Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
7.3. Фінансовий облік касових операцій : Бухгалтерський фінансовий облік : Бібліотека для студентів

7.3. Фінансовий облік касових операцій


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 

магниевый скраб beletage

Загальні принципи ведення касових операцій передбачають, що підприємства та підприємці, які мають рахунки, зобов’язані зберігати свої кошти в установах банків. Готівка може бути одержана з власних рахунків в установах банків у межах наявних коштів та на цілі, визначені в чеках. Усі готівкові розрахунки підприємств і підпри-ємців між собою і з громадянами проводяться на підставі Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Прав-ління Національного банку України № 637 від 15.12.2004 р., а також Інструкцією про організацію роботи з готівкового обігу установами банків України.

Для здійснення розрахунків готівкою підприємство може мати головну касу та декілька операційних кас, де здійснюються готівкові розрахунки. Для ведення на під-приємстві касових операцій призначаються касири. Вони несуть повну матеріальну відповідальність за збереження прийнятих цінностей. Після видання наказу про при-значення касирів, їх ознайомлюють під розписку з порядком ведення касових опера-цій і з ними укладають договори про повну матеріальну відповідальність.

Розділ 7. Облік грошових коштів

Згідно з Планом рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. за № 291, для обліку касових операцій використовується рахунок 30 «Каса», до якого відкрито субрахунок 301 «Каса в національній валюті», 302 «Каса в іноземній валюті». Аналітичний облік ведеться по касах підприємства.

За дебетом рахунка 30 «Каса» відображається надходження коштів до каси під-приємства, за кредитом — видача коштів із каси підприємства.

Схеми бухгалтерських записів з обліку касових операцій подано в табл. 7.4.

Таблиця 7.4

Кореспонденція рахунків обліку касових операцій

 

№ з/п  Зміст операції            Дебет  Кредит

1          Отримано кошти в головну касу під-приємства з операційної каси      301 «Каса в національ-ній валюті»           301 «Каса в національ-ній валюті»

2          Здана виручка в банк через інкаса-тора     333 «Грошові кошти в дорозі в національній валюті»      301 «Каса в національ-ній валюті»

3          Видано кошти під звіт для витрат на відрядження          372 «Розрахунки з під-звітними особами»            301 «Каса в національ-ній валюті»

4          Повернення   невикористаних   під-звітних сум  301 «Каса в національ-ній валюті» 372 «Розрахунки з під-звітними особами»

5          Отримано кошти з поточного рахун-ку в банку   301 «Каса в національ-ній валюті» 311 «Поточні рахунки в національній валюті»

6          Видано з каси заробітну плату пра-цівникам підприємства       661 «Розрахунки за за-робітною платою»            301 «Каса в національ-ній валюті»

7          Отримано   виручку   в   операційну касу за реалізовану продукцію това-ри, роботи, послуги        301 «Каса в національ-ній валюті»        701      «Дохід від реаліза-

ції готової продукції»,

702      «Дохід від реаліза-

ції товарів»,

703      «Дохід від реаліза-

ції робіт і послуг»

8          Оприбутковано в касу суму відшко-дування завданих збитків   301 «Каса в національ-ній валюті» 375 «Розрахунки за відшкодуванням завда-них збитків»

9          Видано кошти з каси під звіт на при-дбання  товарно-матеріальних  цін-ностей       372 «Розрахунки з під-звітними особами»        301 «Каса в національ-ній валюті»

10        Внесено готівку з каси на поточний рахунок        311 «Поточні рахунки в національній валюті»      301 «Каса в національ-ній валюті»

11        Одержання готівки від вітчизняних покупців і замовників         301«Каса в національ-ній валюті»  361 «Розрахунки з ві-тчизняними покупця-ми»

12        Оприбутковано  лишки   готівки   в касі, виявлені в результаті інвента-ризації           301 «Каса в національ-ній валюті»          719 «Інші доходи від операційної діяльнос-ті»

13        Списано нестачу готівки у касі, ви-явлену в результаті інвентаризації 947 «Нестачі і втрати від псування цінностей»            301 «Каса в національ-ній валюті»

Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика

Продовження табл. 7.4

14        Сплата готівкою внеску до статут-ного капіталу  301 «Каса в національ-ній валюті» 46 «Неоплачений капі-тал»

Бухгалтерські записи здійснюються на підставі прибуткових та видаткових ка-сових документів, виручка від реалізації визначається на підставі звітів реєстраторів розрахункових операцій, які отримуються щоденно.

Облік операцій за рахунком 30 «Каса» при застосуванні журнально-ордерної форми ведеться в журналі № 1 та відомості до нього. У цьому реєстрі відображається сума за кредитом рахунка 30 «Каса» в кореспонденції з рахунками, які дебетуються. У відомості — за дебетом рахунка 30 «Каса» в кореспонденції з рахунками, які кре-дитуються.

До відомості по рахунку 30 «Каса» відображаються залишки готівки на початок і кінець звітного періоду. Записи в журнал та відомість здійснюються на підставі звітів касира.

У кінці місяця підраховують підсумки за дебетом та кредитом рахунка 30 «Каса» і звіряють їх із записами за кореспондуючими рахунками, відображеними в інших журналах та відомостях.

Після підрахунку і звірки сум кредитовий оборот за рахунком 30 «Каса» та зведе-ні суми за дебетом рахунка переносять до Головної книги.

Залишок за рахунком 30 «Каса» на кінець звітного періоду повинен бути тотож-ний сумі залишку в касовій книзі.

Для ведення обліку касових операцій в іноземній валюті передбачено рахунок 30 «Каса» (субрахунок 302 «Каса в іноземній валюті»). Записи за цим рахунком здій-снюються в передбаченому розвороті журналу № 1 та відомості до субрахунку 302 «Каса в іноземній валюті».

Схема обліку касових операцій за журнально-ордерною формою наведена на рис. 7.1.

Первинні документи

 

Журнал реєстрації прибуткових і видат-кових касових документів (ф. №КО-3)                     Касова книга (ф. КО-4)

                                               ''         

Накопичувальні відомості    «—      Журнал № 1 та відомість до нього 

                        '           '          

            Головна книга          

Баланс (Форма №1)

Рис. 7.1. Схема обліку касових операцій за журнально-ордерною формою обліку

озділ 7. Облік грошових коштів