Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
250. Онєгіна В.М. До питання про паритет цін //Вісник ХНАУ. – Сер.: Економіка АПК і природокористування. – Харків, 2003. – № 6.– С. 3-32. : Економічний механізм розширеного відтворення в сільському господарстві : Бібліотека для студентів

250. Онєгіна В.М. До питання про паритет цін //Вісник ХНАУ. – Сер.: Економіка АПК і природокористування. – Харків, 2003. – № 6.– С. 3-32.


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 

Загрузка...

251.     Онєгіна В.М. Особливості динаміки відтворювального процесу в сільському господарству в Умовах ринкової трансформації // Вісник ХНАУ.: Сер.: Економіка АПК і природокористування. – 2004. – № 8. – С. 75-80.

252.     Онищенко О.М. Оцінка сучасного стану аграрний трансформацій в Україні // Вісник ХДАУ. : Сер.: Економіка АПК і природокорис-тування. – Харків, 2001. – № 5. – С. 52-57.

253.     Опря А.Т. Математична статистика. – К.: Урожай, 1994. – 242 с.

254.     Орлов П., Орлов С. Удосконалення державної амортизаційної політи-ки // Економіка України.- 2003.- № 2.- С.32-36.

Основи економічної теорії: Посібник для студентів вищих навчаль-них закладів / В.О.Рибалкін, М.О.Хмелевський, Т.І.Біленко, А.Г.П-рохоренко та ін. – К.: Видавничий центр „Академія”, 2002. – 352 с.Список використаних джерел

256.     Основы экономической теории: Учебник / С.В.Мочерный, В.К.Си-моненко, В.В,Секретарюк, А.А.Устенко; Под общ. ред. С.В.Мочерно-го. – К., 2000. – 548с.

257.     Остапкович Г.В. О системе индикаторов цикличности экономики // Вопросы статистики. – 2000. – № 12. – с. 15-17.

258.     Охріменко І.В. Впровадження ф’ючерсних контрактів та опціонів у практику торгівлі цінними паперами на біржах України // Еконо-міка АПК. – 2003. – № 8. – С. 74-76.

259.     Павчак В.А., Івану Р.А., Поплавський В.Г. Економіка сільського гос-подарства: Навч. посібник. – К., 1990. – 398 с.

260.     Паламарчук В.О. Господарський механізм: його місце і роль у си-стемі державного регулювання суспільного виробництва // Держава та регіони. – Сер.: Економіка та підприємництво. – 2001. – № 3. – С. 50-56.

261.     Панасенко І.М. Особливості податкових відносин в аграрному сек-торі //Проблеми економіки агропромислового комплексу і формуван-ня його кадрового потенціалу: Кол. монографія. – У 2-х тт. – Т.1 / За ред. П.Т.Саблука, В.Я.Амбросова, Г.Є.Мазнєва. – К.: ІАЕ, 2000. – С. 491-495.

262.     Перебийніс В.І. Лізинг як засіб формування енергоощадного техн-ічного потенціалу //Формування і реалізація державної політики розвитку матеріально-технічної бази агропромислового комплексу в Україні. – К.: ІАЕ УААН, 2003. – С. 140-145

263.     Підлісецький Г.М. Ресурсне забезпечення аграрного виробництва // Основні напрями високоефективного розвитку пореформеного аг-ропромислового виробництва в Україні на інноваційній основі. – К.: ІАЕ УААН, 2002. – С.350-356.

264.     Підлісецький Г.М. Матеріально-технічне забезпечення аграрного ви-робництва: тенденції і перспективи // Економіка АПК. – 2002. – № 4. – С.8-16.

265.     Підлісецький Г.М. Основні засоби сільського господарства в Ук-раїні: стан, оновлення, оцінка // Формування і реалізація державної політики розвитку матеріально-технічної бази агропромислового ком-плексу в Україні. – К.: ІАЕ УААН, 2003. – С.115-121.

266.     Плаксієнко В.Я., Курбацька Л.М. Особливості відтворення окре-мих видів ресурсів в АПК // Держава та регіони. – 2004. – № 6. – С. 203-209.

Плаксієнко В.Я., Курбацька Л.М. Ресурсоутворення в агропромис-ловому комплексі // Держава та регіони. – 2004. – № 5. – С. 167-173.Економічний механізм розширеного відтворення в сільському господарстві

268.     Плаксієнко В.Я., Приходьмо І.П. Роль держави в формування і роз-витку особистих селянських господарств // Економіка: проблеми теорії і практики. Збірник наукових праць. – Випуск 64. – Дніпро-петровськ: Наука і освіта, 2001. – С.63-67.

269.     Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 7 „Основні засо-би” // Все про бухгалтерський облік. – 2000. – № 47. – С.11-14

270.     Полтавский Ю.А. Механизм хозяйствования реформированных аг-рарных предприятий. – Харьков: Консум, 2000. – 259 с.

271.     Полтавський Ю.А. Методология и методика разработки систем хо-зяйственного механизма // Вісник ХНАУ.: Сер.: Економіка АПК і природокористування. – 2003. – № 4. – С.97-100.

272.     Поплавський В.Г. Економічні засади агротехнічної політики // Формування і реалізація державної політики розвитку матеріально-технічної бази агропромислового комплексу в Україні. – К.: ІАЕ УААН, 2003. – С.298-302.

273.     Продуктивні землі України: аналіз і короткостроковий прогноз роз-витку. Т. І. – К., 1999. – 546 с.

274.     Проектування системи застосування добрив: Метод. вказівки до виконання курсового проекту для студентів агрономічних спеціально-стей / М.М.Кулєшов, М.М.Сирий, Г.Ф.Ольховський та ін. – Харків, 2002. – 70 с.

275.     Пряхина Т.В. Совершенствование механизма отраслевого и терри-ториального управления // Совершенствование хозяйственного ме-ханизма в условиях интенсификации и его значение для повышения эффективности общественного производства: Межвуз. сб. – Горький, 1989. – С. 18-24.

276.     Рассоха В.В. Ефективність використання виробничого потенціалу в аграрній сфері АПК // Економіка АПК. – 2004. – № 6. – С.16-22.

277.     Расчет баланса гумуса и норм органических удобрений для обес-печения его бездефицитного содержания в черноземных почвах Ле-вобережной части УССР: Методические рекомендации / Сост. Г.Я.Чесняк, М.М.Зинченко и др. – Харьков, 1987. – 32 с.

278.     Рижук С.М. Розвиток державного регулювання агропромислового виробництва в Україні в умовах ринкової економіки // Основні на-прями високоефективного розвитку агропромислового виробництва в Україні на інноваційній основі. – К.: ІАЕ УААН, 2002. – С. 26-45.

Рішення Четвертих річних зборів Всеукраїнського конгресу вче-них економістів-аграрників 25-26 червня 2002 року //Основні на-прямки високоефективного розвитку пореформеного агропромислоСписок використаних джерел

вого виробництва в Україні на інноваційній основі. – К.: ІАЕ УААН, 2002. – С. 717-720.

280.     Романова Л.В. До проблеми управління матеріально-технічним за-безпеченням в сільському господарстві // Формування і реалізація державної політики розвитку матеріально-технічної бази агропромис-лового комплексу в Україні. – К.: ІАЕ УААН, 2003. – С.416-420.

281.     Русан В.М. До концепції перспективного розвитку сільськогоспо-дарського землекористування в Україні // Економіка АПК. – 2004. – № 8. – С. 72-77.

282.     Рябоконь В.П. Основні напряи соціального розвитку села в умо-вах пореформеного аграрного виробництва // Основні напрями ви-сокоефективного розвитку пореформеного агропромислового вироб-ництва в Україні на інноваційній основі. – К.: ІАЕ УААН. – 2002. – С.142-147.

283.     Саблук П. Аграрна економіка і політика в Україні: підсумки минуло-го та погляд у майбутнє. Науково-популярні нариси у 3-х тт. – Т. ІІ: Аграрна економіка в умовах демократичного державотворення. – К.: ІАЕ, 2001. – 484с.

284.     Саблук П.Т. Економічний механізм АПК // Проблеми економіки агропромислового комплексу і формування його кадрового потенціа-лу: Кол. монографія. – У 2-х тт. / За ред. П.Т.Саблука, В.Я.Амбросо-ва, Г.Є.Мазнєва. – Т.1. – К.: ІАЕ, 2000. – С. 360-372.

285.     Саблук П.Т. Основні напрями розроблення стратегії розвитку аг-ропромислового комплексу в Україні // Економіка АПК. – 2004. – № 12. – С. 3-16.

286.     Саблук П.Т. Основні напрямки високоефективного розвитку по-реформеного агропромислового виробництва в Україні на інноваційній основі: Доп. на четвертих річних зборах Всеукр. конгресу вчених еко-номістів-аграрників 25-26 червня 2002 р. //Основні напрямки висо-коефективного розвитку пореформеного агропромислового виробниц-тва в Україні на інноваційній основі. – К.: ІАЕ УААН, 2002. – С. 5-26.

287.     Саблук П.Т. Стабільні економічні умови як фактор послідовного підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва // Економіка АПК. – 2003. – № 1. – С. 12-17.

288.     Саблук П.Т. Структурно-інноваційні зрушення в аграрному секторі України як фактор його соціально-економічного зростання // Еконо-міка АПК. – 2004.- № 6. – С. 3-9.

Саблук П.Т. Формування і розвиток наукових основ забезпечення відтворювального процесу в аграрному виробництві // ФормуванняЕкономічний механізм розширеного відтворення в сільському господарстві

і реалізація державної політики розвитку матеріально-технічної бази агропромислового комплексу в Україні. – К.: ІАЕ УААН, 2003. – С. 619-624.

290.     Саблук П.Т., Малік М.Й. Валентинов В.А. Формування міжгалузе-вих відносин: проблеми теорії і методології. – К.: ІАЕ, 2002. – 294 с.

291.     Саблук П.Т., Якуба К.І. Демографічні проблеми українського села (наукова доповідь) / Відп. ред. академік П.Т.Саблук. – К.: ІАЕ УААН,

2002.   – 37 с.

292.     Савченко В.Д. Стан та проблеми структурної динаміки сільсько-господарської кооперації // Вісник ХНАУ. – Сер.: Економіка АПК і природокористування. – Харків, 2004. – № 10. – С.33-50.

293.     Садиков М.А. Аграрная политика государства в области техничес-кого перевооружения сельского хозяйства // Вісник ХНАУ. – Сер.: Економіка АПК і природокористування. – Харків, 2004. – № 7. – С.60-67.

294.     Самуельсон П. Економіка: Підручник. – Львів: Світ, 1993. – 576 с.

295.     Свободин В., Свободина М. Экономический механизм восстанов-ления и развития сельского хозяйства // АПК: экономика, управле-ние. – 1999. – № 9. – С. 20-23.

296.     Семенов М.И. К вопросу о закономерности колебаний урожаев // Вестник статистики. – Кн. ХІ. – М., 1922. – С.28-41.

297.     Ситник В.П. Формування і реалізація державної політики розвит-ку матеріально-технічної бази АПК в Україні // Матеріали П’ятих річних зборів Всеукраїнського конгресу вчених економістів-аграрників 28-29 січня 2003 року. – К.: ІАЕ УААН, 2003. – С.5-24.

298.     Ситник В.П. Формування і реалізація державної політики розвит-ку матеріально-технічної бази АПК в Україні // Економіка АПК. –

2003.   – № 2. – С.19-29.

299.     Ситник В.П. Формування і реалізація державної політики розвит-ку матеріально-технічної бази АПК в Україні // Мат-ли п’ятих річних зборів Всеукр. конгресу вчених економістів-аграрників 28-29 січня 2003 р.- К.: ІАЕ УААН, 2003. – С.5-24.