Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
8.4. Облік поточних фінансових інвестицій : Бухгалтерський фінансовий облік : Бібліотека для студентів

8.4. Облік поточних фінансових інвестицій


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 

магниевый скраб beletage

Поточні (короткострокові) фінансові інвестиції здійснюються на термін не біль-ше одного року і можуть бути вільно реалізовані в будь-який час. Поточні фінансові інвестиції обліковуються на рахунку 35 «Поточні фінансові інвестиції», за дебетом якого відображається придбання (надходження) поточних фінансових інвестицій, за кредитом — зменшення їх вартості та вибуття.

Рахунок 35 «Поточні фінансові інвестиції» має два субрахунки:

—        351 «Еквіваленти грошових коштів»;

—        352 «Інші поточні фінансові інвестиції».

Різниця між цими субрахунками полягає тільки в терміні інвестування: на субра-хунку 352 обліковуються фінансові вкладення на термін не більше ніж 12 місяців, а на рахунку 351 — на термін не більше ніж 3 місяців.

До поточних фінансових інвестицій належать: короткострокові боргові цінні па-пери (векселі, облігації, ощадні сертифікати); короткострокові позики, надані іншим особам.

До поточних фінансових інвестицій можуть належать й невеликі пакети акцій, якщо підприємство не має наміру утримувати ці цінні папери на балансі більше од-ного року. Згідно з П(С)БО 12 «Фінансові інвестиції», поточні фінансові інвестиції первісно оцінюються та відображаються в обліку за собівартістю, порядок визна-чення якої залежить від способу придбання (див. табл. 8.3). На дату балансу поточні фінансові інвестиції, які утримуються до погашення, оцінюються за амортизованою собівартістю; всі інші поточні інвестиції — за справедливою вартістю; а якщо останню достовірно визначити неможливо, то інвестиції відображаються в балансі за собівар-тістю з урахуванням зменшення їх корисності.

Кореспонденцію рахунків з обліку поточних фінансових інвестицій подано в табл. 8.14.

Таблиця 8.14

Кореспонденція рахунків з обліку поточних фінансових інвестицій

 

№ з/п

1

2 3 4

5          Зміст операції            Дебет  Кредит

 

            Одержано поточні фінансові інвестиції від засновника в рахунок внеску до ста-тутного капіталу   35 «Поточні фінансо-ві інвестиції»      46 «Неоплачений ка-пітал»

 

            Придбано поточні фінансові інвестиції за грошові кошти           35 «Поточні фінансо-ві інвестиції» 31 «Рахунки в бан-ках»

 

            Переведено довгострокові фінансові ін-вестиції до розряду поточних 35 «Поточні фінансо-ві інвестиції»            14 «Довгострокові фі-нансові інвестиції»

 

            Відображено погашення довгострокової або поточної дебіторської заборгованості короткостроковими цінними паперами   35 «Поточні фінансо-ві інвестиції» 18      «Довгострокова дебіторська   заборго-ваність та інші необо-ротні активи», 37 «Розрахунки з різ-ними дебіторами»

 

            Отримано поточні інвестиції в оплату за реалізовану продукцію          35 «Поточні фінансо-ві інвестиції»            36 «Розрахунки з по-купцями та замовни-ками»

Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика

Продовження табл. 8.14

6

7

8 9

10 11

12

13        Придбано поточні фінансові інвестиції за рахунок отриманої довгострокової, ко-роткострокової позики            35 «Поточні фінансо-ві інвестиції» 50 «Довгострокові по-зики»,

60 «Короткострокові позики»

 

            Включено в собівартість поточних фі-нансових інвестицій витрати на сплату послуг сторонніх організацій, якими су-проводжується їх придбання        35 «Поточні фінансо-ві інвестиції» 685 «Розрахунки з ін-шими кредиторами»

 

            Погашено поточні фінансові інвестиції грошовими коштами     31 «Рахунки в бан-ках»        35 «Поточні фінансо-ві інвестиції»

 

            Списання собівартості поточних фінан-сових інвестицій внаслідок їх продажу         971 «Собівартість ре-алізованих   фінансо-вих інвестицій»   35 «Поточні фінансо-ві інвестиції»

 

            Збільшено балансову вартість поточних фінансових інвестицій на суму дооцінки     35 «Поточні фінансо-ві інвестиції»           746 «Інші доходи від звичайної діяльності»

 

            Зменшено балансову вартість поточних фінансових інвестицій на суму уцінки         975   «Уцінка   необо-ротних активів і фі-нансових інвестицій»  35 «Поточні фінансо-ві інвестиції»

 

            Віднесено на збільшення балансової вар-тості поточних інвестицій амортизацію дисконту 35 «Поточні фінансо-ві інвестиції»           733 «Інші доходи від фінансових операцій»

 

            Віднесено на зменшення балансової вар-тості поточних інвестицій амортизацію премії      952 «Інші фінансові витрати»   35 «Поточні фінансо-ві інвестиції»