Warning: session_start() [function.session-start]: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_0eece10d055b050237efe25cf97e2c47, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
8.6. Практичний блок Контрольні запитання : Бухгалтерський фінансовий облік : Бібліотека для студентів

8.6. Практичний блок Контрольні запитання


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 

магниевый скраб beletage

1.         Які активи називають фінансовими інвестиціями?

2.         Дайте характеристику таким цінним паперам як акції, облігації, ощадні сертифікати.

3.         Яким чином фінансові інвестиції оцінюються на дату придбання?

4.         Як саме визначається вартість фінансових інвестицій на дату балансу?

5.         На яких рахунках ведеться облік фінансових інвестицій?

6.         Охарактеризуйте особливості обліку фінансових інвестицій в асоційовані, дочірні та спільні підприємства.

7.         Охарактеризуйте особливості обліку фінансових інвестицій, які утримуються до їх по-гашення.

8.         У чому полягає сутність методу ефективної ставки відсотка?

9.         Який порядок розрахунку амортизації дисконту за інвестиціями до погашення?

 

10.       Який порядок розрахунку амортизації премії за інвестиціями до погашення?

11.       На підставі яких первинних документів здійснюється облік фінансових інвестицій?

12.       Назвіть види доходів від фінансових інвестицій. На яких рахунках бухгалтерського об-ліку вони відображаються?

13.       Яка інформація про фінансові інвестиції розкривається в Примітках до фінансової звіт-ності?

Тести для самоконтролю

1.         За формою вкладень фінансові інвестиції поділяються на:

а)         прямі інвестиції і непрямі;

б)         інвестиції в асоційовані, дочірні та спільні підприємства;

в)         інвестиції у корпоративні права і інвестиції в строкові цінні папери;

г)         довгострокові та короткострокові.

2.         Облігація — це:

1)         безстроковий цінний папір, що засвідчує внесок до статутного капіталу акціонерного товариства і дає право на отримання частини доходу АТ у вигляді дивідендів, а також на участь в управлінні товариством;

2)         свідоцтво банку про терміновий відсотковий внесок, що засвідчує право вкладника (тільки юридичної особи) на одержання після встановленого терміну суми внеску і відсотків по ньому;

3)         цінний папір, що засвідчує внесення його власником грошових коштів і підтверджує зобов’язання відшкодувати йому номінальну вартість цього цінного папера у перед-бачений у ньому термін, з виплатою фіксованого відсотка;

4)         вид цінних паперів на пред’явника, що засвідчують внесення їх власниками грошових коштів до бюджету і дають право на отримання фінансового доходу.

3.         Фінансові інвестиції, справедливу вартість яких достовірно визначити неможливо, відо-

бражаються на дату балансу за:

а)         фактичною собівартістю;

б)         амортизованою собівартістю;

в)         залишковою вартістю;

г)         собівартістю з урахуванням зменшення корисності.

4.         Амортизована собівартість інвестицій, придбаних з премією, визначається як різниця між:

а) сумою амортизації премії за звітний період і вартістю інвестицій на попередню дату;

Розділ 8. Облік фінансових інвестицій

б)         вартістю інвестицій за звітний період і сумою амортизації премії на попередню дату;

в)         вартістю інвестицій на попередню дату і сумою амортизації премії за звітний період.

5.         До еквівалентів грошових коштів належать високоліквідні фінансові інвестиції, які вільно

конвертуються в певні суми грошових коштів та:

а)         строк погашення яких не перевищує п’яти місяців;

б)         строк погашення яких на дату балансу не перевищує трьох місяців;

в)         початковий строк погашення яких не перевищує трьох місяців.

6.         До фінансових інвестицій, що надають право власності, належать:

а)         боргові цінні папери;

б)         довгострокові векселі;

в)         внески до статутного капіталу.

7.         Сума амортизації дисконту визначається як:

а)         різниця між вартістю інвестицій на попередню дату і сумою амортизації дисконту за

звітний період;

б)         різниця між номінальною сумою відсотка та сумою відсотка за ефективною ставкою;

в)         добуток вартості інвестицій на попередню дату та ефективної ставки відсотка;

г)         різниця між сумою відсотка за ефективною ставкою і номінальною сумою відсотка.

8.         Сума зменшення балансової вартості короткострокових фінансових інвестицій відобра-

жається у складі:

а)         втрат від участі в капіталі;

б)         інших витрат;

в)         інших операційних витрат;

г)         інших фінансових витрат.

9.         Фінансові інвестиції, що утримуються підприємством до їх погашення, відображаються

на дату балансу за:

а)         собівартістю з урахуванням зменшення корисності інвестицій;

б)         фактичною собівартістю:

в)         справедливою вартістю;

г)         амортизованою собівартістю.

10.       При відображенні довгострокових фінансових інвестицій за методом участі в капіталі

дивіденди визнаються компанією-інвестором:

а)         на момент їх оголошення та збільшують балансову вартість фінансових інвестицій;

б)         на момент їх оголошення та зменшують балансову вартість фінансових інвестицій;

в)         на момент їхньої сплати та не виливають па балансову вартість фінансових інвести-

цій.

11.       Під час придбання поточні фінансові інвестиції відображаються в обліку:

а)         за номінальною вартістю;

б)         за фактичною собівартістю;

в)         за амортизованою собівартістю;

г)         за справедливою вартістю.

12.       Якщо придбання фінансових інвестицій здійснюється шляхом обміну на інші активи, то

їхня собівартість визначається за:

а)         справедливою вартістю цих активів;

б)         залишковою вартістю цих активів;

в)         первісною вартістю цих активів.

Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика

13. Різниця між собівартістю та вартістю погашення фінансових інвестицій амортизуєть-ся інвестором протягом періоду:

а)         з дати придбання;

б)         з дати придбання до погашення за методом ефективної ставки відсотка;

в)         з дати погашення.Warning: Unknown: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_0eece10d055b050237efe25cf97e2c47, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/www/nelvin/data/mod-tmp) in Unknown on line 0