Warning: session_start() [function.session-start]: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_d8f7b7ba07f577373f5167930c74df1b, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
7.4.1. Види рахунків у банках, порядок їх відкриття та закриття : Бухгалтерський фінансовий облік : Бібліотека для студентів

7.4.1. Види рахунків у банках, порядок їх відкриття та закриття


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 

магниевый скраб beletage

З метою здійснення безготівкових розрахунків необхідна наявність рахунку у фі-нансовій установі — уповноваженому банку.

Відповідно до Інструкції № 3 «Про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті», затвердженої постановою правління Національного банку України № 492 від 12.11.2003 р. (зі змінами і доповненнями, внесеними постановами правління Національного банку України), банки відкривають своїм клієнтам рахун-ки: поточні, кредитні, депозитні, бюджетні тощо. Їх відкривають за місцем реєстрації підприємства або в іншому банку України за погодженням сторін.

Поточні рахунки в національній валюті відкриваються банком підприємствам на договірній основі для зберігання грошей і здійснення розрахунково-касових опера-цій за допомогою платіжних інструментів відповідно до умов договору та вимог за-конодавства України.

Бюджетні рахунки відкриваються підприємствам, яким виділяються кошти дер-жавного або місцевих бюджетів з метою цільового їх використання.

Кредитні рахунки відкриваються на договірній основі як юридичним, так і фізич-ним особам у будь-якій установі банку, що має право видавати позики з додержанням вимог чинного законодавства.

Депозитні рахунки відкриваються на підставі укладеного депозитного договору між власником рахунка і установою банку на визначений у договорі термін. Кошти на депозитні рахунки перераховуються з поточних рахунків підприємства і після за-кінчення терміну зберігання повертаються на ці рахунки.

З метою відкриття депозитного рахунка юридичній особі слід подати такі доку-менти:

—        копію свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи в уповноважених органах;

—        копії зареєстрованого установчого документа (статуту), засновницького дого-вору (установчого акту, положення);

—        копію довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (код ЄДРПОУ);

—        копію документа, що підтверджує взяття юридичної особи на облік в органі Державної податкової служби;

—        копії документів про повідомлення фондів соціального страхування щодо наміру відкрити депозитний рахунок, що засвідчується в установленому по-рядку (для юридичної особи, яка використовує найману працю і є платником страхових внесків).

Проведення розрахункових операцій і видача коштів готівкою з депозитного ра-хунка забороняється.

Для відкриття поточного рахунка потрібно подати такі документи:

—        заяву про відкриття рахунка встановленого зразка;

—        копію свідоцтва про державну реєстрацію;

—        копію рішення про створення, реорганізацію підприємства;

—        копію належним чином зареєстрованого Статуту (Положення), засвідчену но-таріально або органом державної реєстрації;

Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика

—        картку зі зразками підписів осіб, яким, відповідно до чинного законодавства або установчих документів підприємства, надано право розпоряджатися ра-хунком і право підпису розрахункових документів. На картці ставиться від-биток печатки підприємства;

—        копію документа, який підтверджує взяття юридичної особи на облік в орга-ні Державної податкової служби, засвідчену органом, що видав документ, або нотаріально.

Право першого підпису належить керівникові підприємства, а також службовим особам, уповноваженим керівником; а другого — головному бухгалтерові й іншим уповноваженим особам.

Коли юридичні особи використовують найману працю і є платниками страхових внесків, вони додатково до вищезазначеного переліку документів подають:

—        копію документа, що підтверджує реєстрацію юридичної особи в органі Пен-сійного фонду України, засвідчену органом, що його видав, або нотаріально;

—        копію страхового свідоцтва, що підтверджує реєстрацію юридичної особи як платника страхових внесків у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, засвідчену ор-ганом, що його видав, або нотаріально.

У випадку відкриття поточного рахунка для таких видів діяльності, як спільне виробництво та інші види спільної діяльності, що здійснюються на підставі договорів (контрактів) без утворення юридичної особи, у банку відкривається тільки один по-точний рахунок.

Згідно з договором про спільну діяльність уповноважені особи подають до банку такі документи:

—        заяву про відкриття поточного рахунка, підписану особою, уповноваженою учасниками договору;

—        копію договору про ведення спільної діяльності, засвідчену нотаріально;

—        рішення учасників договору про призначення осіб, яким надається право роз-порядчого підпису під час проведення грошових операцій за цим рахунком, що оформляється у формі довіреності;

—        картку зі зразками підписів і відбитком печатки, засвідчену нотаріально;

—        копію документа, що підтверджує взяття на облік в органі Державної податко-вої служби договору про спільну діяльність без створення юридичної особи, засвідчену органом, що видав документ, або нотаріально.

На титульній стороні першого примірника договору про спільну діяльність ро-блять відмітку банку про відкриття рахунка.

Юридична особа може укласти договір із банком про відкриття рахунків фізич-ним особам з метою здійснення на їх користь певних виплат.

Для цього уповноважений представник юридичної особи повинен пред’явити в банку паспорт (або документ, що замінює його) та документ, що підтверджує його повноваження.

До банку для відкриття рахунка надаються такі документи:

—        засвідчені копії документів, на підставі яких банк може ідентифікувати юри-

дичну особу (її найменування, місцезнаходження, документи, що підтверджу-

ють державну реєстрацію, ідентифікаційний код, згідно з Єдиним державним

реєстром підприємств та організацій України (код ЄДРПОУ), реквізити бан-

ку і номер рахунка);

Розділ 7. Облік грошових коштів

—        заяву про відкриття рахунка на користь фізичної особи;

—        перелік фізичних осіб із зазначенням прізвищ, імен, по батькові та ідентифіка-ційних номерів кожної особи.

Після відкриття рахунків фізичні особи можуть звертатися до банку, наприклад, для отримання грошей або платіжних карток, пред’явивши банку документи, які да-ють змогу їх ідентифікувати, та укласти з банком договір банківського рахунка. За необхідності зазначені фізичні особи заповнюють картку зі зразками підписів.

Карткові рахунки відкриваються у тому самому порядку, що й поточні рахунки. Із перелічених документів, необхідних для відкриття поточних рахунків, не потрібна лише картка із зразками підписів. Така картка подається в тому випадку, якщо за правилами платіжної системи (якою емітується картка) необхідне використання зразка підпису.

Якщо картка зі зразками підписів не оформлюється, то в разі потреби (за-криття рахунка, втрата або пошкодження картки) операція здійснюється за умови пред’явлення клієнтом паспорта або документа, що замінює його. Замість зразка під-пису в таких випадках використовується підпис клієнта на договорі.

У разі переоформлення рахунка у зв’язку з реорганізацією підприємства пода-ються такі самі документи, що й у випадку створення підприємства.

Поточні та інші рахунки закриваються в установах банку на підставі:

—        заяви власника рахунка;

—        рішення органу, на який законом покладено функції з ліквідації або реоргані-зації підприємства;

—        відповідного рішення суду або арбітражного суду про ліквідацію підприємства або визнання його банкрутом.Warning: Unknown: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_d8f7b7ba07f577373f5167930c74df1b, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/www/nelvin/data/mod-tmp) in Unknown on line 0