений прибуток — частина прибутку підприємства, отриманого в ре-зультаті господарської діяльності підприємства, яка не була розподілена між власниками та акціонерами, а реінвестована у розвиток підприємства.

2.         За рівнем відповідальності:

—        статутний капітал — сума капіталу підприємства, зареєстрована в установ-чих документах і підлягає обов’язковій реєстрації в Єдиному державному реє-стрі підприємств, організацій, установ;

—        додатковий капітал — незареєстрований капітал (додатково вкладений, ре-зервний капітал, нерозподілений прибуток).

Для наочності структуру власного капіталу можна представити у вигляді схеми (рис. 10.1).

 

Власний капітал

 

Вкладений капітал

 

 

 

Накопичений капітал

 

Коригувальний капітал

 

 

 

Статутний капітал

Пайовий капітал

 

Нерозподілений

прибуток

(непокритий збиток)

 

Неоплачений капітал

Вилучений капітал

 

 

 

Додатковий капітал

 

Резервний капітал

 

Вилучені акції

 

 

 

Емісійний дохід

 

Інший додатковий капітал

 

>  Вилучені вклади і паї

 

 

 

Інші внески

засновників

(без збільшення

статутного капіталу)

 

Капітал від дооцінки необоротних активів

 

Інший вилучений капітал

 

 

 

>       Дарчий капітал

Інші види додаткового капіталу

Рис. 10.1. Структура власного капіталу

 

Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика