Warning: session_start() [function.session-start]: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_13361d18a4bb7c89537d435d1ecf04dc, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
7.4.3. Синтетичний та аналітичний облік коштів на рахунках банків : Бухгалтерський фінансовий облік : Бібліотека для студентів

7.4.3. Синтетичний та аналітичний облік коштів на рахунках банків


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 

магниевый скраб beletage

Планом рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і гос-подарських операцій, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. за № 291, для обліку операцій на рахунках у банках використовується рахунок 31 «Рахунки в банках», який призначено для обліку наявності та руху гро-шових коштів, що перебувають на рахунках у банках і можуть бути використані для поточних операцій.

Рахунок 31 «Рахунки в банках» має такі субрахунки:

—        311 «Поточні рахунки в національній валюті»;

—        312 «Поточні рахунки в іноземній валюті»;

—        313 «Інші рахунки в національній валюті»;

—        314 «Інші рахунки в банку в іноземної валюті».

За дебетом рахунка 31 «Рахунки в банках» відображається находження грошових коштів, за кредитом — їх використання.

Основою для запису господарських операцій на рахунку 31 «Рахунки в банках» є виписка з відповідного рахунка. Договорами між банками та клієнтами передбача-ється, що власникам рахунків банки видають виписки з відповідних рахунків та копії розрахункових документів. Виписки повинні перевірятися власниками рахунків на предмет відповідності проведених сум доданим до них документам. Виписка є осно-вою для записів господарських операцій у журналі № 2 та відомості 2.

Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика

Аналітичний облік операцій на рахунку 31 «Рахунки в банках» здійснюються згідно з виписками банків. Банківська виписка — це документ, який замінює реєстр аналітичного обліку, тому обов’язково повинен містити такі реквізити: дату, номер, короткий зміст операції і суми за дебетом і кредитом, а також залишки коштів на по-чаток і кінець звітного періоду.

Основні бухгалтерські записи з обліку операцій на поточному рахунку в націо-нальній валюті та інших рахунках у банках наведено в табл. 7.6 і 7.7.

Таблиця 7.6

Кореспонденція рахунків обліку операцій на поточному рахунку в національній валюті

 

№ з/п  Зміст господарської операції           Кореспондуючий рахунок

За дебетом рахунка 311«Поточні рахунки в національній валюті»

1          Зараховано на поточний рахунок виручку, яку здано в банк через інкасатора 333 «Грошові кошти в дорозі в національ-ній валюті»

2          Внесено на поточний рахунок з каси готівку        301 «Каса в національній валюті»

3          Одержано   підприємством   дивіденди   від інвестицій, що обліковуються за методом участі в капіталі            141 «Інвестиції пов’язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі»

5          Погашено довгострокову дебіторську забор-гованість    18 «Довгострокова дебіторська заборго-ваність та інші необоротні активи»

6          Зараховано на поточний рахунок невико-ристану суму акредитива або залишок ко-штів на чековому рахунку           313 «Інші рахунки в банку в національній валюті»

7          Погашено заборгованість за короткостроко-вим векселем         341 «Короткострокові векселі одержані в національній валюті»

8          Надійшли кошти від покупців та замовників        361 «Розрахунки з вітчизняними покуп-цями»

9          Повернено постачальником раніше виданий йому аванс          371 «Розрахунки за виданими авансами»

10        Отримано нараховані дивіденди, відсотки           373 «Розрахунки за нарахованими дохо-дами»

11        Погашено суму пред’явленої претензії       374 «Розрахунки за претензіями»

12        Надійшли кошти на рахунок по відшкоду-ванню завданих збитків матеріально-відпо-відальними особами         375 «Розрахунки за відшкодуванням за-вданих збитків»

13        Повернено поворотну фінансову допомогу          377 «Розрахунки з іншими дебіторами»

14        Отримано на поточний рахунок пайові вне-ски членів господарського товариства  41 «Пайовий капітал»

15        Надішли кошти в частині вартості проданих акцій підприємства на суму перевищення вартості продажу над номінальною вартістю          421 «Емісійний дохід»

16        Надішли кошти на рахунок підприємства, одержані від продажу вилучених акцій (час-ток, паїв)    45 «Вилучений капітал»

Розділ 7. Облік грошових коштів

Продовження табл. 7.6

 

17        Погашено заборгованість за внесками до статутного капіталу учасників (власників) підприємства шляхом перерахування ко-штів на рахунок банку            46 «Неоплачений капітал»

18        Надішли кошти цільового призначення     48 «Цільове фінансування і цільові над-ходження»

19        Отримано кошти на суму номінальної вар-тості проданих облігацій    521 «Зобов’язання за облігаціями»

20        Отримано премію від проданих облігацій 522 «Премія за випущеними облігаціями»

21        Отримано довгострокову фінансову допо-могу   55 «Інші довгострокові зобов’язання»

22        Зараховано короткострокові, довгострокові кредити банку на поточний рахунок      501 «Довгострокові кредити банків у на-ціональній валюті», 601 «Короткостроко-ві кредити банків у національній валюті»

23        Повернено грошові кошти постачальниками       631 «Розрахунки з вітчизняними поста-чальниками»

24        Повернено з бюджету зайво сплачені суми податків та обов’язкових платежів          64 «Розрахунки за податками й платежа-ми»

25        Одержано страхове відшкодування за заги-бле внаслідок стихійного лиха майно     655 «Розрахунки за страхуванням майна»

26        Надійшов від покупців аванс          681 «Розрахунки за авансами одержаними»

27        Отримано кошти від дочірнього підприєм-ства   682 «Внутрішні розрахунки»

28        Надійшли кошти від відокремленого підроз-ділу, виділеного на окремий баланс       683 «Внутрішньогосподарські розрахун-ки»

29        Одержано   сплачену   наперед   орендарем орендну плату       69 «Доходи майбутніх періодів»

30        Одержано виручку від реалізації товарів   702 «Доходи від реалізації товарів»

31        Одержано кошти від реалізації іноземної ва-люти           711 «Дохід від реалізації іноземної валю-ти»

32        Одержано кошти від реалізації виробничих запасів, інших оборотних активів            377 «Розрахунки з іншими дебіторами»

33        Одержано пені, штрафи, неустойки за пору-шення умов договорів, які визнанні боржни-ками або за рішеннями судів        715 «Одержані штрафи, пені, неустойки»

34        Одержано підприємством безповоротну фі-нансову допомогу 718 «Дохід від безоплатно одержаних оборотних активів»

35        Нараховано відсотки за зберігання грошей у банку          719 «Інші доходи від операційної діяль-ності»

36        Отримано дивіденди від інших підприємств, що не є дочірніми чи спільними           731 «Дивіденди одержані»

37        Одержано підприємством кошти від реалі-зації фінансових інвестицій           377 «Розрахунки з іншими дебіторами»

38        Одержано виручку від реалізації необорот-них активів або майнового комплексу     377 «Розрахунки з іншими дебіторами»

Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика

Продовження табл. 7.6

 

39        Одержано кошти в рахунок погашення збит-ків від надзвичайних подій        751 «Відшкодування збитків від надзви-чайних подій»

За кредитом рахунка 311 «Поточні рахунки в національній валюті»

40        Придбано фінансові інвестиції        14 «Довгострокові фінансові інвестиції», 35 «Поточні фінансові інвестиції»

41        Оприбутковано готівкові кошти з поточного рахунка в касу      301 «Каса в національній валюті»

42        Перераховано кошти на чековий рахунок, відкритий акредитив           313 «Інші рахунки в банку в національній валюті»

43        Повернуто покупцям кошти за недопостав-лені товари або невиконані роботи        361 «Розрахунки з вітчизняними покуп-цями»

44        Сплачено аванс постачальникові, підрядни-кові 371 «Розрахунки за виданими авансами»

45        Перераховано поворотну фінансову допо-могу   377 «Розрахунки з іншими дебіторами»

46        Здійснено передплату періодичних видань, придбано торговий патент, сплачено напе-ред орендну плату  39 «Витрати майбутніх періодів»

47        Повернуто пайові внески пайовикам        41 «Пайовий капітал»

48        Перераховано кошти на оплату власних ак-цій, що викуповуються в акціонерів        45 «Вилучений капітал»

49        Використано кошти на оплату гарантійних ремонтів      473 «Забезпечення гарантійних зобов’я-зань»

50        Повернуто невикористані кошти цільового фінансування          48 «Цільове фінансування і цільові над-ходження»

51        Погашено довгострокову, короткострокову позику         50 «Довгострокові позики»,60 «Коротко-строкові позики»

52        Погашено довгостроковий, короткостроко-вий вексель 511 «Довгострокові векселі, видані в на-ціональній валюті», 621 «Короткостроко-ві векселі, видані в національній валюті»

53        Погашено заборгованість власникам обліга-цій   521 «Зобов’язання за облігаціями»

54        Перераховано кошти в погашення заборго-ваності з фінансової оренди          531 «Зобов’язання з фінансової оренди»

55        Повернуто поворотну довгострокову фінан-сову допомогу       55 «Інші довгострокові зобов’язання»

56        Погашено прострочену позику       605 «Прострочені позики в національній валюті»

57        Погашено поточну заборгованість за довго-строковими зобов’язаннями        611 «Поточна заборгованість за довго-строковими зобов’язаннями в національ-ній валюті»

58        Перераховано кошти постачальниками, під-рядникам   631 «Розрахунки з вітчизняними поста-чальниками»

59        Сплачено податки, обов’язкові платежі    641 «Розрахунки за податками», 642 «Роз-рахунки за обов’язковими платежами»

озділ 7. Облік грошових коштів

Продовження табл. 7.6

 

60        Сплачено внески до фондів загальнодер-жавного соціального страхування   65 «Розрахунки за страхування»

61        Сплачено страхові внески по страхуванню майна          655 «За страхуванням майна»

62        Перераховано дивіденди     671 «Розрахунки за нарахованими диві-дендами»

63        Перераховано заробітну плату на карткові рахунки працівників           661 «Розрахунки за заробітною платою»

64        Здійснено виплати засновникам та учасни-кам за користування майном       672 «Розрахунки за іншими виплатами»

65        Повернуто раніше отриманий аванс від по-купців          681 «Розрахунки за авансами одержани-ми»

66        Перераховано кошти дочірньому підприєм-ству  682 «Внутрішні розрахунки»

67        Перераховано кошти відокремленому під-розділу, виділеному на окремий баланс    683 «Внутрішньогосподарські розрахун-ки»

68        Перераховано кошти іншим кредиторам   685 «Розрахунки з іншими кредиторами»

69        Оплачено витрати, пов’язані з обслугову-ванням окремих структурних виробничих підрозділів підприємства, пов’язані з управ-лінням виробництвом 91 «Загальновиробничі витрати»

70        Оплачено витрати, пов’язані зі збутом про-дукції           93 «Витрати на збут»

71        Оплачено витрати, пов’язані з випуском, ут-риманням та обігом власних цінних паперів  952 «Інші фінансові витрати»

72        Оплачено витрати, пов’язані з ліквідацією наслідків надзвичайних подій       99 «Надзвичайні витрати»

Таблиця 7.7

Кореспонденція рахунків обліку грошових коштів на інших рахунках у банках

 

№ з/п  Зміст господарських операцій         Кореспонденція рахунків

 

           

            Дебет                                 Кредит

Розрахунки акредитивами

1          Відкрито акредитив за рахунок ко-штів поточного рахунка: – в національній валюті

– в іноземній валюті 313      «Інші рахунки в бан-

ку в національній валюті»

314      «Інші рахунки в бан-

ку в іноземній валюті»          311      «Поточні рахунки в

національній валюті»

312      «Поточні рахунки в

іноземній валюті»

2          Відкрито  акредитив  за  рахунок кредитів банків 313 «Інші рахунки в бан-ку в національній валю-ті»            501 «Довгострокові кре-дити банків у національ-ній валюті»,

601«Короткострокові кредити банків у націо-нальній валюті»

Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика

Продовження табл. 7.7

3          Нараховано комісійну винагороду банку за здійснення акредитивної форми розрахунків     92 «Адміністративні ви-трати»            377 «Розрахунки з інши-ми дебіторами»

4          Сплачено   комісійну   винагороду банку  377 «Розрахунки з інши-ми дебіторами»   311 «Поточні рахунки в національній валюті»

5          Оплачено   коштами   акредитива борг постачальникам            631 «Розрахунки з ві-тчизняними  постачаль-никами»  313 «Інші рахунки в бан-ку в національній валю-ті»

6          Повернуто на поточний рахунок невикористану суму акредитива: – в національній валюті

– в іноземній валюті 311      «Поточні рахунки в

національній валюті»

312      «Поточні рахунки в

іноземній валюті»     313      «Інші рахунки в бан-

ку в національній валюті»

314      «Інші рахунки в бан-

ку в іноземній валюті»

7          Погашено позику за рахунок неви-користаного акредитива      501 «Довгострокові кре-дити банків у національ-ній валюті»,

601     «Короткострокові кредити банків у націо-нальній валюті»         313 «Інші рахунки в бан-ку в національній валю-ті»

Розрахунки чеками

1          Відкрито чековий рахунок за раху-нок коштів поточного рахунка: – в національній валюті

– в іноземній валюті 313      «Інші рахунки в бан-

ку в національній валюті»

314      «Інші рахунки в бан-

ку в іноземній валюті»          311      «Поточні рахунки в

національній валюті»

312      «Поточні рахунки в

іноземній валюті»

2          Відкрито чековий рахунок за ра-хунок   короткострокової   позики банку       313 «Інші рахунки в бан-ку в національній валю-ті»       601 «Короткострокові кредити банків у націо-нальній валюті»

4          Оплачено чеками постачальникам за ТМЦ, підрядникам за виконані роботи 631 «Розрахунки з ві-тчизняними  постачаль-никами»   313 «Інші рахунки в бан-ку в національній валю-ті»

6          Повернуто невикористану суму з чекового рахунка: – в національній валюті

– в іноземній валюті 311      «Поточні рахунки в

національній валюті»

312      «Поточні рахунки в

іноземній валюті»     313      «Інші рахунки в бан-

ку в національній валю-

ті»

314      «Інші рахунки в бан-

ку в іноземній валюті»

Облік корпоративних карток

1          Сплачено   вартість   виготовленої картки            377 «Розрахунки з інши-ми дебіторами»   311 «Поточні рахунки в національній валюті»

2          Відображено у витратах відкриття рахунка (видано картки співробіт-никам)  92 «Адміністративні ви-трати» 377 «Розрахунки з інши-ми дебіторами»

Розділ 7. Облік грошових коштів

Продовження табл. 7.7

3          Перераховано гроші з поточного рахунка на картковий рахунок           313 «Інші рахунки в бан-ку в національній валю-ті»          311 «Поточні рахунки в національній валюті»

4          Отримані співробітником гроші за допомогою банкомата          372 «Розрахунки з під-звітними особами»        313 «Інші рахунки в бан-ку в національній валю-ті»

5          Використано гроші на придбання матеріальних цінностей за безго-тівковим розрахунком через тор-говий термінал          372 «Розрахунки з під-звітними особами»            313 «Інші рахунки в бан-ку в національній валю-ті»

6          Оприбутковано  матеріальні  цін-ності      20 «Виробничі запаси», 22 «МШП»           372 «Розрахунки з під-звітними особами»

7          Залишок грошей повернуто в касу 301 «Каса в національ-ній валюті» 372 «Розрахунки з під-звітними особами»

8          З карткового рахунка підприєм-ства знято гроші за послуги банку       92 «Адміністративні ви-трати»            313 «Інші рахунки в бан-ку в національній валю-ті»

9          Закрито картрахунок і перерахо-вано на поточний рахунок зали-шок невикористаних коштів        311 «Поточні рахунки в національній валюті» 313 «Інші рахунки в бан-ку в національній валю-ті»Warning: Unknown: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_13361d18a4bb7c89537d435d1ecf04dc, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/www/nelvin/data/mod-tmp) in Unknown on line 0