Warning: session_start() [function.session-start]: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_8739bd405aaa1b57667f5ec07ae3488c, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
7.2. Організація первинного обліку операцій з готівкою : Бухгалтерський фінансовий облік : Бібліотека для студентів

7.2. Організація первинного обліку операцій з готівкою


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 

магниевый скраб beletage

Первинні документи, які підтверджують рух грошових коштів, повинні бути на-лежним чином складені. Касові операції оформлюються документами, типові фор-ми яких затверджено Міністерством статистики України за згодою з Національним банком України і Міністерством фінансів України і які повинні застосовуватися без змін на всіх підприємствах, незалежно від їхньої відомчої підпорядкованості та фор-ми власності (табл. 7.1).

Реквізити прибуткового касового ордера: найменування підприємства, організа-ції, до каси яких надійшли грошові кошти; номер; дата складення; кореспондуючий з рахунком 30 «Каса» рахунок бухгалтерського обліку, який використовується при відображенні господарської операції, що оформлюється цим прибутковим касовим ордером; сума; від кого і на якій підставі отримано грошові кошти; сума гривень при-йнятої готівки (прописом) і копійок (цифрами).

Розділ 7. Облік грошових коштів

Таблиця 7.1

Документи, які підтверджують рух готівки в касі

 

Форма документа     Первинні документи            Призначення документа

КО-1   Прибутковий касовий ордер           Оформлення надходження готівки до каси

КО-2   Видатковий касовий ордер Оформлення видачі готівки з каси

КО-3, 3а         Журнал реєстрації прибуткових та видаткових касових документів     Призначений для реєстрації в бухгалтер-ській службі касових документів

КО-4   Касова книга Відображення обліку касиром операцій з готівкою

КО-5   Книга обліку прийнятих та вида-них касиром грошей   Відображення обліку коштів, які надходять до каси

Прибутковий касовий ордер виписується в одному примірнику, одночасно з за-повненням квитанції, яка видається особі, що здає грошові кошти до каси.

Прибутковий касовий ордер додається до звітності касира.

Видача готівки з каси оформлюється шляхом виписування видаткового касового ордера, типова форма якого затверджена наказом Мінстату України від 15.02.1996 р. за № 51 або платіжних (розрахунково-платіжних) відомостей.

При заповненні видаткового касового ордера вказується: найменування підпри-ємства, організації; номер; дата складення; кореспондуючий з рахунком 30 «Каса» рахунок бухгалтерського обліку, який використовується при відображенні господар-ської операції, що оформлюється видатковим касовим ордером; сума; кому і на якій підставі видано грошові кошти.

Видатковий касовий ордер виписується в одному примірнику. Документи на ви-дачу грошей повинні підписати керівник і головний бухгалтер підприємства або осо-би, які уповноважені ними.

До того як передати їх до каси, прибуткові та видаткові касові ордери бухгалтерія ре-єструє в журналі реєстрації прибуткових та видаткових касових ордерів. Журнал реєс т-рації прибуткових та видаткових касових документів — форми № КО-3 і № КО-3а — зат-верджені наказом Мінстату України «Про затвердження типових форм обліку касових операцій» від 15.02.1996 р. за № 51.

Журнал форми № КО-3 застосовують окремо для реєстрації прибуткових і ви-даткових касових ордерів. Журнал форми № КО-3а використовують для реєстрації як прибуткових, так і видаткових касових документів.

У журналі форми № КО-3а вказується:

—        дата і номер прибуткових і видаткових касових документів;

—        суми, на які виписані прибуткові та видаткові касові документи;

У розділі «Примітка» міститься короткий опис господарської діяльності.

Підприємства, які здійснюють розрахункові операції у готівковій формі, в про-цесі продажу товарів у сфері торгівлі повинні обов’язково видавати документи, за-значені в табл. 7.2.

Надходження і видача грошових документів оформлюються прибутковими та видатковими касовими ордерами або накладними, що їх замінюють. У встановлені терміни касир складає і передає до бухгалтерської служби звіт про рух грошових до-кументів.

Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика

Таблиця 7.2

Документи, які підтверджують рух готівки підприємств сфери торгівлі

 

Форма документа     Первинні документи            Призначення документа

ФКЧ-1            Фіскальний  касовий чек на товари (послу-ги)    Розрахунковий документ, надрукований реєстратором розрахункових операцій при проведенні розрахунків за продані товари(надані послуги)

ФКЧ-2            Фіскальний  касовий чек видачі коштів     Розрахунковий документ, надрукований реєстратором розрахункових операцій при проведенні розрахунків у разі видачі коштів покупцеві під час повернення товару, рекомпенсації послуги, прийняття цінностей під заставу, виплати виграшів державної лотереї та в інших випадках

РК-1   Розрахункова квитанція       Розрахунковий документ, бланк якого виготовлено дру-кованим способом, а окремі реквізити заповнюються від руки або шляхом проставлення штампів під час реєстра-ції розрахунків за продані товари (надані послуги) або під час видачі коштів покупцеві у випадку повернення товару, рекомпенсації послуги, прийняття цінностей під заставу та в інших випадках

Підставою для відображення у бухгалтерському обліку грошових коштів у дорозі є:

—        супровідна відомість (готівка передається в банк через інкасатора);

—        квитанція про приймання грошової суми (готівка передається через відділен-ня зв’язку);

—        квитанція до прибуткового касового ордера банку (готівка здається до каси банку безпосередньо касиром);

—        отримані повідомлення (авізо) із зазначеною датою, номером платіжного до-ручення, сумою і назвою установи банку чи поштового відділення, яке при-йняло перерахування.

Супровідна відомість, яка є підставою для списання коштів та підтверджує здачу готівки до каси банку, складається в трьох примірниках через копіювальний папір: перший примірник (супровідну відомість) вкладають в інкасаторську сумку, другий (накладну) віддають інкасаторові при отриманні ним сумки, третій (копію супро-відної відомості) залишають у касі підприємства (інкасатор розписується на цьому примірнику і ставить відповідний штамп). На зворотному боці першого та другого примірників вказаних документів матеріально відповідальні особи заповнюють по-купюрний опис грошей, які здаються.

Касир зобов’язаний надавати особливу увагу належному складанню касових до-кументів. Забороняється приймати до виконання первинні документи на операції, які суперечать законодавству, встановленому порядку приймання, зберігання і ви-трачання коштів, порушують договірну, фінансову дисципліну, завдають збитку дер-жаві, власникам, іншим юридичним та фізичним особам.

Усі касові документи повинні заповнювати відповідальні особи чітко та зрозумі-ло чорнилом, кульковою ручкою або складати на машинних носіях. Жодних підчи-сток, помарок або виправлень у цих документах не допускається.

Якщо хоча б одна з вимог щодо заповнення касових документів не виконана, ка-сир зобов’язаний повернути документи до бухгалтерської служби для належного їх оформлення.

Розділ 7. Облік грошових коштів

Після завершення операцій касир зобов’язаний підписати усі прибуткові та ви-даткові касові ордери, а ті документи, які до них додаються, погасити штампом або надписом: на прибуткових документах — «отримано», а на видаткових — «оплачено», вказавши дату. Порядок оформлення видачі готівки видатковим касовим ордером наведено в табл. 7.3.

Таблиця 7.3

Робоча інструкція щодо оформлення видачі готівки видатковим касовим ордером

Виконавець   Перелік робіт

 

Головний бухгалтер Розглядає усну заяву особи про видачу грошей і за необхідності з’ясовує у бухгалтера розрахункового відділу стан розрахунків з одержувачем або обґрунтованість суми, необхідної одержувачеві. Бухгалтер розрахункового відділу дає відповідну довідку, на підставі якої головний бухгалтер прий-має рішення

Бухгалтер

розрахункового

відділу Складає видатковий касовий ордер, зазначаючи в ньому такі реквізити: дату (число цифрами, місяць літерами); прізвище, ім’я, по батькові одер-жувача (якщо гроші видаються за дорученням — дату, номер доручення та особу, яка його видала); зміст операції (за що або для чого видаються гро-ші); суму до видачі (цифрами та словами); номер кореспондуючого рахун-ку. Бухгалтер розрахункового відділу здійснює контирування на ордері та реєструє його під відповідним порядковим номером, проставляє цей номер на ордері й передає документ головному бухгалтеру

Головний бухгалтер Перевіряє правильність складання касового ордера, підписує його і пере-дає (через працівника бухгалтерської служби) керівникові підприємства. Одержавши підписаний керівником ордер, головний бухгалтер направляє його (через працівника бухгалтерської служби) касиру для виконання

Касир Перевіряє достовірність підписів на ордері та правильність його оформ-лення.

Вимагає від одержувача пред’явити паспорт або інший документ, який за-свідчує особу та доручення (якщо гроші видаються за дорученням). Дору-чення прикріплюється до ордера. Після цього касир пропонує одержуваче-ві поставити підпис на ордері з указуванням суми прописом, підписується на ордері сам і видає гроші. Ордер реєструється у відповідних касових до-кументах

Після реєстрації касові ордери бухгалтер передає до каси підприємства для ви-конання.

Усі факти надходження і вибуття готівки на підприємстві відображаються в касо-вій книзі — обліковому реєстрі, призначеному для обліку касових операцій касиром підприємства. У ній у хронологічній послідовності відображається витрачання і над-ходження готівки, що дає можливість контролювати рух коштів підприємства.

Кожне підприємство, яке має касу, повинно мати одну касову книгу в національ-ній валюті та касові книги окремо на кожну іноземну валюту. Касова книга повинна бути пронумерована, прошнурована і опечатана печаткою. Кількість аркушів у касовій книзі підтверджується підписами керівника та головного бухгалтера підприємства.

Приписки та необумовлені виправлення в касовій книзі забороняються. Зроблені виправлення засвідчуються підписами касира та головного бухгалтера підприємства або осіб, які їх замінюють.

Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика

Записи в касовій книзі здійснює касир одразу ж після отримання або видачі гро-шей за кожним ордером або іншими документами, що його замінюють. У кінці кож-ного робочого дня касир підбиває підсумки операцій за день, виводить залишок го-тівки в касі та передає до бухгалтерської служби звіт касира з додатком прибуткових і видаткових касових документів.

Готівкові кошти підприємства одержують з банку через касира. Одержання готів-ки здійснюється згідно з грошовим чеком, виписаним на ім’я касира та підписаним керівником і головним бухгалтером. У випадку, коли на підприємстві немає посади касира, за письмовим розпорядженням його обов’язки виконує інший працівник.

В установах банку підприємство повинно отримати чекову книжку. З цією метою на підприємстві заповнюється заява, підписана керівником і головним бухгалтером, у якій зазначається прізвище, ім’я та по батькові касира і зразок його підпису. Крім того, в заяві ставиться печатка підприємства. На підставі заяви касир одержує чекову книжку, в якій міститься від 25 до 50 чеків.

Для одержання готівки необхідно попередньо (за один-два дні) замовити необ-хідну суму готівкових коштів, які касир одержує за чеками.

Одержану готівку з банку використовують за суворо цільовим призначенням. У чеку на одержання готівки необхідно вказати, на які потреби одержано гроші. Неви-користаний залишок готівки необхідно з каси здати до каси банку. Наприклад, заро-бітна плата, яка не була виплачена в триденний термін, повертається до каси банку.

Здача готівкових коштів на рахунки в банках оформлюється видатковим касовим ордером. При цьому касир повинен заповнити первинний документ «Об’ява на вне-сок суми готівкою», який слід одержати в оператора банку. Цей документ складаєть-ся з трьох частин. Верхня частина об’яви залишається у банку, квитанція передається касиру. Нижня частина об’яви (ордер) також повертається касиру (після проведення господарської операції) разом з випискою банку. На кожній частині об’яви зазнача-ється дата, сума прийнятої готівки, банк одержувача і одержувач, прізвище, ім’я та по батькові особи, від якої прийнято готівку.Warning: Unknown: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_8739bd405aaa1b57667f5ec07ae3488c, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/www/nelvin/data/mod-tmp) in Unknown on line 0