Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
РОЗДІЛ 8. ОБЛІК ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ : Бухгалтерський фінансовий облік : Бібліотека для студентів

РОЗДІЛ 8. ОБЛІК ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 

магниевый скраб beletage

Мета вивчення розділу: сформувати в студентів теоретичні знання та практичні навички щодо обліку довгострокових та поточних фінансових інвестицій.

Після вивчення розділу студенти повинні знати:

•          порядок визнання фінансових інвестицій активами;

•          класифікацію фінансових інвестицій за певними ознаками;

•          методи оцінювання фінансових інвестицій;

•          характеристику рахунків обліку фінансових інвестицій;

•          методику обліку короткострокових та довгострокових фінансових інвестицій;

•          схеми відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій з придбання, погашення та реалізації довгострокових і поточних фінансових інвестицій.

Студенти повинні вміти:

•          визначати первісну вартість фінансових інвестицій під час їхнього придбання;

•          обліковувати інвестиції в асоційовані, дочірні та спільні підприємства;

•          оцінювати фінансові інвестиції на дату балансу;

•          відображати інформацію про фінансові інвестиції у звітності.

Основні терміни

Акція — цінний папір без установленого строку обігу, що засвідчує пайову участь у статутному капіталі акціонерного товариства, підтверджує членство в акціонерно-му товаристві та право на участь в управлінні ним, дає право його власникові на одер-жання частини прибутку у вигляді дивіденду, а також на участь у розподілі майна в разі ліквідації акціонерного товариства.

Амортизована собівартість фінансової інвестиції — це собівартість фінансової інвестиції з урахуванням часткового її списання внаслідок зменшення корисності, яка збільшена (зменшена) на суму накопиченої амортизації дисконту (премії).

Депозитний (ощадний) сертифікат — письмове свідоцтво банку про депонуван-ня грошових коштів, яке засвідчує право вкладника на одержання після закінчення встановленого строку депозиту і відсотків по ньому.

Довгострокові фінансові інвестиції — активи, які утримує підприємство з метою збільшення прибутку (відсотків, дивідендів тощо), зростання вартості капіталу або інших вигод для інвестора строком більше ніж один рік.

Еквіваленти грошових коштів — це короткострокові високоліквідні фінансові ін-вестиції, що вільно конвертуються в певні суми грошових коштів, які характеризу-ються незначним ризиком зміни вартості.

Ефективна ставка відсотка — ставка відсотка, що визначається діленням суми річного відсотка та дисконту (або різниці річного відсотка та премії) на середню ве-личину собівартості інвестиції (або зобов’язання) та вартості її погашення.

Контрольні учасники — учасники спільної діяльності зі створенням юридичної особи (спільного підприємства), які здійснюють контроль за її діяльністю.

Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика

Метод ефективної ставки відсотка — метод нарахування амортизації дисконту або премії, згідно з яким сума амортизації визначається як різниця між доходом за фіксованою ставкою відсотка і добутком ефективної ставки та амортизованої вартос-ті на початок періоду, за який нараховується відсоток.

Облігація — борговий цінний папір, що засвідчує внесення його власником гро-шових коштів і підтверджує зобов’язання відшкодувати йому номінальну вартість цього цінного папера в передбачений у ньому строк з виплатою фіксованого відсотка.

Поточні фінансові інвестиції — це інвестиції на строк, що не перевищує один рік, які можна вільно реалізувати в будь-який момент (крім інвестицій, які є еквівален-тами грошових коштів).

Ринкова вартість фінансової інвестиції — сума, яку можна отримати від продажу фінансової інвестиції на активному ринку.

Спільна діяльність — господарська діяльність зі створенням або без створення юридичної особи, яка є об’єктом спільного контролю двох або більше сторін відпо-відно до письмової угоди між ними.

Спільний контроль — розподіл контролю за господарською діяльністю відповідно до угоди про ведення спільної діяльності.

Суттєвий вплив — повноваження брати участь у прийнятті рішень з фінансової, господарської та комерційної політики об’єкта інвестування без здійснення контр-олю цієї політики. Свідченням суттєвого впливу, зокрема, можуть бути: володіння двадцятьма або більше відсотками акцій (статутного капіталу) підприємства; пред-ставництво в раді директорів або аналогічному керівному органі підприємства; участь у прийнятті рішень; взаємообмін управлінським персоналом; забезпечення підприємства необхідною техніко-економічною інформацією.