Warning: session_start() [function.session-start]: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_b1b86814373dacf8f8ff87e7bbb13a88, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
8.3.2. Облік фінансових інвестицій, які утримуються до їхнього погашення : Бухгалтерський фінансовий облік : Бібліотека для студентів

8.3.2. Облік фінансових інвестицій, які утримуються до їхнього погашення


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 

магниевый скраб beletage

Облік довгострокових фінансових інвестицій у боргові цінні папери, які утриму-ються інвестором до їхнього погашення, відрізняється від обліку інших фінансових інвестицій. До боргових цінних паперів належать облігації, депозитні (ощадні) серти-фікати. Ці папери засвідчують право інвестора на повернення їхньої номінальної вар-тості (вартості погашення) через визначений у цінному папері термін та на отриман-ня фіксованого доходу у вигляді відсотків. Боргові цінні папери придбаваються на ринку цінних паперів за ринковою вартістю, яка може бути вищою або нижчою, ніж їхній номінал, залежно від ринкових коливань курсу, які мають місце під час випуску таких цінних паперів на ринку. Тому боргові цінні папери продаються або з премією (за ціною вищою від номіналу), або з дисконтом (за ціною нижчою від номіналу).

Згідно з П(С)БО 12 «Фінансові інвестиції», боргові цінні папери на дату балансу відображаються за амортизованою собівартістю.

Амортизована собівартість фінансової інвестиції — це теперішня (сьогоднішня) собівартість з урахуванням часткового її списання внаслідок зменшення корисності, яка зменшена (або збільшена) на суму накопиченої амортизації дисконту (або пре-мії). При цьому дисконт показує суму перевищення вартості погашення боргових цінних паперів над їхньою собівартістю, а премія — суму перевищення собівартості боргових цінних паперів над вартістю їхнього погашення. Тобто у випадку прид-бання фінансових інвестицій за грошові кошти дисконт показує на скільки менше було заплачено за фінансові інвестиції порівняно із сумою, яку очікує одержати ін-вестор під час погашення інвестиції, а премія відображає суму переплати інвестора над сумою очікуваного погашення. Дисконт — це додатковий дохід для інвестора, а премія, навпаки, зменшує його відсотковий дохід. Дисконт або премія розподі-ляються на весь термін утримання боргових фінансових інвестицій через механізм

Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика

амортизації. Амортизація, тобто розподіл дисконту або премії протягом періоду з моменту придбання боргових цінних паперів до моменту їхнього погашення, здій-снюється за методом ефективної ставки відсотка. Ефективна ставка відсотка — це ставка відсотка, яка визначається діленням суми річного відсотка і дисконту (або різниці річного відсотка і премії) на середню величину собівартості інвестиції і вар-тості її погашення.

При придбанні інвестицій з дисконтом ефективна ставка відсотка визначається за формулою:

Річний дохід за фіксованою ставкою відсотка

 Собівартість фін. інвестицій + Вартість погашення інвестицій

Ефективна ставка відсотка =          

2

Сума дисконту          (8.1)

Кількість років утримання інвестицій

Собівартість фін. інвестицій + Вартість погашення фін. інвестицій

2

При придбанні інвестицій з премією ефективна ставка відсотка визначається за формулою

Річний дохід за фіксованою ставкою відсотка

 Собівартість фін. інвестицій + Вартість погашення інвестицій

Ефективна ставка відсотка =          

2

Сума премії    (8.2)

Кількість років утримання інвестицій

Собівартість фін. інвестицій + Вартість погашення фін. інвестицій

2

Ефективна ставка є ставкою доходності фінансових інвестицій, які утримують-ся до погашення. При використанні ефективної ставки річний відсотковий дохід ви-значається як добуток балансової вартості фінансових інвестицій на початок року на ефективну ставку. Ця сума доходу повинна відображатись у фінансовій звітності (форма № 2 «Звіт про фінансові результати»).

При цьому річна сума грошових коштів, що фактично отримуються, буде відріз-нятись від суми визнаного доходу:

—        у випадку інвестицій з дисконтом дохід перевищуватиме суму коштів, що отримуються на суму річної амортизації дисконту;

—        у випадку інвестицій з премією річний відсотковий доход буде менший, ніж сума коштів, що отримуються на суму річної амортизації премії.

У бухгалтерському обліку дохід за інвестиціями до погашення відображається так, як показано в табл. 8.8.

Таблиця 8.8

Відображення доходу за інвестиціями до погашення

Зміст операції            Дебет  Кредит

Інвестиції придбані з дисконтом

 

Нарахування відсотків за інвестиці-ями до погашення

 

373 «Розрахунки за нара-хованими відсотками»

 

732 «Відсотки одержані»

 

Розділ 8. Облік фінансових інвестицій

Продовження табл. 8.8

 

Амортизація дисконту         143 «Інвестиції непов’яза-ним сторонам»            733 «Інші доходи від фі-нансових інвестицій»

Інвестиції придбані з премією

Нарахування відсотків за інвестиці-ями до погашення    373 «Розрахунки за нара-хованими відсотками»  732 «Відсотки одержані»

Амортизація премії   952 «Інші фінансові вит-рати»        143 «Інвестиції непов’яза-ним сторонам

Приклад 8.13. Оцінювання інвестицій на дату балансу, придбаних з дисконтом.

2.01.2005 р. підприємство «А» придбало облігації номінальною вартістю 100 тис. грн, за-плативши при цьому 98 тис. грн, тобто з дисконтом 2 тис. грн. Термін погашення облігацій — 5 років, ставка відсотка по облігаціях — 10%. Виплата відсотків здійснюється щорічно напри-кінці року.

Рішення. Номінальна сума відсотка, яку буде щорічно отримувати підприємство «А»:

100 тис. грн х 0,1 = 10 тис. грн.

 

Ефективна ставка відсотка

 

(100 тис. грнх 0,1) + 2тис. грн/5

100 тис. грн + 98 тис. грн

2

 

0,1051 або 10,51%.

 

Розрахунок амортизації дисконту наведено в табл. 8.9.

Таблиця 8.9

Розрахунок амортизації дисконту та балансової вартості облігацій, тис. грн

 

Дата    Номінальна

ставка

відсотка          Сума відсотка за ефективною ставкою      Сума амортизації дисконту  Амортизована

собівартість

інвестицій

02.01.2005 р.  —        —        —        98,00

31.12.2005 р.  10,00   98,00 х 0,1051 = 10,29          10,29 — 10,00 = 0,29            98,00 + 0,29 = 98,29

31.12.2006 р.  10,00   98,29 х 0,1051 = 10,33          10,33 — 10,00 = 0,33            98,29 + 0,33 = 98,62

31.12.2007 р.  10,00   98,62 х 0,1051 = 10,36          10,36 — 10,00 = 0,36            98,62 + 0,36 = 98,98

31.12.2008 р.  10,00   98,98 х 0,1051 = 10,40          10,40 — 10,00 = 0,40            98,98 + 0,40 = 99,38

31.12.2009 р.  10,00   «10,62 10,62 — 10,00 = 0,62            99,38 + 0,62 = 100,00

Усього            50,00   52,00   2,00     х

Пояснення щодо заповнення таблиці:

—        сума відсотка за ефективною ставкою визначається як добуток вартості інвес-тицій на попередню дату та ефективної ставки відсотка. За останній рік сума відсотка за ефективною ставкою визначається як різниця між номінальною вартістю і амортизованою собівартістю інвестицій на попередню дату;

—        сума амортизації дисконту визначається як різниця між сумою відсотка за ефективною ставкою і номінальною сумою відсотка;

—        амортизована собівартість інвестицій визначається як сума вартості інвести-цій на попередню дату і амортизації дисконту за звітній період.

У бухгалтерському обліку підприємства «А» будуть здійснені певні записи (табл. 8.10).

Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика

Таблиця 8.10

Кореспонденція рахунків обліку операцій придбання облігацій з дисконтом

 

Дата    Зміст операції            Кореспонденція рахунків     Сума, тис. грн

 

           

            Дебет                            Кредит       

 

02.01.2005 р.  Відображено придбан-ня облігацій            143 «Інвестиції непо-в’язаним сторонам»            311 «Поточні рахун-ки в національній ва-люті»          98,00

31.12.2005 р.  Нарахування до отри-мання відсоткового до-ходу          373 «Розрахунки за нарахованими відсот-ками»  732 «Відсотки одер-жані»    10,00

31.12.2005 р.  Списання суми амор-тизації дисконту      143 «Інвестиції непо-в’язаним сторонам»            733 «Інші доходи від фінансових операцій»     10,29

—        Отримання відсотків за облігаціями за 2005 р.     311 «Поточні рахун-ки в національній ва-люті»   373 «Розрахунки за нарахованими відсот-ками»         10,00

31.12.2006 р.  Нарахування до отри-мання відсоткового до-ходу          373 «Розрахунки за нарахованими відсот-ками»  732 «Відсотки одер-жані»    10,00

31.12.2006 р.  Списання суми амор-тизації дисконту      143 «Інвестиції непо-в’язаним сторонам»            733 «Інші доходи від фінансових операцій»     10,33

—        Отримання відсотків за облігаціями за 2006 р.     311 «Поточні рахун-ки в національній ва-люті»   373 «Розрахунки за нарахованими відсот-ками»         10,00

31.12.2007 р.  Нарахування до отри-мання відсоткового до-ходу          373 «Розрахунки за нарахованими відсот-ками»  732 «Відсотки одер-жані»    10,00

31.12.2007 р.  Списання суми амор-тизації дисконту      143 «Інвестиції непо-в’язаним сторонам»            733 «Інші доходи від фінансових операцій»     10,36

—        Отримання відсотків за облігаціями за 2007 р.     311 «Поточні рахун-ки в національній ва-люті»   373 «Розрахунки за нарахованими відсот-ками»         10,00

31.12.2008 р.  Нарахування до отри-мання відсоткового до-ходу          373 «Розрахунки за нарахованими відсот-ками»  732 «Відсотки одер-жані»    10,00

31.12.2008 р.  Списання суми амор-тизації дисконту      143 «Інвестиції непо-в’язаним сторонам»            733 «Інші доходи від фінансових операцій»     10,40

—        Отримання відсотків за облігаціями за 2008 р.     311 «Поточні рахун-ки в національній ва-люті»   373 «Розрахунки за нарахованими відсот-ками»         10,00

31.12.2009 р.  Нарахування до отри-мання відсоткового до-ходу          373 «Розрахунки за нарахованими відсот-ками»  732 «Відсотки одер-жані»    10,00

31.12.2009 р.  Списання суми амор-тизації дисконту      143 «Інвестиції непо-в’язаним сторонам»            733 «Інші доходи від фінансових операцій»     10,62

—        Отримання відсотків за облігаціями за 2009 р.     311 «Поточні рахун-ки в національній ва-люті»   373 «Розрахунки за нарахованими відсот-ками»         10,00

Розділ 8. Облік фінансових інвестицій

Продовження табл. 8.10

2.01.2010 р.    Отримання   номіналь-ної суми при погашенні облігації            311 «Поточні рахун-ки в національній ва-люті»          143 «Інвестиції непо-в’язаним сторонам»            100,00

Приклад 8.14. Оцінювання інвестицій на дату балансу, придбаних з премією.

2.01.2005 р. підприємство «Б» придбало облігації з метою утримання їх до погашення но-мінальною вартістю 100 тис. грн. Ціна придбання — 110 тис. грн. Термін погашення — 5 ро-ків. Ставка відсотка по облігаціях — 10%. Виплата відсотків здійснюється щорічно наприкінці року.

Рішення. Номінальна сума відсотка, яку буде щорічно отримувати підприємство «Б»:

 

100 тис. грн х 0,1 = 10 тис. грн.

(100 тис. грн х 0,1) - 10тис. грн/5

Ефективна ставка відсотка

100 тис. грн + 110 тис. грн 2

 

0,0762, або 7,62%.

 

Розрахунок амортизації премії наведено в табл. 8.11.

Таблиця 8.11

Розрахунок амортизації премії та балансової вартості облігацій, тис. грн

 

Дата    Номі-нальна ставка відсотка           Сума відсотка

за ефективною

ставкою          Сума

амортизації

премії  Амортизована

собівартість

інвестицій

02.01.2005 р.  —        —        —        110,00

31.12.2005 р.  10,00   110,00 х 0,0762 = 8,382        10,00 — 8,382 =1,618           110,00 — 1,618 = 108,382

31.12.2006 р.  10,00   108,382 х 0,0762 = 8,259      10,00 — 8,259 =1,741           108,382 — 1,741 = 106,641

31.12.2007 р.  10,00   106,641 х 0,762 = 8,126        10,00 — 8,126 =1,874           106,641 — 1,874 = 104,767

31.12.2008 р.  10,00   104,767 х 0,0762 = 7,983      10,00 — 7,983 =2,017           104,767 — 2,017 = 102,75

31.12.2009 р.  10,00   «7,25   10,00 — 7,25 = 2,75  102,75 — 2,75 = 100,00

Усього            50,00   40,00   10,00   х

Пояснення щодо заповнення таблиці:

—        сума відсотка за ефективною ставкою визначається як добуток вартості інвес-тицій на попередню дату та ефективної ставки відсотка. За останній рік сума відсотка за ефективною ставкою визначається як різниця між амортизованою собівартістю інвестицій на попередню дату і номінальною вартістю;

—        сума амортизації премії визначається як різниця між номінальною сумою від-сотка і сумою відсотка за ефективною ставкою;

—        амортизована собівартість інвестицій визначається як різниця між вартістю інвестицій на попередню дату і сумою амортизації премії за звітній період.

У бухгалтерському обліку підприємства «Б» будуть здійснені такі записи (табл. 8.12).

Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика

Таблиця 8.12

Кореспонденція обліку придбання облігацій з премією

 

Дата    Зміст операції            Кореспонденція рахунків     Сума, тис. грн

 

           

            Дебет                           Кредит        

 

02.01.2005 р.  Відображено придбан-ня облігацій            143 «Інвестиції не по-в’язаним сторонам»           311 «Поточні рахун-ки в національній ва-люті»          110,00

31.12.2005 р.  Нарахування до отри-мання відсоткового до-ходу          373 «Розрахунки за нарахованими відсот-ками»  732 «Відсотки одер-жані»    10,00

31.12.2005 р.  Списання суми аморти-зації премії            952 «Інші фінансові витрати»          143 «Інвестиції не-пов’язаним сторонам»         1,618

—        Отримання відсотків за облігаціями за 2005 р.     311 «Поточні рахун-ки в національній ва-люті»   373 «Розрахунки за нарахованими відсот-ками»         10,00

31.12.2006 р.  Нарахування до отри-мання відсоткового до-ходу          373 «Розрахунки за нарахованими відсот-ками»  732 «Відсотки одер-жані»    10,00

31.12.2006 р.  Списання суми аморти-зації премії            952 «Інші фінансові витрати»          143 «Інвестиції не по-в’язаним сторонам»       1,741

—        Отримання відсотків за облігаціями за 2006 р.     311 «Поточні рахун-ки в національній ва-люті»   373 «Розрахунки за нарахованими відсот-ками»         10,00

31.12.2007 р.  Нарахування до отри-мання відсоткового до-ходу          373 «Розрахунки за нарахованими відсот-ками»  732 «Відсотки одер-жані»    10,00

31.12.2007 р.  Списання суми аморти-зації премії            952 «Інші фінансові витрати»          143 «Інвестиції не-пов’язаним сторонам»         1,874

—        Отримання відсотків за облігаціями за 2007 р.     311 «Поточні рахун-ки в національній ва-люті»   373 «Розрахунки за нарахованими відсот-ками»         10,00

31.12.2008 р.  Нарахування до отри-мання відсоткового до-ходу          373 «Розрахунки за нарахованими відсот-ками»  732 «Відсотки одер-жані»    10,00

31.12.2008 р.  Списання суми аморти-зації премії            952 «Інші фінансові витрати»          143 «Інвестиції не по-в’язаним сторонам»       2,017

—        Отримання відсотків за облігаціями за 2008 р.     311 «Поточні рахун-ки в національній ва-люті»   373 «Розрахунки за нарахованими відсот-ками»         10,00

31.12.2009 р.  Нарахування до отри-мання відсоткового до-ходу          373 «Розрахунки за нарахованими відсот-ками»  732 «Відсотки одер-жані»    10,00

31.12.2009 р.  Списання суми аморти-зації премії            952 «Інші фінансові витрати»          143 «Інвестиції не по-в’язаним сторонам»       2,75

—        Отримання відсотків за облігаціями за 2009 р.     311 «Поточні рахун-ки в національній валюті»    373 «Розрахунки за нарахованими відсот-ками»         10,00

Розділ 8. Облік фінансових інвестицій

Продовження табл. 8.12

2.01.2010 р.    Отримання   номіналь-ної суми при погашенні облігації            311 «Поточні рахун-ки в національній ва-люті»          143   «Інвестиції   не-пов’язаним сторонам»        100,00Warning: Unknown: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_b1b86814373dacf8f8ff87e7bbb13a88, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/www/nelvin/data/mod-tmp) in Unknown on line 0