Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
6.5. Класифікація витрат за економічними елементами : Бухгалтерський фінансовий облік : Бібліотека для студентів

6.5. Класифікація витрат за економічними елементами


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 

магниевый скраб beletage

Витрати, що включаються до собівартості продукції (робіт, послуг), групуються за такими економічними елементами:

1)         матеріальні витрати;

2)         витрати на оплату праці;

3)         відрахування на соціальні заходи;

4)         амортизація основних фондів та нематеріальних активів;

5)         інші витрати. Група «Матеріальні витрати» включає витрати на:

 

1)         сировину та матеріали, що придбаваються у сторонніх підприємств і органі-зацій і входять до складу продукції, яка виробляється, утворюючи її основу, або є необхідними компонентами для виготовлення продукції (робіт, послуг);

2)         купівельні матеріали, що використовуються в процесі виробництва і пакуван-ня продукції або для інших виробничих та господарських потреб (проведення випро-бувань, контроль, утримання, ремонт та експлуатація устаткування, будівель, споруд, інших основних фондів тощо), а також запасні частини для ремонту устаткування; знос інструментів, пристроїв, інвентарю, приладдя, лабораторного обладнання та ін-ших засобів і предметів праці, які не належать до основних виробничих фондів; інші засоби індивідуального захисту, мило та інші мийні засоби, знешкоджувальні засоби, молоко і лікувально-профілактичне харчування;

3)         купівельні комплектуючі вироби і напівфабрикати, що підлягають додатково-му обробленню на даному підприємстві;

4)         роботи і послуги виробничого характеру, які виконуються сторо нніми підпри-ємствами або структурними підрозділами підприємства, що не належать до основно-го виду його діяльності.

До робіт і послуг виробничого характеру належать: здійснення окремих опера-цій з виготовлення продукції, оброблення сировини та матеріалів, проведення ви-пробувань з метою визначення якості сировини і матеріалів, що використовуються, транспортні послуги сторонніх організацій на перевезення вантажу по території під-приємства (переміщення сировини, матеріалів, інструментів, деталей, заготовок, ін-ших видів вантажу з базового (центрального) складу до цехів (відділень), доставка готової продукції на склади зберігання);

5)         витрати, пов’язані з використанням природної сировини, в час тині відрахувань для покриття витрат на геологорозвідку та геологічні пошуки корисних копалин, на рекультивацію земель, плату за деревину, продану на пні, та за воду, що вибираєть-ся з водогосподарських систем у межах затверджених лімітів, відшкодування в меж-ах нормативу втрат сільськогосподарського виробництва в разі вилучення угідь для розширення видобутку мінеральної сировини, а також платежі за використання ін-ших природних ресурсів;

6)         придбане у сторонніх підприємств і організацій будь-яке пали во, що витрача-ється з технологічною метою на виробництво всіх ви дів енергії, опалення виробничих приміщень, транспортні роботи, пов’язані з обслуговуванням виробництва власним транспортом;

7)         придбана енергія всіх видів, що витрачається на технологічні, енергетичні, транспортні та інші виробничі потреби підприємства;

Розділ 6. Облік виробництва та реалізації готової продукції

8) втрати внаслідок нестач матеріальних цінностей у межах норм природного убутку.

Вартість матеріальних ресурсів формується виходячи з цін їх придбання на день оприбуткування (без урахування податку на додану вартість, за винятком передба-чених законодавчими актами випа дків), включаючи націнки і комісійні винагороди постачальницьким та зовнішньоекономічним організаціям, вартість послуг товарних бірж, брокерські послуги, суми мита і митних зборів, витрати на транспор тування, зберігання та доставку, що здійснюються сторонніми організаціями.

Витрати, пов’язані з доставкою (в тому числі вантажно-розвантажувальні робо-ти) матеріальних ресурсів транспортом і персоналом підприємства, включаються до відповідних елементів витрат на ви робництво (витрати на оплату праці, амортизація основних фондів та нематеріальних активів, матеріальні витрати тощо).

До вартості матеріальних ресурсів включаються також витра ти підприємства на придбання пакувальних матеріалів і тари (крім дерев’яної та картонної), одержаної від постачальника матеріальних ресурсів, за винятком вартості цієї тари за ціною її можливого використання у тих випадках, коли ціни на них установлюються окремо понад ціни на матеріальні ресурси.

У разі включення вартості тари, прийнятої від постачальника разом з матеріаль-ними ресурсами, до ціни ресурсів із загальної суми витрат на їх придбання вирахо-вується вартість тари за ціною можливого використання чи реалізації з урахуванням витрат на при дбання матеріалів для її ремонту.

Із загальної суми витрат на матеріальні ресурси, що включаються до собівар тості продукції, вираховується вартість зворотних відходів.

Зворотні відходи — це залишки сировини, матеріалів, напів фабрикатів, теплоносіїв та інших видів матеріальних ресурсів, що утворилися в процесі виробництва продук-ції (робіт, послуг), втратили повністю або частково споживчі властивості початкового ресур су (хімічні та фізичні) і через це використовуються з підвищеними витратами (зни-ження виходу продукції), або зовсім не використовуються за прямим призначенням.

До зворотних відходів не належать:

—        залишки матеріальних ресурсів, які, відповідно до встановленої технології, пе-редаються до інших цехів, підрозділів як повноцінний матеріал для виробницт-ва інших видів продукції (робіт, послуг);

—        супутня продукція, яку одержують одночасно з цільовим (ос новним) продук-том у єдиному технологічному процесі.

«Витрати на оплату праці» включають:

1)         витрати на виплату основної і додаткової заробітної плати, обчислені згідно з прийнятими підприємством системами оплати праці, включаючи будь-які види гро-шових і матеріальних доплат;

2)         виплати, передбачені законодавством про працю, за невід працьований на ви-робництві (не явочний) час: оплата щорічних від пусток (компенсація за невикорис-тану відпустку), крім оплати у час тині витрат на оплату праці за рахунок прибутку, що залишається у розпорядженні підприємства, оплата праці працівників, яким не ви повнилося 18 років, при скороченій тривалості щоденної роботи; оплата перерв у роботі працюючим матерям для годування дітей; оплата часу, пов’язаного з проход-женням обов’язкових медичних оглядів, виконанням державних обов’язків, винагоро-да за передбачену законодавством вислугу років, інші виплати. Якщо на підприємстві

Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика

створюється резерв для оплати відпусток, то до витрат виробництва (обігу) включа-ються щомісячні відрахування на створення такого резерву;

3)         витрати, пов’язані з підготовкою (навчанням) і перепідготовкою кадрів; випла-

ти працівникам підприємства середньої заробітної плати за основним місцем роботи

за час їхнього навчання з відривом від вироб ництва в системі підвищення кваліфіка-

ції та перепідготовки кадрів:

—        оплата праці кваліфікованих робітників, не звільнених від основної роботи, за навчання учнів та підвищення кваліфікації ро бітників;

—        витрати базових підприємств на оплату праці за керівництво виробничою практикою учнів загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних училищ і сту-дентів вищих навчальних закладів;

—        витрати, пов’язані з виплатою учням професійно-технічних учи лищ різниці між стипендією в розмірі тарифної ставки (мінімального окладу) робітника першого розряду і витратами цих навчальних за кладів (на виплату стипендій, забезпечення харчуванням і обмундируванням);

—        оплата відпусток зі збереженням повністю або частково заро бітної плати, що надається, відповідно до законодавства, особам, які успішно навчаються у ве-чірніх і заочних вищих навчальних закладах, заочній аспірантурі, у вечірніх (змінних) професійно-технічних училищах, оплата їх проїзду до місця навчан-ня і назад, передбачена законодавством;

4)         виплати громадянам за виконання робіт, послуг згідно з договорами цивільно-

правового характеру;

5)         виплата звільненим працівникам вихідної допомоги і серед нього заробітку.

В окремих галузях народного господарства до витрат на оплату праці (відповідно

до законодавства) належать:

—        вартість безкоштовно наданих працівникам комунальних послуг, продуктів харчування, витрати на оплату безкоштовно наданого працівникам підпри-ємства житла (суми грошових компенсацій за ненадання безкоштовно житла, комунальних послуг тощо);

—        вартість безкоштовно наданих предметів (включаючи формений одяг, об-мундирування), що залишаються в особистому постійному користуванні, або сума пільг у зв’язку з продажем їх за зниженими цінами (крім вартості вида-ного спецодягу, спецвзуття та інших за собів індивідуального захисту, мила та інших мийних засобів, знешкоджувальних засобів, молока та лікувально-профілактичного харчування або відшкодування витрат працівникам за при-дбання ними спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту у разі невидачі їх адміністрацією).

До складу елемента витрат «Відрахувань на соціальні заходи» належать:

1)         відрахування на державне (обов’язкове) соціальне страхування, включаючи відрахування на обов’язкове медичне страхування;

2)         відрахування на державне (обов’язкове) пенсійне страхування, а також відра-хування на додаткове пенсійне страхування;

3)         відрахування до Фонду сприяння зайнятості населення та ін.;

4)         відрахування на соціальне страхування від нещасних випадків на виробницт ві.

До складу елемента витрат «Амортизація основних фондів та нематеріальних ак-

тивів» належать:

Розділ 6. Облік виробництва та реалізації готової продукції

1)         витрати у вигляді амортизаційних відрахувань від вартості основ них вироб-

ничих фондів на реконструкцію, модернізацію та капітальний ремонт фондів, що на-

лежать підприємству, а також тих, що перебува ють у користуванні підприємства за

умовами оренди (лізингу), об числені за їхньою балансовою вартістю відповідно до

встановлених норм, включаючи прискорену амортизацію активної їхньої частини.

До активної частини основних виробничих фондів належать ма шини та облад-нання, транспортні засоби.

Рішення про прискорену амортизацію активної частини основ них виробничих фондів (але не більше ніж у два рази проти встановлених законодавством норм) при-ймається підприємством самостійно, якщо таке рішення не є причиною підвищен-ня цін і тарифів на про дукцію (роботи, послуги), що випускається. Не допускається прий няття рішення про прискорену амортизацію орендованих основних фон дів без згоди орендодавця;

2)         амортизаційні відрахування на надані в операційну орен ду основні фонди (крім тих, що належать до державної форми власності) нараховуються орендодавцем і використовуються ним на повне відновлення наданих в оренду або інших належних йому основ них фондів. При цьому на собівартість продукції (робіт, послуг) орендаря відноситься сума нарахованих орендодавцем амортизаційних відрахувань на надані в оренду основні фонди;

3)         амортизаційні відрахування на надані у фінансову оренду основні фонди, а та-кож на надані в операційну оренду основні фонди, що належать до державної форми власності, нараховуються орендарем і використовуються ним включно на повне від-новлення орендованої частки основних фондів;

4)         витрати орендаря на капітальний ремонт орендованих буді вель (приміщень) не житлового призначення відносяться на собівар тість продукції (робіт, послуг) що-місяця рівними частками протягом строку дії договору оренди;

5)         амортизаційні відрахування від вартості основних фондів (приміщень), що на-даються безоплатно підприємствам громадського харчування або використовуються підприємствами самостійно для обслуговування працівників, які перебувають з під-приємством у трудових відносинах;

6)         витрати, пов’язані зі зносом нематеріальних активів, у су мі амортизаційних відрахувань, що визначаються щомісяця за нормами, розрахованими, виходячи з їх-ньої первинної вартості та строку корисно го використання, але не більше десяти ро-ків безперервної експлуата ції або строку діяльності підприємства.

До складу елемента витрат «Інші витрати» належать:

1)         витрати, пов’язані з управлінням виробництвом; витрати на службові відря-дження в межах норм, передбачених законодавством; оплата робіт (послуг) консуль-таційного та інформаційного ха рактеру, пов’язаних із забезпеченням виробництва, зберіганням і реалізацією продукції, включаючи послуги щодо зміни структури управ ління приватизованим підприємством, оплата передбачених законо давством обов’язкових аудиторських перевірок; оплата робіт із сертифікації продукції тощо;

2)         витрати на перевезення працівників до місця роботи і назад у напрямках, що не об-слуговуються пасажирським транспортом загально го користування, включаючи додат-кові витрати на спеціальні маршрути міського пасажирського транспорту, організовані відповідно до угод, укладених з транспортними підприємствами (понад вартість, спла-чену працівниками підприємства за діючими тарифами на відповідний вид транспорту,

Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика

або віднесену за рахунок прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства), ви-трати на перевезення працівників — інвалідів 1 і 2 груп до місця роботи і назад незалеж-но від наяв ності маршрутів пасажирського транспорту загального користування;

3)         додаткові витрати, пов’язані з виконанням робіт вахтовим методом, включаю-чи транспортні витрати на перевезення працівників від місця знаходження підпри-ємства або пункту збору до місця роботи і назад та від місця проживання у вахтовому селищі до міс ця роботи і назад, а також витрати на експлуатацію та утримання вах-тового селища, які не компенсуються платою працівників за ко ристування житлом і комунальними послугами;

4)         платежі з обов’язкового страхування майна підприємства та цивільної відпо-відальності, а також окремих категорій праців ників, зайнятих у виробництві відпо-відних видів продукції (робіт, послуг) безпосередньо на роботах з підвищеною небез-пекою для життя та здоров’я, передбачених законодавством;

 

5)         витрати на сплату відсотків за фінансовими кредитами, одержаними для придбання основних фондів і нематеріальних активів для поточної виробничої ді-яльності, незалежно від терміну кредитування, а також для сплати відсотків за то-варні і комерційні креди ти; витрати, пов’язані зі сплатою відсотків за користування ма теріальними цінностями, взятими в оренду (лізинг), нараховуються щомісяця в розмірі, передбаченому договором, і відображаються у складі собівартості продукції (робіт, послуг) у тому періоді, за який їх нараховано;

6)         витрати, пов’язані з оплатою послуг комерційних банків та інших кредитно-фінансових установ, включаючи плату за розрахунко ве обслуговування, отримання гарантій, вексельного авалю, факторингових і довірчих операцій, облік боргових ви-мог і зобов’язань, включаючи цінні папери, оплата поштово-телеграфних послуг та інших витрат, пов’язаних з грошовим обігом;

7)         витрати на виготовлення і придбання бланків цінних паперів, а також інші ви-трати, пов’язані з емісією цінних паперів;

8)         витрати на гарантійний ремонт і обслуговування реалізованої продукції, але не більше двох відсотків вартості цієї продукції;

9)         витрати на реалізацію продукції:

 

—        на відшкодування складських вантажно-розвантажувальних, перевалочних, па-кувальних, транспортних і страхувальник витрат поста чальників, що включа-ються до ціни продукції згідно з базисом поставки, передбаченим угодою сторін;

—        на оплату послуг транспортно-експедиційних, страхових та посередницьких організацій (включаючи комісійну винагороду), вар тість яких входить до ціни продукції згідно з базисом поставки, передбаченим угодою сторін;

—        на сплату експортного (вивізного) мита та митних зборів;

—        на рекламу і передпродажну підготовку продукції.

До витрат підприємства на рекламу належать витрати на:

—        розроблення і видання рекламних виробів (ілюстрованих прейскурантів, ка-талогів, брошур, альбомів, проспектів, плакатів, афіш, рекламних листів, лис-тівок тощо);

—        розроблення і виготовлення ескізів, етикеток, зразків фірмових пакетів і упа-ковки;

—        рекламу в засобах масової інформації (оголошення в пресі, передачі по радіо і телебаченню), витрати на світлову, комп’ютер ну та іншу зовнішню рекламу;

Розділ 6. Облік виробництва та реалізації готової продукції

—        дублювання і демонстрацію рекламних кіно-, відео- і діафільмів;

—        виготовлення стендів, муляжів, рекламних щитів, покажчиків тощо (в сумі амортизації, зносу щодо зазначеного інвентарю);

—        зберігання та експедирування рекламних матеріалів, оформлення вітрин, кімнат-зразків, виставок-продажів, включаючи відрядження працівників під-приємства на виставку продук ції підприємства і вартість її зразків, що пере-дані безпосередньо покупцям або посередницьким організаціям відповідно до контрактів і угод безоплатно і не підлягають поверненню;

—        уцінювання продукції, що повністю або частково втратила первинну якість за час експонування у вітринах;

—        проведення інших рекламних заходів, пов’язаних з діяльністю підприємства;

—        на відшкодування витрат за участь у виставках, ярмарках, вар тості безоплатно переданих зразків і моделей, на представницькі витрати (організацію прийо-мів, конференцій та інших офіційних захо дів, включаючи оплату праці обслу-говуючого персоналу) в розмірі до двох відсотків від обсягів реалізації продук-ції (робіт, послуг) за оподатковуваний період та в цілому за рік;

—        валові витрати;

 

10)       нарахування на заробітну плату і авторські винагороди творчих працівників, що перераховуються до фондів творчих спілок України відповідно до законодавства,

11)       податки, за винятком передбачених підпунктами 3 і 2 статті 3 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств», збори та інші обов’язкові платежі, пе-редбачені законодавством, включаючи відрахування на будівництво, реконструкцію, ремонт і ут римання автомобільних доріг, до Державного інноваційного фонду, поза-бюджетних фондів фінансування галузевих і міжгалузевих науково-дослідних робіт і заходів щодо освоєння нових технологій і ви робництва нових видів продукції, які створюються за рахунок відра хувань від внесків до Державного інноваційного фон-ду, Державного фонду сприяння конверсії, а також збори та інші обов’язкові платежі, передбачені законами України, постановами Верховної Ради України, указами Пре-зидента України та декретами Кабінету Міністрів Укра їни;

12)       втрати внаслідок технічного неминучого браку, витрати на операції зі скля-ною тарою, виплати на відшкодування шкоди, заподіяної працівникові ушкоджен-ням здоров’я, пов’язаним з вико нанням ним трудових обов’язків;

13)       сплата концесійних платежів за використання природних копалин;

14)       витрати на оприлюднення річного звіту;

15)       платежі за викиди і скиди забруднювальних речовин у навко лишнє середови-ще, розміщення відходів та інші види шкідливого впливу в межах лімітів;

16)       сума сплачених орендарем відсотків (винагороди) за користування наданими в оперативну та фінансову оренду основними фондами.

Орендна плата за надані в оперативну оренду приміщення нежитлового призна-чення включається до собівартості продукції (робіт, послуг) у розмірі, визначеному угодами сторін, а комунальної влас ності — не вище від ставок орендної плати, вста-новленої місцевими ор ганами державної виконавчої влади;

17)       витрати, пов’язані з набором робочої сили, передбачені законодавством, з ура-

хуванням витрат на оплату випускникам серед ніх професійно-технічних училищ і

молодим спеціалістам, які закін чили вищий навчальний заклад, вартості проїзду до

місця роботи, а також оплачуваної відпустки, яка надається їм перед початком роботи.

Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика