Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
6.6. Облік та документування виробничої собівартості готової продукції : Бухгалтерський фінансовий облік : Бібліотека для студентів

6.6. Облік та документування виробничої собівартості готової продукції


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 

магниевый скраб beletage

Для узагальнення інформації про витрати на виготовлення продукції використо-вується рахунок 23 «Виробництво».

За дебетом рахунка 23 «Виробництво» відображаються такі елементи виробничої собівартості продукції:

1)         прямі матеріальні витрати,

2)         прямі трудові витрати;

3)         інші прямі витрати;

4)         змінні та розподілені загальновиробничі витрати. За кредитом рахунка 23 «Виробництво» відображаються:

 

1)         вартість фактичної виробничої собівартості завершеної виробництвом готової продукції;

2)         вартість передачі продукції на перероблення у другому цеху, якщо продукція випускається за попередільним методом.

Собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) складається з виробничої со-бівартості продукції (робіт, послуг), яка була реалізована протягом звітного періоду, нерозподілених постійних загальновиробничих витрат та наднормативних виробни-чих витрат.

Одним з елементів прямих витрат, які включаються до фактичної собівартості готової продукції, є матеріальні витрати. До складу матеріальних витрат на підпри-ємствах включаються:

—        витрати на сировину та матеріали;

—        транспортно-заготівельні витрати;

—        паливо та електроенергія для технологічних цілей;

—        бензин для легкових автомобілів;

—        тара й тарні матеріали та ін. Передача матеріалів у виробництво оформлюється документом «Лімітно-забірна

картка». Такий документ оформлюється на сировину, матеріали, бензин для легко-вих автомобілів, тару й тарні матеріали. Усі ці операції відображаються в бухгалтер-ському обліку такими записами:

Дт 23 «Виробництво»

Кт 201 «Сировина й матеріали».

Матеріали, що не були використані у виробництві, повертаються на склад. Ця операція оформлюється документом «Акт зняття залишків невикористаних матеріа-лів». Ці операції відображаються в бухгалтерському обліку такими записами:

Дт 201 «Сировина й матеріали»

Кт 23 «Виробництво».

Транспортно-заготівельні витрати, пов’язані з доставкою та розвантаженням си-ровини та матеріалів, вказуються у товарно-транспортних накладних. Після вико-нання замовлення сторонньою організацією суми, зазначені в товарно-транспортних накладних, відображаються в Акті прийому-здачі виконаних робіт. Вказані операції відображаються в бухгалтерському обліку наступними записами:

Дт 201 «Сировина й матеріали»

Кт 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками».

Розділ 6. Облік виробництва та реалізації готової продукції

Вартість використаного у виробництві технологічного палива в обліку відобра-жається записом:

Дт 23 «Виробництво»

Кт 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками».

Енергія на технологічні цілі враховується на підприємствах за наявності вимірю-вальних приладів. На вартість енергії, спожитої на технологічні цілі, в обліку форму-ється проводка:

Дт 23 «Виробництво»

Кт 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками».

Прямі матеріальні витрати зменшуються на вартість зворотних відходів, отри-маних у процесі виробництва. Виробнича собівартість продукції зменшується на справедливу вартість супутньої продукції, яка реалізується, та вартість супутньої продукції в оцінці можливого її використання, що використовується на самому під-приємстві.

Окрім матеріальних витрат, до складу фактичної собівартості готової продукції включаються витрати на оплату праці виробничих працівників та відрахування до фондів соціального страхування.

До складу прямих витрат на оплату праці включаються заробітна плата та інші виплати робітникам, зайнятим у виробництві продукції, виконанні робіт або наданні послуг, які можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об’єкта витрат.

Інформація щодо нарахування заробітної плати відображається в розрахунковій відомості на підставі даних Табеля обліку робочого часу. До складу заробітної плати виробничих працівників включається заробітна плата за тарифними ставками, премії та заохочення, компенсаційні виплати, оплата відпусток та іншого невідпрацьовано-го часу, інші витрати на оплату праці. В обліку операція з нарахування заробітної плати виробничим працівникам відображається проводкою:

Дт 23 «Виробництво»

Кт 661 «Розрахунки за заробітною платою» .

До складу відрахувань до фондів соціального страхування включаються:

—        внески до Пенсійного фонду України;

—        внески на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням і похованням;

—        внески на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття;

—        внески на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, що спричинили втра-ту працездатності.

Розмір відрахувань до фондів соціального страхування залежить від установ-лених законом ставок оподаткування. Розраховані бухгалтерською службою суми відрахувань до фондів соціального страхування відображаються у Відомості нараху-вання внесків до соціальних фондів на заробітну плату працівників і в обліку форму-ються такі проводки:

—        нарахування на заробітну плату внесків до ПФУ:

Дт 23 «Виробництво»

Кт 651 «За пенсійним забезпеченням»;

Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика

—        нарахування на заробітну плату внесків на загальнообов’язкове державне со-

ціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витра-

тами, зумовленими народженням і похованням:

Дт 23 «Виробництво»

Кт 652 «За соціальним страхуванням»;

—        нарахування на заробітну плату внесків на загальнообов’язкове державне со-

ціальне страхування на випадок безробіття:

Дт 23 «Виробництво»

Кт 653 «За страхуванням на випадок безробіття»;

—        нарахування на заробітну плату внесків на загальнообов’язкове державне со-

ціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного

захворювання, що спричинили втрату працездатності:

Дт 23 «Виробництво»

Кт 656 «За страхуванням від нещасних випадків на виробництві». До складу інших прямих витрат включаються всі інші виробничі витрати, які мо-жуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об’єкта витрат, зокрема відраху-вання на соціальні заходи, плата за оренду земельних і майнових паїв, амортизація, втрати від браку, які складаються з вартості остаточно забракованої з технологічних причин продукції (виробів, вузлів, напівфабрикатів), зменшеної на її справедливу вартість, та витрат на виправлення такого технічно неминучого браку. До складу загальновиробничих витрат включаються:

1.         Витрати на управління виробництвом (оплата праці апарату управління це-хами, дільницями тощо; відрахування на соціальні заходи й медичне страхування апарату управління цехами, дільницями; витрати на оплату службових відряджень персоналу цехів, дільниць тощо).

2.         Амортизація основних засобів загальновиробничого (цехового, дільничого, лі-нійного) призначення.

3.         Амортизація нематеріальних активів загальновиробничого (цехового, дільни-чого, лінійного) призначення.

 

4.         Витрати на утримання, експлуатацію та ремонт, страхування, операційну оренду основних засобів, інших необоротних активів загальновиробничого призна-чення.

5.         Витрати на вдосконалення технології й організації виробництва (оплата праці та відрахування на соціальні заходи працівників, зайнятих удосконаленням техноло-гії й організації виробництва, поліпшенням якості продукції, підвищенням її надій-ності, довговічності, інших експлуатаційних характеристик у виробничому процесі; витрати матеріалів, купівельних комплектуючих виробів і напівфабрикатів, оплата послуг сторонніх організацій тощо).

6.         Витрати на опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення та інше утримання виробничих приміщень.

7.         Витрати на обслуговування виробничого процесу (оплата праці загальнови-робничого персоналу; відрахування на соціальні заходи, медичне страхування робіт-ників та апарату управління виробництвом; витрати на здійснення технологічного контролю за виробничими процесами та якістю продукції, робіт, послуг).

8.         Витрати на охорону праці, техніку безпеки і охорону навколишнього природ-ного середовища.

Розділ 6. Облік виробництва та реалізації готової продукції

9. Інші витрати (внутрішньозаводське переміщення матеріалів, деталей, напівфа-брикатів, інструментів зі складів до цехів і готової продукції на склади; нестачі не-завершеного виробництва; нестачі і втрати від псування матеріальних цінностей у цехах; оплата простоїв тощо).

Загальновиробничі витрати поділяються на постійні і змінні.

До змінних загальновиробничих витрат належать витрати на обслуговування і управління виробництвом (цехів, дільниць), що змінюються прямо (або майже пря-мо) пропорційно до зміни обсягу діяльності. Змінні загальновиробничі витрати роз-поділяються на кожен об’єкт витрат з використанням бази розподілу (годин праці, заробітної плати, обсягу діяльності, прямих витрат тощо), виходячи з фактичної по-тужності звітного періоду.

До постійних загальновиробничих витрат належать витрати на обслуговування і управління виробництвом, що залишаються незмінними (або майже незмінними) при зміні обсягу діяльності. Постійні загальновиробничі витрати розподіляються на кожен об’єкт витрат з використанням бази розподілу (годин праці, заробітної плати, обсягу діяльності, прямих витрат тощо) за нормальної потужності. Нерозподілені по-стійні загальновиробничі витрати включаються до складу собівартості реалізованої продукції (робіт, послуг) у періоді їхнього виникнення. Загальна сума розподілених та нерозподілених постійних загальновиробничих витрат не може перевищувати їхню фактичну величину.

Перелік і склад змінних і постійних загальновиробничих витрат установлюються підприємством.

Витрати, пов’язані з операційною діяльністю, які не включаються до собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), поділяються на адміністративні, ви-трати на збут та інші операційні витрати.

Інформація щодо загальновиробничих витрат узагальнюється на рахунку 91 «За-гальновиробничі витрати». За дебетом рахунка 91 «Загальновиробничі витрати» ві-дображається сума визнаних витрат, а за кредитом — щомісячне списання на рахунок 23 «Виробництво» та 90 «Собівартість реалізації».

Первинними документами, що підтверджують факт здійснення загальновироб-ничих витрат, є відомість нарахування амортизації, накладні, видаткові касові орде-ри, рахунки, авансові звіти тощо.

Постійні фактичні витрати, що не перевищують розрахованої норми, вважаються розподіленими витратами і включаються до фактичної собівартості готової продук-ції, а надлишок — нерозподіленими постійними витратами, які включаються до со-бівартості реалізованої продукції.

Типові бухгалтерські проводки по рахунку 91 «Загальновиробничі витрати» на-ведені в табл. 6.2.

Таблиця 6.2

Кореспонденція рахунків з обліку витрат

 

№ з/п  Зміст господарської операції           Дебет  Кредит

1          Нараховано амортизацію основних за-собів загальновиробничого призначен-ня     91 «Загальновиробни-чі витрати»       131 «Знос основних засобів»

Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика

Продовження табл. 6.2

2          Списано допоміжні матеріали на витра-ти по обслуговуванню виробництва           91 «Загальновиробни-чі витрати»       209 «Інші матеріали»

3          Акцептовано  рахунки  постачальників за послуги по обслуговуванню вироб-ництва: – газ           91 «Загальновиробни-чі витрати»       685 «Розрахунки з ін-шими кредиторами»

4          Нараховано заробітну плату обслугову-ючому персоналу цехів            91 «Загальновиробни-чі витрати»            661   «Розрахунки  за заробітною платою»

5          Відображено нарахування на заробітну плату персоналу цехів:

– внески до ПФУ;

– внески на загальнообов’язкове дер-жавне   соціальне   страхування   у зв’язку з тимчасовою втратою пра-цездатності та витратами, зумовле-ними народженням і похованням;

– внески на загальнообов’язкове дер-жавне соціальне страхування на ви-падок безробіття;

– внески на загальнообов’язкове дер-жавне  соціальне  страхування  від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, що спричинили втрату працездатності          91«Загальновиробни-чі витрати»            651      «За пенсійним за-

безпеченням»

652      «За  соціальним

страхуванням»

653      «За страхуванням

на випадок безробіт-

тя»

656 «За страхуванням від нещасних випад-ків на виробництві»

6          Списано змінні та постійні розподілені загальновиробничі витрати на фактич-ну собівартість готової продукції        23 «Виробництво»    91 «Загальновиробни-чі витрати»

7          Списано нерозподілені загальновироб-ничі витрати на собівартість реалізова-ної продукції           901 «Собівартість реа-лізованої готової про-дукції»    91 «Загальновиробни-чі витрати»

8          Оприбутковано на склад готову продук-цію        26 «Готова продукція»         23 «Виробництво»