Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
350. Шебанін В.С. Державна технічна політика у контексті оновлення і розвитку матеріально-ресурсних засобів аграрного виробництва в Україні // Економіка АПК. – 2004. – № 1. – С.12-15. : Економічний механізм розширеного відтворення в сільському господарстві : Бібліотека для студентів

350. Шебанін В.С. Державна технічна політика у контексті оновлення і розвитку матеріально-ресурсних засобів аграрного виробництва в Україні // Економіка АПК. – 2004. – № 1. – С.12-15.


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 

магниевый скраб beletage

351.     Шевченко О. Дума про землю // Голос України. – 2003. – 12 черв.

352.     Шиян В.Й., Калюжний М.Н. Теоретико-методологічні проблеми екологізації сільськогосподарського виробництва в сучасних умовах // Вісник ХНАУ. – Сер.: Економіка АПК і природокористування. – Харків, 2004. – С. 50-59.

353.     Шиян В.И., Олейник А.В. Интегральные показатели эффективно-сти исполльзования ресурсного потенциала сельскохозяйственных предприятий: Лекция. – Харьков, 1989. – 40 с.

354.     Шиян В.Й., Слаута В.А. Теория цикличности сельского хозяйства в контексте научного наследия М.И.Туган-Барановского и фундато-ров школы российского циклизма // Вісник ХДАУ. – Сер.: Економ-іка АПК і природокористування. – Харків, 2001. – № 5. – С. 90-100.

355.     Шиян В.Й., Шиян Д.В., Горковенко І.В. Теоретико-методологічні аспекти людського капіталу// Вісник ХНАУК. – Сер.: Економіка АПК і природокористування. – Харків, 2004. – № 8. – С.10-24.

356.     Шиян Д.В. Тенденції економічної динаміки в сільському госпо-дарстві України // Вісник ХНАУ. – Сер.: Економіка АПК і природо-користування. – Харків, 2004. – № 7. – С.114-122.

357.     Шиян Д.В.: Циклічність сільськогосподарського виробництва: тео-ретико-методологічні проблеми // Вісник ХНАУ. – Сер.: Економіка АПК і природокористування. – Харків, 2004. – № 10. – С.115-129.

Шкільов О.В. Стан матеріально-технічної бази сільського господар-ства та джерела її оновлення //Формування і реалізація державної політики розвитку матеріально-технічної бази агропромислового ком-плексу в Україні. – К.: ІАЕ УААН, 2003. – С.398-402.Список використаних джерел

359.     Шкурупій О.В. Формування транзитивної моделі господарського механізму // Регіональні перспективи. – 1999. – № 4. – С. 34-36.

360.     Шпичак О.М. Теоретичні умови еквівалентності обміну в агропро-мисловому комплексі // Економіка АПК.- 2000.- № 9.- С 5-8.

361.     Щебликіна І.О. Формування лізингових відносин в аграрному секторі економіки України // Економіка АПК. – 2003. – № 12. – С.76-80.

362.     Щекович О.С. Об’єктивна необхідність участі бюджетних коштів у системі агропромислового комплексу // Економіка АПК. – 2003. – № 9. – С.65-69.

363.     Экономика сельского хозяйства / В.А.Добрынин, А.В.Беляев, П.П.Дунаев и др.; Под ред В.А.Добрынина. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Агропромиздат, 1990. – 476 с.

364.     Экономическая теория (политэкономия): Учебник / Под общ. ред. В.И.Видяпина, Г.П.Журавлевой. – М.: ИНФРА-М, 1997. – 560 с.

365.     Экономическая теория / Под ред. А.И.Добрынина, Л.С.Тарасеви-ча: Учебник для вузов. 3-е изд. – СПб:СПбГУЭФ, 1999. – 544 с.

366.     Эрхард А. Благосостояние для всех. – М.: Начало-Пресс, 1991. – 548 с.

367.     Юзбашев М.М. Анализ временных рядов и прогнозирование. Учеб-ник для вузов по специальности «Статистика». – М.: Финансы и ста-тистика, 2001. – 208 с.

368.     Юзбашев М.М., Манелля А.И. Статистический анализ тенденций и колеблимости. – М.: Финансы и статистика, 1983. – 288 с.

369.     Юревич Л. Циклічність як форма розвитку економіки //Наук. вісн. ВДУ. – 1997. – № 8. – С.21-23.

370.     Юрчишин В. До аналізу причин і наслідків занепаду сільського гос-подарства // Економіка України. – 2001. – № 2. – С.54-62.

371.     Юрчишин В. Нетрадиційний погляд на сучасну аграрну політику. – К.: ІАЕ, 2003. – 208 с.

372.     Юрчишин В. Причини і наслідки аграрної кризи (науково-аналі-тичний огляд). – К.: ІАЕ, 2000. – 23 с.

373.     Юрчишин В.В. Концептуальні основи розробки новітньої аграрної політики та її реалізації // Економіка АПК. – 2003. – № 8. – С. 3-8.

374.     Якуба К.І. Відтворення українського селянства //Основні на-

прямки високоефективного розвитку пореформеного агропромис-

лового виробництва в Україні на інноваційній основі. – К.: ІАЕ

УААН, 2002. – С.192-204.Економічний механізм розширеного відтворення в сільському господарстві

375.     Якуба К.І. Демографічна політика в сільській місцевості України. – К.: ІАЕ УААН, 1999. – 75 с.

376.     Янукович В.Ф. Уряд надає особливої уваги розвитку аграрного сектора: Доп. на всеукр. нараді з питань стратегії розвитку аграрного сектора 7 лютого 2003р. // Економіка АПК. – 2003. – №2. – С. 8-14.

377.     Яроцька Т.Р. Прибутковий податок із громадян: аспекти рефор-мування // Фінанси України. – 2001. – № 1. – С.26-29.

378.     Ясин Е.Г. Хозяйственные системы и радикальная реформа. – М.: Экономика, 1989. – 318 с.

379.     Ястремский Б.С. Средний уровень русских урожаев и солнечные пятна // Вестник статистики. – 1922. – Кн. ХІІ. – № 9. – С. 28-39.

380.     Ященко Ю.П. Хозяйственный механизм в период трансформации к рыночному типу экономики: методология, инструментарий, реаль-ные проекты. – К., 2001. – 320 с.

381.     Barta R. The Great Depression of 1990. – N.Y., 1988.

382.     Hansen A.H. Business cycles and national income. – N.Y., 1951.

383.     Herschel W. Philosophical Transaction of the Royal Society. Part 2. London, 1801. – P. 31-316.

384.     Kuznets S. National income. A summary of findings. – N.Y., 1946. – 144 p.

385.     Mitchell W.C. Business cycles – the problem and its setting. – N.Y., 1927.

Rostow W.W. The World Economy: History and Prospect. – Austin and London. University of Texas Press, 1980. – 424 p.