Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
300. Сільське господарство України за 2000 рік: Стат. щорічник / Дер-жавний комітет статистики України. – К.,2001. – 262 с. : Економічний механізм розширеного відтворення в сільському господарстві : Бібліотека для студентів

300. Сільське господарство України за 2000 рік: Стат. щорічник / Дер-жавний комітет статистики України. – К.,2001. – 262 с.


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 

Загрузка...

301.     Сільське господарство України за 2001 рік: Статистичний щоріч-ник / Держкомстат України. – К., 2002. – 285 с.

Сільське господарство України за 2002 рік : Стат. щорічник / Дер-жкомстат України.- К.,2003. – 319 с.Список використаних джерел

303.     Сільське господарство України: Стат. збірник 1999 / Державний комітет статистики України. – К.,2000. – 253 с.

304.     Сільське господарство України за 2003 рік: Стат. щорічник. – К., 2004. – 314 с.

 

305.     Сільськогосподарські аспекти членства України в СОТ // www.ier.kiev.ua.

306.     Скворцова О.Ю. Фінансово-інвестиційна політика держави як фактор продуктивної зайнятості //Зайнятість та ринок праці: Міжвідомч. наук. зб. – К., 2001. – С.98-103

 

307.     Совершенствование экономического механизма агропромышленного комплекса / Под ред. В.О.Билыка. – К.: Вища шк., 1985. – 216 с.

308.     Соколов Д.І., Тарапатов І.Ф., Борисенко О.П. Динаміка врожаїв зер-нових і їх прогноз // Вісник аграрної науки. – 1996. – № 9. – С.41-43.

309.     Соловьев Н.Ф. Аграрные реформы и стратегия возрождения мате-риально-технического потенциала села // Формування і реалізація державної політики розвитку матеріально-технічної бази агропромис-лового комплексу в Україні. – К.: ІАЕ УААН, 2003. – С.232-237.

310.     Соловьев Н.Ф. Рыночные трансформации и земельный вопрос // Вісник ХНАУ. – Сер.: Економіка АПК і природокористування. – Харків, 2003. – № 6. – С. 3-32.

311.     Соловьев Н.Ф. Рыночные трансформации и экономическая дина-мика воспроизводственного процесса в аграрном секторе экономики Украины //Вісник ХДАУ. : Сер.: Економіка АПК і природокористу-вання. – Харків, 2001. – № 5. – С. 105-118.

312.     Соловьев Н.Ф. Экономическая природа и функции заработной платы в условиях рыночного механизма хозяйствования // Вісник ХНАУ. – Сер.: Економіка АПК і природокористування. – Харків, 2004. – № 10. – С.3-33.

313.     Соціально-економічний розвиток аграрного сектора в інтересах сус-пільства // Економіка України. – 2005. – № 4. – С. 3-20.

314.     Стат. щорічник України за 1995 рік.- К.:Техніка, 1996. – 768 с.

315.     Стат. щорічник України за 2001 рік / Держкомстат України. – К.: Техніка, 2002. – 630 с.

316.     Стат. щорічник України за 2003 рік / Держкомстат. – К.: Консуль-тант, 2004. – 632 с.

317.     Стенограма Других Всеукраїнських зборів (конгресу) вчених еко-номістів-аграрників 24-25 січня 2000 року. – К.: ІАЕ, 2000. – 146 с.

Степаненко І.Х. Підвищення ефективності праці спеціалістів на селі // Основні напрямки високоефективного розвитку пореформеного агЕкономічний механізм розширеного відтворення в сільському господарстві

ропромислового виробництва в Україні на інноваційній основі. – К.: ІАЕ УААН, 2002. – С.434-438.

319.     Стороженко О., Шедяков В. Ценовые концепции «длинных волн» // Бизнес-информ. – 1998. – №17/18. – С.103-108.

320.     Стратегія соціально-економічного розвитку Харківської області на період до 2011 року: Монографія / Під заг. ред. Є.П.Кушнарьова. – Харків, 2004. – 634 с.

321.     Структура, стабильность и цикличность зернового хозяйства ре-гиона / В.И.Шиян, В.А.Слаута, Д.В.Шиян, С.Н.Артемова, А.В.Башин-ский / Харьк. гос. аграр. ун-т. – Харьков, 1998. – 252 с.

322.     Струмилин С.Г. Избр. пр. в 5 тт. Т. 4. – М.: Наука, 1964. – 467 с.

323.     Сурков А.З., Махортов Ю.А. Комплексная программа защиты почв от водной и ветровой эрозии Луганской области //Економіка АПК. – 1998. – № 7. – С.44-47.

324.     Суховский М.Л. Проблема субъекта в хозяйственной деятельнос-ти // Постижение. – М.: Прогресс, 1989. – С. 472-480.

325.     Технологічні карти та витрати на вирощування сільськогосподарсь-ких культур / За ред. П.Т.Саблука, Д.І.Мазоренка, Г.Є.Мазнєва. – К.: ННЦІАЕ, 2005. – 402 с.

326.     Трегобчук В.М. Аграрная реформа, приватизация земель и эколо-гия // Преобразование сельского хозяйства в Украине: опыт, перспек-тивы: Мат-лы междунар. экон. конф., 19-20 апр. 1995 г. – К., 1995. – С.34-37.

327.     Трегобчук В.М. Екологічні пріоритети пореформеного розвитку АПК України // Основні напрями високоефективного розвитку по-реформеного агропромислового виробництва в Україні на інноваційній основі. – К.: ІАЕ УААН, 2002. – С.161-170.

328.     Туранський Ю.П., Степура Т.М. Демографічні передумови фор-мування трудового потенціалу // Зайнятість та ринок праці: Міжвідомч. наук. зб. – Вип. 15. – К., 2001. – С.122-127.

329.     Ульянченко О.В. Дослідження операцій в економіці: Підручник для студентів вузів / Харк. нац. аграр. ун-т ім.. В.В.Докучаєва. – Харків: Гриф, 2002. – 580 с.

330.     Федоров М.М. Організаційно-економічні передумови формуван-ня ринку земель сільськогосподарського призначення // Економіка АПК. – 2003. – № 1. – С.25-31.

Филоненко А.С. Механизм хозяйствования как форма реализа-ции собственности на землю // Вісник ХДАУ. – Сер.: Економіка АПК і природокористування. – 2001. – № 7. – С. 22-24.Список використаних джерел

332.     Фильчаков П.Ф. Справочник по математике. К.: Наукова думка, 1974. 564с.

333.     Фінанси в період реформування агропромислового виробництва / М.Я.Дем’яненко, В.М.Алексійчука, А.Г.Борщ та ін.: За ред. М.Я.-Дем’яненка. – К.: ІАЕ УААН, 2002. – 645 с.

334.     Фінанси сільськогосподарських підприємств: Посібник з питань фінансових відносин у ринкових умовах / За ред. М.Я. Дем’яненка. – К.: ІАЕ, 2000. – 604 с.

 

335.     Фінансовий словник-довідник / М.Я.Дем’яненко, Ю.Я.Лузан, П.Т.Саблук, В.М.Скупий та ін.; За ред М.Я.Дем’яненка. – К.:ІАЕ УААН, 2003. – 555 с.

336.     Формування і реалізація державної політики розвитку матеріаль-но-технічної бази АПК в Україні: Мат-ли П’ятих річних зборів Все-укр. конгресу вчених економістів – аграрників 28-29 січня 2003 р. – К., 2003. – 635 с.

337.     Формування і реалізація державної політики розвитку матеріаль-но-технічної бази АПК в Україні: Матеріали до П’ятих річних зборів Всеукраїнського конгресу вчених економістів аграрників 28-29 січня 2003 року. – К.: ІАЕ УААН, 2003. – 82 с.

338.     Френкель А.А. Математические методы анализа динамики и прогнозирования производительности труда. – М.: Экономика, 1972. – 278с.

339.     Хвесик М.А. Екологобезпечне землекористування – важливий фактор інтенсивного розвитку агропромислового виробництва // Основні напрями високоефективного розвитку пореформеного агро-промислового виробництва в Україні на інноваційній основі. – К.: ІАЕ УААН, 2002. – С. 204-206.

340.     Хозяйственный механизм АПК / Под ред В.А.Тихонова. – М.: Эко-номика, 1984. – 288 с.

341.     Хозяйственный механизм общественных формаций / Под общ. ред. Л.И.Абалкина. – М.: Мысль, 1986. – 269 с.

342.     Царенко О.М. Кадрове забезпечення пореформеного агропромис-лового виробництва в Україні //Основні напрямки високоефектив-ного розвитку пореформеного агропромислового виробництва в Ук-раїні на інноваційній основі. – К.: ІАЕ УААН, 2002. – С.136-142.

343.     Царенко О.М. Основи екологозбалансованого функціонування АПК // Економіка АПК. – 1998. – № 11. – С.7-9

Ціни, витрати, прибутки агровиробництва та інфраструктура про-довольчих ринків/ За ред .О.М.Шпичака. – К.: ІАЕ, 2000. – 585 с.Економічний механізм розширеного відтворення в сільському господарстві

345.     Ціноутворення в процесі реформування агропромислового комп-лексу України (1990-2001 рр.) / За ред О.М.Шпичака. – К.: ІАЕ, 2002. – 499 с.

346.     Чабан В.Г. Агро лізинг: проблеми і перспективи // Економіка АПК. – 2003. – № 1. – С. 104-107.

347.     Чепінога В.Г. Основи економічної теорії: Навч. посібник – К.: Юр-інком Інтер, 2003. – 456 с.

348.     Чернявський А. Классификация и цикличность кризисных явле-ний и ситуаций // Персонал. – 1998. – №6. с. 14-18.

349.     Чижевский А.Л. Земное эхо солнечных бурь. – М.: Мысль, 1976. – 322 с.