Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
1.2. Економічний механізм і його вплив на відтворювальний процес в аграрному секторі : Економічний механізм розширеного відтворення в сільському господарстві : Бібліотека для студентів

1.2. Економічний механізм і його вплив на відтворювальний процес в аграрному секторі


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 

Загрузка...

Глибокі соціально-економічні перетворення в агропромис-ловому виробництві України, його перехід до ринкової еконо-міки набули незворотного характеру. Разом з тим кризова си-туація, яка уразила всі галузі аграрної сфери, призвела до руйнації матеріально-ресурсного потенціалу сільського госпо-дарства, істотного спаду виробництва сільськогосподарської про-дукції, погіршення фінансового стану господарств-товаровироб-ників, зниження платоспроможності населення та посиленнясоціальної напруги в суспільстві. Як зазначив академік О.М.Шпи-чак, „однією з головних причин кризової ситуації є відсутність елементарного економічного механізму, в якому могла б функц-іонувати виробнича структура будь якої форми господарювання, немає значення, чи це КСП, чи це фермер, чи щось інше. На мій погляд, не заперечуючи форм власності та форм господарювання, ми, дійсно, ними надто захопилися. Почали, не вирішуючи питан-ня економічного механізму, не вирішуючи питання диспаритету, почали, вірніше, думаємо вирішити його шляхом зміни форм влас-ності. Потрібне економічне середовище, в якому може існувати і колективний господар і власник, залежно від своїх потенцій, якщо економічне середовище буде нормальним, він зможе проявити себе [317, с. 132].

У зв’язку з цим на Четвертих річних зборах Всеукраїнсь-кого конгресу вчених економістів-аграрників прийнято рішен-ня внести пропозиції Міністерству аграрної політики України та Українській академії аграрних наук про розробку Національ-ної програми поетапного розвитку агропромислового комплек-су України на 2005-2010 рр., спрямованої на забезпечення про-довольчої безпеки країни. У програмі має бути розроблений економічний механізм функціонування аграрного виробницт-ва в ринкових умовах [279, с. 719].

Розробка високоефективного економічного механізму фун-кціонування аграрного виробництва в ринкових умовах вима-гає чіткого з’ясування його економічної сутності, структури, взаємозв’язку з іншими економічними категоріями. На жаль, у спеціальній економічній літературі немає однозначного тлума-чення сутності економічного механізму. Досить часто дослідни-ки використовують це поняття, не розкриваючи його сутності та взаємозв’язку з іншими економічними категоріями. Поряд з терміном „економічний механізм” у літературі використовують-ся такі поняття, як „господарський механізм”, „система госпо-дарювання”, „організаційний механізм”, „фінансово-кредитний механізм”, „ринковий механізм” та ін. Вивчення літературних джерел, присвячених дослідженню господарського й економіч-ного механізмів будь-якої сфери економіки, свідчить про те, щоЕкономічний механізм розширеного відтворення в сільському господарстві

ключовими поняттями в них є „система”, „механізм”, „господар-ство” або „господарська діяльність”.

Поняття „система” є одним із найважливіших в усіх науках і в усіх видах практичної діяльності. Воно вказує на взаємопов’я-заність, взаємодію всіх явищ і процесів. Система – це сукупність елементів, що знаходяться між собою у певних відносинах та зв’язках і створюють певну цілісність. До найважливіших ознак системи належить, по-перше, те, що вона складається з множи-ни елементів; по-друге, те, що вони певним чином впорядковані, взаємопов’язані та взаємодіють між собою, по-третє, те, що її еле-менти складають цілісність, єдність [347, с. 30].

Поняття „механізм” в економічній літературі досить часто ототожнюється з поняттям „система”. Наприклад, Ю.Н.Воробй-ов, ха