Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Необхідність державного регулювання та фінансової підтримки сільського господарства визначають специфічні умо-ви функціонування АПК і ряд об’єктивних факторів: : Економічний механізм розширеного відтворення в сільському господарстві : Бібліотека для студентів

Необхідність державного регулювання та фінансової підтримки сільського господарства визначають специфічні умо-ви функціонування АПК і ряд об’єктивних факторів:


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 

Загрузка...

♦          різноманітні природнокліматичні умови, які обумовлюють необхідність створення системи захисту сільськогоспо-дарських товаровиробників, страхування їх діяльності;

♦          мінливість цін і доходів в агропромисловому виробництві, що залежить від природних факторів і кон’юнктури ринку;

♦          низька монополізація в сільському господарстві та висо-ка монополізація в ресурсозабезпечуючих і обслуговую-чих сферах;

слабка привабливість інвестування в сільське господар-ство через специфіку відтворювального процесу;♦            особливості формування соціальної інфраструктури села;

♦          радіаційне забруднення великих площ сільськогосподарсь-ких угідь;

♦          необхідність екологізації сільськогосподарського вироб-ництва [362, с.65].

Практичні заходи щодо регулювання аграрного ринку й аг-рарного виробництва в Україні пов’язуються, як правило, з двома причинами: з великими коливаннями цін на сільськогос-подарську продукцію як у територіальному розрізі, так і в ди-наміці, а також з посиленням диспаритету цін на сільськогос-подарську та промислову продукцію [26, 120, 139]. Саме ці фактори мають вирішальний вплив на тенденції розвитку відтворювального процесу в сільському господарстві. Розгляне-мо більш детально об’єктивні причини формування диспарите-ту цін та їх циклічних коливань.

Посилення диспаритету цін на сільськогосподарську про-дукцію та продукцію промислових підприємств, яка спожи-вається сільськогосподарськими товаровиробниками, більшість дослідників пов’язують із слабкою еластичністю попиту на аг-рарну сировину. Через це виникає суперечність між рівнем науково-технічного прогресу в сільському господарстві та до-ходами сільськогосподарських товаровиробників. 3 підвищен-ням рівня науково-технічного прогресу значно збільшується пропозиція сільськогосподарської продукції при незмінному або незначному збільшенні попиту на неї, що в свою чергу призво-дить до зниження цін і доходів [344, с. 31]. Цей висновок до-сить яскраво ілюструє рис. 1.5.

Аналізуючи причини зниження цін на сільськогосподарську продукцію в умовах зростання попиту та пропозиції, слід звер-нути уваіу на той факт, що таке зниження обумовлене не тільки і не стільки нееластичністю попиту на сільськогосподарську про-дукцію, скільки тим, що еластичність попиту на сільськогоспо-дарську продукцію нижча за еластичність пропозиції.

Для доказу проаналізуємо окремо вплив зміни цін на по-пит і на пропозицію сільськогосподарської продукції. Вироб-ництво збільшить пропозицію відповідної продукції 3 (X до 0„Економічний механізм розширеного відтворення в сільському господарстві

Si

0 "

P]

On

0,

Рис. 1.5. Зниження ціни на сільськогосподарську продукцію при зростанні попиту та пропозиції (Р – ціна; Q – кількість продукції; Р0, S0 – рівноважна ціна та рівноваж-на кількість продукції при пропозиції S0 і попиті D0; Р1, S1 – рівноважна ціна та рівноважна кількість продукції при пропозиції S1 і попиті D1)

якщо приріст цін складатиме APS. У той же час для зростання попиту в такому ж обсягу ціна має знизитися на величинуАР0. Реальна нова рівноважна ціна зміниться на величину комплек-сного вп