Warning: session_start() [function.session-start]: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_c0dd3ad4cd35b8a92b44ae9510ad0f5a, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
7.5. Особливості обліку операцій на поточних рахунках в іноземній валюті : Бухгалтерський фінансовий облік : Бібліотека для студентів

7.5. Особливості обліку операцій на поточних рахунках в іноземній валюті


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 

магниевый скраб beletage

Щоб здійснити поточні операції для проведення розрахунків у межах України в безготівковій іноземній валюті, суб’єкти господарювання відкривають поточні ва-лютні рахунки. Їх відкривають для зарахування, використання і погашення заборго-ваності в іноземній валюті.

Порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті регламентується Законом України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті» від 23.09.1994 р. за № 185/94 та П(С)БО 21»Вплив змін валютних курсів».

Види операцій на поточних рахунках в іноземній валюті наведено в табл. 7.8.

Деякі надходження в іноземній валюті на користь резидентів зараховують спо-чатку на розподільчий банківський рахунок, який призначений для попереднього за-рахування коштів в іноземній валюті резиденту. До таких надходжень належать:

—        суми нерезидентів за зовнішньоекономічними контрактами;

—        суми у вигляді позик, фінансової допомоги, повернутих нерезидентами з будь-яких причин.

На поточні рахунки зараховуються кошти:

—        придбані за дорученням власника рахунка уповноваженим банком;

—        перераховані з кредитного рахунка як кредит відповідно до кредитної угоди;

—        відсотки, нараховані на залишок коштів на власних поточних і депозитних ра-хунках;

—        суми, перераховані з власного депозитного рахунка.

Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика

Таблиця 7.8

Види розрахунків та поточних операцій в іноземній валюті

 

№ з/п

 

Види розрахунків

 

 

 

1

 

Торговельні операції за такими розрахунками:

– між юридичними особами — резидентами та нерезидентами, що здійснюються від-повідно зовнішньоекономічної діяльності;

– між юридичними особами (резидентами) України, що здійснюються за наявністю ліцензії НБУ;

– між юридичними особами (нерезидентами) та резидентами через юридичних осіб;

– резидентів (посередників), що здійснюються відповідно до законодавства України згідно з договорами.

 

 

 

2

 

Неторговельні поточні операції в іноземній валюті:

– здійснення переказів заробітної плати, стипендій, пенсій, державної допомоги, бла-годійної допомоги, виплат і компенсацій, виплат з відшкодування шкоди робітни-кам, що пов’язані з виконанням ними трудових обов’язків;

– здійснення обмінних операцій з іноземною валютою;

– виплати готівкової іноземної валюти за платіжними картками;

– купівля платіжних документів в іноземної валюті;

– виплати відповідно рішень, вироків, постанов судових, слідчих органів;

– платежі, пов’язані зі смертю громадян та судовими витратами, із слідчими та нота-ріальними діями, а також їх відшкодуванням;

– сплата державного мита, податків, зборів та інших обов’язкових платежів, пов’язаних із виконанням вищевказаних дій і розглядом судових справ;

– оплата зборів, мита і дій, пов’язаних з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності;

– оплата витрат на лікування громадян у медично-профілактичних закладах іншої держави;

– оплата навчання в навчальних закладах, стажування в закладах іншої держави;

– оплата участі в міжнародних конгресах, симпозіумах, семінарах, конференціях, а також виставках, ярмарках, за винятком витрат на капіталовкладення та інших ма-теріальних витрат;

– оплата витрат, пов’язаних з відрядженням за кордон;

– оплата витрат на придбання літератури передплатних видань, що видаються за кордоном

 

Продаж за дорученням клієнта його власних коштів в іноземній валюті уповнова-жений банк зобов’язаний здійснювати не пізніше ніж за п’ять банківських днів після дня списання цих коштів з поточного рахунка клієнта.

На поточний рахунок має бути зарахований гривневий еквівалент проданої на Міжбанківському валютному ринку України іноземної валюти не пізніше, ніж за два банківських дні після зарахування суми в гривнях на кореспондентський рахунок в уповноваженому банку. Іноземна валюта, придбана на Міжбанківському валютно-му ринку України, має бути використана резидентом не пізніше, ніж за 5 робочих днів після дня її зарахування на поточний рахунок, на потреби, зазначені в заяві про купівлю іноземної валюти. При цьому в заяві покупцем іноземної валюти має бути зазначено, що він доручає уповноваженому банку, якщо придбана іноземна валюта на буде перерахована ним у термін за призначенням, продати її на Міжбанківському валютному ринку України.

Розділ 7. Облік грошових коштів

Для здійснення зовнішньоекономічної діяльності підприємство повинне відкри-ти валютний рахунок і зареєструватися як суб’єкт ЗЕД (зовнішньоекономічної ді-яльності).

Взаємні відносини суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності та їхніх іноземних контрагентів оформлюються зовнішньоекономічними договорами (контрактами) у письмовій формі.

На всі товари, які переміщуються через митний кордон України, оформлюється вантажна митна декларація (ВМД), в якій суб’єкт зовнішньоекономічної діяльнос-ті повідомляє органам митного контролю необхідні відомості про вантаж. Разом із ВМД підприємства подають декларацію митної вартості (ф. ДМВ-2) при переміщен-ні через митний кордон України товарів, що підлягають оподаткуванню податками і зборами (обов’язковими платежами), за угодою (договором, контрактом), вартість якої перевищує еквівалент 5000 євро.

Під час митного оформлення товарів на митниці отримувач вантажу пред’являє його до митного огляду та подає до митниці такі документи: вантажну митну декла-рацію (ВМД); документи, що підтверджують сплату встановлених законодавством платежів; договір (контракт); дозволи інших органів, встановлені законодавством; товаросупровідні документи; довідку про декларування валютних цінностей за меж-ами України; інші документи.

Умови платежів регламентуються постановами КМУ і НБУ від 21.06.1995 р. за № 444 «Про типові платіжні умови зовнішньоекономічних договорів (контрактів)» і «Типові форми захисних застережень до зовнішньоекономічних договорів (контр-актів), якими передбачаються розрахунки в іноземній валюті».

Наприклад, у постачальника-нерезидента підприємство придбало товар. Ін-войс (рахунок-фактура) оформлений у євро і містить вартісну оцінку поставленого товару та вимогу до його оплати постачальнику-нерезиденту. Фактурна вартість є базою для визначення митної вартості. При здійсненні розрахунку, фактурну вар-тість, що зазначена в євро, перераховують у гривні за курсом НБУ, що діяв на дату митного оформлення. На підставі захисних валютних застережень підприємство має право розрахуватися з нерезидентом в іншій іноземній валюті (доларах США), якщо це передбачено зовнішньоекономічним договором (контрактом). Розрахунки за експортно-імпортними операціями проводяться протягом 180 днів. Виручка ре-зидентів у іноземній валюті підлягає зарахуванню на їх валютні рахунки в уповно-важених банках у терміни виплати заборгованостей, зазначені в контрактах, але не пізніше 180 календарних днів від дати митного оформлення (витяги вивізної вантаж-ної митної декларації) продукції, яка експортується, а в разі експорту робіт (послуг), прав інтелектуальної власності — з моменту підписання акта, що засвідчує виконан-ня робіт, надання послуг, експорт прав інтелектуальної власності.

У разі перевищення зазначеного терміну операція потребує індивідуальної ліцен-зії Національного банку України.

Для первинного обліку операцій, пов’язаних із рухом валютних коштів, застосову-ються ті самі банківські і касові документи, що й при застосуванні національної валюти (прибутковий та видатковий касові ордери, грошовий чек, вимоги-доручення тощо).

У первинних документах вартісні показники відображаються в чисельнику в іно-земній валюті, а в знаменнику вказують еквівалент у гривнях за курсом НБУ на дату здійснення операцій.

Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика

Окремі документи мають типову форму. Постановою Правління НБУ від 05.03.2003 р. за № 82 затверджено «Положення про оформлення і надання клієнтом платіжних доручень в іноземній валюті, заяв про купівлю чи продаж іноземної ва-люти в уповноважені банки та інші фінансові установи». Цим Положенням визнача-ється порядок оформлення і надання підприємствами документів в іноземній валюті (меморіальний валютний ордер, заява про купівлю іноземної валюти, заява про про-даж іноземної валюти).

З метою переведення коштів в іноземній валюті використовують підприємства платіжні доручення в іноземній валюті. У цьому документі заповнюються всі рек-візити латинськими літерами. Сума іноземної валюти, вказана прописом, заповню-ється українською мовою. Допускається використання англомовних аналогів назв текстових елементів бланків, але тільки разом з їхніми україномовними назвами. Платіжні доручення та заяви про купівлю чи продаж іноземної валюти виписується у двох примірниках. Заява про купівлю іноземної валюти приймається уповноваже-ним банком до виконання протягом 90 днів від дня її оформлення, заява про продаж іноземної валюти — протягом 30 днів.

Методичні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про операції в іноземній валюті визначаються П(С)БО 21 «Вплив змін валютних курсів».

Операції в іноземній валюті під час первинного визнання відображаються у ва-лютній звітності шляхом перерахунку суми в іноземній валюті із застосуванням ва-лютного курсу на дату здійснення операцій (дата визнання активів зобов’язань, влас-ного капіталу, доходів і витрат).

У результаті зміни курсів валют у період між датою здійснення господарських операцій і датою розрахунків за зобов’язаннями, які випливають із цих операцій, ви-никають курсові різниці, які визначаються як різниця між оцінкою валютних активів і пасивів на дату реєстрації їх у бухгалтерському обліку або на дату складання бух-галтерського балансу за попередній звітний період на дату фактичного здійснення розрахунку (надходження, сплати коштів), або на дату складання бухгалтерського балансу за звітний період за курсом НБУ.

Розрізняють операційну і неопераційну курсову різницю. Операційна курсова різниця виникає в процесі проведення операцій, що пов’язані зі здійсненням осно-вної діяльності, неопераційна — під час придбання та реалізації необоротних активів, отримання та погашення позик тощо. Курсові різниці відображаються у складі опе-раційних витрат на субрахунку 945 «Втрати від операційної курсової різниці» або в складі операційних доходів — на субрахунку 714 — «Дохід від операційної курсової різниці». Для обліку неопераційних курсових різниць використовуються субрахун-ки 974 «Втрати від неопераційної курсової різниці» та 744 «Дохід від неопераційної курсової різниці».

До монетарних статей відносять статті балансу стосовно грошових коштів та їх еквівалентів, а також активів, зобов’язань, які будуть одержані або оплачені у фіксо-ваній сумі (наприклад відвантаження готової продукції, а потім оплата, одержання товарів за імпортом, а потім оплата).

Грошові кошти, їх еквіваленти, а також дебіторська і кредиторська заборгова-ність, яка погашатиметься грошима (їх еквівалентами), вважаються монетарними статтями. Визначення курсових різниць за монетарними статтями в іноземній валюті проводиться на дату здійснення розрахунків та на дату складання балансу. На кожну

Розділ 7. Облік грошових коштів

дату балансу монетарні статті в іноземній валюті відображаються з використанням валютного курсу на дату складання балансу.

До немонетарних статей балансу відносять статті активів і зобов’язань, погашен-ня яких буде проведено у формі, відмінний від грошової (одержання авансу, а потім відвантаження товарів). До останніх відносять заборгованості, що виникли за бартер-ними зовнішньоекономічними договорами.

Виходячи з того, що грошові кошти в іноземній валюті належать до монетарних статей балансу, їхній облік та переоцінка здійснюється з використанням валютного курсу на дату балансу. Для перерахунку ж доходів, витрат і руху грошових коштів за кожний місяць можна застосовувати середньозважений валютний курс за місяць. Він визначається результатом ділення суми добутків величин курсів НБУ та кількості днів їх дій у звітному місяці на кількість календарних днів у даному місяці.

Синтетичний облік операцій за розрахунками в іноземній валюті розглянемо на прикладі.

Приклад 7.1. Фірма «Ятрань» відвантажила на експорт горілчані вироби на суму $100 000. Курс долара на дату оформлення ВМД — 5,10 грн за $1. Нерезидент перерахував грошові ко-шти в повному обсязі в цьому звітному періоді. Курс долара на день погашення дебіторської заборгованості — 5,20 грн за $1. собівартість горілчаних виробів 42 000 грн. Сума митних збо-рів — 2000 грн.

Кореспонденцію рахунків обліку господарських операцій наведено в табл. 7.9.

Таблиця 7.9

Кореспонденція рахунків обліку господарських операцій з відвантаження горілчаних виробів нерезиденту

 

№ з/п  Зміст господарської операції           Кореспонденція рахунків     Сума

 

           

            Дебет                           Кредит        

 

1          Відвантажено горілчані виро-би нерезиденту і відображено дохід ($100 000 х 5,10)  362   «Розрахунки   з іноземними    покуп-цями»          702 «Дохід від реалі-зації товарів»  $100 000 510 000

2          Нараховано митні платежі   93 «Витрати на збут»           685 «Розрахунки з ін-шими кредиторами»            2000

3          Сплачено митні платежі      685 «Розрахунки з ін-шими кредиторами»            311 «Поточні рахун-ки   в   національній валюті»           2000

4          Списано на реалізацію собі-вартість горілчаних виробів            902 «Собівартість реа-лізованих товарів»            28 «Товари»   420 000

5          Списано  на   фінансовий   ре-зультат:

– собівартість горілчаних ви-робів

– митні збори

– доходи від реалізації          791 «Результат опе-раційної діяльності» 791 «Результат опе-раційної діяльності» 702 «Дохід від реалі-зації товарів»  902   «Собі   вартість реалізованих товарів 93 «Витрати на збут»

791 «Результат опе-раційної діяльності»    420 000

2000 510 000

6          Надійшли кошти від іноземно-го покупця ($100000 х 5,20)        312 «Поточні рахун-ки в іноземній валю-ті         362   «Розрахунки   з іноземними    покуп-цями» $100 000 520 000

Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика

Продовження табл. 7.9

7 8       Відображено курсову різницю при погашенні заборгованості $100000х (5,20 - 5,10) 362 «Розрахунки з іноземними покуп-цями»    714 «Дохід від опера-ційної курсової різ-ниці»     10 000

 

            Списано дохід від курсової різ-ниці           714 «Дохід від опера-ційної курсової різ-ниці»     791 «Результат опе-раційної діяльності»           10 000

Приклад 7.2. Фірма «Ятрань» експортувала горілчані вироби на суму $100 000. Курс до-лара на дату оформлення ВМД — 5,20 грн за $1.Заборгованість залишилася непогашеною на кінець звітного кварталу, курс НБУ на останній робочий день — 5,00 грн за $1.

Розглянемо господарські операції з відвантаження товарів нерезиденту в табл. 7.10.

Таблиця 7.10

Кореспонденція рахунків обліку господарських операцій з відвантаження товарів

 

№ з/п  Зміст господарської операції           Кореспонденція рахунків     Сума

 

           

            Дебет  Кредит          

 

1          Нараховано митні платежі   93 «Витрати на збут»           685 «Розрахунки з ін-шими кредиторами»            2000

2          Сплачено митні платежі      685  «Розрахунки  з іншими   кредитора-ми»        311 «Поточні рахун-ки в національній валюті»           2000

3          Відображено дохід від відван-таження   горілчаних   виробів ($100000 х 5,20) грн    362  «Розрахунки  з іноземними   покуп-цями»  702 «Дохід від реалі-зації товарів»  $100 000 520 000

4          Списано собівартість реалізо-ваних горілчаних виробів 902 «Собівартість реа-лізованих товарів»  28 «Товари»        420 000

5          Списано на фінансовий резуль-тат:

– собівартість горілчаних ви-робів

– митні збори

– доходи від реалізації горіл-чаних виробів           791 «Результат опе-раційної діяльності» 791 «Результат опе-раційної діяльності» 702 «Дохід від реалі-зації товарів»   902 Собівартість ре-алізованих товарів» 93 «Витрати на збут»

791 «Результат опе-раційної діяльності»    420 000

2000 520 000

6          Нараховано    курсову    різни-

цю на кінець звітного періоду

(кварталу)

$100000 х (5,20 - 5,00)         945 «Втрати від опе-раційної      курсової різниці»           362 «Розрахунки з іноземними покуп-цями»    20 000

7          Списано курсову різницю на фінансовий результат        791 «Результат опе-раційної діяльності»    945 «Втрати від опе-раційної курсової різниці»           20 000

Приклад 7.3. Фірма «Ятрань» одержала аванс від нерезидента в рахунок поставки горілча-них виробів у сумі $100 000. Курс НБУ на дату одержання авансу — 5,10 грн за $1. Курс НБУ

Розділ 7. Облік грошових коштів

на дату балансу (останній робочий день) — 5,20 грн за $1. У наступному звітному періоді горіл-чані вироби було відвантажено нерезиденту. Курс НБУ на дату оформлення ВМД — 5,25 грн за $1.

Кореспонденцію рахунків обліку операцій наведено в табл. 7.11.

Таблиця 7.11

Кореспонденція рахунків обліку господарських операцій з одержання передплати в іноземній валюті від нерезидента

 

№ з/п

1 2

3

4 5

6          Зміст господарської операції           Кореспонденція рахунків     Сума

 

           

            дебет                             кредит        

 

            Одержано  аванс  від  нерези-дента ($100000 х 5,10) грн           312 «Поточні рахун-ки в іноземній валю-ті»        681 «Розрахунки за авансами одержани-ми»       $100 000 510000

 

            Здійснено відвантаження го-рілчаних виробів нерезиденту ($100000 х 5,20) грн      681 «Розрахунки за авансами одержани-ми»     702 «Дохід від реалі-зації товарів»  $100 000 510 000

 

            Списано собівартість горілча-них виробів            902 «Собівартість ре-алізованих товарів»  28 «Товари»            420 000

 

            Нараховано митні платежі   93 «Витрати на збут»           685 «Розрахунки з ін-шими кредиторами»            2000

 

            Оплачено митні платежі      685 «Розрахунки з ін-шими кредиторами»            311 «Поточні рахун-ки в націо-нальній валюті»          2000

 

            Списано  на  фінансовий  ре-зультат:

– собівартість     горілчаних виробів

– митні збори

– доходи від реалізації го-рілчаних виробів           791 «Результат опе-раційної діяльності» 791 «Результат опе-раційної діяльності» 702 «Дохід від реалі-зації товарів»   902 «Собівартість ре-алізованих товарів» 93 «Витрати на збут»

791 «Результат опе-раційної діяльності»    420 000

2000 510 000

Приклад 7.4. Фірма «Ятрань» одержала запасні частини від нерезидента на суму $100000. Курс НБУ на дату оформлення ВМД — 5,15 грн за $1. Сума митних платежів 3000 грн, імпорт-ний ПДВ. На кінець звітного кварталу заборгованість залишалася непогашеною. Курс НБУ на останній робочий день — 5,00 грн.

Кореспонденцію рахунків обліку операцій з одержання запасних частин пред-ставлено в табл. 7.12.

Таблиця 7.12

Кореспонденція рахунків обліку господарських операцій з одержання запасних частин

 

№ з/п  Зміст господарської операції           Кореспонденція рахунків     Сума

 

           

            Дебет  Кредит          

 

1          Нараховано митні платежі   207 «Запасні части-ни»        685 «Розрахунки з ін-шими кредиторами»            3000

Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика

Продовження табл. 7.12

2          Сплачено митні платежі      685 «Розрахунки з ін-шими кредиторами»            311 «Поточні рахун-ки в національній ва-люті»          3000

3          Сплачено ПДВ при імпорті і відображено податковий кре-дит.

Нараховано суму ПДВ при сплаті митних платежів        641 «Розрахунки за податками»

643 «Податкові зобо-в’язання»       311 «Поточні рахун-ки в національній ва-люті»

641«Розрахунки за податками»       103 600 103 600

4          Отримано   запасні   частини від іноземного постачальника     207 «Запасні части-ни»        632 «Розрахунки з іноземними поста-чальниками»    $100 000 515 000

5          Відображено курсову різни-

цю

$100000 х (5,15 — 5,00)       632   «Розрахунки   з іноземними     поста-чальниками» 714 «Дохід від опера-ційної курсової різ-ниці»      15 000

6          Списано на фінансовий ре-зультат            714 «Дохід від опера-ційної курсової різ-ниці»     791 «Результат опе-раційної діяльності»           15 000

Приклад 7.5. Фірма «Ятрань» перерахувала передплату нерезиденту за товар $100 000. Курс НБУ на день перерахування — 5,10 грн за $1. Через деякий час фірма імпортувала запас-ні частини на суму $100 000. Курс НБУ на дату оформлення ВМД — 5,0 грн за $1, мито — 7000 грн, митний збір — 2000 грн. ПДВ на імпорт — 101 400 (100000 * 5,0 + 7000) * 20%.

 

Кореспонденцію рахунків обліку операцій наведеноа в табл. 7.13.

Кореспонденція рахунків обліку господарських операцій з імпорту запасних частин

 

Таблиця 7.13

 

 

№ з/п  Зміст господарської операції           Кореспонденція рахунків     Сума

 

           

            Дебет                            Кредит       

 

1          Перераховано валюту нерези-денту          681 «Розрахунки за авансами   одержани-ми»     312 «Поточні рахун-ки в іноземній валю-ті»        $100 000 510 000

2          Нараховано мито і митні збо-ри     207 «Запасні части-ни»        377 «Розрахунки з ін-шими дебіторами»            9000

3          Оплачено митні платежі      377 «Розрахунки з ін-шими дебіторами»   311 «Поточні рахун-ки в національній ва-люті»          9000

4          Відображено податковий кре-дит з ПДВ  641 «Розрахунки за податками»      311 «Поточні рахун-ки в національній ва-люті»          101 400

5          Списано ПДВ при імпорті   643 «Податкові зобо-в’язання»       641 «Розрахунки за податками»      101 400

6          Одержано запасні частини від імпортного постачальника         207 «Запасні части-ни»        632   «Розрахунки   з іноземними      поста-чальниками»         $100 000 510 000

Розділ 7. Облік грошових коштів

Іноземна валюта купується на Міжбанківському валютному ринку України. 3 цією метою до банку потрібно подати такі документи:

—        заяву про купівлю іноземної валюти;

—        зовнішньоекономічний договір;

—        ВМД, якщо товар ввезено на територію України;

—        акт виконаних робіт;

—        документи, передбачені при даній формі покупки (акредитив, інкасо);

—        довідку з ДПА, що підтверджує реєстрацію платника податків. Вона подається банку при придбанні іноземної валюти за гривні за зовнішньоекономічним до-говором, сума якого перевищує 10 000 доларів.

На документах після придбання іноземної валюти ставиться відмітка уповноваже-ного банку про дату купівлі валюти, її суму. Документи підписуються працівником ва-лютного відділу, оформлюються відтиском його особистого штампу чи печатки банку.

Приклад 7.6. Шдприємству для здійснення розрахунків за товар, що надійшов, необхідно придбати $30 000. Комерційний курс купівлі валюти на МВРУ становить 5,33 грн за $1. Ва-лютний курс НБУ на момент зарахування іноземної валюти на поточний рахунок — 5,00 грн за $1. Комісійна винагорода банку за здійснення купівлі валюти (1%) — 1599 грн ($30 000 х 5,33 грнх 1%). Для придбання зазначеної суми валюти підприємство перераховує банку 161 499 грн ($30 000 х 5,33 грн + 1599 грн). Сума внеску до Пенсійного фонду становить 1,5% від вартості придбаної валюти, тобто 2398,00 грн ($30 000 х 5,33 грнх 1,5%).

Кореспонденція рахунків обліку наведена в табл. 7.14.

Таблиця 7.14

Кореспонденція рахунків обліку господарських операцій з придбання іноземної валюти

 

№ з/п

1 2 3 4 5 6       Зміст господарської операції           Кореспонденція рахунків     Сума

 

           

            дебет                               кредит      

 

            Перераховано грошові кошти на придбання валюти       333 «Грошові кошти в дорозі в національній валюті»           311 «Поточні рахунки в національній валю-ті»    161 499

 

            Перераховано грошові кошти на сплату внеску до Пенсійно-го фонду (1,5%) 333 «Грошові кошти в дорозі в національній валюті»         311 «Поточні рахунки в національній валю-ті»    2398

 

            Зараховано на валютний ра-хунок іноземну валюту (курс 5,00 грн. за $1)      312 «Поточні рахунки в іноземній валюті»     333 «Грошові кошти в дорозі в національній валюті»      $30 000 150 000

 

            Відображено у складі витрат суму  внеску до  Пенсійного фонду          92 «Адміністративні витрати»            651 «За пенсійним за-безпеченням»          2398

 

            Відображено      перераховану банком суму внеску до Пен-сійного фонду      651 «За пенсійним за-безпеченням»            333 «Грошові кошти в дорозі в національній валюті»      2398

 

            Відображено у складі витрат суму  комісійної  винагороди банку за купівлю іноземної валюти       92    «Адміністративні витрати»  333 «Грошові кошти в дорозі в національній валюті»      1599

Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика

Продовження табл. 7.14

7          Відображено у складі витрат різницю між вартістю валюти, придбаної за курсом МБРУ, та вартістю валюти, розрахо-ваної за валютним курсом на момент зарахування валюти на поточний рахунок            791 «Результат опера-ційної діяльності»           92    «Адміністративні витрати»     3997

Підприємства також здійснюють операції з продажу валюти.

Розглянемо господарські операції з продажу іноземної валюти на прикладі.

Приклад 7.7. Підприємство продає $20 000. Курс продажу валюти на МВРУ становить 5,29 грн за $1. Валютний курс НБУ на дату списання валюти з валютного рахунка 5,25 грн за $1, на дату продажу валюти — 5,26 грн за $1. Гривневий еквівалент списаної з валютного рахунка іноземної валюти — 105 000 грн. ($20 000 х 5,25 грн.).

Сума продажу — 105 800 грн ($20 000 х 5,29 грн). Комісійна винагорода банку за продаж валюти (2%) — 2116 грн ($20000x5,29 грнх 2%). Сума гривень, одержана за продану валю-ту, зараховується на поточний рахунок з вирахуванням комісійної винагороди банку в сумі 103 684 грн. ($20 000 х 5,29 грн — 2116 грн).

Кореспонденцію рахунків обліку вказаних господарських операцій наведено в табл. 7.15.

Таблиця 7.15

Кореспонденція рахунків обліку господарських операцій з продажу іноземної валюти

 

№ з/п

1 2

3

4 5

6          Зміст господарської операції           Кореспонденція рахунків     Сума

 

           

            Дебет                              Кредит     

 

            Списано з валютного рахунку іноземну валюту для продажу    334 «Грошові кошти в дорозі в іноземній ва-люті»         312 «Поточні рахунки в іноземній валюті»            $20 000 105 000

 

            Зараховано на поточний раху-нок суму в гривнях, одержану від продажу іноземної валюти за  вирахуванням  комісійної винагороди банку        311 «Поточні рахунки в національній валю-ті»    711 «Дохід від реаліза-ції іноземної валюти»    103 684

 

            Нараховано курсову різницю          334 «Грошові кошти в дорозі в іноземній ва-люті»          714 «Дохід від опера-ційної курсової різни-ці» 200

 

            Нараховано суму комісійної винагороди банку    685 «Розрахунки з ін-шими кредиторами»            711 «Дохід від реаліза-ції іноземної валюти»    2116

 

            Відображено у складі витрат суму  комісійної  винагороди банку          942 «Собівартість ре-алізованої    іноземної валюти»    685 «Розрахунки з ін-шими кредиторами»            2116

 

            Списано    собівартість    про-даної валюти ($20 000x5,26 грн).           942 «Собівартість ре-алізованої    іноземної валюти»    334 «Грошові кошти в дорозі в іноземній ва-люті»          105 200

Розділ 7. Облік грошових коштів

Продовження табл. 7.15

7          Списано на фінансовий ре-зультат: – дохід від реалізації іно-земної валюти – собівартість проданої ва-люти

– дохід від операційної кур-сової різниці   711 «Дохід від реаліза-ції іноземної валюти» 791«Результат опера-ційної діяльності»

714 «Дохід від опера-ційної курсової різни-ці»     791 «Результат опера-ційної діяльності» 942 «Собі вартість ре-алізованої    іноземної валюти»

791 «Результат опера-ційної діяльності»    105 800 107 316

200Warning: Unknown: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_c0dd3ad4cd35b8a92b44ae9510ad0f5a, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/www/nelvin/data/mod-tmp) in Unknown on line 0