Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
8.2. Визнання та оцінювання фінансових інвестицій : Бухгалтерський фінансовий облік : Бібліотека для студентів

8.2. Визнання та оцінювання фінансових інвестицій


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 

магниевый скраб beletage

Фінансові інвестиції є такими ж активами підприємства, як і запаси, основні за-соби або дебіторська заборгованість. Тому й критеріями їхнього визнання є загальні принципи визнання активів, тобто:

—        можливість одержання в майбутньому економічних вигод, пов’язаних з їхнім

використанням;

—        достовірно визначена ціна.

Оцінка і облік фінансових інвестицій на підприємстві здійснюються за кожною

інвестицією.

Методологічні основи обліку фінансових інвестицій, операцій зі спільної ді-яльності і розкриття інформації з цих питань у фінансовій звітності визначаються П(С)БО 12 «Фінансові інвестиції». Згідно з П(С)БО 12, інвестиції оцінюються на дату придбання і на дату балансу.

Первісне оцінювання фінансових інвестицій

Придбані фінансові інвестиції первісно оцінюються за їх собівартістю. Порядок формування собівартості фінансових інвестицій залежить від способу їх придбання (табл. 8.1).

Таблиця 8.1

Первісна оцінка фінансових інвестицій згідно з умовами їх придбання

 

Спосіб придбання фінансових інвестицій Собівартість фінансових інвестицій

1. Придбання за грошові кошти      1.         Ціна придбання

2.         Комісійна винагорода

3.         Мито, податки, збори, обов’язкові платежі

4.         Інші виплати, безпосередньо пов’язані з

придбанням фінансових інвестицій

2. Придбання шляхом обміну на цінні папери власної емісії       Справедлива вартість переданих цінних па-перів

3. Придбання шляхом обміну на інші активи        Справедлива вартість переданих активів

Розділ 8. Облік фінансових інвестицій

Приклад 8.1. Придбання фінансової інвестиції за грошові кошти.

Підприємство «Альфа» придбало на фондовій біржі за грошові кошти акції ВАТ «Дельта» для подальшого утримання на суму 75 000 грн за ринковою вартістю 1,5 грн за акцію. Номі-нальна вартість однієї акції — 1 грн. Послуги біржі становили 720 грн, в т.ч. ПДВ 120 грн. За-гальна кількість акцій, випущених ВАТ «Дельта», 500 000 акцій.

В обліку підприємства «Альфа» буде відображено оприбуткування довгостро-кових фінансових інвестицій на суму 75 600 грн на субрахунку 143 «Інвестиції непов’язаним сторонам», оскільки частка акцій ВАТ «Дельта», яка належить інвесто-ру, становить лише 10% ([(75 000 / 1,5) / 500 000] х 100% = 10%).

Змінимо у вихідних даних загальну кількість акцій, які випустило ВАТ «Дельта». Припустимо, вона становить 200 000 акцій. За цих обставин довгострокові інвестиції на суму 75 600 грн будуть оприбутковані на субрахунку 141 «Інвестиції пов’язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі», оскільки підприємство «Альфа» буде власником 25% акції ВАТ «Дельта». Однак, якщо акції ВАТ «Дельта» придбані ви-ключно з метою перепродажу, то для їхнього обліку буде використано субрахунок 352 «Інші поточні фінансові інвестиції».

Приклад 8.2. Придбання фінансової інвестиції в обмін на цінні папери власної емісії.

ВАТ «Альфа» погасило свої зобов’язання за внесками до статутного капіталу ВАТ «Дель-та» на суму 2 000 грн (з них 1980 грн — номінальна вартість акцій, 20 грн — емісійний дохід) облігаціями власної емісії (термін погашення — 3 роки, номінальна вартість — 2000 грн).

ВАТ «Альфа» та ВАТ «Дельта» не є пов’язаними сторонами. Облігації будуть утримуватися до настання терміну їхнього погашення. Ця операція буде відображена в обліку ВАТ «Дельта» записом: Дт 143 «Інвестиції непов’язаним сторонам» Кт 46 «Неоплачений капітал» — 2000 грн.

Приклад 8.3. Придбання фінансової інвестиції в обмін на інші активи.

Підприємство «Смерічка» здійснило внесок до статутного капіталу ТОВ «Оріон» осно-вними засобами первісною вартістю 3000 грн, із сумою зносу 1000 грн. Справедлива вартість цих основних засобів, погоджена з іншими власниками, становить 2200 грн. Підприємство «Смерічка» відображає придбання фінансової інвестиції в обмін на основні засоби записами, показаними в табл. 8.2.

Таблиця 8.2

Придбання фінансової інвестиції підприємством «Смерічка» в обмін на основні засоби

 

№ з/п  Зміст операції            Дебет рахунка           Кредит рахунка         Сума, грн

1          Списано знос переданих основних засобів          131 «Знос основних за-собів»         10 «Основні засоби»           1000

2          Списано залишкову вар-тість переданих основних засобів       972  «Втрати  від  змен-шення корисності акти-вів» 10 «Основні засоби» 2000

3          Оприбутковано фінансо-ві інвестиції        143 «Інвестиції непов’я-заним сторонам»            742 «Дохід від відновлен-ня корисності активів»        2200

Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика

Оцінювання фінансових інвестицій на дату балансу

Правила оцінювання, за яким фінансові інвестиції відображаються в Балансі, уза-гальнені в табл. 8.3. Використання методу оцінювання залежить від мети придбання інвестицій та їхньої класифікації.

Таблиця 8.3

Оцінювання фінансових інвестицій згідно з П(С)БО 12 «Фінансові інвестиції»

Вид інвестиції           Оцінювання на дату балансу

 

Інвестиції   в   асоційовані,   дочірні   і спільні підприємства      Вартість, визначена за методом участі в капіталі, а саме вартість інвестиції ± всі зміни у складі власного капіталу об’єкта інвестування — зменшення корис-ності

 

            Собівартість з урахуванням зменшення корисності

 

            Справедлива вартість (при виконанні певних умов)

Інвестиції, які утримуються до їхнього погашення (облігації)     Амортизована собівартість

Інші інвестиції:

– справедливу вартість яких можна визначити

– справедливу вартість яких досто-вірно визначити неможливо          Справедлива вартість

Собівартість — зменшення корисності

Тобто, згідно з П(С)БО 12 «Фінансові інвестиції», під час складання Балансу за-стосовуються такі методи оцінювання фінансових інвестицій:

—        метод участі в капіталі;

—        за амортизованою собівартістю;

—        за собівартістю з урахуванням зменшення їхньої корисності;

—        за справедливою вартістю.