Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
РОЗДІЛ 7. ОБЛІК ГРОШОВИХ КОШТІВ : Бухгалтерський фінансовий облік : Бібліотека для студентів

РОЗДІЛ 7. ОБЛІК ГРОШОВИХ КОШТІВ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 

магниевый скраб beletage

Мета вивчення розділу: сформувати в студентів знання з організації та методо-логії обліку грошових коштів.

Після вивчення розділу студенти повинні знати:

•          порядок документального оформлення касових операцій;

•          характеристику бухгалтерських рахунків з обліку грошових коштів у касі;

•          порядок ведення касових операцій;

•          характеристику безготівкових розрахунків;

•          порядок документального оформлення руху коштів на рахунках у банках;

•          організацію синтетичного та аналітичного обліку готівки та інших грошових коштів;

•          порядок відображення інформації про грошові кошти у фінансовій звітності.

Студенти повинні вміти:

•          заповнювати первинні документи, за допомогою яких оформлюється рух гро-шей у касі підприємства;

•          заповнювати первинні документи, за допомогою яких оформлюється рух гро-шей на рахунках у банках;

•          відображати в бухгалтерському обліку господарські операції, які пов’язані з ру-хом грошових коштів;

•          складати реєстри синтетичного та аналітичного обліку грошових коштів;

•          готувати документи для відкриття та закриття поточних рахунків у банках у вітчизняній та іноземній валютах.

Основні терміни

Готівкові кошти — грошові знаки національної валюти України — банкноти і мо-нети, в тому числі обігові, пам’ятні та ювілейні монети, які є дійсними платіжними засобами.

Валюта контракту — валюта, визначена в контракті для вираження ціни товару.

Валюта платежу — валюта, в якій повинна бути проведена оплата, передбачена контрактом.

Валютний курс — установлений НБУ офіційний курс грошової одиниці України до грошової одиниці іншої країни.

Валюта звітності — грошова одиниця України.

Готівкова виручка — сума фактично одержаних готівкових коштів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) і позареалізаційні находження.

Депонована заробітна плата — готівкові кошти, що одержані підприємствами (підприємцями) для виплат, пов’язаних з оплатою праці, та не виплачені в установ-лений строк окремим фізичним особам.

Журнал реєстрації прибуткових і видаткових касових документів — документ, що застосовується для реєстрації прибуткових та видаткових касових ордерів та інших касових документів.

Розділ 7. Облік грошових коштів

Картковий рахунок — банківський поточний рахунок, на якому обліковуються операції за платіжними картками.

Каса — приміщення або місце здійснення готівкових розрахунків, а також при-ймання, видачі, зберігання готівкових коштів, інших цінностей, касових документів.

Касова книга — документ установленої форми, що застосовується для здійснення первинного обліку готівки в касі.

Касовий ордер — первинний документ, що застосовується для оформлення над-ходжень (видачі) готівки з каси.

Касові документи — документи (касові ордери та платіжні чи розрахунково-платіжні відомості), за допомогою яких відповідно до законодавства України оформ-ляються касові операції, звіти про використання коштів, а також відповідні журнали встановленої форми для реєстрації цих документів та книги обліку.

Касові операції — операції підприємств (підприємців) між собою та з фізичними особами, що пов’язані з прийманням і видачею готівки під час проведення розрахун-ків через касу з відображенням цих операцій у відповідних книгах обліку.

Книга обліку доходів і витрат — документ установленої форми, що застосовуєть-ся відповідно до законодавства України для відображення руху готівки.

Книга обліку прийнятих та виданих касиром грошей — книга, що застосовується для обліку готівки та оплачених документів.

Книга обліку розрахункових операцій — прошнурована і належним чином зареє-стрована в органах державної податкової служби України книга, що містить щоденні звіти, які складаються на підставі відповідних розрахункових документів щодо руху готівкових коштів, товарів (послуг).

Ліміт залишку готівки в касі — граничний розмір суми готівки, що може залиша-тися в касі в позаробочий час.

Операційний час — частина операційного часу дня для банку, протягом якого при-ймаються документи на переказ і документи на відкликання, що мають бути обробле-ні, передані та виконані цим банком протягом цього самого робочого дня.

Переказ готівки — внесення певної суми готівки підприємством або фізичною особою з метою її зарахування на рахунки відповідного підприємства чи фізичної особи або видачі одержувачеві в готівковій формі.

Резиденти — це юридичні особи з місцезнаходженням на території України, які здійснюють свою діяльність на підставі законодавства України.

Нерезиденти — юридичні особи з місцезнаходженням за межами України, що створені і діють відповідно до законодавства іноземної держави.

Операції в іноземній валюті — господарські операції, вартість яких визначена в іноземній валюті або яка потребує розрахунків в іноземній валюті.