Warning: session_start() [function.session-start]: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_cdde11556837633928f7adff72001c6b, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
7.6. Облік інших коштів : Бухгалтерський фінансовий облік : Бібліотека для студентів

7.6. Облік інших коштів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 

магниевый скраб beletage

Бухгалтерський облік інших грошових коштів здійснюють на активному рахунку № 33 «Інші кошти». На цьому рахунку здійснюється узагальнення інформації про на-явність та рух грошових коштів, що містяться в касі підприємства, та коштів у дорозі.

Рахунок 33 «Інші кошти» має субрахунки:

331      «Грошові документи в національній валюті»;

332      «Грошові документи в іноземній валюті»;

333      «Грошові кошти в дорозі в національній валюті»;

334      «Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті».

До інших грошових коштів, що містяться в касі підприємства, відносять: пошто-ві марки, оплачені проїзні документи та путівки до санаторіїв, будинків відпочинку, талони на харчування в підприємствах громадського харчування, марки державного мита, векселі, облігації тощо.

Аналітичний облік документів ведеться за їхніми видами.

До грошових коштів у дорозі належить виручка за реалізовану продукцію, вне-сена до кас банків, ощадних кас, чи здана інкасатором для подальшого зарахування її на поточний рахунок. Аналітичний облік грошових коштів у дорозі ведеться теж за їхніми видами.

Абонементні квитки — це спеціальні документи на проїзд у громадському тран-спорті із зазначенням виду, категорії, календарного періоду його використання. Їх можна купити за готівку або за безготівковим розрахунком. Щоб отримати абоне-ментні квитки, виписують у бухгалтерії платіжне доручення про оплату їхньої вар-тості. Видача квитків здійснюється згідно з накладною. На дебеті рахунка 33 «Інші кошти» відображається надходження грошових документів.

У довільній формі на підприємстві ведуть книгу обліку руху проїзних квитків, у якій зазначають такі реквізити: прізвища працівників, які одержують проїзні квитки, дата їх видачі чи повернення, підписи працівників, номер маршрутного листа з відо-браження мети виробничої поїздки, пункт призначення, маршрут пересування. По закінченню терміну використання проїзних квитків їхню вартість відносять на ви-трати операційної діяльності. Підставою для відображення витрат є акт про списання проїзних квитків.

Кореспонденція рахунків обліку проїзних квитків представлена в табл. 7.16.

Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика

Таблиця 7.16

Кореспонденція рахунків обліку проїзних квитків

 

№ з/п  Зміст господарської операції           Кореспонденція рахунків

 

           

            Дебет  Кредит

1          Оплачено   вартість   проїзних квитків      371 «Розрахунки за вида-ними авансами»            311 «Поточні рахунки в національній валюті»

2          Одержано проїзні квитки    331 «Грошові документи в національній валюті» 371 «Розрахунки за вида-ними авансами»

3          Видано з каси проїзні квитки працівникам           372 «Розрахунки з підзвіт-ними особами»            331 «Грошові документи в національній валюті»

4          Повернуто   до   каси   проїзні квитки        331 «Грошові документи в національній валюті» 372 «Розрахунки з підзвіт-ними особами»

5          По закінченню терміну їхньої дії віднесено на витрати вар-тість проїзних квитків     92 «Адміністративні вит-рати»       331 «Грошові документи в національній валюті»

6          Списано витрати на фінансо-вий результат         791 «Результат операцій-ної діяльності»    92 «Адміністративні вит-рати»

Путівки на санаторно-курортне лікування та відпочинок можна одержати у від-повідних закладах охорони здоров’я на підставі укладених угод з ними або від Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

Підприємство може передавати своїм працівникам придбані путівки за рахунок власних коштів. Мають місце випадки видачі путівок, коли їх вартість частково ком-пенсується працівником, а частково погашається підприємством або працівник може повністю компенсувати вартість отриманої путівки. Путівка може надаватися пра-цівнику безкоштовно на фінансування особистих потреб (як додаткове благо).

При наданні путівки підприємством-роботодавцем вартість безкоштовно отри-маної путівки включається в оподаткований дохід працівника.

Законодавством передбачено звільнення від ПДВ тільки операцій з продажу пу-тівок, які передбачені на санаторно-курортне лікування та відпочинок дітей у тих за-кладах, які входять до переліку, встановленого постановою КМУ від 05.08.1997 р. за № 835. Таким чином, у підприємства під час придбання інших путівок виникає по-датковий кредит з ПДВ, а в разі їх передачі своїм працівникам виникають податкові зобов’язання.

Суму зобов’язань з ПДВ визначають, виходячи з фактичної ціни операцій, але не нижче від ціни придбання путівки (без ПДВ).

Відображення операцій з придбання та видачі працівникам путівок придбаних за рахунок власних коштів, наведено в табл. 7.17.

Таблиця 7.17

Кореспонденція рахунків обліку путівок на санаторно-курортне лікування

 

№ з/п  Зміст господарської опе-рації          Кореспонденція рахунків     Сума

 

           

            Дебет                                Кредит   

 

Придбання путівок для працівників

1          Перераховано за путівки ко-шти з поточного рахунка    371 «Розрахунки за ви-даними авансами»            311 «Поточні рахунки в національній валюті»      2400

озділ 7. Облік грошових коштів

Продовження табл. 7.17

2          Відображено   розрахунки   з податкового кредиту          641 «Розрахунки за по-датками»    644 «Податковий кре-дит»         400

3          Отримано путівку     331 «Грошові докумен-ти в національній валю-ті»          371 «Розрахунки за ви-даними авансами»    2000

4          Відображено        податковий кредит        644  «Податковий  кре-дит»            371 «Розрахунки за ви-даними авансами»    400

5          Видано кошти під звіт для придбання путівки     372 «Розрахунки з під-звітними особами»            301 «Каса в національ-ній валюті»        2400

6          Оприбутковано  путівку  че-рез підзвітну особу   331 «Грошові докумен-ти в національній валю-ті»            372 «Розрахунки з під-звітними особами»            2000

7          Відображено   розрахунки   з ПДВ  641 «Розрахунки за по-датками»    372 «Розрахунки з під-звітними особами»        400

Реалізація путівки, вартість якої повністю компенсується працівником

1          Передано путівку працівни-кові     377 «Розрахунки з ін-шими дебіторами»   719 «Інші доходи від операційної діяльнос-ті»      2400

2          Нараховано податкові зобо-в’язання         719  «Інші  доходи  від операційної діяльності»    644 «Податковий кре-дит»         400

3          Отримано оплату за путівку від працівника         301 «Каса в національ-ній валюті» 377 «Розрахунки з ін-шими дебіторами»           2400

4          Списано собівартість путівки         949 «Інші витрати опе-раційної діяльності»          331 «Грошові докумен-ти в національній ва-люті»          2000

5          Списано доходи від реаліза-ції на фінансові результати                        

            – доходи від реалізації          719  «Інші  доходи  від операційної діяльності»    791 «Результат опера-ційної діяльності»      2000

            – витрати       791 «Результат опера-ційної діяльності»    949 «Інші витрати опе-раційної діяльності»            2000

Видача путівки у вигляді заохочувальних та компенсаційних виплат

1          Передано путівку працівнику          661 «Розрахунки за за-робітною платою» 719 «Інші доходи від операційної діяльності»        2400

2          Нараховано             податкові зобов’я зання з ПДВ         719  «Інші  доходи  від операційної діяльності»            641 «Розрахунки за по-датками»    400

3          Списано собівартість путівки         949 «Інші витрати опе-раційної діяльності»          331 «Грошові докумен-ти в національній ва-люті»          2000

4          Включено  вартість   путівки до складу витрат на оплату праці 91        «Загальновиробничі

витрати»,

92        «Адміністративні вит-

рати»,

93        «Витрати на збут»     661 «Розрахунки за за-робітною платою» 2400

Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика

Продовження табл. 7.17

5          Нараховані страхові внески на вартість путівки   91        «Загальновиробничі

витрати»,

92        «Адміністративні ви-

трати»,

93        «Витрати на збут»     65 «Розрахунки за стра-хуванням» 700

Видача путівки з частковою оплатою

1          Перераховано передплату на придбання путівки            371 «Розрахунки за ви-даними авансами»            311 «Поточні рахунки в національній валюті»      2400

2          Відображено суму податко-вого кредиту  641 «Розрахунки за по-датками»    644 «Податковий кре-дит»            400

3          Одержано путівку     331 «Грошові докумен-ти в національній валю-ті»          371«Розрахунки за ви-даними авансами»    2000

4          Відображено   суму   ПДВ   у вартості путівки      644  «Податковий  кре-дит»            371 «Розрахунки за ви-даними авансами»          400

5          Видано путівку працівнику 377 «Розрахунки з ін-шими дебіторами»   719 «Інші доходи від операційної діяльнос-ті»    1200

6          Нараховано             податкові зобов’я зання з ПДВ         719  «Інші  доходи  від операційної діяльності»            641 «Розрахунки за по-датками»    200

7          Персоніфіковано дохід пра-цівника на суму знижки        377 «Розрахунки з ін-шими дебіторами»   377 «Розрахунки з ін-шими дебіторами»          1200

8          Списано вартість путівки    949 «Інші витрати опе-раційної діяльності»          331 «Грошові докумен-ти в національній ва-люті»          2000

9          Списується донарахована за-охочувальна виплата на час-тину вартості путівки       92 «Адміністративні ви-трати»       377 «Розрахунки з ін-шими дебіторами»   179,32

10        Нараховано податок з дохо-дів       377 «Розрахунки з ін-шими дебіторами»   641 «Розрахунки за по-датками»        179,32

11        Отримано оплату від праців-ника  301 «Каса в національ-ній валюті» 377 «Розрахунки з ін-шими дебіторами»   1200

12        Списано на фінансові резуль-тати: – доход від реалізації

– витрати       719  «Інші  доходи  від операційної діяльності» 791 «Результат  опера-ційної діяльності»      791 «Результат опера-ційної діяльності»

949 «Інші витрати опе-раційної діяльності»          1000 2179,4

Видача путівки як додаткове благо

1          Перераховано грошові кошти з поточного рахунка          371 «Розрахунки за ви-даними авансами»            311 «Поточні рахунки в національній валюті»      2400

2          Оприбутковано путівку       331 «Грошові докумен-ти в національній валю-ті»          371 «Розрахунки за ви-даними авансами»          2400

Розділ 7. Облік грошових коштів

Продовження табл. 7.17

3          Видано путівку працівникові          377 «Розрахунки з ін-шими дебіторами»   331 «Грошові докумен-ти в національній ва-люті»          2400

4          Нараховується заохочуваль-на виплата на вартість путів-ки     92 «Адміністративні ви-трати»       661 «Розрахунки із за-робітної плати»   2824

5          Нараховуються    внески   до страхових фондів    92 «Адміністративні ви-трати»       65 «Розрахунки за стра-хуванням»         1016

6          Утримані внески до страхо-вих фондів     661 «Розрахунки із за-робітної плати»       65 «Розрахунки за стра-хуванням»         69

7          Утриманий податок з доходів фізичних осіб         661 «Розрахунки із за-робітної плати»       641 «Розрахунки за по-датками»           413

8          Взаємозалік заборгованості 661 «Розрахунки із за-робітної плати»       377 «Розрахунки з ін-шими дебіторами»   2400

До грошових коштів у дорозі належать кошти, що перераховані для придбання іноземної валюти, та іноземна валюта призначена для продажу.

Кореспонденцію рахунків з надходження та вибуття інших коштів наведено в табл. 7.18.

Таблиця 7.18

Кореспонденція рахунків обліку господарських операцій з іншими коштами

 

Зміст господарських операцій                               Кореспондуючий рахунок

За дебетом рахунка 33 «Інші кошти»

Надійшли інші кошти в рахунок погашення довгострокової дебіторської заборгованості       18 «Довгострокова дебіторська заборгова-ність та інші необоротні активи»

Придбано поштові марки та інші документи за готівку    301 «Каса в національній валюті»

Перераховано з поточного рахунку суму з ме-тою придбання грошових документів 311 «Поточні рахунки в національній валю-ті»

Отримані через підзвітних осіб проїзні доку-менти         372 «Розрахунки з підзвітними особами»

Зараховано виручку від реалізації продукції за готівку через підзвітних осіб, яку здано в Ощадний банк або касу поштових відділень  372 «Розрахунки з підзвітними особами»

Придбано путівки до санаторіїв, будинків від-починку тощо     685 «Розрахунки з іншими кредиторами»

За кредитом рахунку 33 «Інші кошти»

Зараховано на поточний рахунок кошти, що перебували в дорозі        311 «Поточні рахунки у національній валю-ті»

Видані підзвітним особам грошові документи      372 «Розрахунки з підзвітними особами»

Погашено позики банку за рахунок коштів, які на дату складання попереднього балансу перебували в дорозі            50 «Довгострокові позики», 60 «Короткостро-кові позики»

Погашено кредиторську заборгованість за ра-хунок інших коштів         68 «Розрахунки за іншими операціями»

Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика

Продовження табл. 7.18

Віднесено на адміністративні витрати вар-тість використаних поштових марок та вида-них грошових документів     92 «Адміністративні витрати»

Віднесено до витрат на збут вартість викорис-таних поштових марок 93 «Витрати на збут»

Виявлено нестачу грошових документів   947 «Нестачі і втрати від псування ціннос-тей»

Облік операцій за рахунком 33 «Інші кошти» ведеться в журналі № 1, відомості № 3.Warning: Unknown: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_cdde11556837633928f7adff72001c6b, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/www/nelvin/data/mod-tmp) in Unknown on line 0